Buscar Convenio


Entre
y
Año / Núm. conv.:

2021/20

Fecha convenio:

14-04-2021

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA I INTEGRACIÓ DEL MALALT MENTAL (ADIEM-ONTINYENT), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT INTEGRAL PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL I FAMILIARS

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ADIEM-Ontinyent

Firmante:

Vicente Sanchis Penadés

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i ADIEM-Ontinyent, per al desenvolupament del Programa d'acompanyament integral per a persones amb malaltia mental greu i els seus familiars en 2021.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a ADIEM-Ontinyent per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 20.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2021. L’entitat beneficiària es compromet a: Executar el Programa d'acompanyament integral per a persones amb malaltia mental greu i els seus familiars des de l'1 de gener fins al 30 de setembre de 2021, i aportar la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2021/19

Fecha convenio:

07-04-2021

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER Al FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA I EL BON GOVERN EN L'ÀMBIT LOCAL.

Centro de gestión:

Servei de Transparència

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica,

Firmante:

Rosa Pérez Garijo

Objeto:

El present Acord té per objecte establir el marc general de cooperació entre la Generalitat i la Diputació Provincial de València, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l'àmbit local, a través de la concessió d'ajudes destinades a les entitats locals de la Província de València, per a l'exercici 2021.

Obligaciones de las partes:

La Generalitat es compromet a: - Abonar l'import dels fons, segons el que disposa la clàusula setena d'aquest acord. - Cooperar amb la Diputació Provincial de València per al correcte compliment de l'acord, impulsant la realització de quantes actuacions siguen necessàries per al seu desenvolupament i execució. La Diputació Provincial de València, com a Administració pública competent per a atorgar subvencions, es compromet a realitzar totes les actuacions previstes en el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Año / Núm. conv.:

2021/18

Fecha convenio:

06-04-2021

Fecha fin:

06-04-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VENTA DEL MORO AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Venta del moro

Firmante:

Luis Francisco López Yeves

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Venta del Moro al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/17

Fecha convenio:

30-03-2021

Fecha fin:

30-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Universitat Popular de l'Ajuntament de València

Firmante:

Isabel Lozano Lázaro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de la Universitat Popular de l'ajuntament de València al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/16

Fecha convenio:

23-03-2021

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

70.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN) PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓ D'SMART CITIES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Firmante:

Marcos Lacruz López

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació de València i AVAESEN per a la realització d’un programa d’activitats d’informació, assessorament i difusió de Smart cities en distintes localitats de la província de València.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació de València aportarà la quantitat de 70.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 110.92300.45390 del Pressupost General de 2021. En virtut del present conveni AVAESEN es compromet a organitzar, gestionar i desenvolupar activitats informatives, d’assessorament i difusió de Smart cities en diverses localitats de la província de València, i destinarà els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats.

Año / Núm. conv.:

2021/15

Fecha convenio:

16-03-2021

Fecha fin:

16-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MACASTRE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Macastre

Firmante:

Vicente Manuel Montó Miralles

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Macastre al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/14

Fecha convenio:

12-03-2021

Fecha fin:

12-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Puçol

Firmante:

Mª Paz Carceller Llaneza

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Puçol al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/13

Fecha convenio:

12-03-2021

Fecha fin:

12-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE SANT JERONI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni

Firmante:

Ricard Igualde García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/12

Fecha convenio:

12-03-2021

Fecha fin:

12-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GAVARDA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gavarda

Firmante:

Vicente J. Mompó Aledo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Gavarda al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les

Año / Núm. conv.:

2021/11

Fecha convenio:

04-03-2021

Fecha fin:

04-03-2025

Vigencia:

48 MESES

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ZARRA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE ZARRA

Firmante:

ANGEL PEREZ BOLUDA

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Zarra al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/10

Fecha convenio:

04-03-2021

Fecha fin:

04-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SOT DE CHERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE SOT DE CHERA

Firmante:

MARIA DOLORES MORENO VANACLOIG

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Sot de Chera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/09

Fecha convenio:

01-03-2021

Fecha fin:

01-03-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARRACA D'AIGÜES VIVES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

Firmante:

VERONICA ALMUNIA CATALÀ

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Barraca d'Aigües Vives al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/08

Fecha convenio:

01-03-2021

Fecha fin:

01-03-2025

Vigencia:

48 MESES

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TAVERNES BLANQUES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes Blanques

Firmante:

Mª del Carmen Marco Aguilar

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Tavernes Blanques al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/07

Fecha convenio:

25-02-2021

Fecha fin:

25-02-2025

Vigencia:

48 MESES

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MILLARES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Millares

Firmante:

Joisé Ricardo Perez Gómez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Millares al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/06

Fecha convenio:

25-02-2021

Fecha fin:

25-02-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ARAS DE LOS OLMOS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Aras de los Olmos

Firmante:

Rafael Gimenez Chicharro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Aras de los Olmos al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/05

Fecha convenio:

19-02-2021

Fecha fin:

19-02-2025

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL DEGANAT AUTONÒMIC DEL COL·LEGI DE REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS D’ESPANYA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de la CV

Firmante:

Begoña Longas Pastor

Objeto:

L'objecte del present Conveni és establir les condicions de comunicació, per part de la Diputació de València, amb el servidor web dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, per a realitzar telemàticament les sol·licituds d'informació registral i la presentació telemàtica de manaments i altres sol·licituds, donant així compliment i concreció als mandats de l'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Obligaciones de las partes:

El col·legi i la Diputació es comprometen a realitzar en les seues aplicacions informàtiques les modificacions que ambdós parts fixen de comú acord. De la mateixa manera el Col·legi s'obliga a permetre la comunicació amb el servidor web dels Registres de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles per a realitzar sol·licituds d'informació registral als Registradors pels usuaris autoritzats pertanyents a la Diputació de València en forma que determinen ambdós parts.

Año / Núm. conv.:

2021/04

Fecha convenio:

17-02-2021

Fecha fin:

17-02-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DE XÚQUER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alcàntera del Xùquer

Firmante:

Julio Aurelio García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/03

Fecha convenio:

09-02-2021

Fecha fin:

09-02-2025

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SELLENT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sellent

Firmante:

Raquel Sancho Reig

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Sellent al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/02

Fecha convenio:

02-02-2021

Fecha fin:

02-02-2025

Vigencia:

48 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Guadassuar

Firmante:

Salvador Montañana Sanz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guadassuar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2021/01

Fecha convenio:

02-02-2021

Fecha fin:

02-02-2025

Vigencia:

48 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Castielfabib

Firmante:

Eduardo Aguilar Villalba

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Castielfabib al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/107

Fecha convenio:

30-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

6 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ, PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL CENTRE TEATRAL ESCALANTE EL AUDITORI LA MUTANT I EN EL TEATRE EL MUSICAL.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València (Joventut)

Firmante:

Mª Teresa Ibáñez Giménez

Objeto:

El objeto de este convenio es regular la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, para facilitar el desarrollo de la Programación del Escalante durante la Temporada Teatral 2020-2021 en el Auditorio La Mutant, y en el Teatro El Musical (Anexo I).

Obligaciones de las partes:

Para la realización de la programación de "El Escalante", el Ayuntamiento autoriza al uso de las instalaciones de los edificios municipales Teatro EL Musical y Auditorio La Mutant, adscritos a la Delegación de Acción Cultural, sitos en la ciudad de València. La cesión del espacio no supone reconocimiento de derecho real alguno más a allá de la posesión a los fines autorizados. La utilización de las instalaciones del Auditorio La Mutant y del Teatro El Musical se llevarán a cabo en las fechas previstas en el Anexo I. Estas instalaciones se deben destinar única y exclusivamente para el cumplimiento de los fines del presente convenio por parte de la Diputación Provincial de Valencia. La Diputación Provincial de Valencia llevará a cabo la programación de “El Escalante” con sus propios medios humanos, técnicos y materiales. Para ello se trasladará al Auditorio La Mutant y al Teatro El Musical el personal que viene desarrollando sus funciones en la programación del “El Escalante” que figura en el presente convenio y que se encuentran relacionados en el Anexo II. La Diputación se compromete a cumplir las medidas que le resulten de aplicación de las recogidas en el Protocolo de medidas operativas y sanitarias covid-19 para la reactivación de los espacios escénicos de titularidad pública y gestión directa de la ciudad de València.

Año / Núm. conv.:

2020/106

Fecha convenio:

30-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

1.715.930,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT AMB FONS PÚBLICS DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA IVAF-LUÍS FORTICH, DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Conselleria Educació, Cultura i Esports

Firmante:

Vicent Marzà Ibáñez

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és el manteniment amb fons públics del col·legi d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, amb número de codi 46011831, situat en el carrer Juan de Garay, 23, de Valencia, de titularitat de la Diputació Provincial de Valencia, i les unitats d'Educació Especial específiques d'aquest, així com el gabinet psicopedagógic i l'equip de professor/logopeda itinerants . integrats en el conveni esmentat.

Obligaciones de las partes:

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport acorda l'assignació de fons públics a la Diputació Provincial de Valencia per al manteniment, segons les unitats indicades en l'annex, del centre d'Educació Infantil i Primaria IVAF-Luis Fortich de Valencia, del Gabinet Psicopedagógic i manteniment deis professors/logopedes itinerants. D'acord amb el que estableix la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (DOGV núm. 8708, de 31.12.2019), l'aportació de fns públics per a l'exercici 2020 ascendirà a un total d'un milió set-cents quinze mil nou-cents trenta euros (1.715.930 €), que se satisfaran a carrec de l'aplicació pressupostaria 09.02.01 .422.20.4, codi de línia S6012000.

Año / Núm. conv.:

2020/105

Fecha convenio:

30-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

45.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ORGANITZACIÓ DEL MUNDIAL DE TRIATLÓ 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Federación Triatlón CV

Firmante:

Vanessa Huesa Moreno

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, l'organització del mundial de Triatló júnior i sub-23, que es durà a terme a València els dies 7 i 8 de novembre de 2020. El contingut de les proves, metodologia, modalitats, calendarización, etc. de l'activitat subvencionada consten en expedient de raó en el document “PROJECTE DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA”, que s'entén incorporat al present conveni amb caràcter general.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 45.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana es compromet a: a) Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades.

