Buscar Convenio


Entre
y
Núm. conv. / Año:

2018/070

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

05-03-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.983.357,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i realització de l'actuació NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA , l'import del qual sol·licitat ascendix OUATRECENTS MIL EUROS (400.000,00€) en el municipi de GANDIA.

Obligaciones de las partes:

A presentar i redactar la memòria de la actuació de la «NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA » i a presentar el contracte subscrit objecte d'aquest conveni. A l'adjudicació del servei abans del 31 de desembre del 2018.

Núm. conv. / Año:

2018/043

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

4 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN) EN L'ÀMBIT DE LES SMART CITIES

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Firmante:

Marcos Lacruz López

Objeto:

L'objecte del present acord és establir el marc de col·laboració entre A vaesen i Di val en l'àmbit de les Smart Cities

Obligaciones de las partes:

Comunicar-se recíprocament tota la informació a la qual tinguen accés i que puga ser d'interés per a l'altra part en l'àmbit de les Smart Cities, i que d'una manera o una altra puguen contribuir al desenvolupament de projectes municipals en aquest sector

Núm. conv. / Año:

2018/018

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48

Relacionado con convenio:

Importe:

2.044,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Guadassuar

Firmante:

Salvador Montañana Sanz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/007

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

60.459,69

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL PARCEL·LA SECTOR QUINT 11 4" EN EL MUNICIPI DE MISLATA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Mislata

Firmante:

Carlos Fernandez Bielsa

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la paiiicipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Mislata en el finançament i execució de les oores de "Recuperació ambiental parcel· la sector quint II 4" en e

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 48.367,75 euros.

Núm. conv. / Año:

2018/006

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

2.044,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Guadassuar

Firmante:

Salvador Montañana Sanz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Guadassuar perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/005

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

2.044,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT D'ALGAR DE PALÀNCIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Algar del Palancia

Firmante:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament d'Algar de Palància perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/004

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48

Relacionado con convenio:

Importe:

2.044,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLÉS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vallés

Firmante:

J. Javier Sisternes Benavent

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/003

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

60.499,99

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE FAVARA PER A "RECUPERACIÓ ZONA DEGRADADA ZONA RECREATIU-ESPORTIVA "LES HORTES" EN EL MUNICIPI DE FAVARA

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Favara

Firmante:

Oro Azorín Canet

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Favara en el finançament i execució de les obres de "Recuperació zona degradada zona recreatiu-esportiva "Les Hortes" en el municipi de Favara" (València)

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 51.424,99 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de _ l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs).

Núm. conv. / Año:

2018/002

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2019

Vigencia:

12

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A L'ACTUACIÓ « PAS INFERIOR A VIA FERROVIARIA EN L'ALCUDIA DE CRESPINS »

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Firmante:

José Vicente Garrigós Gallego

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « PAS INFERIOR A VIA FERROVIARIA EN L'ALCUDIA DE CRESPINS » l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de L'ALCUDIA DE CRESPINS.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2018/001

Fecha convenio:

10-01-2018

Fecha fin:

10-01-2019

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

766.500,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, PER AL MANTENIMENT DE LES LiNIES DE TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Firmante:

María José Salvador Rubert

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment de les condicions que regulen la col·laboració econòmica de la Diputació Provincial de València amb la Conselleria d'Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori, durant l'exercici pressupostari de 2017, destinada al manteniment de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers en la província de València

Obligaciones de las partes:

Mantindre íntegrament la totalitat de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers a la província de València

Núm. conv. / Año:

2017/152

Fecha convenio:

29-12-2017

Fecha fin:

29-12-2018

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Investigació i Estudis
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

Esteban Morcillo

Objeto:

L'objecte del present Conveni és establir les bas s per a la col·laboració d'ambdós institucions en el desenvolupament dels treballs d'investigació sobre l'impacte econòmic i turístic de les Falles dels anys 2017 i 2018, amb l'abast disposat en la clàusula lla

Obligaciones de las partes:

Quantificar la despesa associada a l'organització de les Festes Falleres, tant mobilitzat des de l'àmbit faller com a través de l'estimació de les despeses i inversions públiques i p1ivades de les distintes institucions organitzadores dels esdeveniments vinculats amb les festes i del conjunt de la ciutadania. Estimar l'impacte econòmic que eixa despesa té sobre els distints sectors econòmics que subminish·a béns servicis per al desemotllament d'esta celebració.

Núm. conv. / Año:

2017/151

Fecha convenio:

29-12-2017

Fecha fin:

29-12-2019

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Barxeta

Firmante:

Vicente Mahiques Margarit

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament l'execució de l'actuació «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC» l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi de BARXETA.

Obligaciones de las partes:

Aportar el compromís de compra valorat i firmat per l'Administració i la venedora

Núm. conv. / Año:

2017/150

Fecha convenio:

28-12-2017

Fecha fin:

28-12-2018

Vigencia:

1 ANY

Relacionado con convenio:

Importe:

85.760,60

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Subvencións
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE FAURA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ D'INMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Faura

Firmante:

Antoni F. Gaspar Ramos

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ D1NMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER» l'import del qual sol·licitat ascendix a HUITANTA CINQ MIL SETCENTS SIXANTA AMB SIXANTA EUROS ( 85.760,60 EUROS) en el municipi de FAURA.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/149

Fecha convenio:

22-12-2017

Fecha fin:

15-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Turisme
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA FUNDACIÓ TURISME VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA IV CIMERA DE PRESIDENTS D'AGÈNCIES DE VIATGES DE LA CEAV.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Entidad:

Fundació Turisme Valencia

Firmante:

Sandra Gómez López

Objeto:

L'objecte del present conveni és establir un acord de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Fundació, per a organitzar conjuntament la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV . La cimera se celebrarà a la ciutat de València del 29 d'octubre al 3 de novembre de 2017.

Obligaciones de las partes:

El pressupost de les accions conjuntes que cal dur a terme en el desenvolupament de la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV pot ascendir com a màxim a la quantitat de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), que serà satisfeta per les tres entitats a parts iguals, en la manera que es detalla

Núm. conv. / Año:

2017/148

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

14-12-2018

Vigencia:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

12.012,76

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'eSTUBENY PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA CABRENTA"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Estubeny

Firmante:

Ramón Blanquer Bono

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estubeny en el finançament execució de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal La Cabrenta".

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. I Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 10.811,48 euros.

Núm. conv. / Año:

2017/147

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

14-12-2018

Vigencia:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

37.783,44

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LE EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DEPÒSIT D'AIGÜA POTABLE RACÓ DE JOANA II"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de protecció contra despreniments en el depòsit d'aigüa potable Racó de Joana II.

Obligaciones de las partes:

Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 33.783,44 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs). I Contractar i executar les obres

Núm. conv. / Año:

2017/146

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

14-12-2018

Vigencia:

Fins a la finalització de la garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

59.919,84

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF PER A OBRES DE "REGENERACIÓ I ADECUACIÓ DE LES ZONES DEL PARC DE LES DELICIES I LA FONT DEL PERELLÓ"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rafelguaraf

Firmante:

Rafaela Aliaga Sendra

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Rafelguaraf n el finançament i execució de les obres de "Regeneració i adequació de les zones del parc de les delícies i la font del Perello" en el terme municipal de Rafelguaraf.

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de confmmitat amb la normativa de contractació del sector públic. I finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 50. 931,86 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic

Núm. conv. / Año:

2017/145

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

14-12-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENIO DE ADHESIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Organísme Autònom Fundació Esportiva Municipal Ajuntament de València

Firmante:

maría Teresa Girau Meliá

Objeto:

El objeto del presente CONVENIO es la adhesión del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal Ayuntamiento de Valencia al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, pudiendo, por lo tanta, efectuar los suministros de bienes y la contratación de servicios a través de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia,

Obligaciones de las partes:

La Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, informara de las adjudicaciones realizadas y de las condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., así como de todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.

Núm. conv. / Año:

2017/143

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

14-12-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PUÇOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Puçol

Firmante:

maría Dolores Sánchez Parra

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2017/142

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

14-12-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

7.392,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MELIANA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Meliana

Firmante:

José A. Riera Vicent

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Núm. conv. / Año:

2017/140

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

30-11-2018

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cultura
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

Esteban Morcillo

Objeto:

Constituye el objeto del presente convenia establecer las bases para la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y la Universitat de Valéncia para impulsar la apertura y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural - M(UV)HN.

