Buscar Convenio


Entre
y
Año / Núm. conv.:

2019/134

Fecha convenio:

21-10-2019

Fecha fin:

21-10-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

41.127,98

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A OBRES DE “ADEQUACIÓ DEL BARRANC DE LES FONTETES” EN EL MUNICIPI DE QUATRETONDA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quatretonda

Firmante:

Aina Benavent Gimenez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Quatretonda en el finançament i execució de les obres de “Adequació del barranc de Les Fontetes” en el muncipi de Quatretonda.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.127,98 euros. Correspon a l'Ajuntament de Quatretonda: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.257,88 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/133

Fecha convenio:

26-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

7.865,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ RUSSAFA ESCÈNICA PER A la REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE TARDOR 2019.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ RUSSAFA ESCÈNICA

Firmante:

Dídac Domenech Garrido

Objeto:

És objecte del present conveni establir les bases per a la col· laboració entre l’associació Russafa Escènica i la Diputació de València, per a la realització conjunta del Festival de Tardor 2019.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta participació, la Diputació de València destinarà al projecte la quantitat de 7.865 euros. L'associació Russafa Escènica a: 1. Responsabilitzar-se de la posada en pràctica i organització logística i material del Festival. 2. Aportar els recursos humans necessaris per a la realització de l'objecte d'aquest conveni.

Año / Núm. conv.:

2019/132

Fecha convenio:

25-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2019, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE INSERCIÓ DE JÓVENS TUTELATS EN 2019

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Cruz Roja Española

Firmante:

Rafael Gandia Balaguer

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb la Cruz Roja Española en el finançament del projecte Inserció de jóvens tutelats en l’any 2019, per a la realització d'accions d'acompanyament social i educatiu que faciliten la inserció de jóvens en risc d'exclusió social d'ambdós sexes, amb edats compreses entre els 16 i els 23 anys, vinculats al sistema de Protecció a la Infància i a la Adolescència.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Cruz Roja Española per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per un import de 50.000 €. L’entitat beneficiària es compromet a: a) Executar el projecte Inserció de jóvens tutelats des de l'1 de gener fins al 15 d'octubre de 2019 i aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2019/131

Fecha convenio:

16-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ PACTEM NORD I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA «II FASE DEL PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DEL TERRITORI EN MATÈRIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Consorcio Pactem Nord

Firmante:

Rafael García García

Objeto:

L’objecte d’aquest conveni entre la Diputació de València i Pactem Nord és el desenvolupament de la «II fase del Projecte per a la capacitació del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: serveis avançats», que es durà a terme als municipis de l’Horta Nord, d’acord amb les necessitats d’actuació detectades en aquests

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a Pactem Nord, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, Pactem Nord es compromet a: a) Efectuar les activitats previstes en la «II fase del Projecte per a la capacitació del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: serveis avançats» per al 2019. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València

Año / Núm. conv.:

2019/130

Fecha convenio:

13-09-2019

Fecha fin:

13-09-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

37.559,78

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PARA OBRAS DE “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ULLAL GRAN Y DE LES PENYENTES”, EN EL MUNICIPIO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en la financiación y ejecución de las obras de “Recuperación ambiental del Ullal Gran y de Les Penyentes” en el municipio de Tavernes de la Valldigna

Obligaciones de las partes:

Corresponde a la Diputación de Valencia: a) Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. b) Financiar el 80 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 37.559,78 euros. Corresponde al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna: a) El Ayuntamiento firmante se compromete a aportar el 20 % restante del coste total de las obras, lo que supone la cantidad de 9.389,94 euros

Año / Núm. conv.:

2019/129

Fecha convenio:

12-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAMBDA, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE GENERO DENTRO DEL PROGRAMA DIVERSIA CON LA DIPU.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Firmante:

Alec Casanova Ferrer

Objeto:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y del colectivo LAMBDA, el desarrollo del Plan DIVERSIA, que se llevará a cabo en aquellos municipios de la provincia de Valencia propuestos por LAMBDA, de común acuerdo con la Diputación de Valencia, conforme a las necesidades de actuación detectadas en los mismos, y que cuenta con los siguientes objetivos: Apoyar a la infancia y juventud LGTB en su proceso de desarrollo personal e informar y asesorar a quienes estén sufriendo algún tipo de discriminación o rechazo.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia aportará a LAMBDA, para el desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, una subvención directa por importe de 40.000 euros. LAMBDA se compromete a: a) Organizar y gestionar el Plan DIVERSIA para 2019. b) Hacer constar la colaboración de la Diputación de Valencia.

Año / Núm. conv.:

2019/128

Fecha convenio:

06-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i Cambra València per al desenrotllament dels programes: TIC Cambres 2019 · Oficina de Transformació Digital.

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València (Cambra València)

Firmante:

José Vicente Morata Estragues

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació i Cambra València en els programes TIC s 2019 de Cambra València: TIC Cambres i Oficina de Transformació Digital.

Obligaciones de las partes:

En virtut del present conveni Cambra Valencia es compromet a organitzar, gestionar i desenrotllar les actuacions necessaries per a l'execució dels programes anteriorment referits, destinant els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats. La Diputació aportara la quantitat de 150.000,00 euros, amb carrec a l'aplicació pressupostaria 411.92300.48200 del Pressupost General de 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/127

Fecha convenio:

27-08-2019

Fecha fin:

27-08-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

55.757,81

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’ADEMUZ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “MINIMITZACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS EN LA VESSANT NORD D'ADEMUZ”.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Ademuz

Firmante:

Ángel Andrés González

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Ademuz en el finançament i execució de les obres de “Minimització de riscos geològics en la vessant nord d'Ademuz”

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 95 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 55.757,81 euros (IVA inclòs). Correspon a l'Ajuntament d’Ademuz: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 5 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 2.934,62 euros (IVA inclòs).