Año / Núm. conv.:

2020/104

Fecha convenio:

30-12-2020

Fecha fin:

30-12-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

250.000,00

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, L'AJUNTAMENT DE CHELVA I L'AJUNTAMENT DE LA YESA, PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ D'AHILLAS A LA YESA (VALÈNCIA)”, INCLOSES EN EL PROGRAMA DE MILLORA DE CAMINS D'INTERÉS TERRITORIAL.

Centro de gestión:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamen de La Yesa

Firmante:

Miguel Angel Sanahuja García

Entidad:

Ajuntament de Chelva

Firmante:

David Cañigueral Belmonte

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació de València i els Ajuntaments de Chelva i de La Yesa, en el finançament i execució de les obres del projecte de “Condicionament i millora del Camí d'Ahillas a La Yesa (València)”, amb un pressupost total per a la redacció del projecte, la licitació de les obres i la direcció de les mateixes, de set-cents noranta-nou mil quatre-cents huitanta-un euros amb setze cèntims (799.481,16 euros), que serà abonat amb càrrec a l'aplicació pressupostària 501.45400.65000 del Pressupost de 2020 i 2021, amb la següent distribució: Exercici 2020, la quantitat de 250.000,00€ (Dos-cents cinquanta mil euros) Exercici 2021, la quantitat de 549.481,16€ (Cinc-cents quaranta-nou mil quatre-cents huitanta-un euros amb setze cèntims).

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València es compromet a: Finançar, contractar i executar les obres del Projecte de les obres de “Condicionament i millora del camí d’Ahillas a La Yesa (València)” situat en els municipis de Chelva i La Yesa, així com la redacció del projecte de les mateixes. L'Ajuntament de Chelva i l’Ajuntament de La Yesa, per la seua banda, es comprometen a acreditar davant de la Diputació de València la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres del projecte.

Año / Núm. conv.:

2020/103

Fecha convenio:

30-12-2020

Fecha fin:

30-12-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

350.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’ADEMUZ PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “CONDICIONAMENT I MILLORA DE L’ACCÉS A SESGA DES DEL VAL DE LA SAVINA”, INCLOSES EN EL PROGRAMA DE MILLORA DE CAMINS D'INTERÉS TERRITORIAL.

Centro de gestión:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Ademuz

Firmante:

Ángel Andrés González

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament d'Ademuz, en el finançament i execució de les obres del projecte de “Condicionament i millora de l'Accés a Sesga des de la Val de la Savina”, amb un pressupost total màxim per a la redacció del projecte, la licitació de les obres i la direcció de les mateixes, de huit-cents vint-i-cinc mil sis-cents setanta euros (825.670,00 euros), que serà abonat amb càrrec a l'aplicació pressupostària 501.45400.65000 del Pressupost de 2020 i 2021. Exercici 2020: 350.000,00€. Exercici 2021: 475.670,00€

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València es compromet a les obligacions següents: Finançar, contractar i executar l'obra del Projecte de les obres de “Condicionament i millora de l'Accés a Sesga des de la Val de la Savina” situat en el municipi d'Ademuz, així com la redacció del projecte de les mateixes. L'ajuntament d'Ademuz, es compromet a acreditar davant de la Diputació de València la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres del projecte.

Año / Núm. conv.:

2020/102

Fecha convenio:

30-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL-LABORACIO ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALENCIA I L' ASSOCIACIÓ PROCICLISMO

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Prociclismo

Firmante:

Angel Casero Moreno

Objeto:

És objecte del present conveni la col-laboració economica del Patronat amb l'associació Prociclisme per al finançament de les despeses hagudes com a conseqüencia de l'organització i desenvolupament de dues etapes de la 71 ª Volta a la Comunitat Valenciana", els dies 6 i 9 de febrer de 2020.

Obligaciones de las partes:

Per a l'associació Prociclisme: La Organització, en el marc de la "71 a Volta a la Comunitat Valenciana" de les dos etapes que figuren en la clausula primera, en els municipis de la província de Valencia que s'indiquen en la mateixa. El Patronat Provincial de Turisme aportarà l'ajuda econòmica per a l'organització i celebració de les dos etapes de la “71a Volta a la Comunitat Valenciana” que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa, serà de 40.000 €.

Año / Núm. conv.:

2020/101

Fecha convenio:

22-12-2020

Fecha fin:

22-12-2022

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Societat Anònima Mitjans de Comunicació

Firmante:

Alfred Costa Folgado

Objeto:

És objecte d'aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de València i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a contribuir a la promoció del patrimoni històric, artístic, mediambiental, cultural, lingüístic i esportiu de la província de València i els seus municipis i la seua projecció a la resta de la Comunitat Valenciana a través dels mitjans que conformen À Punt Mèdia: televisió, ràdio, web i xarxes socials. Igualment, les dues parts sumaran accions contra la violència de gènere, l’homofòbia i la discriminació per sexe i per afavorir la diversitat i l’accessibilitat.

Obligaciones de las partes:

En el marc d’aquest conveni general de col·laboració, la SAMC i la Diputació de València acorden impulsar les activitats que contribuïsquen a la consecució de la finalitat recollida en la clàusula primera.

Año / Núm. conv.:

2020/100

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

16-12-2022

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, LES DIPUTACIONS DE VALÈNCIA, ALACANT I CASTELLÓ I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, PER COL·LABORAR EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN.

Centro de gestión:

Servei de Transparència

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica,

Firmante:

Rosa Pérez Garijo

Entidad:

Federación Valenciana de Muncipios y Provincias

Firmante:

Rubén Alfaro Bernabé

Objeto:

L’objecte d’aquest conveni és establir un marc permanent i estable de col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, les diputacions provincials de Castelló, València i Alacant i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a garantir l’aplicació i desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana en l’àmbit de l’Administració local i avançar conjuntament en polítiques de transparència, bon govern i participació ciutadana en les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Obligaciones de las partes:

Les parts es comprometen a impulsar, de manera coordinada i en l’exercici de les seues respectives competències i funcions, les següents actuacions: a) Prestar suport, assessorament i assistència tècnica, jurídica i tecnològica als ajuntaments, especialment als que compten amb menys població o capacitat tècnica. b) Impulsar i coordinar estratègies de suport econòmic als ajuntaments, especialment als que compten amb menys població o capacitat econòmica, per tal de promoure l’eficiència dels recursos públics. c) Desenvolupar eines comunes que faciliten el compliment de les obligacions de transparència i la posada en marxa de mecanismes de govern obert. d) Establir criteris de coordinació per a afavorir la màxima eficiència i eficàcia en les accions de suport per a la transparència, el bon govern i la participació ciutadana en els governs locals.

Año / Núm. conv.:

2020/099

Fecha convenio:

18-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB D'HANDBOL PORT DE SAGUNT I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN CAMPIONATS NACIONALS DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Club Balonmano Puerto Sagunto

Firmante:

Juan José Bataller Corella

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i el Club Handbol Port de Sagunt per a la participació en campionats nacionals durant 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà al Club d'Handbol Port de Sagunt per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, el Club d'Handbol Port de Sagunt, es compromet a: a) Realitzar les activitats subvencionades durant 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo del Club.

Año / Núm. conv.:

2020/098

Fecha convenio:

17-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS DEL COMERÇ VALENCIÀ (UNIÓ GREMIAL) DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “ACCIONS DE PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL” EN 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

UNIÓ GREMIAL (FEDERACIÓ DE GREMIS I ASSOCIACIONS DEL COMERÇ VALENCIÀ)

Firmante:

Juan Motilla García

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i la Federació de Gremis i Associacions del comerç valencià – Unió Gremial, per al desenvolupament del projecte “Accions de promoció i sensibilització del comerç local” durant l'any 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Federació de Gremis i Associacions del comerç valencià – Unió Gremial per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 150.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L'entitat beneficiària es compromet a: Executar, des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2020, el projecte “Accions de promoció i sensibilització del comerç local”, aportant la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2020/097

Fecha convenio:

17-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA CONFEDERACIÓ D’EMPRESARIS DEL COMERÇ, SERVICIS I AUTÒNOMS DE LA COMUNITAT VALENCIANA – CONFECOMERÇ CV, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Firmante:

Eva Blasco García

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i Confecomerç CV, per al desenvolupament del projecte “Accions de promoció i sensibilització del comerç local” durant l'any 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a Confecomerç CV per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 150.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L'entitat beneficiària es compromet a: Executar, des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2020, el projecte “Accions de promoció i sensibilització del comerç local”, aportant la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2020/096

Fecha convenio:

17-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

15.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL COMITÉ D'ENTITATS REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT LA DE COMUNITAT VALENCIANA (CERMI CV), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D'INCLUSIÓ SOCIAL

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

CERMI

Firmante:

Luís Vañó Gisbert

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i el CERMI CV, per al desenvolupament del projecte d'inclusió social Servei d'assessorament jurídic, social i de salut sexual i reproductiva per a dones i xiquetes amb discapacitat en 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà al CERMI CV per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 15.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L’entitat beneficiària es compromet a: a) Executar, des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2020, el projecte d'inclusió social Servei d'assessorament jurídic, social i de salut sexual i reproductiva per a dones i xiquetes amb discapacitat en 2020.