Obligaciones de las partes:

Ejecutar el proyecto aportando la metodologia, los instrumentes y el pers al necesario para llevar a cabo la puesta en marcha y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural, así como la ejecución de las actividades relacionadas con el mismo a que se refiere el presente Convenia (tales como, exposiciones temporales o itinerantes del M(UV)HN);

Núm. conv. / Año:

2017/139

Fecha convenio:

28-11-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

210.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Turisme
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT, PER AL DESPLEGAMENT l EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE EN L'EXERCICI 2017

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

Aquest conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre corresponent a l'exercici 2017. Per a això, es procedeix, a través d'aquest conveni, a la concessió directa d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Sagunt, en els termes que estableixen l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental

Obligaciones de las partes:

Assessorar l'Ajuntament de Sagunt en tot el que és necessari per a la posada en marxa, el desplegament i l'execució del Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre. Finançar les actuacions que comprenguen el desenvolupament del Pla, en el percentatge i en les condicions que es desenvolupen en la clàusula cinquena del present conveni, tot això d'acord amb les consignacions previstes en els pressupostos de les respectives administracions corresponent a l'exercici 2017.

Núm. conv. / Año:

2017/138

Fecha convenio:

28-11-2017

Fecha fin:

28-11-2021

Vigencia:

4 ANYS

Relacionado con convenio:

Importe:

7.392,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2017/137

Fecha convenio:

28-11-2017

Fecha fin:

28-11-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

7.392,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENFAIRO DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairo de la Valldigna

Firmante:

Josep Antoni Alberola verdú

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2017/136

Fecha convenio:

28-11-2017

Fecha fin:

28-11-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

7.392,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLADA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallada perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015, Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2017/135

Fecha convenio:

21-11-2017

Fecha fin:

31-03-2020

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

94.836,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS I CONNEXES I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE RECYPACK

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes (AIMPLAST)

Firmante:

Liliana Chamudis Varan

Objeto:

Determinar la participación de la Diputació de València com a soci beneficiari del projecte LIFE RECYPACK i el titol de la qual es "ecnomía circular dels residus comercials en zones urbanes.

Obligaciones de las partes:

la Diputació de València actuarà com a interlocutor del projecte amb les autoritas locals i permetrà que la provincia de València siga una de les zones d'estudi.

Núm. conv. / Año:

2017/134

Fecha convenio:

21-11-2017

Fecha fin:

21-11-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

87.647,61

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE PALMERA PER A L'ACTUACIÓ «XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l »

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palmera

Firmante:

Alvaro Catalá Muñoz

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l »

Obligaciones de las partes:

A redactar el projecte de les obres de « XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l» i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 ,

Núm. conv. / Año:

2017/133

Fecha convenio:

21-11-2017

Fecha fin:

21-11-2019

Vigencia:

2 anys prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE SUECA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBTLITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sueca

Firmante:

Raquel Tamarit Iranzo

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/132

Fecha convenio:

16-10-2017

Fecha fin:

16-10-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

1.048.840,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT PÚBLICA CULTURARTS GENERALITAT l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA COGESTIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS EN EL TEATRE PRINCIPAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Inclusió Social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

CulturArts Generalitat

Firmante:

Vicent Marzà Ibañez

Objeto:

L'objecte d'aquest Conveni consisteix en la cogestió de l'activitat cultural en el Teatre Principal de València, propietat de l'Hospital Provincial, establiment dependent de la Diputació Provincial de València i administrat per ella, per part de l'entitat CulturArts Generalitat, ens públic adscrit a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Obligaciones de las partes:

la corporació provincial permet aCulturArts Generalitat la utilització de l'immoble, CulturArts Generalitat assumirà totes les despeses de manteniment, reparació i renovació de les instal·lacions específiques necessàries per a l'activitat a realitzar, com ara el pati de butaques, l'escenografia, la caixa escènica i els camerinos.

Núm. conv. / Año:

2017/131

Fecha convenio:

16-10-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionado con convenio:

Importe:

60.466,23

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CHELVA PER A LES OBRES "CONDICONAMENT DE L'ENTORN DELS ABOCADORS DE LES PARTIDES DE TOBOS I TORRECILLA"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Chelva

Firmante:

David Cañigueral Belmonte

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Chelva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament de· l'entom dels abocadors de les partides de Tobos i Torrecilla", en el municipi de Chelva.

Obligaciones de las partes:

Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. Financiar el 85 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 51.396,30 euros.

Núm. conv. / Año:

2017/130

Fecha convenio:

16-10-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionado con convenio:

Importe:

42.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LLUTXENT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "AULA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ AMBIENTAL ENM EL PARATGE NATURAL EL SURAR"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llutxent

Firmante:

José Estornell Catalá

Objeto:

El present Conveni té per objecte detenninar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llutxent en el finançainent i execució de les obres "Aula d'educació i investigació ainbiental en el paratge natural El Surar".

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de confohnitat amb la nmmativa de è tractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 37.800 euros.

Núm. conv. / Año:

2017/129

Fecha convenio:

16-10-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionado con convenio:

Importe:

42.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICONAMENT DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL TELLO"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llombai

Firmante:

Anselmo Cardona Puig

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llombai en el finançament 1 execució de les obres "CONDICONAMENT DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL TELLO"

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 37.800 euros

Núm. conv. / Año:

2017/128

Fecha convenio:

28-11-2017

Fecha fin:

28-11-2021

Vigencia:

4 ANYS

Relacionado con convenio:

Importe:

7.392,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2017/128

Fecha convenio:

28-11-2017

Fecha fin:

28-11-2021

Vigencia:

4 ANYS

Relacionado con convenio:

Importe:

7.392,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manuel

Firmante:

Josep Antoni Pastor Pons

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2017/128

Fecha convenio:

16-10-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionado con convenio:

Importe:

60.343,84

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR PER A OBRES DE "RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL DEL BOVETAR I PARC PERIURBA", EN EL MUNICIPI DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Guardamar de la Safor

Firmante:

Rosa Ana Seguí Sanmateu

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la pàrticipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Guardamar de la Safor en el finançament i execució de les obres de "Restauració ambiental de l'ullal del Bovetar i parc periurbà" en el tenne municipal de Guardamar de la Safor

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 55.818,05 euros

Núm. conv. / Año:

2017/127

Fecha convenio:

31-07-2017

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

3 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Turisme
Título convenio:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALENCIA, L'AJUNTAMENT DE SAGUNT l ELS MUNICIPIS DEL CAMP DE MORVEDRE, PER AL DESPLEGAMENT I L'EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIO, GOVERNANÇA TURÍSTICS DEL CAMP DE MORVEDRE

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Entidad:

Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

Firmante:

Teresa Pérez Furió

Entidad:

Ajuntament d'Alfara de la Baronia

Firmante:

José Carlos Herrera Martí

Entidad:

Ajuntament d'Algar del Palancia

Firmante:

Juan Emilio Lostado Gascó

Entidad:

Ajuntament d'Algimia de Alfara

Firmante:

Ernest Buralla Montal

Entidad:

Ajuntament de Benavites

Firmante:

Carlos Gil Santiago

Entidad:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Firmante:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Entidad:

Ajuntament de Canet d'En Berenguer

Firmante:

Leandro Benito Antoni

Entidad:

Ajuntament d'Estivella

Firmante:

Rafael Mateu Mateu

Entidad:

Ajuntament de Faura

Firmante:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidad:

Ajuntament de Gilet

Firmante:

Salvador Costa Escriba

Entidad:

Ajuntament de Petres

Firmante:

Pere Peiró García

Entidad:

Ajuntament de Quart de les Valls

Firmante:

María Pilar Álvarez Montero

Entidad:

Ajuntament de Quartell

Firmante:

Pere Campos Gimenez

Entidad:

Ajuntament de Segart

Firmante:

Vicent de Paül Garriga

Entidad:

Ajuntament de Torres Torres

Firmante:

Rafael Moises Gil Ballester

Objeto:

L'objecte d'aquest protocol és fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i els ajuntaments del Camp de Morvedre

Obligaciones de las partes:

• Augment de la qualitat dels serveis turístics del territori. • Millora del medi urbà i natural. • Ampliació i millora dels espais d'ús públic. • Augment, diversificació i millora de l'oferta complementària. • Posada en valor dels recursos turístics. • Creació de nous productes. • Sensibilització i implicació de la població i dels agents locals en una cultura de qualitat

Núm. conv. / Año:

2017/126

Fecha convenio:

06-10-2017

Fecha fin:

06-10-2019

Vigencia:

2 anys prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carcaixent

Firmante:

Francesc Josep Salom Salom

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/125

Fecha convenio:

06-10-2017

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

60.498,78

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES PER OBRES DE "CONDICIONAMENT ANTIGA VIA DEL TREN COM A VIA VERDA AL SEU PAS PEL NUCLI URBÁ DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Barraca d'Aigües Vives

Firmante:

Josep Francesc Fernandez Carrasco

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de La Barraca d'Aigües Vives en el finançament i execució de les obres de "Condicionament antiga via del tren com a via verda al seu pas pel nucli urbà de La Barraca d'Aigües Vives", en l'entitat local menor de La Barraca d'Aigües Vives

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de confonnitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 92,5 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/124

Fecha convenio:

06-10-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

60.469,45

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE BARXETA PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DEL PARC PÚBLIC LES ERES

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Barxeta

Firmante:

Vicente Mahiques Margarit

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execució de les obres de "Condicionament parc públic Les Eres" en el terme municipal de Barxeta

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85% del cost

Núm. conv. / Año:

2017/123

Fecha convenio:

06-10-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

59.779,69

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE LLOCNOU DEL FENOLLET PER A OBRES DE "ADECUACIÓ TERRENY EN L'ACCÈS A LLOCNOU D'EN FENOLLET

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet

Firmante:

Cristobal Rodriguez Soler

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llocnòu d'en Fenollet en el finançament i execució de les obres de "Adequació del terreny en l'accés a Llocnou d'en Fenollet".

Obligaciones de las partes:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca. I finançar 92.5 % de les obres

Núm. conv. / Año:

2017/122

Fecha convenio:

06-10-2017

Fecha fin:

06-10-2017

Vigencia:

Fins el final de la garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

41.853,57

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE YATOVA PER A L'EXECUCIÓ I MILLORA DE L'AREA RECREATIVA DE TABARLA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Yátova

Firmante:

Miguel Esteban Tórtola Herrero

Objeto:

Determinar la aparticipació en el finançament i execució de les obres "Rehabilitació i millora de l'àrea recreativa de de Tabarla"

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic

Núm. conv. / Año:

2017/121

Fecha convenio:

27-09-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

910.478,50

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE LLIRIA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA A LA REALITZACIÓ D'UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Lliria

Firmante:

Manuel Civera Salvador

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València i destinada a l'Ajuntament de Lliria per a la finançament de _ les obres de CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS

Obligaciones de las partes:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Núm. conv. / Año:

2017/120

Fecha convenio:

27-09-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

1.599.287,72

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE PATERNA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE DE RESIDENCIA PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Paterna

Firmante:

Juan Antonio Sagredo Marco

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València destinada a l'Ajuntament de Paterna el finançament de les obres d'un PROJECTE DE RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTELECTUAL (SEGONA FASE DE CONSTRUCCIÓ AMB UN CENTRE DE DIA)

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Núm. conv. / Año:

2017/119

Fecha convenio:

27-09-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

2.279.961,75

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE SUECA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE DE RESIDENCIA PERA PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I CENTRE DE DIA

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sueca

Firmante:

Raquel Tamarit Iranzo

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de Valencia i destinada a l'Ajuntament de Sueca per a la finarn;ament de les obres del PROJECTE DE RESIDENCIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I CENTRE DE DIA (TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓ AMB TALLER OCUPACIONAL), segons els terminis de justificació i modes de pagament establits en la clausula quinta del present conveni.

Obligaciones de las partes:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Núm. conv. / Año:

2017/118

Fecha convenio:

27-09-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

800.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA i L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT REGULADOR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE crus I CD

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carcaixent

Firmante:

Francesc Josep Salom Salom

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València destinada a l'Ajuntament de Carcaixent per a el finançament de les obres del PROJECTE crus I CD (CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'INTEGRACIÓ I REHABILITACIÓ I D'UN CENTRE DE DIA I PER A MALALTS MENTALS), segons els terminis de justificació i modes de pagament establits en la clàusula quinta del present conveni

Obligaciones de las partes:

construir un Centre de Dia amb la finalitat d'atendre fins a 20 malalts mentals, així corn un Centre d'Integració i Rehabilitació d'este tipus de pacients amb capacitat per a albergar fins a 70 persones, oferint els servicis necessaris per al seu diagnòstic i tractament.

Núm. conv. / Año:

2017/117

Fecha convenio:

21-09-2017

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

3 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Turisme
Título convenio:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l EL CONSORCI DE LA RIBERA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE LA RIBERA.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Pilar Moncho Matoses

Entidades
Entidad:

Consorci de la Ribera

Firmante:

Oscar Navarro Torres

Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Objeto:

Constitueix l'objecte del present protocol fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i el Consorci de la Ribera, amb l'objectiu de poder desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera.

Obligaciones de las partes:

Concr tament, les actuacions que es proposen executar a través del Pla persegueixen la consecució dels objectius següents : • Augment de la qualitat de ls serve is turístics del territori. • Millora del me di urbà i natural. • Ampliac ió i millora dels espais d'ú s pú blic . • Augme nt, dive rs ific ac ió i mi llora de l'oferta c omple me ntària. • Pos ada e n valor de ls rec urs os turís tic s . • Cre ació de nous productes . • Sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Núm. conv. / Año:

2017/116

Fecha convenio:

03-07-2017

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

3 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE LA SAFOR.

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Firmante:

Salvador Femenía Peiro

Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Objeto:

Constitueix l'objecte del present protocol fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomuniata de Municipis de la Safor, amb l'objectiu de poder desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Safor.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/115

Fecha convenio:

15-09-2017

Fecha fin:

Vigencia:

Indefinida

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DIVERSITAT FUNCIONAL, DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER A REGULAR EL RÈGIM D'ACCÉS A PLACES PÚBLIQUES DEL CENTRE OCUPACIONAL ESCOLA.

Centro de gestión:

Inclusió Social

Firmante Diputación:

Rosa Perez Garijo

Entidades
Entidad:

Consellería de Igualtat i Polítiques

Firmante:

Antonio Raya Alvarez

Objeto:

El present Acord té per objecte establir les bases de la relació i el règim de cooperació entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València per a regular el sistema d'accés i cobertura de places del Centre Ocupacional Escola, integrat en la Xarxa pública de serveis del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Obligaciones de las partes:

s'integraran 60 places del Centre Ocupacional en la Xarxa Pública del Sistema Valencià de l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de manera que es puguen oferir a les persones que complisquen els requisits per a adquirir la condició de beneficiari.

Núm. conv. / Año:

2017/114

Fecha convenio:

12-09-2017

Fecha fin:

30-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

25.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l CULTURARTS GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VALÈNCIA CINEMA JOVE l EL FESTIVAL DOCSVALÈNCIA. ESPAI DE NO FICCIÓ 2017

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

CulturArts Generalitat

Firmante:

Vicent Marzà Ibañez

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració entre l'entitat pública CulturArts Generalitat i la Diputació de València, per a la realització del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove i del Festival DocsValència. Espai de no Ficció durant l'exercici 2017.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/113

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

43.450,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Investigació i Estudis
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA FACULTAT LLATINOAMERICANA DE CIÈNCIES SOCIALS (FLACSO) I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE «JOVES INVESTIGANT JOVES EN EL MUNDO DIGIT AL: UN PROGRAMA DE RECERCA ACCIÓ DES DE L'ENFOCAMENT DE GÈNERE

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO)

Firmante:

Luis Alberto Quevedo

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i Flacso Argentina, el desenvolupament del Projecte «Joves investigant joves en el món digital: un programa de recerca acció des de l'enfocament de gènere», que es desenvoluparà en diversos municipis de la província de València i de forma paral·lela a Argentina, ja que es tracta d'una recerca comparativa entre tots dos països i permetrà un traspàs de coneixements i enriquiment en els resultats de cara a perfilar i articular les mesures preventives en tots dos països, amb dos escenaris socioculturals tan diferents.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a Flacso Argentina, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per un import de 43.450,00 euros