Año / Núm. conv.:

2019/126

Fecha convenio:

16-08-2019

Fecha fin:

16-08-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

37.800,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE CHULILLA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ITINERARI ACCESSIBLE AL PARATGE MUNICIPAL LOS CALDERONES”

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Chulilla

Firmante:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Chulilla en el finançament i execució de les obres “Itinerari accesible al Paratge Municipal Los Calderones”.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l’obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 37.800 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/125

Fecha convenio:

16-08-2019

Fecha fin:

16-08-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

48.367,75

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL PARCEL·LA SECTOR QUINT II 4” EN EL MUNICIPI DE MISLATA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Mislata

Firmante:

Carlos Fernandez Bielsa

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Mislata en el finançament i execució de les obres “Recuperació ambiental parcel·la sector Quint II 4” en el municipi de Mislata.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80% del cost de l'obra, la qual cosa representa la quantitat de 48.367,75 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 12.091,94 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/124

Fecha convenio:

16-08-2019

Fecha fin:

16-08-2023

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

44.766,37

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ÈNOVA PER A OBRES DE REGENERACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PI D’AMBROSIO” EN EL MUNICIPI DE L’ÈNOVA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Énova

Firmante:

Tomás Giner Esparza

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de L’Ènova en el finançament i execució de les obres de “Regeneració i adequació de la zona del Pi d’Ambrosio” en el muncipi de L’Ènova.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.766,37 euros. Correspon a l'Ajuntament de L’Ènova: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,71 euros

Año / Núm. conv.:

2019/123

Fecha convenio:

04-07-2019

Fecha fin:

04-07-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.939,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS: ZONA GINJOLER, MARGE ESQUERRE RIU SERPIS” EN EL MUNICIPI DE EL REAL DE GANDIA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Real de Gandía

Firmante:

Gustavo Mascarell Tarazona

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de El Real de Gandia en el finançament i execució de les obres de “Recuperació espais degradats: zona Ginjoler, marge esquerre riu Serpis” en el municipi de El Real de Gandia.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85% del cost de l'obra, la qual cosa representa la quantitat de 40.939,96 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 7.224,70 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/122

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

10-07-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

54.362,71

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’UTIEL PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “MUR DE GABIONS EN EL REMEDIO”. UTIEL (VALÈNCIA)”.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Utiel

Firmante:

Fernando Benlliure García

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Utiel en el finançament i execució de les obres de “Mur de Gabions en el Remedio. Utiel (València)”,

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 54.362,71 euros (IVA inclòs). Correspon a l'Ajuntament d’Utiel aportar el 10 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 6.040,30 euros (IVA inclòs)

Año / Núm. conv.:

2019/121

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

10-07-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

56.911,47

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’OLOCAU PER A OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA FONT DE LA SALUT PER A MINIMITZAR RISCOS GEOLÒGICS I RESTAURAR ELS DESPRENIMENTS OCASIONATS PELS FENÒMENS METEOROLÒGICS EN EL MUNICIPI D’OLOCAU

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Olocau

Firmante:

Antonio Ropero Morales

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Olocau en el finançament i execució de les obres de “Restauració ambiental de la Font de la Salut per a minimitzar els riscos geològics i restaurar els despreniments ocasionats pels fenòmens meteorològics” en el municipi d’Olocau.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 95% del cost de l'obra, que, d'acord amb el projecte inicialment aprovat, suposa la quantitat de 56.911,47 euros. Correspon a l'Ajuntament d’Olocau: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 5% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 2.995,34 euros

Año / Núm. conv.:

2019/120

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA A LADIFUSIÓ DELS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EN 2019.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Unió de Xicotets Agricultors del País Valencià

Firmante:

Rafael Cervera Calduch

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Educació, col· laborarà amb la UPA-PV per a facilitar informació i capacitació als agricultors en relació al PDR de la Comunitat Valenciana a la província de València o altres línies d'actuació, amb la finalitat que puguen desenvolupar la seua activitat d'una forma eficient i òptima, i aprofiten les oportunitats i ajudes que els brinda l'Administració autonòmica, nacional o europea, que els mantindrà actualitzats en les normativesexistents des del punt de v

Obligaciones de las partes:

L'entitat beneficiària es compromet a: Organitzar i impartir les activitats informatives en els termes següents: Termini d'execució: des de l'1 de gener fins al 15 de novembre de 2019. La Diputació Provincial de València aportarà a la UPA-PV per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa per import de 20.000 € prevista nominativament en l'aplicació 600.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/119

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ (LA UNIÓ), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL DESENVOLUPAMENTDEL PROGRAMA “ALIMENTS ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA” EN 2019.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià

Firmante:

Carles Peris Ramos

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb LA UNIÓ per al desenvolupament del programa “Aliments ecològics i de proximitat en els centres escolars de la província de València” en l'any 2019, per a la realització d'accions formatives dirigides a alumnes d'entre 6 i 12 anys de centres docents públics de la província de València, a fi de fomentar l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludables en la població infantil, per mitjà de la promoció del consumde productes locals, de temporada

Obligaciones de las partes:

L'entitat beneficiària es compromet a organitzar i impartir les activitats formatives i aportar el personal necessari per a la correcta realització de les activitats. La Diputació Provincial de València aportarà a LA UNIÓ per al desenvolupament de les accions objecte del present Conveni una subvenció directa per un import de 50.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 600.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/118

Fecha convenio:

26-06-2019

Fecha fin:

Vigencia:

19 mayo 2019

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADAGIO, S.L., I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL SUBMINISTRA-MENT D’INSTRUMENTS EN EL 43 CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ADAGIO, SL

Firmante:

Juan Jose Hoyos Sancho

Objeto:

L’objecte del present Conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l’empresa ADAGIO, S.L. en el desenvolupament del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig de 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València es compromet, per mitjà del present Conveni, a destacar el patrocini aportat per l’empresa ADAGIO, S.L. en forma de cessió de l’instrumental en tots els mitjans que s’utilitzen per a la promoció i la difusió del Certamen. L’empresa ADAGIO, S.L, es compromet a cedir de forma gratuïta els instruments musicals de percussió, corda i vent necessaris per a l’execució de les obres a interpretar per les bandes participants, com a contraprestació per la difusió de la marca de l’empresa en tots els mitjans que s’utilitzen per a la promoció i difusió del Certamen.