Año / Núm. conv.:

2020/095

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

250.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “EQUIPAMENT PER AL CENTRE SOCIAL DE MENORS MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS I DELS INNOCENTS" 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Cáritas Diocesana de Valencia

Firmante:

Ignacio Grande Ballesteros

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i Cáritas Diocesana de Valencia, per al desenrotllament del projecte Equipament per al Centre Social de Menors “Mare de Deu dels Desemparats i dels Innocents” durant l'any 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a Cáritas Diocesana de Valencia per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni present Conveni una subvenció directa per import de 250.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.780.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L'entitat beneficiària es compromet a: a) Executar, des de l'1 de gener fins al 30 de novembre de 2020, el projecte Equipament per al Centre Social de Menors “Mare de Deu dels Desemparats i dels Innocents”, aportant tots els mitjans necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2020/094

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB D'HANDBOL MORVEDRE I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN CAMPIONATS NACIONALS DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Club Balonmano Morvedre

Firmante:

Jesús Amores García

Objeto:

CLÀUSULES Primera.- Objecte És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i el Club Handbol Morvedre per a la participació en campionats nacionals durant 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà al Club d'Handbol Morvedre per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros . En la seua condició d'entitat beneficiària, el Club d'Hantivitats es compromet a: a) Realitzar les activitats subvencionades durant 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite.

Año / Núm. conv.:

2020/093

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

45.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ D’HOQUEI DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS INTERNACIONALS DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Federación de Hockey de la C.V.

Firmante:

Jesús Gracia Perez

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana, l'organització de competicions internacionals d'hoquei durant 2020. La descripció de les competicions, calendari, llocs de celebració, etc. consten en expedient de raó en el document “PROJECTE DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA”, que s'entén incorporat al present conveni amb caràcter general.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana, per aldesenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 45.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana es compromet a: a) Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats.

Año / Núm. conv.:

2020/092

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

15.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ DE NATACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA PROMOCIÓ DE LA NATACIÓ A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DURANT 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Federación de Natación CV

Firmante:

Marcos Rivera Miranda

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana, la promoció de la natació a la província de València durant 2020, a través del programa “El mapa de l'aigua”.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 15.000 euros. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana es compromet a : Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana.

Año / Núm. conv.:

2020/091

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

18.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ MARE DE DÉU DELS INNOCENTS I DESAMPARATS PER A DUR A TERME EL PROGRAMA D'ATENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ COMUNITÀRIA DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desamparats (MAIDES)

Firmante:

José Máximo Lledó López

Objeto:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desamparats, la realització del Programa d'atenció i sensibilització comunitària (PASC) durant 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Fundació Mare de Déu dels Innocents i Desamparats per al desenvolupament del programa objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 18.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 607.23103.48000 del vigent pressupost de despeses de la corporació. La Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats es compromet a: a) Dur a terme el programa objecte del present conveni. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de la Fundació.

Año / Núm. conv.:

2020/090

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

16-12-2024

Vigencia:

48 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifaió

Firmante:

Marta Ortiz Martínez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Benifaió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/089

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

16-12-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANET D'EN BERENGUER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Canet d'En Berenguer

Firmante:

Pere Joan Antoni Chordá

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Canet d'En Berenguer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/088

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

16-12-2024

Vigencia:

48 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENAGÉBER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benagéber

Firmante:

Rafael Darijo Escamilla

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Benagéber al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/087

Fecha convenio:

16-12-2020

Fecha fin:

16-12-2024

Vigencia:

48 MESES

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESTUBENY AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament Estubeny

Firmante:

Rafael Durán González

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Estubeny al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/086

Fecha convenio:

30-11-2020

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

10.132,54

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CARLET, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA PLURIANUAL DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D'EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS CADÀVERS DE LA FOSSA 33 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE PATERNA

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Associació per la Memòria Històrica de Carlet

Firmante:

Maria Amelia Hernández Monzó

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de València i l’Associació per la Memòria Històrica de Carlet per a la realització del projecte d'exhumació i identificació dels cadàvers de la Fossa 33 del cementeri municipal de Paterna.

Obligaciones de las partes:

La beneficiària d'aquesta subvenció és l’Associació per la Memòria Històrica de Carlet, que ha presentat la descripció del projecte que es pretén executar, així com el pressupost del mateix i els terminis en què es preveu la seua realització. fossa 33 de Paterna. La quantia de la subvenció ascendeix a un total de 10.132,54 euros. La subvenció s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 640 334.11 480.00 del pressupost de despeses de la Diputació dels exercicis 2020 i 2021.

Año / Núm. conv.:

2020/085

Fecha convenio:

30-11-2020

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

26.586,70

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’ AGRUPACIÓ DE FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LES FOSSES 82, 91, 92, 92B, 74 y 73B DEL CEMENTERI DE PATERNA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓDESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS CADÀVERS DE LA FOSA 73B

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Agrupació de Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses 82, 91, 92, 92B, 74 y 73B del cementeri de Paterna.

Firmante:

Juan Eduardo Ortuño Cuallado

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de València i l’Agrupació de Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses 82, 91, 92, 92B, 74 i 73B del cementeri de Paterna per a la realització del projecte d'exhumació i identificació dels cadàvers de la Fossa 73 B del cementeri municipal de Paterna.

Obligaciones de las partes:

La beneficiària d'aquesta subvenció és l'Agrupació de Familiars Víctimes Franquisme Fosses 82, 91, 92, 92B, 74 i 73B, que ha presentat la descripció del projecte que es pretén executar, així com el pressupost del mateix i els terminis en què es preveu la seua realització. La quantia de la subvenció ascendeix a un total de 26.586,70 euros. La subvenció s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 640 334.11 480.00 del pressupost de despeses de la Diputació dels exercicis 2020 i 2021.

Año / Núm. conv.:

2020/084

Fecha convenio:

30-11-2020

Fecha fin:

15-11-2021

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

39.119,30

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE GANDIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LOCALITZACIÓ, EXCAVACIÓ, EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS CADÀVERS DE LES FOSSES DEL FRANQUISME DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE GANDIA

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de València i l’ajuntament de Gandia per a la realització del projecte d'exhumació i identificació dels cadàvers de les fosses del franquisme del cementeri municipal de Gandia.

Obligaciones de las partes:

L’ajuntament de Gandia es compromet, una vegada finalitzat el procés de exhumació i inhumació a assumir pels seus mitjans propis o a sol·licitar les ajudes públiques o privades pertinents per a la reinhumació dels cossos no identificats o no reclamats de l'esmentades fosses en el cementeri de Gandia. La quantia de la subvenció ascendeix a un total de 39.119,30 euros. La subvenció s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 640 334.11 462.00 del pressupost de despeses de la Diputació dels exercicis 2020 i 2021.

Año / Núm. conv.:

2020/083

Fecha convenio:

30-11-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME I L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA PER A FOMENTAR LA REACTIVACIÓ DEL TURISME A VALÈNCIA I LA SEUA PROVÍNCIA DURANT L’ANY 2020.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València (regidoria de Turisme)

Firmante:

Emiliano Garcia Domene

Objeto:

Es objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre les parts signants per a: Realitzar accions de promoció que desenvolupen els objectius compartits esmentats dalt, orientats a l’àmbit nacional i als mercats emissors internacionals, i donar suport a la comercialització del productes turístics comuns. En general, col·laborar en el foment de la imatge de la marca València en quant a referent de l’oferta de la ciutat i de la província.

Obligaciones de las partes:

-En reconeixement de l'aportació realitzada pel Patronat, l’Ajuntament es compromet per sí mateix o mitjançant la Fundació Visit València a: Executar les actuacions objecte del conveni en els termes que s’hi estipulen. Realitzar actuacions encaminades a fomentar l’imatge de la ciutat de València com referent dels diferents productes, l'oferta dels quals inclou propostes urbanes i al llarg de la província, a destacar el cultural/oci, gastronomia, esports o entorn natural: viatges de premsa, fam-trips, presentacions de destí als mercats, participació en fires i workshops, fullets i marxandatge, etc. -Correspon al Patronat el compliment de les següents obligacions i compromisos: El Patronat contribuirà econòmicament en la realització d’actuacions per al foment de la imatge de la província i la ciutat de València amb l’import de dos-cents mil euros (200.000 €), despeses i impostos de qualsevol classe inclosos, que s’imputarà a càrrec de la consignació pressupostària 430.00/46203.

Año / Núm. conv.:

2020/082

Fecha convenio:

30-11-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME I L’AJUNTAMENT DE GANDIA PER A FOMENTAR LA REACTIVACIÓ DEL TURISME A GANDIA DURANT L’ANY 2020.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

Es objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre les parts signants per a: - Realitzar accions de promoció que desenvolupen els objectius compartits esmentats dalt, orientats a l’àmbit nacional, i donar suport a la comercialització dels productes turístics i comuns.

Obligaciones de las partes:

-L’Ajuntament es compromet a: Executar les actuacions objecte del conveni en els termes que s’hi estipulen. Realitzar actuacions encaminades a fomentar l’imatge de la ciutat de Gandia com referent dels diferents productes, a destacar el cultural/oci, gastronomia, esports o entorn natural. Correspon al Patronat el compliment de les següents obligacions i compromisos: El Patronat contribuirà econòmicament en la realització d’actuacions per al foment de la imatge de Gandia amb l’import de cent mil euros (100.000€).

Año / Núm. conv.:

2020/081

Fecha convenio:

30-11-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME I L'AJUNTAMENT DE CULLERA PER A FOMENTAR LA REACTIVACIÓ DEL TURISME A CULLERA DURANT L'ANY 2020.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cullera

Firmante:

Jordi Mayor Vallet

Objeto:

Es objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre les parts signants per a: Realitzar accions de promoció que desenvolupen els objectius compartits esmentats dalt, orientats a l’àmbit nacional, i donar suport a la comercialització dels productes turístics comuns. En general, col·laborar en el foment de la imatge de la marca Cullera com a referent destacat de l’oferta turística de la província. Reforçar la col·laboració entre totes dues entitats.

Obligaciones de las partes:

-En reconeixement de l'aportació realitzada pel Patronat, l’Ajuntament es compromet a Executar les actuacions objecte del conveni en els termes que s’hi estipulen. Realitzar actuacions encaminades a fomentar l’imatge de la ciutat de Cullera com referent dels diferents productes, a destacar el cultural/oci, gastronom -Correspon al Patronat el compliment de les següents obligacions i compromisos: El Patronat contribuirà econòmicament en la realització d’actuacions per al foment de la imatge de Cullera amb l’import de cent mil euros (100.000 €), despeses i impostos de qualsevol classe inclosos.