Núm. conv. / Año:

2017/112

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

30-08-2019

Vigencia:

2 anys prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE PINET PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Pinet

Firmante:

Juan Ramón Chsimol Mahiques

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/111

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

30-08-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT LA CANAL DE NAVARRÉS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunidad de La Canal de Navarrés

Firmante:

Pilar Teresa Sarrión

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/110

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

126.500,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DEL SERVEI D'ANÀLISI PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL· LA I LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA LA RUTA DE LA SALUT

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Firmante:

Carmen Monton Gimènez

Objeto:

El present conveni té per objecte: 1. Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la. Aquest servei està destinat als municipis de la província de València menors de l 0.000 habitants, i està orientat a l'elaboració de les anàlisis de legionel·la que per la normativa vigent tenen l'obligació de realitzar en les seues instal·lacions pròpies. 2. La Ruta de la Salut. El programa està destinat a tots els municipis de la província, excepte València capital, i està orientat a l'acció estratègica d'acostament a les comunitats i famílies d'un servei de salut programat i preventiu.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València finançarà aquests programes a càrrec de l'aplicació pressupostària 607.311.01.462.00, per un import màxim de 126.500 €,

Núm. conv. / Año:

2017/109

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Esports
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA LEVANTE UD CENTS ANYS I LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA PER A LA REALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES EN 2017

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Fundació de la CV Levante UD Cent anys

Firmante:

Vicente Furió Garcerá

Objeto:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i la Fundació de la CV Levante UD Cent Anys, la realització de les activitats proposades per la Fundació per a l'any 2017.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València apo1tarà a la Fundació de la CV Levante UD Cent Anys, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per un import de 200.000,00 euros

Núm. conv. / Año:

2017/108

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

30-08-2018

Vigencia:

Fins el termini de la garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

115.989,62

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA FINCA "EL SALIDO" PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE L'OLLERIA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Olleria

Firmante:

Julià Engo Fresneda

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de l'Ollería en el finançament i execució de les obres de restauració ambiental en la finca "El Salido"

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra i finançar el 80% de la mateixa

Núm. conv. / Año:

2017/107

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

30-08-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

59.937,17

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE POTRÍES PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT AMBIENTAL I CONSTRUCCIÓ DEL PARC MULTIUSOS POLIESPORTIU EN EL MUNICIPI DE POTRIES

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Potries

Firmante:

Assumpció Domínguez medina

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Potríes en el finançament i execució de les obres de condicionament del parc poliesportiu

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra i finançar el 85% de la mateixa

Actuaciones

DescripciónTipoFechaDocumento
ADD
Núm. conv. / Año:

2017/106

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

30-08-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA PER A OBRES DE "ADECUACIÓ PINADA LA TORRE I ZONA VERDA CAMÍ DE BENISSODA", EN EL MUNIICIPI DE D'ALBAIDA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albaida

Firmante:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Albaida en el finançament i execució de les obres de "Adequació pinada La Ton-e i zona verda camí de Benissoda" en el terme municipal d'Albaida.

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat ainb la normativa de contractació del sector públic, i finançar el 80% del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/105

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

30-11-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

270.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Turisme
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA, PER A L'EXERCICI 2017

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida

Firmante:

Vicent Gomar Moscardó

Objeto:

Establir la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida corresponent a l'exercici 2017.

Obligaciones de las partes:

Assessorar la Mancomunitat en tot el que siga necessari per a la posada en marxa, desplegament i execució del Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Aquesta labor serà desenvolupada principalment a través de la comissió de seguiment que es cree a aquest efecte en els termes que desplega la clàusula sèptima del present conveni.

Núm. conv. / Año:

2017/104

Fecha convenio:

30-08-2017

Fecha fin:

Vigencia:

4

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, ENTRE EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Firmante:

Carmen Monton Gimènez

Objeto:

La Diputación de Valencia y el Consorcio convienen la prestación del servicio de recaudación en relación con sus ingresos de derecho público

Obligaciones de las partes:

La Diputación percibirá la cantidad que resulte de aplicar la tasa por prestación de los servicios de gestión y recaudación

Núm. conv. / Año:

2017/103

Fecha convenio:

25-08-2017

Fecha fin:

25-08-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montserrat

Firmante:

Josep María Mas i García

Objeto:

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Montserrat convienen la prestación de los servicios de gestión tributaria en relación con sus ingresos de derecho público

Obligaciones de las partes:

La Diputación percibira la cantidad que resulte de aplicar la tasa por prestación de los servicios de gestión y recaudación, según las tarifas vigentes en cada momento, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha tasa.

Núm. conv. / Año:

2017/102

Fecha convenio:

25-07-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

25.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CARITAT, CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ~ CASA CARIDAD DE VALENCIA EN 2017 REGULADOR DE LA SUBVENCIÓNOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Asociación Valenciana de Caridad

Firmante:

luis Miralles Torija-Gascó

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, i l'Associació Valenciana de Caritat, per a la realització del projecte Centre d'Educació Infantil Casa Caritat de València, durant l'any 2017

Obligaciones de las partes:

Executar el projecte Centre d'Educació Infantil Casa Caritat de València, i a aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Núm. conv. / Año:

2017/101

Fecha convenio:

25-07-2017

Fecha fin:

15-11-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Agricultura
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PAÍS V ALEN CIÀ, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA A LA DIFUSIÓ DEL PROGRAMA DE

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Unió de Xicotets Agricultors del País Valencià

Firmante:

Rafael Cervera Calduch

Objeto:

Establir el termes de col·laboració per a la difusió del desenrotllament del PDR Comunitat Valenciana a la província de València per mitjà de la informació i capacitació dels Agricultors

Obligaciones de las partes:

Es farà un estudi i selecció d'aquells mumc1p1s amb un marcat caràcter rural en què la implantació de projectes de tipus agrari, ramader, industrial, turístic o forestal puga tindre viabilitat i repercussió econòmica positiva y la preparació d'unes jornades temàtiques sobre el PDR a les que s'invitarà als responsables municipals.

Actuaciones

DescripciónTipoFechaDocumento
ADD
Núm. conv. / Año:

2017/100

Fecha convenio:

25-07-2017

Fecha fin:

15-11-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Estudis
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS REGULADOR DE LA SUBVECIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2017

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Unió de Llauradors i Ramaders

Firmante:

Ramón Mapel Dellà

Objeto:

El present conveni te per objecte establir els termes de col·laboració en el desenrtllament del programa Aliments ecològics i de proximitat en els centres escolars de la provincia de València

Obligaciones de las partes:

Organitzar activitats formatives en al menys un centre docent en cada una de les demarcacions comarcals en que la Diputació de València te per costum dividir el territori provincial

Núm. conv. / Año:

2017/099

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

30-11-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

8.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Investigació i Estudis
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA D'UN CONGRÉS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA.

Centro de gestión:

Memoria Histórica

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

Esteban Morcillo

Objeto:

L'objecte del present conveni és la col·laboració entre l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, mitjançanta Marta García Carrión (Departament d'Història moderna i contemporània) i Sergio Valero Gómez (Departament d'Educació comparada i Història de l'educació) i la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, per a l'organització conjunta d'un congrés internacional que portarà per títol "Des de la capital de la República. Noves perspectives i estudis sobre la Guerra Civil Espanyola" i tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 d'octubre de 2017 en València

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/098

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 ANY

Relacionado con convenio:

Importe:

120.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ INVESTIGACIÓ HOSPITAL GENERAL UNV. DE VALÈNCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Fundació Investigació Hospital General Universitari de València

Firmante:

Raquel Galvez Balaguer

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, i la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València, per al desenvolupament de les línies i projectes d'investigació l'any 2017.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa

Núm. conv. / Año:

2017/097

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

12-07-2017

Vigencia:

4 anys prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA I EL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALV AMENT DE LA PROVÍNCIA DE V ALÈN CIA PER A L'ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Consorci Provincial de Bombers de València

Firmante:

Josep Bort Bono

Objeto:

Modificar la clàusula segona del conveni, de manera que quedaria redactada com segueix i ampliar l'ambit de la assistència tècnica

Obligaciones de las partes:

Suport tècnic i assessorament: suport tècnic, resolució d'incidències, assessorament, informes tècnics i formació del personal del Consorci en matèria de modernització.