Año / Núm. conv.:

2019/117

Fecha convenio:

26-06-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

32.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ PROCICLISMO

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Prociclismo

Firmante:

Angel Casero Moreno

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració econòmica del Patronat amb l'associació Prociclisme en la realització i desenrotllament de dos etapes de la 70a Volta a la Comunitat Valenciana”, els dies 8 i 10 de febrer de 2019:

Obligaciones de las partes:

Obligacions de l’associació Prociclismo: Organitzar, en el marc de la “70a Volta a la Comunitat Valenciana” les dos etapes que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa. L'ajuda econòmica per a l'organització i celebració de les dos etapes de la “70a Volta a la Comunitat Valenciana” que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa, serà de 32.000 €,

Año / Núm. conv.:

2019/116

Fecha convenio:

26-06-2019

Fecha fin:

26-06-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

44.768,88

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PETRÉS PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS EN LA MUNTANYA LA RODANA A PETRÉS”

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Petres

Firmante:

Pere Peiró García

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Petrés en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d’espais degradats en la muntanya La Rodana” en el terme municipal de Petrés.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.768,88 euros. Correspon a l'Ajuntament de Petrés: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,91 euros

Año / Núm. conv.:

2019/115

Fecha convenio:

14-06-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’ASOCIACIÓ VALENCIANA DE CARITAT, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2019, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Valenciana de Caridad

Firmante:

luis Miralles Torija-Gascó

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb l’Asociación Valenciana de Caridad, en el finançament del projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, durant l’any 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a l’Asociación Valenciana de Caridad per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per un import de 50.000 €, L’entitat beneficiària es compromet a executar el projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, i a aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris

Año / Núm. conv.:

2019/114

Fecha convenio:

04-06-2019

Fecha fin:

30-06-2019

Vigencia:

Hasta fin Certamen

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos S.L., i Polimúsica, S.A. i la Diputació de València pel subministrament d’un piano acustic i un teclat en el 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, a celebrar els dies 18 i 19 de maig de 2019

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Clemente Pianos

Firmante:

Javier Clemente Domingo

Objeto:

L’objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l’empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig del 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València es compromet pel present conveni a destacar el patrocini aportat per les empreses Clemente Pianos, S.L. y Polimúsica S.A., en forma de cessió d’un piano acustic i un teclat, en quants mitjans s’usen per a la promoció i difusió del Certamen. Les empreses es comprometen a cedir de forma gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l’execució de les obres que s’han d’interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l’empresa en tots els mitjans que s’usen per a la promoció i difusió del Certamen: ¿ PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) ¿ PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Año / Núm. conv.:

2019/113

Fecha convenio:

31-05-2019

Fecha fin:

31-05-2022

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

38.719,72

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS EN EL MARGE DRET DEL RIU MAGRO” EN EL MUNICIPI DE L’ALCÚDIA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de L’Alcúdia en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d'espais degradats en el marge dret del riu Magro” en el muncipi de L’Alcúdia.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.719,72 euros. Correspon a l'Ajuntament de L’Alcúdia: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.679,93 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/112

Fecha convenio:

30-05-2019

Fecha fin:

30-05-2022

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

41.134,97

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SENYERA PER A OBRES DE “CONDICIONAMENT D’ESPAI DEGRADAT EN LA ZONA DEL RIU ALBAIDA” EN EL MUNICIPI DE SENYERA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Senyera

Firmante:

Francisca María Momparler Orta

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Senyera en el finançament i execució de les obres de “Condicionament d’espai degradat en la zona del riu Albaida” en el muncipi de Senyera.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.134,97 euros. Correspon a l'Ajuntament de Senyera: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.259,11 euros

Año / Núm. conv.:

2019/111

Fecha convenio:

23-05-2019

Fecha fin:

23-05-2022

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

44.768,66

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’OTOS PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ DEL ASSUT DEL POET I DEL ASSUT DE LA PANTÀLIGA” EN EL MUNICIPI D’OTOS

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Otos

Firmante:

Mario Mira Alfonso

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Otos en el finançament i execució de les obres de “Recuperació del Assut del Poet i del Assut de la Pantàliga”.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València, entre altres: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.768,66 euros. Correspon a l'Ajuntament d’Otos: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,89 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/110

Fecha convenio:

23-05-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

45.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL “GALAICOS: UN PUEBLO ENTRE DOS MUNDOS” EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA.

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Diputación Provincial de Pontevedra

Firmante:

María del Carmen Silva Rego

Objeto:

Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Diputación de Valencia y la Diputación de Pontevedra para la organización y presentación de la exposición temporal itinerante "GALAICOS: Un pueblo entre dos mundos" (en adelante “la Exposición”) en el MPV.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia a través del Museu de Prehistòria de València se compromete a: Proporcionar la sala de exposiciones temporales del MPV para la Exposición durante todo el tiempo de duración de la misma, garantizando que cumple las condiciones necesarias de seguridad contra robo e incendio y de vigilancia diurna y nocturna, y cuenta con los medios electrónicos y humanos necesarios para proteger las obras que formen parte de la Exposición. La Diputación de Pontevedra se compromete a: Realizar la ejecución, control y seguimiento del contrato para la producción e itinerancia de la exposición "GALAICOS: Un pueblo entre dos mundos", en el marco del Programa Integral para la puesta en valor de los yacimientos Galaico-Romanos en la provincia de Pontevedra

Año / Núm. conv.:

2019/109

Fecha convenio:

22-05-2019

Fecha fin:

22-07-2020

Vigencia:

Fin julio 2020

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE TEATRE ESCALANTE A L’ESPAI JOVE VLC.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València (Regidor Jovientut)

Firmante:

Roberto Jaramillo Martínez

Objeto:

Aprovar la Pròrroga del Conveni de col· laboració entre l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València per al desenvolupament de l'activitat de l'Escola de Teatre Escalante en l'edifici Espai Jove VLC en el sentit d'ampliar la vigència del conveni fins al mes de juliol de 2020.

Obligaciones de las partes:

Año / Núm. conv.:

2019/108

Fecha convenio:

15-05-2019

Fecha fin:

Vigencia:

hasta clausura expo

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "LA DIPUTACIÓ A LES COMARQUES" AMB LES EXPOSICIONS "MEMÒRIA DE LA MODERNITAT" A SAGUNT I "CONEIX LA DIPUTACIÓ" I L'EXPOSICIÓ "DONES EN MARXA".