Año / Núm. conv.:

2020/080

Fecha convenio:

20-11-2020

Fecha fin:

20-11-2024

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALFARA DEL PATRIARCA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfara del Patriarca

Firmante:

Llorenç Rodado Mora

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/079

Fecha convenio:

20-11-2020

Fecha fin:

20-11-2024

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GODELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godella

Firmante:

Eva P. Sanchis i Bargues

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Godella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/078

Fecha convenio:

11-11-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ D’HANDBOL COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA VALENTIA HANDBALL 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

FEDERACIÓ DE HANDBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Firmante:

PEDRO VICENTE FUERTES PENELLA

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i la Federació d'Handbol de la Comunitat Valenciana, l'organització del programa VALENTIA HANDBALL 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 50.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana, es compromet a: a) Realitzar el programa VALENTIA HANDBALL 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades.

Año / Núm. conv.:

2020/077

Fecha convenio:

11-11-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

60.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ VALÈNCIA CF I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LES ESCOLES COR BLANQUINEGRE 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació València CF

Firmante:

Pablo Mantilla Cutanda

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i la Fundació València CF la realització de les activitats incloses en el projecte “Escoles Cor Blanquinegre”, que consisteix en la posada en marxa d'escoles de futbol del València CF en diferents poblacions de la província de València.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Fundació València CF, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 60.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Fundació València CF compromet a: a) Realitzar les activitats proposades per a l'any 2019. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logoti

Año / Núm. conv.:

2020/076

Fecha convenio:

09-11-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

12.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE DONES RURALS DEL PAIS VALENCIÀ (FADEMUR-PV) I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “DONES REFERENTS EN ENTORN RURAL 2020”

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

FADEMUR (Federació d'Associacions de Dones Rurals del País Valencià)

Firmante:

Regina Campos

Objeto:

És objecte del present conveni la realització del projecte “DONES REFERENTS EN ENTORN RURAL 2020”, que consta de les següents fases: 1. Cerca: Aquesta fase es divideix en 2 subfases: a) Disseny del perfil a reclutar: Definició dels criteris de cerca de les dones referents a les que es donarà visibilitat posteriorment. b) Reclutament: A través dels Ajuntaments, mancomunitats, grups d'acció local (GAL), campanyes de mailing i xarxes socials. 2. Entrevistes, que consta de les següents subfases: a) Guió de projecte: entrevistes personals, entrevistes a l'entorn i valoració i sensacions de les entrevistadores. b) Treball de camp/entrevistes: presentació, observació, enregistrament i fotografia. 3. Amb tot el material arreplegat en cadascuna de les entrevistes realitzades, es muntarà un vídeo conjunt amb totes les dones referents La duració del vídeo serà de 40 minuts aproximadament.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a FADEMUR-PV, una subvenció directa per import de 12.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 010.231.09.480.00 del vigent pressupost de despeses de la corporació. Obligacions de FADEMUR-PV: a) Realitzar les activitats previstes en el projecte “DONES REFERENTS EN ENTORN RURAL 2020” b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València mitjançant la inserció del seu logotip quant a material d'impremta edite, així com en totes les activitats de promoció que es duguen a terme. c) L'entitat perceptora de la subvenció s'obliga a la publicació de tot el material en les dues llengües oficials. I en el cas que s'opte per una sola, al fet que la llengua triada siga el valencià, remetent almenys un exemplar de tot el material publicat a la Diputació de València.

Año / Núm. conv.:

2020/075

Fecha convenio:

09-11-2020

Fecha fin:

09-11-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PEDRALBA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Pedralba

Firmante:

Sandra Turégano Cabañero

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Pedralba al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/074

Fecha convenio:

09-11-2020

Fecha fin:

09-11-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VALLADA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vallada

Firmante:

María José Tortosa Tortosa

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Vallada al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/073

Fecha convenio:

09-11-2020

Fecha fin:

09-11-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE COTES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cotes

Firmante:

Rosa Emilia Llorente Soriano

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Cotes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/072

Fecha convenio:

09-11-2020

Fecha fin:

09-11-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XIRIVELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Xirivella

Firmante:

Michel Montaner Berbel

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Xirivella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/071

Fecha convenio:

29-10-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

300.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES I D'INVESTIGACIÓ DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Universitat de València

Firmante:

Mª Vicenta Mestre Escrivà

Objeto:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i la Universitat de València, la realització de les activitats formatives que es relacionen: 1. PROGRAMA ESTEVAL. 2. PROGRAMA UNIVERSITATS ESTACIONALS. 3. PROGRAMA UV EMPRÉN RURAL. 4. PROGRAMA PROJECTES D'INVESTIGACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE. 5. PROGRAMA MÀSTER EN GESTIÓ DE POLÍTIQUES PER Al DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI. 6. PROGRAMA AULA D'EMPRENEDORIA XARXA MOTIVA. 7. PROGRAMA D'EMPRENEDORIA EN ECONOMIA SOCIAL. 8. PROGRAMA DE PROMOCIÓ AUDIOVISUAL.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Universitat de València per al desenvolupament de programes objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 300.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 600.32000.48000 del vigent pressupost de despeses de la corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, es compromet a dur a terme els programes objete del conveni i fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades.

Año / Núm. conv.:

2020/070

Fecha convenio:

29-10-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

15.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA FEDERACIÓ D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D'UN PROJECTE SOCIAL D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS D'IGUALTAT I ESPORT INCLUSIU DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la CV

Firmante:

Carlos Gabriel Ferris Gil

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, la realització d'un projecte social d'acord amb amb els objectius de la Diputació de València en matèria d'Igualtat i Esport Inclusiu, amb la finalitat de fomentar l'esport inclusiu i la igualtat a través dels entorns naturals i rutes de senderisme e les comarques d'interior de la província de València. Les accions previstes per a l'execució del projecte consten en expedient de raó en el document “PROJECTE DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA”, que s'entén incorporat al present conveni amb caràcter general.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 15.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Federació d'esports de muntanya i escalada de la Comunitat Valenciana es compromet a: a) Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de la Federació d'esports de muntanya i escalada de la Comunitat Valenciana.

Año / Núm. conv.:

2020/069

Fecha convenio:

22-10-2020

Fecha fin:

22-10-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Algemesí

Firmante:

Marta Trenzano Rubio

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Algemesí al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/068

Fecha convenio:

19-10-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

25.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ DE FUTBOLISTES DEL VALÈNCIA CF PER A DUR A TERME EL PROJECTE EN MATÈRIA D'IGUALTAT I ESPORT INCLUSIU DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Associació Futbolistes València CF

Firmante:

Fernando Giner Gil

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i l'Associació de Futbolistes del València CF és la realització del projecte relatiu a la igualtat i l'esport inclusiu durant 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a l'Associació de Futbolistes del València CF, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 25.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, l'Associació de Futbolistes del València CF es compromet a: Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de l'Associació de Futbolistes del València CF.

Año / Núm. conv.:

2020/067

Fecha convenio:

21-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA CANAL DE NAVARRÉS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE LA CANAL DE NAVARRÉS, EXERCICI 2020.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat La Canal de Navarrés

Firmante:

Carolina Mas Monteagudo

Objeto:

El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts signants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística (en endavant PDGT) de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, corresponent a l’exercici 2020, a través de la concessió directa de sengles subvencions nominatives per part de Turisme Comunitat Valenciana i del Patronat Provincial de Turisme de València.

Obligaciones de las partes:

La mancomunitat, com entitat beneficiària té l'obligació de: Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. Executar amb la major diligència i sota la seua responsabilitat les actuacions que constitueixen l’objecte del pla i destinar els recursos humans i materials que siguen necessaris. Turisme Comunitat Valenciana i Patronat Provincial de Turisme de València s'obliguen a: Assessorar la Mancomunitat en tot allò necessari per a la posada en marxa, el desenvolupament i l’execució del Pla i finançar les actuacions en el percentatge corresponent.

Año / Núm. conv.:

2020/066

Fecha convenio:

21-09-2020

Fecha fin:

21-09-2024

Vigencia:

48 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTROI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montroi

Firmante:

Vanessa Baixauli Forés

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Montroi al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/065

Fecha convenio:

21-09-2020

Fecha fin:

21-09-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALLES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Calles

Firmante:

María Consuelo García García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Calles al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/064

Fecha convenio:

21-09-2020

Fecha fin:

21-09-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENISSUERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benissuera

Firmante:

Cátia Daniela Lopes Costa

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Benissuera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/063

Fecha convenio:

21-09-2020

Fecha fin:

21-09-2024

Vigencia:

48 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rafelbunyol

Firmante:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Rafelbunyol al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/062

Fecha convenio:

21-09-2020

Fecha fin:

21-09-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SIETE AGUAS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de siete aguas

Firmante:

Teresa Hernández Requena

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Siete Aguas al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/061

Fecha convenio:

16-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME CV, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA COSTERA-CANAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA TERRITORIAL DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS LA COSTERA-CANAL, EXERCICI 2020.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Entidad:

Mancomunitat de Municipis La Costera-La Canal

Firmante:

Mª José Tortosa Tortosa

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts signants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística (en endavant PDGT) de la Mancomunitat de Municipis La Costera-La Canal corresponent a l’exercici 2020, a través de la concessió directa a la citada mancomunitat de sengles subvencions nominatives per part de Turisme Comunitat Valenciana i del Patronat Provincial de Turisme de València,

Obligaciones de las partes:

Turisme Comunitat Valenciana i Patronat Provincial de Turisme de València: Assessorar la mancomunitat en tot el necessari per a la posada en marxa,desenvolupament i execució del PDGT. Finançar, en la part que corresponga, les actuacions del pla. Exercir les facultats de seguiment i control de la subvenció Mancomunitat de la Costera-La Canal: Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. Executar amb la major diligència i sota la seua responsabilitat les actuacions que constitueixen l'objecte del pla. Finançar, en la part que li corresponga, les actuacions del pla.