Núm. conv. / Año:

2017/096

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI D'ADHESIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA BARONÍA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Central de Compres

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Macomunitat La Baronía

Firmante:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objeto:

L'objecte del present CONVENI és l'adhesió de la Mancomunitat de Baronia al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de serveis a través de la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/094

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

1 ANY

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ESTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS EN L'ENTORN URBÀ"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Barxeta

Firmante:

Vicente Mahiques Margarit

Objeto:

El present Conveni té com a objecte dete1minar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execució de les obres de "Actuacions de prevenció i minimització dels riscos geològics en l'entorn urbà del municipi de Barxeta"

Obligaciones de las partes:

Finançar el 95 % del cost de les obres i contractar i executar les obres

Núm. conv. / Año:

2017/093

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

32.296,81

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE ALCUBLAS PER A LA EXECUCIÓ DE LES OBRES "POSADA EN VALOR DEL PATROMONI ETNOLÓGIC DEL PARATGE NATURAL LA SOLANA-BARRANCO DE LUCIA: RUTA DELS OFICIS"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alcublas

Firmante:

Blanca Rosa Pastor Cubillo

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la paiiicipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Alcublas en el finançament i execució de les obres de "Posada en valor del patrimoni etnològic del paratge natural municipal La Solana-Barranco de Lucia: ruta dels oficis".

Obligaciones de las partes:

a) Contractar 1 executar l'obra de conformitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres

Núm. conv. / Año:

2017/092

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

37.800,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT DEL PARATGE NATURAL RIU BARXETA"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Barxeta

Firmante:

Vicente Mahiques Margarit

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execuc10 de les obres "Condicionament del paratge natural riu Barxeta".

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/091

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

51.404,43

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE YATOVA PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ DE LA ZONA DEGRADADA JUNT A LA BASSA DELS ÀNECS", EN EL MUNICIPI DE YATOVA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Yátova

Firmante:

Miguel Esteban Tórtola Herrero

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Yátova en el finançament i execució de les obres de recuperació en la zona "Bassa dels anecs"

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/090

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO PER A LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Firmante:

Vicente Portoles Peñalver

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia a - Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades. L'Ajuntament de Benetusser a adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de València,

Núm. conv. / Año:

2017/089

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

Finalització e les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

59.568,14

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA PER A LA RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS VIVER MUNICIPAL EN EL PROPI MUNICIPI

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Firmante:

Josep Vicent García i Tamarit

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació i l'Ajuntament en el finançament i execució de les obres

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic i finançar el 80 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/088

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

Finalització de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CARCER PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL I SOCIAL DEL RIU SELLENT EN EL MUNICIPI DE CARCER

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cullera

Firmante:

Jordi Mayor Vallet

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació de València i de l'Ajuntament de Carcer en el finançament i execució de les obres de recuperació ambiental i social del riu Sellent

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 34.000 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions

Núm. conv. / Año:

2017/087

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

18-07-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CULLERA PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE d'«ADEQUACIÓ CARRETERA COLLAOS. CULLERA (VALÈNCIA)»

Centro de gestión:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cullera

Firmante:

Jordi Mayor Vallet

Objeto:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CULLERA PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'«ADEQUACIÓ CARRETERA COLLAOS. CULLERA (VALÈNCIA)»

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Cullera es compromet a la «Adequació de la carretera Collaos. Cullera (València)», de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i assumir la direcció facultativa de les obres.

Núm. conv. / Año:

2017/086

Fecha convenio:

29-06-2017

Fecha fin:

29-06-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Investigació i Estudis
Título convenio:

ACORD DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA FORMACIÓ I DIFUSIÓ DELS VALORS I PRINCIPIS ASSOCIATS A LA TRANSPARÈNCIA PÚBLICA I LA REN

Centro de gestión:

Servei de Transparència

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Firmante:

Manuel Alcaraz Ramos

Objeto:

Les parts firmants acorden la pròrroga per un any del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i la Diputació Provincial de València per a la formació i difusió dels valors i principis associats a la transparència pública i la rendició de comptes. Per tant, els efectes del present Acord a aquest Conveni de Col·laboració, s'estendran des del dia 30 de juny de 2017 fins al 29 de juny de 2018.

Obligaciones de las partes:

Les parts intervinents, es comprometen a continuar cooperant en la difusió de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Paiticipació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb promoció dels drets i les obligacions derivats d'aquesta i amb el foment dels valors associats a la rendició de comptes, la participació i el govern obert.

Núm. conv. / Año:

2017/085

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Cultura , Subvencións
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES D'ARTS ESCÈNIQUES DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES «TERCERA SETMANA»

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Associació d'Empreses d'arts escéniques del PV (AVETID)

Firmante:

María Angeles Fayos Bonell

Objeto:

És objecte del present conveni establir les bases per a la col·laboració entre A vetid i la Diputació de València, per a la realització del F estival internacional d'arts escèniques «Tercera Setmana».

Obligaciones de las partes:

Contribuir per mitjà dels seus recursos respectius a la realització del Festival, en allò que es refereix a l'organització, el finançament, i la difusió d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2017/084

Fecha convenio:

18-07-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

60.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LAMBDA, COL· LECTIU DE LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, FAMILIAR I DE GÈNERE DINS DEL PROGRAMA DIVERSIA AMB LA DIPU

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Firmante:

Fani Boronal Chofre

Objeto:

el desenvolupament del Pla Divèrsia, que es durà a terme en aquells municipis de la província de València proposats per Lambda, de comú acord amb la Diputació de València, conforme a les necessitats d'actuació detectades en aquestos

Obligaciones de las partes:

a) Organitzar i gestionar el Pla Divèrsia. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València mitjançant la inserció del seu logotip en tot el material d'impremta que edite, com també en totes les activitats de promoció que duga a terme.

Núm. conv. / Año:

2017/083

Fecha convenio:

27-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 ANY

Relacionado con convenio:

Importe:

31.463,48

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Subvencións
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ UNADIKUM I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL PROJECTE "SUNNYFREEDOM 2017" D'ESTACIA CAMPAMENT D'ESTIU PER A XIQUETS /TES PALESTINES

Centro de gestión:

Cooperació Internacional

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Associació Paz Igualtat i Solidaritat Internacional (UNADIKUM)

Firmante:

Jose Manuel Pineda Martín

Objeto:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre l'Associació Unadikum l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, per al projecte "Sunnyfreedom 2017" d'estada-campament d'estiu per a xiquets/tes palestines, dirigit a facilitar l'estada en un campament d'estiu per a per a 10 menors palestins d'entre 8 i 14 anys, acompanyats de dos monitors.

Obligaciones de las partes:

• Executar el projecte i complir amb els objectius previstos que fonamenten la concessió de la subvenció, assumint davant de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA les responsabilitats derivades de la completa execució del projecte, així com l'adequada justificació del mateix, segons les disposicions establides en el present Conveni.

Núm. conv. / Año:

2017/082

Fecha convenio:

27-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

19.165,25

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Subvencións
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PV, l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL PROGRAMA "VACANCES EN PAU 2017"

Centro de gestión:

Cooperació Internacional

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui PV

Firmante:

Lourdes Crespo Tarazón

Objeto:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre la FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PV i la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA per a subvencionar el projecte corresponent al Programa "Vacances en Pau 2017".