Centro de gestión:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

Realitzar al municipi de Sagunt, al llarg de l'any 2019 les exposicions de gran format produïdes per l'OFITEC de la Diputació: Memòria de la Modernitat a Sagunt, complementada amb la menor Coneix la Diputació, totes dos incloses en el "Programa La Diputació a les Comarques" i l'exposició autònoma "Dones en marxa".

Obligaciones de las partes:

Per part de la Diputació, aportarà la producció bàsica de les exposicions així com la seua adaptació al marc singular de Sagunt: Comunicació i Difusió, Conservació Preventiva, Assegurances... El transport dels visitants d'altres municipis dins del Subprograma de visites guiades comarcals. Per part de l'ajuntament cedirà gratuïtament les instalacions per a realitzar les exposicions.

Año / Núm. conv.:

2019/107

Fecha convenio:

13-05-2019

Fecha fin:

Vigencia:

FIN EXPO

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centro de gestión:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Universitat Politècnica de València

Firmante:

Francisco José Mora Mas,

Objeto:

L'objecte del present Acord marc és establir un marc de col·laboració entre la UPV i la DV per al foment i l'intercanvi d'experiéncies en els camps de la docencia, la recerca, la gestió del patrimoni historie artístic i documental, dins d'aquelles árees en les quals ambdues entitats tinguen un interés.

Obligaciones de las partes:

Ambdues parts es comprometen, en la mesura deis mitjans de qué disposen, i segons les normes de cadascuna, a: - Afavorir la col·laboració per a l'elaboració i l'execució conjunta de projectes en matéries d'interés comú. - Promoure la participació en projectes i programes de cooperació i recerca bilaterals o multilaterals.

Año / Núm. conv.:

2019/106

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA EN MATERIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Sindicatura de Comptes

Firmante:

Vicent Cucarella Tormo

Objeto:

És objecte d'aquest conveni establir els termes i les condicions de la col· laboració entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la Diputació de Valencia, en materia de tecnologies de la informació i la comunicació, administració electronica i transformació digital,

Obligaciones de las partes:

En general, les parts signataries d'aquest conveni es comprometen a fer totes les accions que siguen necessaries per a la correcta i completa execució de les actuacions, els programes i les iniciatives conjuntes que es desenvolupen en virtut d'aquest conveni.

Año / Núm. conv.:

2019/105

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE TERRATEIG AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamet de Tarreteig

Firmante:

Celia Juan Escriva

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/104

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE NÀQUERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Nàquera

Firmante:

Damián Ibáñez Navarro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/103

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE ENTIDAD LOCAL MENOR MARENY DE BARRAQUETES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Entidad Local Menor Mareny de Barraquetes

Firmante:

Jordi Sanjaime Vivo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/102

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE LLÍRIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Lliria

Firmante:

Manuel Civera Salvador

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/101

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE GODELLETA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godelleta

Firmante:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/100

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE ALBAIDAAL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albaida

Firmante:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/099

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U. -GESPA S.L.U. AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. -GESPAS.L.U.

Firmante:

Jorge Silvestre Sanchis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/098

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE PUEBLA DE SAN MIGUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de La Puebla de San Miguel

Firmante:

Eva María Azcutia Marqués

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/097

Fecha convenio:

02-05-2019

Fecha fin:

02-05-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SUECA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sueca

Firmante:

Raquel Tamarit Iranzo

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Año / Núm. conv.:

2019/096

Fecha convenio:

02-05-2019

Fecha fin:

02-05-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNIDAD DE LA CANAL DE NAVARRÉS

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de La Canal de Navarrés

Firmante:

Pilar Teresa Sarrión

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i la mancomunidad

Año / Núm. conv.:

2019/095

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TORRES TORRES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torres Torres

Firmante:

Rafael Moises Gil Ballester

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/094

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TORRELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torrella

Firmante:

Francisco Moreno Gaya

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/093

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/092

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SUMACÀRCER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sumacàcer

Firmante:

Txema Peláez Palazón

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/091

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SOLLANA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sollana

Firmante:

Vicente José Cordoñer Senón

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/090

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SENYERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Senyera

Firmante:

Francisca María Momparler Orta

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/089

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE POLINYA DE XÙQUER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Polinyà del Xúquer

Firmante:

Oscar Navarro Torres

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/088

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D' OLIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Oliva

Firmante:

David Gonzalez Martínez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/087

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MOMSERRAT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montserrat

Firmante:

Josep María Mas i García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/086

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MIRAMAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Miramar

Firmante:

Asensio Llorca Bertó

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/085

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Firmante:

Salvador Femenía Peiro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/084

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE GÁTOVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gátova

Firmante:

Manuel Martínez Romero

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/083

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE ENTIDAD LOCAL MENOR DE EL PERELLÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Entidad local menor de el Perelló

Firmante:

Andrés Fernández Ferrer

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/082

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CHULILLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Chulilla

Firmante:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objeto:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BURJASSOT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/081

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CERDÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamernt de Cerdà

Firmante:

Jose Luis Gijon Segrelles

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/080

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CAUDETE DE LAS FUENTES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Caudete de la Fuentes

Firmante:

Vanesa Lopez Guijarro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/079

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT CANALS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Canals

Firmante:

Ricardo Requena Muñoz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/078

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BUFALI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bufali

Firmante:

Estefanía Mollà Camarasa

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/077

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENISSODA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benissoda

Firmante:

Miguel Lluch Roig

Objeto:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/076

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benirredra

Firmante:

Dolores Cardona Llopis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/075

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benimuslem

Firmante:

Mº Antonia Vilar Quilis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/074

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairo de la Valldigna

Firmante:

Josep Antoni Alberola verdú

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/073

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENETÚSSER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benetússer

Firmante:

Eva Sanz Portero

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/072

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE ALFARP AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarp

Firmante:

Santiago Cervera Cardete

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/071

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE ABALAT DELS SORELLS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Albalat dels Sorells

Firmante:

Nicolau Claramunt Ruiz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/070

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MARINES

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Aielo De Malferit

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Año / Núm. conv.:

2019/069

Fecha convenio:

24-04-2019

Fecha fin:

24-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MASSALFASSAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Massalfassar

Firmante:

Carlos Fontestad Muñoz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/068

Fecha convenio:

24-04-2019

Fecha fin:

24-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BURJASSOT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Burjassot

Firmante:

Rafael García García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/067

Fecha convenio:

24-04-2019

Fecha fin:

24-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT D' OTOS PER A L’ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA OBRA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA»

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Otos

Firmante:

Mario Mira Alfonso

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d’ambdues corporacions en el finançament i la realització de l'actuació EN LES INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, OBRA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de OTOS.