Año / Núm. conv.:

2020/060

Fecha convenio:

16-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

222.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS FORMATIVES I DE PROMOCIÓ DURANT 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Federació de Futbol de la CV

Firmante:

Vicente Muñoz Castelló

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i la Federació de Futbol de la C.V. l'organització de les següents activitats formatives i de promoció proposades per a l'any 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a la Federació de Futbol de la C.V. per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 222.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621 31400.48200 del vigent pressupost. En la seua condició d'entitat benificiària, la Federació de Futbol de la CV es compromet a: a) Realitzar la majoria de les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip.

Año / Núm. conv.:

2020/059

Fecha convenio:

15-09-2020

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

72.354,44

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA 15 DE PATERNA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE L' EXHUMACIÓ, IDENTIFICACIÓ I REINHUMACIÓ DELS CADÀVERS DE LA FOSA 15 DEL CEMENTERI DE PATERNA

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa 15 del Cementeri de Paterna

Firmante:

Marco Antonio Zanón Cánoves

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de València i l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 15 de Paterna per a la realització del projecte d'exhumació i identificació dels cadàvers de la Fossa 15 del cementeri municipal de Paterna.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València abonarà la quantia de la subvenció ascendeix a un total de 72.354,44 euros. La beneficiària d'aquesta subvenció és l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 15 de Paterna, que ha presentat la descripció del projecte que es pretén executar, així com el pressupost del mateix i els terminis en què es preveu la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2020/058

Fecha convenio:

15-09-2020

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

283.408,01

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA 111 DE PATERNA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DIRECTA I DE CARÀCTER PLURIANUAL, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LOCALITZACIÓ, EXCAVACIÓ, EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIÓ.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA 111 DE PATERNA

Firmante:

Juan Bautista Altur Monchos

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Diputació de València Diputació de València i l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 111 de Paterna per a la realització del projecte d'exhumació i identificació dels cadàvers de la Fossa 111 del cementeri municipal de Paterna.

Obligaciones de las partes:

La quantia de la subvenció ascendeix a un total de 283.408,01 euros. La subvenció s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 640 334.11 480.00 del pressupost de despeses de la Diputació dels exercicis 2020 i 2021. S'abonaran amb càrrec al pressupost de 2020: 116.234,41 euros, que es destinaran a finançar les despeses de la primera fase del projecte, que inclou els treballs de localització i exhumació de les restes. S’abonaran amb càrrec al pressupost de 2021: 167.173,60 euros, que es destinaran a finançar la segona fase del projecte, en la qual s'inclouen els treballs de post-excavació i identificació. Tot allò condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de gastos de 2021. La beneficiària d'aquesta subvenció és l’Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 111 de Paterna, que ha presentat la descripció del projecte que es pretén executar, així com el pressupost del mateix i els terminis en què es preveu la seua realització. L'esmentada Associació no està incursa en cap de les prohibicions que arrepleguen els

Año / Núm. conv.:

2020/057

Fecha convenio:

15-09-2020

Fecha fin:

31-12-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

59.524,67

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA 120 DE PATERNA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LOCALITZACIÓ, EXCAVACIÓ, EXHUMACIÓ I IDENTIFICACIO DELS CADÀVERS DE LA FOSSA 120 DEL CEMENTERI PAT

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE VÍCTIMES DEL FRANQUISME DE LA FOSSA 120 DE PATERNA

Firmante:

Desamparados Belmonte Orts

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni es la realització del projecte de localització, excavació, exhumació i identificació dels cadàvers de la fossa 120 del Cementeri Municipal de Paterna.

Obligaciones de las partes:

L'Associació de familiars de víctimes del franquisme de la fossa 120 es compromet, una vegada finalitzat el procés d'exhumació i identificació, a assumir pels seus mitjans propis o a sol·licitar les ajudes públiques o privades pertinents per a la reinhumació dels cossos no identificats o no reclamats de l'esmentada fossa en el cementeri de Paterna. La quantia de la subvenció ascendeix a un total de 59.524,67 euros. La subvenció s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 640 334.11 480.00 del pressupost de despeses de la Diputació dels exercicis 2020 i 2021.

Año / Núm. conv.:

2020/056

Fecha convenio:

14-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CLUB ESPORTIU DOMINICOS PER A la PARTICIPACIÓ EN LA LLIGA NACIONAL DE FUTBOL SALA DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Club Deportivo Dominicos

Firmante:

Braulio Pastor Mula

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i el Club Esportiu Dominicos la participació del mateix en la Lliga Nacional de Futbol Sala durant 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà al Club Esportiu Dominicos, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621. 34100 48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. Obligacions del Club Esportiu Dominicos: Realitzar, en tot o en part, les activitats proposades per a l'any 2020. Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora.

Año / Núm. conv.:

2020/055

Fecha convenio:

14-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL VALÈNCIA FÈMINES CLUB DE FUTBOL PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LES ESCOLES DE FUTBOL FEMENI DURANT 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

València Fèmines Club de Fútbol

Firmante:

Salvador Belda Gil

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i el València Dones Club de Futbol la realització de les activitats incloses en les escoles de futbol femení durant 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà al València Fèmines Club de Futbol, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 20.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, el València Fèmines Club es compromet: a) Realitzar, en tot o en part, les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo del València Fèmines Club de Futbol.

Año / Núm. conv.:

2020/054

Fecha convenio:

14-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME CV, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE L’INTERIOR TERRA DEL VI, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE L’INTERIOR TERRA DEL VI, EXERCICI 2020.

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Objeto:

El present conveni té per objecte la col·laboració entre les parts signants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística (en endavant PDGT) de la Mancomunitat de l’Interior Terra del Vi, corresponent a l’exercici 2020, a través de la concessió directa a la citada mancomunitat de sengles subvencions nominatives per part de Turisme Comunitat Valenciana i del Patronat Provincial de Turisme de València.

Obligaciones de las partes:

La mancomunitat, com entitat beneficiària té l'obligació de: Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. Executar amb la major diligència i sota la seua responsabilitat les actuacions que constitueixen l’objecte del pla i destinar els recursos humans i materials que siguen necessaris. Turisme Comunitat Valenciana i Patronat Provincial de Turisme de València s'obliguen a: -Assessorar la Mancomunitat en tot allò que siga necessari per a la posada en marxa, desenvolupament i execució del Pla i finançar les actuacions en el percentatge corresponent.

Año / Núm. conv.:

2020/053

Fecha convenio:

14-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE, EXERCICI 2020

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Dario Moreno Lerga

Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Objeto:

El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts signants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística (en endavant PDGT) del Camp de Morvedre, corresponent a l’exercici 2020, a través de la concessió directa a l’Ajuntament de Sagunt de sengles subvencions nominatives per part de Turisme Comunitat Valenciana i del Patronat Provincial de Turisme de València.

Obligaciones de las partes:

L’Ajuntament de Sagunt, com a òrgan de govern i administració municipal, tindrà la condició d’entitat beneficiària de la subvenció que s’instrumenta a través del present conveni, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 11 de la Llei general de subvencions. A Turisme Comunitat Valenciana i Patronat Provincial de Turisme els correspon: Assessorar l’Ajuntament de Sagunt en tot allò que siga necessari per a la posada en marxa, desenvolupament i execució del PDGT del Camp de Morvedre. Assessorar en el desenvolupament i la creació de producte turístic experiencial sota els estàndards del programa CreaTurisme. Finançar les actuacions que comprenguen el desenvolupament del Pla en el percentatge i en les condicions que es desenvolupen en la clàusula cinquena del present conveni. Exercir les facultats de seguiment i control de la subvenció de conformitat amb el qual es disposa en la Llei general de subvencions.

Año / Núm. conv.:

2020/052

Fecha convenio:

14-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL FOIA DE BUNYOL-XIVA PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL FOIA DE BUNYOL-XIVA, EXERCICI 2020

Centro de gestión:

Patronat Provincial de Turisme

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

Francesc Colomer Sánchez

Entidad:

Mancumunitat Hoya de Buñol-chiva

Firmante:

Jose Morell Roser

Objeto:

El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre les parts signants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística (en endavant PDGT) de la Mancomunitat Intermunicipal Foia de Bunyol-Xiva.

Obligaciones de las partes:

La mancomunitat, com entitat beneficiària té l'obligació de: Complir l’objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. Executar amb la major diligència i sota la seua responsabilitat les actuacions que constitueixen l’objecte del pla i destinar els recursos humans i materials que siguen necessaris. Turisme Comunitat Valenciana i Patronat Provincial de Turisme de València s'obliguen a: Assessorar la Mancomunitat en tot allò necessari per a la posada en marxa, el desenvolupament i l’execució del Pla i finançar les actuacions en el percentatge corresponent.

Año / Núm. conv.:

2020/051

Fecha convenio:

10-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ (UPA-PV), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DESTINADA AL PROJECTE DE DIFUSIÓ DELS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Unió de Xicotets Agricultors del País Valencià

Firmante:

Rafael Cervera Calduch

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i la UPA-PV, per al desenvolupament del Projecte de difusió dels programes de desenvolupament rural en elsValència en 2020, a fi de facilitar informació i capacitació als agricultors en relació al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana o altres línies d'ajudes, amb la finalitat que puguen desenvolupar la seua activitat d'una forma eficient i òptima, i aprofitar les oportunitats i recursos que els brinda l'Administració autonòmica, nacional o europea, i mantenir-los actualitzats en les normatives existents, especialmente en matèria mediambiental i de seguretat en el treball.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la UPA-PV per al desenvolupament de les accions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 20.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 662.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació. L'entitat beneficiària es compromet a: a) Organitzar i impartir les activitats informatives en els termes següents. b) Aportar el personal necessari per a la correcta execució de les activitats, que es duran a terme per dos tècnics especialistes en la matèria. c) Aportar el material divulgatiu o didàctic–formatiu necessari per a realitzar les activitats d'informació, orientació i assessorament. d) Dur a terme la publicitat de les accions formatives.