Obligaciones de las partes:

Sufragar tots els gastos de desplaçament i segur (bitllets d'avió i transport aeroport -població d'acollida), corresponents a 28 xiquets/tes, inclosos dins del Programa, des del seu origen fins al destí d'acollida, els gastos relatius a la dotació d'una bossa i motxilla d'equipatge, els costos derivats dels gastos de gestió de l'organització, de la Delegació sahrauí, dels monitors que acompanyaran els xiquets durant l'estiu en cas de ser necessaris, i els gastos derivats en el Ministeri de Joventut incloent els costos relatius a la campanya de sensibilització que comprén el disseny del cartell

Núm. conv. / Año:

2017/081

Fecha convenio:

27-06-2017

Fecha fin:

27-06-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

220.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓN QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA Y EL AJUNTAMENT DE BENIPARRELL PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ PARCELA PER A FUTUR CONSULTORI AUXILIAR»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniparrell

Firmante:

Salvador Masaroca Delhom

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ PARCEL· LA PER A FUTUR CONSULTORI AUXILIAR »

Obligaciones de las partes:

La prèvia presentació de l'escriptura pública d'adquisició del terrenys

Núm. conv. / Año:

2017/080

Fecha convenio:

27-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

32.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Esports
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l L'ASSOCIACIÓ PROCICLISMO

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Asociación Prociclismo

Firmante:

Angel Casero Moreno

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració econòmica del Patronat amb l'associació Prociclisme en la realització i desenrotllament de dos etapes de la "68a Volta a la Comunitat Valenciana", entre els dies 1 al 5 de febrer de 2017

Obligaciones de las partes:

Organitzar, en el marc de la "68a Volta a la Comunitat Valenciana" les dos etapes que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa.

Núm. conv. / Año:

2017/079

Fecha convenio:

27-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE V ALÈN CIA (CONSORCI DE BOMBERS) PER A LA DIRECCIÓ OPERATIVA DELS TREBALLS DE LES BRIGADES FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Consorci Provincial de Bombers de València

Firmante:

Josep Bort Bono

Objeto:

L'Objecte del present conveni es establir el marc regulador per a la dirección operativa pel Consorci de Prevenció i Extinció d'incendis que la Diputación realitza a través de Divalterra per mijà de les Brigades Forestals

Obligaciones de las partes:

Correspon al Consorci, la direcció, i supervisió de la gestió, organització, distribució i control del treball de brigades forestals per al desenvolupament de les seues funcions

Núm. conv. / Año:

2017/078

Fecha convenio:

27-06-2017

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

58.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cultura
Título convenio:

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MOIXENT PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

AJuntament de Moixent

Firmante:

Teófilo Fito Martí

Objeto:

Col·laborar en les tasques i costos de manteniment i gestió del jaciment arqueològic de la Bastida de les Alcusses, en el marc de la Ruta dels Ibers València,, d'acord amb les condicions que es fixen en el present conveni.

Obligaciones de las partes:

El finançament del projecte d'investigació i difusió del poblat de la Bastida continuarà sent assumida per la Diputació de València, a través del pressupost del Servici de Cultura, comprometent-se l'AJuntament de Moixen a col· laborar i fomentar, en la mida de les seues possibilitats, en les iniciatives i projectes de la Diputació.

Núm. conv. / Año:

2017/077

Fecha convenio:

20-06-2017

Fecha fin:

20-06-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

60.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Investigació i Estudis
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

Esteban Morcillo

Objeto:

la creació de la "Càtedra Estudis Territorials Valencians (ESTEVAL) con una plataforma acadèmica que prtén la reflexió entorn a temes relacionats amb la provincia de València

Obligaciones de las partes:

Es contempla les act1v1tats formatives, culturals, d'investigació 1 d'extensió universitària orientades cap al coneixement i difusió permanent de la cultura territorial en la província, en col·laboració amb el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.

Núm. conv. / Año:

2017/076

Fecha convenio:

20-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

46.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ FULL PEL LLIBRE I LA LECTURA Y LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Fundació Full pel Llibre i la Lectura

Firmante:

Jesús Figuerola i Lamata

Objeto:

Realització del programa Ciutat Lectora-Programa de motivació a la lectura i la Fira del Llibre de València.

Obligaciones de las partes:

La Fundació Full pel Llibre i la Lectura farà constar la col·laboració de la Diputació de València en les seues activitats, imprimint el logotip en tarjetones, tríptics, cartells, catàlegs, llibres, etc., remetent, almenys, un exemplar de cada un al Servici de Cultura de la Diputació de València.

Núm. conv. / Año:

2017/075

Fecha convenio:

20-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BROMERA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Firmante:

Josep Gregori Soler

Objeto:

És objecte d'este conveni entre la Diputació de València i la Fundació Bromera per al foment de la lectura la realització de la campanya denominada «Llegir en valencià, les nostres contalles».

Obligaciones de las partes:

L'edició d'una col·lecció d'onze llibres. Cada llibre contarà una història coneguda per una gran part dels valencians.

Núm. conv. / Año:

2017/074

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

374.533,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Esports
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE EL CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, SA (CIRCUIT) I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA «PILOTS DE MOTOCICLISME DE VELOCITAT CIRCUIT»

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (Circuito)

Firmante:

Gonzalo Gobert Teigeiro

Objeto:

Per a la canalització d'unes ajudes dirigides al programa Pilots de Motociclisme de Velocitat Circuit, per a donar suport als millors pilots de velocitat de la província de València

Obligaciones de las partes:

Fer complir als pilots beneficiaris les mesures de difusió consistents a portar la marca « València Esports-Diputació de València» en un lloc perfectament visible en la granota o en el casc. I fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, i la seua denominació i el logotip hauran de constar en un lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament pel qual fa al lloc i la grandària que el logo del Bressol de Campions.

Núm. conv. / Año:

2017/073

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

204.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Esports
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE EL CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, SA (CIRCUIT) I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "FORMULA CAMPIONS"

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (Circuito)

Firmante:

Gonzalo Gobert Teigeiro

Objeto:

Per a la canalització d'unes ajudes dirigides al programa Fórmula de Campions, per a donar suport als millors. pilots de kàrting i automobilisme de velocitat de la província de València, que ens representen en els Campionats del Món, Europa, Espanya i Comunitat Valenciana.

Obligaciones de las partes:

Fer complir als pilots beneficiaris les mesures de difusió consistents a portar la marca «València Esports-Diputació de València» en tots els seus suports: granota, roba i vehicles de carreres amb un pegat en el pit de IOx5 cm i un en el frontal del kart de 10x5 cm. Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, i haurà de constar la seua denominació i logotip en un lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de la Fórmula de Campions

Núm. conv. / Año:

2017/072

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

15-06-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, L'AJUNTAMENT DE BENIARJÓ I L'AJUNTAMENT DE BENIFLA PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE «PRIMERA FASE COL· LECTOR GENERAL PLUVIALS, DRENATGE NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLA (VALÈNCIA)»

Centro de gestión:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniarjó

Firmante:

Juan Victor Escrivà Morant

Entidad:

Ajuntament de Beniflá

Firmante:

David Ribas Gasent

Objeto:

Ejecución de las obras del proyecto «1a Fase Colector General pluviales, drenaje cascos urbanes de Beniarjó y Beniflà (Valencia)»,

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/071

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

15-06-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS "SOCIEDAD DE RIEGOS POU DE LA MAIMONA" DE LLÍRIA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

COMUNITAT DE REGANTS "SOCIEDAD DE RIEGOS POU DE LA MAIMONA" DE LLÍRIA

Firmante:

Pedro Ricardo Pablo Oliver

Objeto:

recaptació en via executiva dels deutes dels seus comuners

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/070

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

15-06-2021

Vigencia:

4

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE GAVARDA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gavarda

Firmante:

Vicente J. Mompó Aledo

Objeto:

Prestació de serveis de recaptació tributària

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/069

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI D'ENGINYERS DE MONTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVICIS D'ENGINYERS DE MONTES PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunitat Valenciana

Firmante:

Fernando Catalá Miñana

Objeto:

La contractació administrativa d'Enginyers de Montes per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos econòmics i que no disposen d'aquest tècnics en la seua plantilla

Obligaciones de las partes:

La Diputació i el CIMVA col·laboraran econòmicament en el cost de la contractació dels Enginyers de Montes així seleccionats per les entitats locals de la província.