Obligaciones de las partes:

L’Ajuntament de OTOS s’obliga al següent: A redactar un projecte que detalle l´obra en les INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA» La subvenció que la Diputació concedix a l’empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) euros, que s'abonaran a càrrec de l'aplicació pressupostària 711/45200/76200 del presupost de 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/066

Fecha convenio:

15-04-2019

Fecha fin:

15-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT SERVEIS BENESTAR SOCIAL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat Serveis bienestar social

Firmante:

Rafaela Aliaga Sendra

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/065

Fecha convenio:

11-04-2019

Fecha fin:

11-04-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Firmante:

Felip Hernandis Sancho

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Año / Núm. conv.:

2019/064

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLALONGA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villalonga

Firmante:

Enrique Llorca Miñana

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Villalonga al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/063

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SUECA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sueca

Firmante:

Raquel Tamarit Iranzo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sueca al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/062

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE POTRÍES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Potries

Firmante:

Assumpció Domínguez medina

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Potríes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/061

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palmera

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Palmera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/060

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Museros

Firmante:

Cristina Civera Balaguer

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Museros al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/059

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MARINES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Marines

Firmante:

María Dolores Celda Lluesma

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Manires al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/058

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manuel

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Manuel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/057

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llombai

Firmante:

Anselmo Cardona Puig

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llombai al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/056

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE LA CORONA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llocnou de la Corona

Firmante:

Manuel Gimeno Ruiz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llocnou de la Corona al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/055

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLAURÍ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llaurí

Firmante:

Ana M. González Herdado

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llaurí al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/054

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Llosa de Ranes

Firmante:

Evarist Aznar Teruel

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de la Llosa de Ranes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/053

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE JARAFUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Jarafuel

Firmante:

Fernando Jorge García Martínez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Jarafuel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/052

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Gandia al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/051

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DEL PALOMAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palomar

Firmante:

Jordi Vila Vila

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió del Palomar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/050

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CATARROJA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Catarroja

Firmante:

Jesús Monzó i Cubillos

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Catarroja al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/049

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BOLBAITE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bolbaite

Firmante:

Carolina Mas Monteagudo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Bolbaite al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/047

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIGÁNIM AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniganim

Firmante:

Amparo Canals Senabre

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Beniganim al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/046

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENEIXIDA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Aielo De Malferit

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Entidad:

Ajuntament de Beneixida

Firmante:

Eva Roig Tortosa

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de BENEIXIDA al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/045

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellreguard

Firmante:

Alexandre Ruiz Gadea

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Bellreguard al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/044

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ANTELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Aielo De Malferit

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Antella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/043

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENICOLET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benicolet

Firmante:

Llúcia Gregori Català

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Año / Núm. conv.:

2019/042

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALZIRA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alzira

Firmante:

--- ---

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Alzira al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/041

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALMOINES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almoines

Firmante:

Juan Cardona Bertó

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Almoines al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/040

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L' ALCÚDIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Alcudia

Firmante:

Andreu Salom Porta

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l' Alcúdia al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/039

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALCUBLAS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alcublas

Firmante:

Blanca Rosa Pastor Cubillo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Alcublas al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/038

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALBAL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albal

Firmante:

Ramón Marí Vila

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Albal al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/037

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALAQUÁS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alaquàs

Firmante:

Elvira García Campos

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Alaquás al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/036

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE YÁTOVA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Yátova

Firmante:

Miguel Esteban Tórtola Herrero

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de Yátova

Año / Núm. conv.:

2019/035

Fecha convenio:

15-03-2019

Fecha fin:

15-03-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, LA DIPUTACIÓ. LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL, LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA I L'AJUNTAMENT D'ALZIRA, PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN LABORATORI SOCIAL ESPECIALITZAT EN SERVEIS SOCIALS, EN LA COMARCA DE LA RIBERA ALTA.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Consellería de Igualtat i Polítiques

Firmante:

Antonio Raya Alvarez

Objeto:

Constitució d'un laboratori social, sense personalitat jurídica, configurat únicament com un espai en el que concorren les parts firmants per a la investigació aplicada i per a la formació i innovació en matèria de Serveis Socials a l'àmbit territorial de la Ribera Alta.

Obligaciones de las partes:

L'aplicació i execució d'aquest conveni no podrà suposar obligacions econòmiques per a la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.

Año / Núm. conv.:

2019/034

Fecha convenio:

14-03-2019

Fecha fin:

14-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rafelguaraf

Firmante:

Rafaela Aliaga Sendra

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de Rafelguaraf

Año / Núm. conv.:

2019/033

Fecha convenio:

14-03-2019

Fecha fin:

14-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D' ALBOBORACHE

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamiento de Alborache

Firmante:

Maria Francisca Collado Torres

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de Alborache

Año / Núm. conv.:

2019/032

Fecha convenio:

12-03-2019

Fecha fin:

12-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Firmante:

Salvador Femenía Peiro

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i la mancomunitat de municpis de la safor.