Año / Núm. conv.:

2020/050

Fecha convenio:

10-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

333.340,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA CREU ROJA ESPANYOLA, PER A DUR A TERME EL PROJECTE D'ACOMPANYAMENT EN PROCESSOS D'INCLUSIÓ EN COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DURANT 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Creu Roja Espanyola

Firmante:

María Ruíz Tormos

Objeto:

És objecte del present Conveni el projecte ACOMPANYAMENT EN PROCESSOS D'INCLUSIÓ EN COMARQUES de la província de València, que naix des d'una perspectiva integradora de la intervenció social.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Creu Roja Espanyola per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per import de 333.340 €, prevista nominativament en l’aplicació 607.231.03.480.00 del vigent Pressupost de Despeses de la Corporació. L’entitat beneficiària es compromet a: Executar el projecte objecte del present conveni durant 2020. Fer constar la col·laboració de la Diputació Provincial de València en la pàgina web de la institució, inserint el seu logotip en el material d’impremta que edite, així com en totes les activitats de difusió que es realitzen. Així mateix, s’obliga a la seua publicació en les dues llengües oficials. En el cas que s’opte per una sola, la llengua serà el valencià, remetent, almenys, un exemplar del material publicat.

Año / Núm. conv.:

2020/049

Fecha convenio:

10-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

70.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ESPORTIU PODIUM I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA MARXA CIUTAT VALÈNCIA – GRAN FONS INTERNACIONAL

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Club Deportivo Podium

Firmante:

Javier Castellar Devis

Objeto:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i el Club Esportiu Podium, la celebració de la MARXA CIUTAT DE VALÈNCIA GRAN FONS INTERNACIONAL, els dies 4 i 5 de setembre de 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà al Club Esportiu Podium per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 70.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. En la seua condició d'entitat beneficiari, el Club Esportiu Podium, es compromet a: a) Realitzar la MARXA CIUTAT DE VALÈNCIA GRAN FONS INTERNACIONAL b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de constar la seua denominació i logotip en lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de la Federació. c) L'entitat perceptora de la subvenció s'obliga a la publicació de tot el material en les dues llengües oficials. I en el cas que s'opte per una sola, al fet que la llengua triada siga el valencià, remetent almenys un exemplar de tot el material publicat a la Diputació de València. d) Justificar davant la Diputació Provincial de València la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat.

Año / Núm. conv.:

2020/048

Fecha convenio:

10-09-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

70.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA JUNTA ASSOCIADA PROVINCIAL DE VALENCIA DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE “RUNCÁNCER 2020. CIRCUIT DE CARRERES POPULARS DE VALÈNCIA”.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola Contra el Càncer

Firmante:

Tomás Trenor Puig

Objeto:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i la Junta Associada Provincial de València de l'AECC la realització de la sisena edició del circuit de carreres i marxes populars de València RUNCÁNCER 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a Junta Associada Provincial de València de l'AECC, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 70.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. En la seua condició d'entitat beneficiària, la Junta Associada Provincial de València de l'AECC es compromet a: a) Realitzar, en tot o en part, les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora

Año / Núm. conv.:

2020/047

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ (LA UNIÓ), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2020, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “ALIMENTS ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA", 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià

Firmante:

Carles Peris Ramos

Objeto:

El present conveni té per objecte els termes de col·laboració entre la Diputació de València, a través de l´Área de Benestar Social i Qualitat DemocràticaBenestar Social i Qualitat Democràtica, i LA UNIÓ, per al desenvolupament del programa “Aliments ecològics i de proximitat en els centres escolars de la província de València” en 2020, que inclou la realització d'accions formatives dirigides a alumnes de 6 i 12 anys de centres docents públics de la província de València, amb la finalitat de fomentar l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludables en la població infantil, mitjançant la promoció del consum de productes locals, de temporada i ecològics, en coherència amb una producció sostenible.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a LA UNIÓ per al desenvolupament de les accions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 50.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 662.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. LA UNIÓ es compromet a organitzar i impartir les activitats formative des de l'1 de gener fins al 15 de novembre de 2020.

Año / Núm. conv.:

2020/046

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 MESOS

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA CASA CARITAT, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2020, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTI

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASOCIACIÓN VALENCIANA CASA DE LA CARIDAD

Firmante:

Luís Miralles Torija-Gascó

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i l’Associació Valenciana Casa Caritat, per al desenvolupament del projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caritat de València, durant l’any 2020.

Obligaciones de las partes:

L'Associació Valenciana Casa Caritat es compromet a: Executar el projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, i a aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització. La Diputació Provincial de València aportarà a l’Associació per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 50.000 €, prevista nominativament en l’aplicació 607.231.03.480.00 del vigent Pressupost de Despeses de la Corporació.

Año / Núm. conv.:

2020/045

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I NOVA OPCIÓ, ASSOCIACIÓ DE DANY CEREBRAL ADQUIRIT DE VALÈNCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE REHAB. DE L'AUTONOMIA PERSONAL I LA PARTICIPACIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB DANY CEREBRAL

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Nova Opció

Firmante:

Pablo Álvarez Merino

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i Nova Opció, per al desenvolupament del Programa de rehabilitació per a l'autonomia personal i la participació social de persones amb dany cerebral adquirit 2020.

Obligaciones de las partes:

Per a la realització de les actuacions objecte del present Conveni, la Diputació aportarà una subvenció directa per import de 20.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L’entitat beneficiària es compromet a: Executar, des de l'1 de gener fins al 15de setembre de 2020, el Programa de rehabilitació per a l'autonomia personal i la participació social de persones amb dany cerebral adquirit i aportar la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2020/044

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

30.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE CONSUMIDORS DE VALÈNCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “ESTRUCTURA D’ASSESSORAMENT DE CONSUMIDORS EN COMARQUES”.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Unió de Consumidors de València

Firmante:

Isabel Dolz Muñoz

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i la Unió de Consumidors de València, per al desenvolupament del projecte “Estructura d'assessorament de consumidors en comarques” durant l'any 2020. Aquest projecte inclou les tasques d'informació, assessorament i tramitació de les consultes i reclamacions que, en matèria de consum, els puguen sorgir als ciutadans dels municipis de la província de València que no disposen d'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, dutes a terme pel personal tècnic de l'Associació a través de la plataforma online creada a aquest efecte.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Unió de Consumidors de València per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 30.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L'entitat beneficiària es compromet a: a) Executar, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre de 2020, el projecte “Estructura d'assessorament de consumidors en comarques”, aportant la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació Provincial de València en la pàgina web de l'entitat, inserint el seu logotip en el material d'impremta que edite, així com en totes les activitats de difusió que es realitzen. Així mateix, s'obliga a la seua publicació en les dues llengües oficials. En el cas que s'opte per una sola, la llengua serà el valencià.

Año / Núm. conv.:

2020/043

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORD-CEGUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ASOCIDE CV), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D'ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL DE LES PERSONES SORDCEGUES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASOCIDE CV (Associació de Persones SordCegues de la Comunitat Valencia)

Firmante:

Francisco Javier Trigueros Molina

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i ASOCIDE CV, per al desenvolupament del Projecte d'atenció a la salut mental de les persones sordcegues de la província de València en 2020.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a ASOCIDE CV per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 20.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L'entitat adjudicatària es compromet a: a) Executar el Projecte d'atenció a la salut mental de les persones sordcegues de la província de València des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre de 2020, i aportar la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació Provincial de València en la pàgina web de l’entitat, que inserirà el seu logotip en el material d’impremta que edite, així com en totes les activitats de difusió que es realitzen. Així mateix, s’obliga a la seua publicació en les dues llengües oficials. c) Justificar davant de la Diputació Provincial de València la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que faça la Corporació provincial, com també qualsevol altra acció de comprovació tècnica i financera que puguen efectuar els òrgans de control competents, i aportarà tota la informació que els siga requerida.

Año / Núm. conv.:

2020/042

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA I INTEGRACIÓ DEL MALALT MENTAL (ADIEM-ONTINYENT), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ADIEM-Ontinyent

Firmante:

Vicente Sanchis Penadés

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, i ADIEM-Ontinyent, per al desenvolupament del Programa d'acompanyament integral per a persones amb malaltia mental greu i els seus familiars en 2020. Aquest programa incorpora un conjunt de prestacions de caràcter psicosocial especialitzat destinat a persones amb malaltia mental greu i a les seues famílies, i presta especial atenció a aquelles que presenten dificultats en àrees bàsiques de la vida diària.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a ADIEM-Ontinyent per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa per import de 20.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2020. L'entitat benificària es compromet a executar el Programa d'acompanyament integral per a persones amb malaltia mental greu i els seus familiars des de l'1 de gener fins al 30 de setembre de 2020, i aportar la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris.

Año / Núm. conv.:

2020/041

Fecha convenio:

07-07-2020

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

ACUERDO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Centro de gestión:

Presidència

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Objeto:

El presente documento es el fruto de la labor de las siguientes entidades: Consejo de Participación Infantil de la Ciudad de Burjassot, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Burjassot, Consejo Independiente de Protección de la Infancia, Voluntariado

Obligaciones de las partes:

Asumir el compromiso de impulsar las políticas de infancia y adolescencia en la Provincia de Valencia con el objetivo de mejorar la vida de los niños y niñas, reconociendo e impulsando sus derechos y, por tanto, transformando a mejor las comunidades locales para el presente y el futuro, movilizando los recursos necesarios para asegurar un desarrollo humano y solidario basado en el principio del interés superior del niño y de la niña.