Núm. conv. / Año:

2017/068

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 Any

Relacionado con convenio:

Importe:

140.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ DE LOCAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA MANCOMUNITAT»

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Les Valls

Firmante:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ DE LOCAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA MANCOMUNITAT»

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/067

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

250.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA-FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE LES ARTS VOLANT

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts "Reina Sofia"

Firmante:

Davide Livermore

Objeto:

La col·laboració entre la Fundació Palau de les Arts "Reina Sofia"i la Diputació de València, per a la realització del projecte Les Arts Volant per al 2017.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València haurà de figurar com a Institució col·laboradora del la Fundació Palau de les Arts "Reina Sofia" en el projecte Les Arts Volant, per mitjà de la inserció de la seua denominació i logotip en lloc visible en tant que material gràfic o qualsevol altre suport que s'utilitze

Núm. conv. / Año:

2017/066

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

15.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC VISIGOT DE VALÈNCIA LA VELLA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Ribarroja

Firmante:

Roberto Pascual Raga

Objeto:

La colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Riba-roja para la realización de limpieza, consolidación y restauración del yacimiento arqueológico de Valencia la Vella

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/065

Fecha convenio:

15-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

58.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cultura
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL AJUNTAMENT DE GATOVA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DE TORREJÓN

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gátova

Firmante:

Manuel Martínez Romero

Objeto:

La col.laboració entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Gatova per a la realització de la neteja, consolidació i restauració del jaciment arqueològic iber de Torrejón.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/064

Fecha convenio:

12-06-2017

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

30.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'OLOCAU PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DEL PUNTAL DELS LLOPS

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Olocau

Firmante:

Antonio Ropero Morales

Objeto:

Colaborar en las tareas y costes de mantenimiento y gestión del yacimiento arqueológico del Puntal dels Llops, en el marco de la Ruta dels Ibers València,

Obligaciones de las partes:

La contratación de dos guías para la creación de un servicio de didáctica y control de visitas. La limpieza y mantenimiento del yacimiento arqueológico

Núm. conv. / Año:

2017/063

Fecha convenio:

12-06-2017

Fecha fin:

12-06-2019

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benetússer

Firmante:

Eva Sanz Portero

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia a - Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades. L'Ajuntament de Benetusser a adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de València,

Núm. conv. / Año:

2017/062

Fecha convenio:

01-01-2017

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PEQUEÑAS EUROPAS, FESTIVAL SERENATES, Y FESTIVAL LA CABINA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

Esteban Morcillo

Objeto:

La colaboración entre Universidad de Valencia y la Diputación de Valencia para la realización de las actividades de Pequeñas Europas-Escena Erasmus, Serenates y Festival La Cabina.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/061

Fecha convenio:

12-06-2017

Fecha fin:

12-06-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALBERIC PER A L'ACTUACIÓ «PISCINA MUNICIPAL A L'AIRE LLIURE»

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alberic

Firmante:

Antonio Carratala Minguez

Objeto:

Finançament i execució de les obres "Piscina Municipal al aire lliure"

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament a redactar i executar el pla d'obres

Núm. conv. / Año:

2017/060

Fecha convenio:

12-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

450.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Firmante:

José Daniel Sanjuan Martínez

Objeto:

La realització d'activitats i l'assistència a campionats oficials proposats per a la temporada esportiva 2017.

Obligaciones de las partes:

Realitzar les activitats proposades per a la temporada esportiva 2017.

Núm. conv. / Año:

2017/059

Fecha convenio:

09-06-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

189.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Subvencións
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PIROTÈCNIQUES I CULTURALS

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Xavier Rius Torres

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València

Firmante:

Pere Fuset i Tortosa

Objeto:

La realització d'activitats pirotècniques i culturals.

Obligaciones de las partes:

Fer constar la col·laboració de la Diputació i presentar una memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenvolupament i conclusió,

Núm. conv. / Año:

2017/058

Fecha convenio:

01-06-2017

Fecha fin:

01-06-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN Y EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES VINCULADOS AL ARTE MODERNO

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Pilar Moncho Matoses

Entidades
Entidad:

Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Firmante:

José Vicente García Cortés

Objeto:

Regular el marco de relaciones entre el Patronat Provincial de Turisme de València y el IVAM con el fin de colaborar en la creación y diseño de productes turísticos culturales vinculades al arte moderna y, en particular, en la participación en actividades de dinamización de la imagen cultural de la ciudad i província de València

Obligaciones de las partes:

El Patronat Provincial de Turisme de València y el Institut Valencià d'Art Modern-lVAM se comprometen a colaborar en la difusión de sus respectivas programaciones y actividades culturales.

Núm. conv. / Año:

2017/057

Fecha convenio:

30-05-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

7 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

300.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL VALÈNCIA CLUB D'ATLETISME PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Valencia Club de Atletismo

Firmante:

Rafael Blanquer Alcantud

Objeto:

La realització d'activitats i l'assistència a campionats oficials proposats per a la temporada esportiva 2016/2017

Obligaciones de las partes:

A participar en les activitats proposades en el conveni, fer constar la participació de la Diputació i justificar les despeses

Núm. conv. / Año:

2017/055

Fecha convenio:

10-05-2017

Fecha fin:

09-05-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Requena

Firmante:

Mario Sánchez Gonzalez

Objeto:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes.

Núm. conv. / Año:

2017/054

Fecha convenio:

08-05-2017

Fecha fin:

07-05-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT LA SERRANIA PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de la Serranía

Firmante:

Teresa Cervera García

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/053

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

27-04-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

117.435,58

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRA PER A L'ACTUACIÓ « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benirredra

Firmante:

Dolores Cardona Llopis

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL »

Obligaciones de las partes:

La Diputació a subvencionar l'obra i l'Ajuntament de Beniredra a redactar i executar el proyecte.

Núm. conv. / Año:

2017/052

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

27-04-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

16.182,69

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE LA CORONA PER A L'ACTUACIÓ « ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

Firmante:

Manuel Gimeno Ruiz

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de I' actuació de «ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA »

Obligaciones de las partes:

A l'adjudicació del subministrament abans del 31 de desembre de 2017, i a presentar el quadre resum d'adjudicació en la Diputació, el model de la qual li serà facilitat per esta, desglossant base imposable, IVA deduïble, IVA no deduïble (l'IVA deduïble no serà subvencionable).

Núm. conv. / Año:

2017/051

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA DEMARCACIÓ A VALÈNCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS AGRÒNOMS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

Firmante:

Baldomero Segura García del Rio

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Agrònoms en la província, per mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

acorden col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Enginyers Agrònoms per les entitats locals que els necessiten

Núm. conv. / Año:

2017/050

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI PROFESSIONAL D'AMBIENTÓLOGOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AMBIENTÓLOGOS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ( COAMBCV)

Firmante:

José Toledo Marqués

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Ambientólogos (Llicenciats-graduats en ciències ambientals) en la província, mitjànçant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió

Obligaciones de las partes:

Col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Ambientólegs, per les entitats locals que els necessiten.

Núm. conv. / Año:

2017/049

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE !'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ PELS ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana

Firmante:

Sergio Goterris España

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers de Telecomunicació en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que els entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València i el COITCV col·laboraran en la contractació administrativa d'Enginyers de Telecomunicació per a la prestació de serveis en els entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Núm. conv. / Año:

2017/048

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE BIÒLEGS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

Firmante:

José Ignacio Lacomba Andueza

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis de Biòlegs en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

Realitzar totes les funcions que consten en el plec de clàusules administratives aprovat per l'Ajuntament

Núm. conv. / Año:

2017/047

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA GEOMATICA l TOPOGRÀFICA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA l ENGINYERS EN GEOMATICA l TOPOGRAFIA PER LES EELL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomatica i Topogràfica de la CV i Murcia

Firmante:

Gabriel Donaire Salas

Objeto:

col·laboraraR en la contractació administrativa d'Enginyers Tècnics en Topografia i Enginyers en Geomatica i Topografia per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Obligaciones de las partes:

Gestió cartogràfica del municipi

Núm. conv. / Año:

2017/046

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

27-04-2017

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE NAVARRES PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Navarrés

Firmante:

Estela Darocas Marín

Objeto:

Implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal· lac ió de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/045

Fecha convenio:

27-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE SUECA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/044

Fecha convenio:

27-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Firmante:

Rafael Bonmatí llorens

Objeto:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/043

Fecha convenio:

27-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA, PERA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

Firmante:

Antonio Llacer

Objeto:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/042

Fecha convenio:

11-04-2017

Fecha fin:

10-04-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENISSANÓ I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benissanó

Firmante:

Mª Amparo Navarro Bargues

Objeto:

La Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Benissanó convenen la prestació deis servicis de recaptació en relació amb els seus ingressos de dret públic.