Año / Núm. conv.:

2019/031

Fecha convenio:

12-03-2019

Fecha fin:

12-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE ALFARP

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarp

Firmante:

Santiago Cervera Cardete

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de Alfarp

Año / Núm. conv.:

2019/030

Fecha convenio:

12-03-2019

Fecha fin:

12-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE FAURA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Faura

Firmante:

Antoni F. Gaspar Ramos

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de Faura

Año / Núm. conv.:

2019/029

Fecha convenio:

12-03-2019

Fecha fin:

12-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Firmante:

Pablo Puig Desena

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de la font d'en carrrós

Año / Núm. conv.:

2019/028

Fecha convenio:

05-03-2019

Fecha fin:

05-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benetússer

Firmante:

Eva Sanz Portero

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de Benetússer

Año / Núm. conv.:

2019/027

Fecha convenio:

05-03-2019

Fecha fin:

05-03-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE NAVARRÉS

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Navarrés

Firmante:

Estela Darocas Marín

Objeto:

Modificar la clàusula tercera

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament de navarrés

Año / Núm. conv.:

2019/026

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT DE LES VALLS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Les Valls

Firmante:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de les Valls al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/025

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALENCIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València

Firmante:

Joan Calabuig Rull

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Valencia al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/024

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE UTIEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Utiel

Firmante:

Fernando Benlliure García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Utiel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/023

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONCADA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montcada

Firmante:

Amparo Orts Albiach

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Moncada al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/022

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LOSA DEL OBISPO AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamiento Losa del obispo

Firmante:

Benjamín M. Aparicio Cervera

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Losa del obispo al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/021

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Firmante:

Josep Vicent García i Tamarit

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de La pobla de vallbona al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/020

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CHESTE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cheste

Firmante:

José Morell Roser

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Cheste al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/019

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASAS ALTAS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Casas Altas

Firmante:

Cesar Vicente Sanchez Blasco

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Casas altas al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/018

Fecha convenio:

26-02-2019

Fecha fin:

26-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BÉTERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamiento de Bétera

Firmante:

Cristina Alemany Campos

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Bétera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/017

Fecha convenio:

25-02-2019

Fecha fin:

25-02-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE BENIGÀMIN

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniganim

Firmante:

Amparo Canals Senabre

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local d' Almassera en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a ti de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a !'hora d' accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de Valencia assumira les obligacions de assumir el cost de la instal· lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. L'entitat local assumeix les obligacions de Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Año / Núm. conv.:

2019/016

Fecha convenio:

25-02-2019

Fecha fin:

25-02-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNT AMENT D' AGUILLENT

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Agullent

Firmante:

Jesús Pla Herrero

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local d' Almassera en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a ti de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a !'hora d' accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de Valencia assumira les obligacions de assumir el cost de la instal· lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. L'entitat local assumeix les obligacions de Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Año / Núm. conv.:

2019/015

Fecha convenio:

25-02-2019

Fecha fin:

25-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rafelguaraf

Firmante:

Rafaela Aliaga Sendra

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Año / Núm. conv.:

2019/014

Fecha convenio:

12-02-2019

Fecha fin:

12-02-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

41.126,47

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLADA PER A OBRES DE “ADEQUACIÓ PAISATGISTA RIU CANYOLES”, EN EL MUNICIPI DE VALLADA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vallada

Firmante:

María José Tortosa Tortosa

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Vallada en el finançament i execució de les obres de “Adequació paisatgista riu Canyoles” en el terme municipal de Vallada.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.126,47 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.257,61 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/013

Fecha convenio:

06-02-2019

Fecha fin:

06-02-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ESPECÍFIC PEL QUAL ES REGULA LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES, I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA DE FORMACIÓ EN TERRORISME JIHADISTA

Centro de gestión:

Servei de Formació

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les emergències (Generalitat Valenciana)

Firmante:

José María Ángel Batalla

Objeto:

El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Generalitat, a través de la Direcció General de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i l'IVASPE, i la Diputació de València, per a homologar, d'acord amb el procediment establit en l'article 14 del Decret 83/2015, de 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'homologació d'accions formatives dirigides al personal de seguretat i emergències, els cursos de formació en matèria de terrorisme jihadista, , q impartirà la Diputació als membres de les polices locals.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia, a través de su departamento de formación, incorporará, a las actividades formativas, personal docente experto en materia de terrorismo yihadista; asimismo, seleccionará el alumnado que formará parte de las actividades formativas de entre las Policías Locales de la provincia de Valencia Las actividades formativas se impartiran bajo la inspección y supervisión de el IVASPE. EL IVASPE, homologará las diferentes ediciones de las actividades formativa recogidas en el anexo I, impartidas al amparo del presente convenio.

Año / Núm. conv.:

2019/012

Fecha convenio:

30-01-2019

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA LA QUAL ES CORREGIX MATERIAL L'ERROR EXISTENT EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENI DE COL· LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA FUNDACIÓ INVESTIGACIÓ HOSPITAL GENERAL UNIVERSIT ARI DE VALENCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DE

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació Investigació Hospital General Universitari de València

Firmante:

Raquel Galvez Balaguer

Objeto:

Es corregix l' error material advertit en el paragraf segon de la clausula quinta del Conveni de col· laboració subscrit, en data 28 de desembre de 2018, entre la Diputació Provincial de Valencia i la Fundació Investigació Hospital General Universitari de Valencia

Obligaciones de las partes:

Año / Núm. conv.:

2019/011

Fecha convenio:

30-01-2019

Fecha fin:

30-01-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNT AMENT D' ALMÁSSERA PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almàssera

Firmante:

Ramón Puchades Bort

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local d' Almassera en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a ti de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a !'hora d' accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de Valencia assumira les obligacions de assumir el cost de la instal· lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. L'entitat local assumeix les obligacions de Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Año / Núm. conv.:

2019/010

Fecha convenio:

29-01-2019

Fecha fin:

29-01-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

32.307,32

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A L’ EXECUCIÓ DE LES OBRES “PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA SERRA DE PERENXISA” EN EL MUNICIPI TORRENT

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torrent

Firmante:

Juan Jesús Ros Piles

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Torrent en el finançament i execució de les obres “Paratge Natural municipal de La Serra de Perenxisa”, en el municipi de Torrent.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l’obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 32.307,42 euros. Correspon a l’Ajuntament de Torrent: a) Aportar el 20 % restant del cost total de les obres, el que suposa la quantitat de 8.076,85 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/009

Fecha convenio:

29-01-2019

Fecha fin:

29-01-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANISES PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manises

Firmante:

Jesús Maria Borras Sanchis

Objeto:

La implantacó del servei INCLUSITE per a l'adaptaciód'eccesibilitat del portal de l'entitat local

Obligaciones de las partes:

La diputacio es compromet a assumir el cost de la instal.lacio del portal, l'entitat ha adherir-se al projecte de portals municipal de la Diputació

Año / Núm. conv.:

2019/008

Fecha convenio:

28-01-2019

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31 dic 2018

Relacionado con convenio:

Importe:

35.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE EL INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VALÈNCIA-CINEMA JOVE, EL FESTIVAL DE MÚSICA MEDITERRANEA DE VALENCIA I DOCS VALÈNCIA.FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Institut Valencià de la Cultura

Firmante:

Vicent Marzà Ibáñez

Objeto:

És objecte del present conveni la col· laboració entre l'entitat pública Institut Valencià de Cultura i la Diputació de València, per mitjà d'una subvenció directa per a la realizació del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, el Festival Doc València. Festival Internacional de cine documental de València i el Festival de Música Mediterrània de València durant l'exercici 2018.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia aportara la cantidad de 35.000 euros, en un pago único, sin posibilidad de pagos fraccionados,

Año / Núm. conv.:

2019/007

Fecha convenio:

28-01-2019

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31 desembre 2018

Relacionado con convenio:

Importe:

250.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL PALAU DE LES ARTS FUNDACIÓ REINA SOFIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE LES ARTS VOLANT

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació Palau de les Arts "Reina Sofía"

Firmante:

Inmaculada Pla Vilar

Objeto:

És objecte del present conveni la col· laboració entre la Fundació Palau de les Arts-Fundació «Reina Sofía», amb CIF G97544829 i la Diputació de València, per a la realització del projecte Les Arts Volant per al 2018.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial concedirà una subvenció directa en un pagament únic de 250.000 euros. El Palau de Les Arts-Fundació «Reina Sofía» farà constar la col· laboració de la Diputació de València per mitjà de la inserció del logotip d’aquesta en lloc visible en tota la cartelleria, publicitat i difusió que faça de les activitats, i assumirà les despeses que això supose, i remetrà almenys un exemplar de cada un al Servei de Cultura de la Diputació de València. Igualment sent perceptor de la subvenció, s’obliga a la publicació de tot el material en les dos llengües oficials. I en el cas que se n’opte per una sola, que la llengua triada siga el valencià.

Año / Núm. conv.:

2019/006

Fecha convenio:

15-01-2019

Fecha fin:

15-06-2019

Vigencia:

15/06/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADENDA AL CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA, EL AYUNTAMIENTO DE BENIARJÓ Y EL AYUNTAMIENTO DE BENIFLÀ, PARA LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “PRIMERA FASE COLECTOR GENERAL PLUVIALES, DRENAJE DE CASCOS URBANOS DE BENIARJÓ Y BENIFLÀ (VALENCIA)

Centro de gestión:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniflá

Firmante:

David Ribas Gasent

Entidad:

Ajuntament de Beniarjó

Firmante:

Marc Estruch Morant

Objeto:

Por la presente Adenda la Diputación de Valencia y los Ayuntamientos de Beniarjó y Beniflà acuerdan modificar la Cláusula primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del Convenio, suscrito en fecha 15 de junio de 2017.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia se compromete a subvencionar a los Ayuntamientos de Beniflà y Beniarjó las obras del proyecto de «1ª Fase Colector general pluviales drenaje cascos urbanos Beniarjó y Beniflà (Valencia)», así como las Obras de la “2ª fase colector general pluviales, drenaje cascos urbanos Beniarjó y Beniflà (Valencia)”, con la cantidad máxima de doscientos mil euros (200.000,00€), IVA incluido. El Ayuntamiento de Beniflà se obliga a lo siguiente: Redactar el proyecto de «1ª Fase colector General Pluviales drenaje cascos urbanos de Beniarjó y Beniflà (Valencia)».

Año / Núm. conv.:

2019/005

Fecha convenio:

15-01-2019

Fecha fin:

15-01-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

26.986,49

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE NAVARRÉS PER A L’ EXECUCIÓ DE LES OBRES “ADEQUACIÓ DEL PARATGE NATURAL DE LOS CHORRADORES” EN EL MUNICIPI DE NAVARRÉS

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Navarrés

Firmante:

Estela Darocas Marín

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Navarrés en el finançament i execució de les obres “Adequació del paratge natural de los Chorradores”.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l’obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 26.986,49 euros Correspon a l’Ajuntament de Navarrés: a) Aportar el 10 % restant del cost total de les obres, el que suposa la quantitat de 2.998,50 euros

Año / Núm. conv.:

2019/004

Fecha convenio:

15-01-2019

Fecha fin:

15-01-2023

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

40.973,09

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALFARRASÍ PARA OBRAS DE “RECUPERACIÓN DE LA SENDA DE LA VENTA”, EN EL MUNICIPIO DE ALFARRASÍ

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarrasí

Firmante:

Federico Vidal Martínez

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Alfarrasí en la financiación y ejecución de las obras de “Recuperación de la Senda de la Venta” en el municipio de Alfarrasí

Obligaciones de las partes:

Corresponde a la Diputación de Valencia: a) Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. b) Financiar el 85 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 40.973,09 euros El Ayuntamiento firmante se compromete a aportar el 15 % restante del coste total de las obras, lo que supone la cantidad de 7.230,54 euros

Año / Núm. conv.:

2019/003

Fecha convenio:

15-01-2019

Fecha fin:

15-01-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE TITAGUAS PER A LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Titaguas

Firmante:

Ramiro Rivera Gracia

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia a - Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Año / Núm. conv.:

2019/002

Fecha convenio:

10-01-2019

Fecha fin:

Vigencia:

2018

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA REAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS SANT CARLES

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Real Academia de Bellas Artes San Carlos

Firmante:

Manuel Muñoz Ibáñez

Objeto:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, amb CIF Q4668003I, la col· laboració per part de la Diputació en el cicle de conferències, concerts i actes acadèmics en què la Diputació ajuda amb una subvenció nominativa de 10.000 euros

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València haurà de figurar com a Institució col· laboradora de la Real Acadèmia de BB.AA. Sant Carles. La Real Acadèmia de BB.AA. Sant Carles, perceptor de la subvenció, s'obliga a la publicació de tot el material en les dos llengües oficials, i en el cas que s'opte per una sola, que la llengua triada siga el valencià.