Año / Núm. conv.:

2020/040

Fecha convenio:

30-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ESPORTIU FUTSAL HISPANIC I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA 2ª DIVISIÓ FEMENINA DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

CLUB ESPORTIU FUTSAL HISPANIC

Firmante:

Ricardo Ernesto Bellver García

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i el Club Esportiu Futsal Hispánic, la participació en els partits de lliga corresponents a la segona divisió nacional de futbol sala femení que es duguen a terme durant l'exercici 2020, conforme al calendari oficial. Consta en l'expedient de raó el document “Projecte de l'activitat subvencionada”, que s'enten incorporat al present Conveni a tots els efectes.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà al Club Esportiu Futsal Hispánic per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621 34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. L'entitat beneficiària es compromet a : a) Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de con

Año / Núm. conv.:

2020/039

Fecha convenio:

30-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ PACTEM NORD I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DE L´HORTA NORD EN MATÈRIA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS. ESTRATÈGIA DE CORRESPONSABILITAT EN IGUALTAT

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Consorci Pactem Nord

Firmante:

Miguel Chavarría Díaz

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i PACTEM NORD, el desenvolupament del “PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DE L´HORTA NORD EN MATÈRIA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS. ESTRATÈGIA DE CORRESPONSABILITAT EN IGUALTAT”, que es durà a terme en els municipis de l'Horta Nord, conforme a les necessitats d'actuació detectades en aquests, amb l'objectiu de donar continuïtat a les iniciatives anteriors realitzades en 2018 i 2019.

Obligaciones de las partes:

PACTEM NORD, es compromet a desenvolupar les següents accions estructurades entorn de quatre línies de treball establides: 1- Capacitació i reforç als ajuntaments consorciats. 2- Capacitació dirigida al teixit associatiu de dones. 3- Capacitació dirigida al teixit empresarial. 4- Capacitació a la ciutadania. La Diputació de València aportarà a PACTEM NORD, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 010.231.09.467.00 del vigent pressupost de despeses de la corporació.

Año / Núm. conv.:

2020/038

Fecha convenio:

30-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ATLETISME FENT CAMÍ MISLATA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA LLIGA DIVISIÓ D’HONOR I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Club Atletismo Fent Camí Mislata

Firmante:

Inmaculada Francisco Miralles

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i el Club d'Atletisme Fent Camí Mislata, la participació en la lliga divisió d'honor i la realització d'activitats esportives durant 2020.

Obligaciones de las partes:

El Club d'Atletisme Fent Camí Mislata, es compromet a desenvolupar, entre altres actuacions pròpies d'aquesta, les següents en les quals la Diputació de València demostra interès, i en les quals pot dividir-se l'objecte del present conveni: A. MÒDUL I. ESPORT RENDIMENT. B. MÒDUL II. ESPORT BASE. C. MÒDUL III. ESPORT POPULAR. La Diputació de València aportarà al Club d'Atletisme Fent Camí Mislata per al desenvolupament de les activitats del present conveni una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost.

Año / Núm. conv.:

2020/037

Fecha convenio:

30-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

350.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL VALÈNCIA CLUB D'ATLETISME I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Valencia Club de Atletismo

Firmante:

Rafael Blanquer Alcantud

Objeto:

És objecte del present Conveni entre la Diputació de València i el València Club d'Atletisme, la realització d'activitats i assistència a campionats oficials proposats per a l'exercici 2020.

Obligaciones de las partes:

El València Club d'Atletisme es compromet a participar en la gran majoria de les competicions que es concreten en les actuacions que figuren en el calendari annex al present conveni. La Diputació de València aportarà al València Club d'Atletisme de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 350.000 euros.

Año / Núm. conv.:

2020/036

Fecha convenio:

30-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

225.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ LEVANTE UD CENTS ANYS I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS SOCIALS I ESPORTIVES 2020.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació de la CV Levante UD Cent anys

Firmante:

Vicente Furió Garcerá

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i la Fundació Levante UE Cents Anys, la realització de les activitats proposades per a l'any 2020.

Obligaciones de las partes:

La Fundació Levante UD Cents Anys, es comprometa desenrotllar, entre altres actuacions pròpies de la mateixa, les següents en què la Diputació de València demostra interés. La Diputació de València aportarà a la Fundació Llevant UE Cent Anys per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa de 225.000 €.

Año / Núm. conv.:

2020/035

Fecha convenio:

30-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

240.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT 2020

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Firmante:

José Daniel Sanjuan Martínez

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i la Federació de Pilota Valenciana, la realització d'activitats i assistència a campionats oficials proposats per a l'any 2020 per la Federació, d'acord amb la programació de competicions oficials annexa.

Obligaciones de las partes:

La Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana, es compromet a desenrotllar, entre altres actuacions pròpies de la mateixa, les activitats relacionades en què la Diputació de València demostra interés. Els continguts de cada una de les actuacions enumerades consten en l'expedient de raó en el document “proposada d'actuacions generals pilota valenciana 2020”, i s'entenen incorporats al present Conveni a tots els efectes. La Diputació de València aportarà a la Federació de Pilota Valenciana per al desenrotllament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 240.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de gastos de la corporació.

Año / Núm. conv.:

2020/034

Fecha convenio:

25-06-2020

Fecha fin:

25-06-2024

Vigencia:

48 MESES

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PETRÉS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Petres

Firmante:

Pere Peiró García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament dE Petrés al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/033

Fecha convenio:

22-06-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

300.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA PER ALS PROGRAMES TIC CAMBRES, INDÚSTRIA 4.0 I CIBERSEGURETAT I OFICINA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2020

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València (Cambra València)

Firmante:

José Vicente Morata Estragues

Objeto:

És objecte del present Conveni, la col·laboració entre la Diputació i Cambra València en els Programes TIC 2020 de Cambra València: Ajudes TIC Cambres, Indústria 4.0 i Ciberseguretat Oficina de Transformació Digital GoDigital Jornades Territori Informe Tendències Tecnològiques Pla Consolidació Empresarial per a la Digitalització.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar la col·laboració de la Diputació de València en l’execució d’aquests programes per Cambra València, la Diputació aportarà la quantitat de 300.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 110.92300.48200 del Pressupost General de 2020. Cambra València es compromet a organitzar, gestionar i desenvolupar les actuacions necessàries per a l’execució dels programes referits anteriorment, i destinar els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats. Les actuacions que cal desenvolupar durant l’exercici 2020.

Año / Núm. conv.:

2020/032

Fecha convenio:

31-05-2020

Fecha fin:

18-12-2020

Vigencia:

7 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN), PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓ D'SMART CITIES A LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Firmante:

Marcos Lacruz López

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació de València i Avaesen per a la realització d’un programa d’activitats d’informació, assessorament i difusió de Smart cities en distintes localitats de la província de València.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació de València aportarà la quantitat de 50.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 110.92300.45390 del Pressupost General de 2020. AVAESEN es compromet a organitzar, gestionar i desenvolupar activitats informatives i d’assessorament i difusió de Smart cities en diverses localitats de la província de València, i destinarà els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats.

Año / Núm. conv.:

2020/031

Fecha convenio:

27-05-2020

Fecha fin:

27-05-2022

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOLO GENERAL DE INTENCIONES POR EL QUE SE ESTABLECE LA COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEV) PARA LA REALIZACIÓN EN COMUN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.

Centro de gestión:

Presidència

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Firmante:

Eva Blasco García

Objeto:

El presente Protocolo General de Intenciones establece el marco general, la voluntad de colaboración entre la Diputación de Valencia y CEV para establecer unos cauces en aras a la realización en común de actividades encaminadas a consolidar el tejido empresarial (agrícola, industrial, comercio, turismo, servicios, etc.) en la provincia de Valencia, generando riqueza y bienestar sostenible para los ciudadanos.

Obligaciones de las partes:

a) Trabajar para impulsar el desarrollo económico y empresarial en las comarcas de nuestra provincia. b) Favorecer la empleabilidad y la gestión del talento, fomentando la igualdad de oportunidades. c) Crear vías de colaboración entre municipios de la provincia. d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste protocolo, redunde en beneficio mutuo y por ende de la provincia.

Año / Núm. conv.:

2020/030

Fecha convenio:

14-05-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR.

Centro de gestión:

DEFENSA EN JUICIO

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio Abogados de Valencia

Firmante:

Auxiliadora Borja Albiol

Objeto:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAV la suma de dos-cents mil euros (200.000 €) anuals pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede degudament justificat en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. La Diputació disposa de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària 211/151.00/480.00, i queda l’eficàcia del present Conveni condicionada a l’efectiva posada a disposició del crèdit pressupostari. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2020/029

Fecha convenio:

11-05-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

13.040,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR.

Centro de gestión:

DEFENSA EN JUICIO

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Firmante:

Jesús Muñoz Carrasquer

Objeto:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAS la suma de tretze mil quaranta euros (13.040 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede justificat degudament en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2020/028

Fecha convenio:

11-05-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

19.340,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR

Centro de gestión:

DEFENSA EN JUICIO

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio Abogados de Alzira

Firmante:

Agustín Fererr Olaso

Objeto:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAA la suma de dènou mil tres-cents quaranta (19.340 €) anuals pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede degudament justificat en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d'Alzira assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2020/027

Fecha convenio:

10-03-2020

Fecha fin:

10-03-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'EMPERADOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Emperador

Firmante:

Alberto Bayarri Remolí

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Emperador al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/026

Fecha convenio:

10-03-2020

Fecha fin:

10-03-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.713,03

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL PER A OBRES DE “MILLORA AMBIENTAL I INSTAL·LACIÓ D'OBSERVATORI D'AUS EN LA MARJAL” EN EL MUNICIPI DE MASSAMAGRELL

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Massamagrell

Firmante:

Francisco Gómez Laserna

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Massamagrell en el finançament i execució de les obres de “Millora Ambiental i instal.lació d’observatori d’aus en la Marjal” en el muncipi de Massamagrell.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.713,03 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.678,26 euros,

Año / Núm. conv.:

2020/025

Fecha convenio:

24-02-2020

Fecha fin:

24-02-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA FUNDACIÓN BANCAJA

Centro de gestión:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

FUNDACIÓN BANCAJA

Firmante:

RAFAEL ALCÓN TRAVER

Objeto:

El objeto del presente Acuerdo Marco es establecer un marco general de colaboración entre la Diputació y Fundación Bancaja para el fomento e intercambio de experiencias en los campos de la cultura y la acción social dentro de aquéllas áreas específicas en las cuales ambas entidades tengan interés manifiesto.