Obligaciones de las partes:

La Diputació percebra la quantitat que resulte d'aplicar la taxa per prestació deis servicis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment, d'acord amb l'Ordenanc;a Fiscal reguladora

Núm. conv. / Año:

2017/041

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN LLETRES I CIENCIES DE VALÈNCIA I CASTELLÓ SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ D'ARQUEÓLEGS PER A LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi de Doctors i Llicenciats en lletres i Ciencies de Valencia i Castelló

Firmante:

Mª Jesús Recio Sanchez

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Arqueólegs en la província, mitjanc;ant una acció coordinada, que permeta que les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/040

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GRADUATS SOCIALS PER LES ENTITATS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial de Graduats Socials de Valencia

Firmante:

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Objeto:

contractació administrativa de Graduats Socials per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/039

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'ASSOCIACIÓ I COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS. SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi d'Enginyers Tecnics Forestals

Firmante:

Mª. Pilar Avizanda Cuesta

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Tecnics Forestals en la província de Valencia, mitjançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat economica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/038

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I DE GRAU DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I ENGINYER DE GRAU PERLES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de grado de Valencia

Firmante:

Angelica Gómez Gonzalez

Objeto:

Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics lndustrials i Enginyers de Grau per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/037

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS INDUSTRIALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials

Firmante:

Salvador Puigdengolas Roses

Objeto:

La contractació administrativa d'Enginyers lndustrials Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol -liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

Atendre a les necessitats d'aquestes en els aspectes tecnics propis de l'exercici de l'activitat d'Enginyer Industrial.

Núm. conv. / Año:

2017/036

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI TERRITORIAL D'ARQUITECTES DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ARQUITECTES PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

Firmante:

Mariano F. Bolant Serra

Objeto:

la contractació administrativa d'Arquitectes Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests técnics en la seua plantilla, que així ho sol·liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

Atendre a les necessitats de les AALL en els aspectes técnics propis de l'exercici de l'activitat d'Arquitecte.

Núm. conv. / Año:

2017/035

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS/ARQUITECTES TECNICS 1 ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'APARELLADORS/ ARQUITECTES TECNICS PERLES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

Firmante:

Vicente Terol Orero

Objeto:

La contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

la contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Núm. conv. / Año:

2017/034

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ A VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS 1PORTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS DE CAMINS PER LES ENTITA TS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports en la Comunitat Valenciana

Firmante:

Federico Bonet Zapater

Objeto:

La contractació administrativa d'Enginyers de Camins Canals i Ports per a la per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/033

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA ZONA DE VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES PER LES ENTITA TS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques

Firmante:

Laura de la Fuente garcía

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Técnics d'Obres Públiques en la província, mijançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

la Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics d'Obres Públiques per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni

Núm. conv. / Año:

2017/032

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÉCNICS AGRÓCOLES I GRADUATS EN ENGINYERIA AGRÍCOLA DE VALÈNCIA I CASTELLO, SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÌCOLES I GRADUATS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Firmante:

Regina Monsalve Maians

Objeto:

Assessorament per a la implementació i el desenvolupament de les mesures previstes en la Política Agrícola Comunitaria i Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. Realització de projectes i direcció d'obra instal•lacions Assessorament en la Gestió i manteniment d'espais verds públics, zones esportives, horts urbans Assessorament en la Prevenció, qualitat i control ambiental Assessorament en l'elaboració de plans municipals de gestió Integral de residus. Assessorament en l'Ordenació del territori i medi ambient. Informes, memóries, estudis i certificats varis

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/031

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carcaixent

Firmante:

Francesc Josep Salom Salom

Objeto:

Aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/030

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

31-03-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col · laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de les Valls en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/029

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

31-03-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

235.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D' ACTIVIT ATS ESPORTIVES I LA GESTIÓ DE LES AJUDES A CLUBS DE FUTBOL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PER A LA TEMPORADA 2016-2017

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federació de Futbol de la CV

Firmante:

Vicente Muñoz Castelló

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia, a través de l'Area de Benestar Social, delegació de Joventut, Esports i lgualtat, i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a l'organització de la competició de Futbol 8 (alevins i prealevins)

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de Valencia aportara a la Federació, per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni, una subvenció directa

Núm. conv. / Año:

2017/028

Fecha convenio:

27-03-2017

Fecha fin:

27-03-2018

Vigencia:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

33.477,81

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A LES OBRES DE "ADECUACIÓ PARC ANTIC CAMP DE FUTBOL "

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Firmante:

Roberto Granero Martí

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament de l 'Alcudia de Crespins en el finan9ament i execució de les obres de "Adequació pare actic camp de futbol a l' Alcudia de Crespins"

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/027

Fecha convenio:

27-03-2017

Fecha fin:

27-03-2018

Vigencia:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

42.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI L'EXCMA. DIPUTACIÓ VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASAS ALTAS PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL FONT BELLIDO"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Casas Altas

Firmante:

Cesar Vicente Sanchez Blasco

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Casas Altas en el finançament i execuc10 de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal Font Bellido".

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/026

Fecha convenio:

27-03-2017

Fecha fin:

Vigencia:

Fins al terimini de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,11

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MONTITXELVO PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "PREVENCIÓ D'NCENDIS FORESTALS EN EL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE PENYES ALBES

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montitxelvo

Firmante:

Josefina Teresa Pou Faus

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Montitxelvo en el finançament i execució de les obres "Prevenció d'incendis forestals en el paratge natural municipal de "Penyes Albes".

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/025

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-03-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PERA LA MILLORA DEL' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Firmante:

Salvador Femenía Peiro

Objeto:

La col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de Municipis de la Safor en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l' hora d' accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d' instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/024

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-03-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE MOIXENT PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

AJuntament de Moixent

Firmante:

Teófilo Fito Martí

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Moixent en la implantació del servei INCLUSITE per a l' adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/023

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-03-2020

Vigencia:

3 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL, PEL QUAL S'AUTORITZA LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGENCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGENCIES, 1 LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT l RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (IVASPE)

Firmante:

José María Angel Batalla

Objeto:

Homologació d'accions formatives dirigides al personal de seguretat i emergencies en materia de violencia de genere

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia, a través del seu departament de formació, incorporara, a les activitats formatives, personal docent format específicament en materia de violencia de genere; així mateix, seleccionara l'alumnat que formara part de les activitats formatives d'entre les Policies Locals de la província de Valencia.

Núm. conv. / Año:

2017/022

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-06-2018

Vigencia:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

59.899,63

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT D'OLIVA PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT I RECUPERACIÓ DEL PARC PÚBLIC PLATJA. DELIMITAT PEL VALL DE LES FONTS, VALL DE BURGUERA I EL PORT ESPORTIU", EN EL MUNICIPI D'OLIVA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Oliva

Firmante:

David Gonzalez Martínez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament d'Oliva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament i recuperació del parc públic platja.

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/021

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

06-06-2018

Vigencia:

En tot cas, fins al termini de garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

41.679,99

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ENGUERA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ADEQUACIÓ AMBIENTAL I RECREATIVA DEL PARATRGE NATURAL MUNICIPAL BARRANCO DE LA HOZ"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Enguera

Firmante:

Oscar Martínez Poquet

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l' Ajuntament d'Enguera en el finan9ament i execuc10 de les obres "Adequació ambiental i recreativa del paratge natural municipal barranco de la Hoz".

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conforrnitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finan9ar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.427,99 euros. Tot allo sense pe1judici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l' execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d' obra, la quantitat de 50.000 euros (IV A exclos ).

Núm. conv. / Año:

2017/020

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-02-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

393.431,86

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « MANTENIMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en finançament i realització de l'actuació « MANTENlMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/019

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

20-06-2016

Vigencia:

3 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos i la Diputació de València pel subministrament d'un piano en el 41 Certamen Provincial de Bandes de Música a celebrar els dies 13 i 14 de maig de 2017

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Clemente Pianos

Firmante:

Javier Clemente Domingo

Objeto:

L'objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig del 2017

Obligaciones de las partes:

Cessió gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l'execució de les obres que s'han d'interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l'empresa en tots els mitjans que s'usen per a la promoció i difusió del Certamen: • PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) • PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Núm. conv. / Año:

2017/018