Año / Núm. conv.:

2019/001

Fecha convenio:

08-01-2019

Fecha fin:

08-01-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE TAVERNES BLANQUES PER A LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes Blanques

Firmante:

Mª del Carmen Marco Aguilar

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia a - Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Año / Núm. conv.:

2018/346

Fecha convenio:

10-12-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

2018

Relacionado con convenio:

Importe:

1.677.930,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT AMB FONS PÚBLICS DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA IVAF-LUÍS FORTICH, DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

CulturArts Generalitat

Firmante:

Vicent Marzà Ibañez

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és el manteniment amb fons públics del col·legi d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, amb número de codi 46011831, situat en el carrer Juan de Garay, 23, de Valencia, de titularitat de la Diputació Provincial de Valencia, i les unitats d'Educació Especial específiques d'aquest, així com el gabinet psicopedagógic i l'equip de professor/logopeda itinerants . integrats en el conveni esmentat.

Obligaciones de las partes:

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport acorda l'assignació de fons públics a la Diputació Provincial de Valencia per al manteniment, segons les unitats indicades en l'annex, del centre d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, de Valencia, per un total d'un milió sis-cents setenta-set mil nou-cents trenta euros (1.677.930 €), que se satisfaran a carrec de l'aplicació pressupostaria 09.02.01 .422.20, codi de línia S6012000. En el termini màxim de quinze dies naturals a partir de la signatura d'aquest conveni, La Diputació Provincial de Valencia justificarà les despeses generades

Año / Núm. conv.:

2018/345

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31 desembre 20189

Relacionado con convenio:

Importe:

80.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DELS PROGRAMES EUROPES MENUDES, FESTIVAL SERENATES, I FESTIVAL LA CABINA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Universitat de València

Firmante:

Mª Vicenta Mestre Escrivà

Objeto:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre la Universitat de València i la Diputació de València per a la realització de les activitats de Europes Menudes-Escena Erasmus, Serenates i Festival La Cabina.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar esta col·laboració, la Diputació de València aportarà la quantitat de 40.000 euros, per a la realització del projecte Menudes Europes Erasmus en juliol amb 25.000 euros, Serenates a juny-juliol, amb 9.000 euros i Festival Cinema, La Cabina al novembre del 2018 amb 6.000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 301.33407.48200 que compta amb crèdit adequat i suficient segons informe d'intervenció de data 18 de desembre de 2018.

Año / Núm. conv.:

2018/344

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31 desembre 2018

Relacionado con convenio:

Importe:

46.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació Full pel Llibre i la Lectura

Firmante:

Jesús Figuerola i Lamata

Objeto:

L'objecte del conveni entre Full Fundació pel Llibre i la Lectura i la Diputació de València és la realització del projecte «Ciutat Lectora», que és un programa de motivació lectora en l'àmbit municipal que a hores d'ara està implantat amb el suport de la Diputació de València en: Bocairent, Corbera, el Puig de Santamaria, Marines, Paiporta i Utiel, així com la presencia de Full en la Fira del Llibre de València.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà la quantitat de 46.000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 301.33407.48200 del pressupost de la corporació de 2018 per al projecte «Ciutat Lectora», així com la presencia de Full en la Fira del Llibre de València.

Año / Núm. conv.:

2018/343

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31 desembre 2018

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ BROMERA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Firmante:

Josep Gregori Soler

Objeto:

És objecte d’este conveni entre la Diputació de València i la Fundació Bromera per al foment de la lectura la realització de la campanya denominada « Llegir en valencià, amb denominació d´origen »

Obligaciones de las partes:

. Per a possibilitar la col·laboració entre les dos entitats, la Diputació concedirà una subvenció directa en un pagament únic de 10.000 euros, sense possibilitat de pagaments fraccionat que es fara efectius a càrrec de l’aplicació pressupostària 301.33406.48000 del pressupost de la Diputació del 2018.

Año / Núm. conv.:

2018/342

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31 desembre 2018

Relacionado con convenio:

Importe:

56.051,81

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MOIXENT PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJuntament de Moixent

Firmante:

Teófilo Fito Martí

Objeto:

L'objecte del conveni entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Moixent amb CIF P4617200C és la col· laboració d'ambdós entitats en les tasques i costos de matenimiento i gestió del jaciment arqueològic del poblat iber de la Bastida dels Alcusses, a través de la concessió d'una subvenció nominativa a l'ajuntament de Moixent perquè este contracte dos guies i un vigilant que possibiliten la difusió i el manteniment del citat poblat iber.

Obligaciones de las partes:

Per part de l´Ajuntament de Moixent: a) La neteja i manteniment del jaciment arqueològic, la qual cosa suposa, entre altres, la reparació i col· locació de pedres caigudes, fumigar amb herbicida, l´arreplega del fem i l´ompliment de l´aljub; tot això en funció de les necessitats. Per part de la Diputació: La concessió d´una subvenció directa que figurarà en el pressupost durant de vigència del present conveni. L´import de la subvenció corresponent a l´any 2018, ascendeix a 56.051,81 euros, a càrrec de l´aplicació pressupostària 301.33407.46200 del pressupost de l´esmentat any.

Año / Núm. conv.:

2018/341

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

28-12-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE AIELO DE RUGAT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Aielo de Rugat

Firmante:

Jaime Soler Todolí

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Aielo de rugat al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2018/340

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

28-12-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALFAFAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alfafar

Firmante:

Juan Ramón Adsuara Monlleó

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Alfafar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2018/339

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

28-12-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALMÀSSERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almàssera

Firmante:

Ramón Puchades Bort

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Almàssera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2018/338

Fecha convenio:

28-12-2018

Fecha fin:

28-12-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ALMISERÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almiserá

Firmante:

José Juan Mascarell Camarena

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Almiserà al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.