Obligaciones de las partes:

La ejecución de cada una de las modalidades de colaboración previstas en el presente Acuerdo Marco será objeto de Convenios o Acuerdos o Contratos Específicos, elaborados de común acuerdo entre ambas partes, en los que se indicará entre otros los siguientes aspectos: Sujetos, capacidad jurídica y competencia en la que se fundamenta la actuación. Definición del objeto que se persigue. Las actuaciones a realizar y titularidad de los resultados. Obligaciones y compromisos económicos adquiridos, si los hay. Consecuencias en caso de incumplimiento y criterios para determinar la indemnización. Acuerdos relacionados con la confidencialidad de la información y con la propiedad intelectual, industrial y explotación de los resultados Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución y resolución de problemas de interpretación y cumplimiento. El régimen de modificación del Convenio o Acuerdo. Entrada en vigor, duración y las causas de resolución del Convenio o Acuerdo. Solución de controversias. Cualquier otra cuestión que se considere de interés para ambas p

Año / Núm. conv.:

2020/024

Fecha convenio:

13-02-2020

Fecha fin:

13-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

4.704,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALTO TÚRIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat Alto Túria

Firmante:

Rafael Darijo Escamilla

Objeto:

Constitueix l'objecte d’este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat Alto Túria perquè s’adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les obligacions següents: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre del 2015, b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones pràctiques,

Año / Núm. conv.:

2020/023

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

30-01-2020

Vigencia:

2 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRE TEATRAL ESCALANTE EN EL AUDITORIO LA MUTANT Y EN EL TEATRO EL MUSICAL.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE VALENCIA (ACCIÓ CULTURAL)

Firmante:

Mª Teresa Ibañez Giménez

Objeto:

El objeto de este convenio es regular la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, para facilitar el desarrollo de la Programación de “El Escalante” en el Auditorio La Mutant (12 enero de 2020), y en el Teatro El Musical (26 enero 2020-30 enero 2020).

Obligaciones de las partes:

Obligaciones Ayuntamiento: Para la realización y desarrollo de la programación de “El Escalante”, el Ayuntamiento autoriza al uso de las instalaciones de los edificios municipales Teatro EL Musical y Auditorio La Mutant, adscritos a la Delegación de Acción Cultural, sitos en la ciudad de València. Obligaciones de la Diputación Provincial: La Diputación Provincial de Valencia llevará a cabo la programación de “El Escalante” con sus propios medios humanos, técnicos y materiales. Para ello se trasladará al auditorio La Mutant y al Teatro El Musical el personal que viene desarrollando sus funciones en la programación del “El Escalante” que figura en el presente convenio y que se encuentran relacionados en el Anexo I.

Año / Núm. conv.:

2020/022

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE NAVARRÉS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Navarrés

Firmante:

Estela Darocas Marín

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Navarrés al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/021

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Xàtiva

Firmante:

Roger Cerdà Boluda

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/020

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO

Firmante:

Mª Ángeles Beaus Crespo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Villar del Arzobispo al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/019

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PINET AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Pinet

Firmante:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Pinet al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/018

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PICANYA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE PICANYA

Firmante:

JOSEP ALMENAR NAVARRO

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Picanya al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/017

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE OLOCAU AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Olocau

Firmante:

Antonio Ropero Morales

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d' Olocau al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/016

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANISES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manises

Firmante:

Jesús Maria Borras Sanchis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Manises al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/015

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE JALANCE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Jalance

Firmante:

Manuel Gómez Fajardo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Jalance al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/014

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

Firmante:

ANA ISABEL FERRER FUSTER

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guardamar de la Safor al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/013

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUADASEQUIES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE GUADASEQUIES

Firmante:

VIRGINA CONTRERAS CABALLERO

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guadasequies al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/012

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE DOS AGUAS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE DOS AGUAS

Firmante:

JOSÉ RAMÓN GRAU GRAU

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Dos Aguas al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/011

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CHELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE CHELLA

Firmante:

JOSÉ ENRIQUE TALÓN SEGUÍ

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Chella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/010

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL

Firmante:

RUBÉN RODRÍGUEZ NAVARRO

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/009

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIPARRELL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniparrell

Firmante:

Salvador Masaroca Delhom

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Beniparrell al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/008

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIATJAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniatjar

Firmante:

Francisco Giner Monzó

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Beniatjar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/007

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benaguasil

Firmante:

José Joaquin Segarra castillo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Benaguasil al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/006

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BELLÚS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellus

Firmante:

Susana Navarro Ferrando

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Bellús al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/005

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D' ANNA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT D'ANNA

Firmante:

PILAR TERESA SARRIÓN PONCE

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Anna al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/004

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Firmante:

Felip Hernandis Sancho

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d' Albalat De La Ribera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions dels contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/003

Fecha convenio:

15-01-2020

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACUERDO DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA COMUNIDAD DE USUARIOS ALMA'AN.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Comunidad de Usuarios Alma'an

Firmante:

Antonio González Rodríguez

Objeto:

Es objeto del presente Convenio establecer el régimen de explotación del servicio público supramunicipal de suministro de agua potable en Alta a la Comunidad de Usuarios de Abastecimiento de Agua Potable ALMA'AN, que comprende los Municipios de Alginet, Sollana, Almussafes (inclusive Polígono Industrial Juan Carlos 1), Benifaió, así como a Picassent, únicamente al Centro Penitenciario II y Urbanización Sierramar, que al amparo del artículo 36.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es prestado por la Diputación a través de EGEVASA

Obligaciones de las partes:

DEBERES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD EXPLOTADORA: a) Percibir el importe de la facturación en la forma y tiempo determinados en el presente convenio b) Inspeccionar y revisar las instalaciones de los usuarios, afectas el servicio o vinculadas al objeto del contrato, que pudieran incidir de forma directa o indirecta sobre el funcionamiento del sistema en Alta. c) Establecer las medidas oportunas tendentes a evitar el uso incorrecto del agua suministrada. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS: Obtener el suministro de agua en Alta en las condiciones sanitarias de calidad y presión correspondientes al uso que de acuerdo con las características e instalaciones del usuario sea el adecuado y conforme con la legislación aplicable.

Año / Núm. conv.:

2020/002

Fecha convenio:

14-01-2020

Fecha fin:

14-01-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

4.704,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE LLOCNOU D’EN FENOLLET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet

Firmante:

Cristobal Rodriguez Soler

Objeto:

Constitueix l'objecte d’este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Llocnou d’En Fenollet perquè s’adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les obligacions següents: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre del 2015, b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones pràctiques, c) Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s’hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, d) Cooperar en elaborar manuals i informació sobre els tràmits i l'ús de la plataforma per als ciutadans, e) Dotar el personal municipal de la documentació i la formació necessàries per a l'ús de la plataforma. L'entitat adherida, com a usuària de la plataforma d'administració electrònica, es compromet a complir amb les obligacions que s'exposen a continuació: a) Designar un responsable tècnic que actue com a interlocutor amb la Diputació en l'autorització d'usuaris, la definició dels àmbits d'utilització de l'aplicació i tot allò relacionat amb el seu ús, b) Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la plataforma i els servicis inherents, c) Col·laborar de la forma més àmplia possible amb la Diputació per a implantar la plataforma,

Año / Núm. conv.:

2020/001

Fecha convenio:

07-01-2020

Fecha fin:

07-01-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.719,69

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS PARC DE LA BONAIGUA" EN EL MUNICIPI DE ROCAFORT

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rocafort

Firmante:

Guillermo José Gimeno Alcalde

Objeto:

El present conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Yaléncia i l'Ajuntament de Rocafort en el finançament i execució de les obres de "Recuperació d'espais degradats pare de la Bonaigua" en el muncipi de Rocafort.

Obligaciones de las partes:

En relació amb les actuacions objecte del present Conveni, correspon a la Diputació de Valencia: Contractar i ejecutar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finarn;:ar el 80% del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.719,69 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20% restant del cost total de les obres, la qua! cosa representa la quantitat de 9.679,92 euros

Año / Núm. conv.:

2019/155

Fecha convenio:

19-12-2019

Fecha fin:

19-12-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE PROVINCIAL DE VALÈNCIA A TRAVÉS DE L’ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES (ECA) I EL CENTRE D’ESTUDIS RURAL I D’AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) PER AL FOMENT DE L’AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI)

Firmante:

Ignacio Herrando Mariscal

Objeto:

Constitueix l'objecte del present Conveni de col·laboració establir els termes en què la Diputació Provincial de València a través de l'Escola de Capatassos Agrícoles (ECA) col·laborarà amb el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) en el foment, la recerca, assessorament i difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i el desenvolupament rural sostenible en l'àmbit territorial de la província de València.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València, per a facilitar el treball diari del Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) autoritza amb caràcter gratuït l'ús de les dependències situades en la planta baixa de l'edifici de l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja que figuren grafiadas en el plànol com a “despatxos” que s'acompanya al conveni per a donar compliment als objectius i finalitats perseguides en comú per ambdues entitats. El CERAI es compromet a utilitzar el ben cedit d'acord amb les finalitats assenyalades en el conveni, no podent ser utilitsats a usos diferents.

Año / Núm. conv.:

2019/154

Fecha convenio:

09-12-2019

Fecha fin:

09-12-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

51.401,79

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE XERESA PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA DE “ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE L'ENTORN DE LA SÉQUIA TRAVESSERA DE LA MARJAL DE LA SAFOR” EN EL MUNICIPI DE XERESA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Xeresa

Firmante:

Tomás Ferrandis Moscardó

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Xeresa en el finançament i execució de les obres de “Adequació ambiental de l'entorn de la séquia travessera de la marjal de la Safor” en el municipi de Xeresa.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 85 % del cost dels treballs, la qual cosa suposa la quantitat de 51.401.79 euros. Correspon a l'Ajuntament de Xeresa: a) Aportar el 15 % restant del cost total de les actuacions, la qual cosa suposa la quantitat de 9.070,90 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/153

Fecha convenio:

05-12-2019

Fecha fin:

05-12-2023

Vigencia:

48 mesos