Buscar Convenio


Entre
y
Núm. conv. / Año:

2018/227

Fecha convenio:

18-09-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31-12-2018

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN) PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓ DE «SMART CITIES» A LA PROVÍNCIA DE VALENCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Firmante:

Marcos Lacruz López

Objeto:

És objecte del present conveni la col· Iaboració entre la Diputació de Valencia i Avaesen per a la realització d'un programa d'activitats d'informació, assessorament i difusió de Smart cities en distintes localitats de la província de Valencia.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col· laboració, la Diputació de Valencia aportara la quantitat de 50.000 euros, amb carrec a l'aplicació pressupostaria 411.92300.48000 del Pressupost General de 2018. A V AESEN es compromet al compliment de les obligacions que com a entitat beneficiaria li corresponen en virtut del que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Núm. conv. / Año:

2018/226

Fecha convenio:

18-09-2018

Fecha fin:

18-09-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACUERDO DE ADHESIÓN DEL AYUNTAMINETO DE SAGUNT AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVICIOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

El objeto del presente ACUERDO es la adhesión del Ayuntamiento de Sagunt al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, pudiendo, por lo tanto, efectuar los suministros de bienes y la contratación de servicios a través de la Central de Servicios Innovadores y Sostenibles de la Diputación Provincial de Valencia, en las condiciones y a los precios vigentes en los contratos suscritos por aquella con las empresas adjudicatarias en el momento de la adquisición de los bienes o de la contratación de los servicios.

Obligaciones de las partes:

Indicar los cargos que, en virtud de sus competencias en materia de contratación y aprobación del gasto, puedan ser responsables de las herramientas informáticas que permitan gestionar y adjudicar los contratos de suministros o prestaciones de servicios. Formular, en su caso, las peticiones de suministro de bienes o de prestación de servicios en el modelo que aprobará por resolución la Presidencia de la Diputación Provincial.

Núm. conv. / Año:

2018/225

Fecha convenio:

18-09-2018

Fecha fin:

18-09-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

120.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «I FASE CONDUCCIÓ DE LA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE CONNEXIO ENTRE ELS DEPÓSITS DE MONTIEL I PICAOR DE BENAGUASIL »

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benaguasil

Firmante:

José Joaquin Segarra castillo

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «I FASE CONDUCCIÓ DE LA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE CONNEXIÓ ENTRE ELS DEPÓSITS DE MONTIEL I PICAOR DE BENAGUASIL l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT VINT MIL EUROS (120.000,00€) en el municipi de BENAGUASIL.

Obligaciones de las partes:

A redactar el projecte de les obres EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «I FASE CONDUCCIÓ DE LA CANONADA D'AIGUA POTABLE DE CONNEXIÓ ENTRE ELS DEPÓSITS DE MONTIEL I PICAOR DE BENAGUASIL» i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix la Llei 9/2017 de 8 de novembre per la que s, aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, o norma que la substituïsca.

Núm. conv. / Año:

2018/224

Fecha convenio:

18-09-2018

Fecha fin:

18-09-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

300.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DlPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE CULLERA PER A L'ACTUACIÓ « REFORMA DEL CENTRE D'HEMODIÁLISI PER A LA SEUA ADAPTACIÓ COM A DEPENDENCIES POLICIALS I DE PROTECCIÓ CIVIL»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cullera

Firmante:

Jordi Mayor Vallet

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « REFORMA DEL CENTRE D'HEMODIALISI PER A LA SEUA ADAPTACIÓ COM A DEPENDENCIES POLICIALS I DE PROTECCIÓ CIVIL» l'import del qual sol·licitat ascendix a TRESCENTS MIL EUROS (300.000,00 €) en el municipi de CULLERA.

Obligaciones de las partes:

A preveure que l'expedient de contractació incloga, entre les clausules del Plec de Condicions, una on conste l'obligació del contractista, a expenses d'ell, de col·locar en un lloc ben visible un cartel! informatiu que es tracta d'una obra finan9ada per la Diputació Provincial, el model de la qual li sera facilitat per esta. A l'adjudicació de les obres abans el 31 de desembre de 2018, i a presentar el quadre resum d'adjudicació en la Diputació, el model de la qual li sera facilitat per esta.

Núm. conv. / Año:

2018/223

Fecha convenio:

18-09-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31-12-2018

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Igualtat
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LAMBDA, COL·LECTIU DE LESBIANES, GAIS, TRANSEXUALS I BISEXUALS I LA DIPUT ACIÓ DE VALENCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, FAMILIAR I DE GENERE DINS DEL PROGRAMA DIVERSIA AMB LA DIPU.

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Firmante:

Alec Casanova Ferrer

Objeto:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de Valencia i el col·lectiu LAMBDA, el desenvolupament del Pla DIVERSIA, que es dura a terme en aquells mumc1p1s de la província de Valencia proposats per LAMBDA, de comú acord amb la Diputació de Valencia, conforme a les necessitats d'actuació detectades en els mateixos

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia aportara a LAMBDA, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000,00 euros, prevista nominativament en l'aplicació 622.32700.48000 del vigent pressupost de despeses de la corporació.

Núm. conv. / Año:

2018/177

Fecha convenio:

12-09-2018

Fecha fin:

12-09-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

40.994,65

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Medi Ambient , Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ DE L'ENTORN DEL RIU ALBAIDA" EN EL MUNICIPI DE MANUEL.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manuel

Firmante:

Josep Antoni Pastor Pons

Objeto:

El present Conveni té corn a objectedeterminar la participació ele la Diputació Provincial ele Valencia i l'Ajuntarnent ele Manuel en el financ,:arnent i execució de les obres de "Recuperació ambiental de l'entorn del riu Albaida .. en el terme municipal de Manuel.

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar !'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Financiar el 85 % del cost de les obres, la qua! cosa representa la quantitat de 40.994,65 euros.

Núm. conv. / Año:

2018/162

Fecha convenio:

24-09-2018

Fecha fin:

24-09-2020

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quatretonda

Firmante:

Aina Benavent Gimenez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Quatretonda en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la insta)· lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats Iocals interessades. Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Núm. conv. / Año:

2018/161

Fecha convenio:

24-09-2018

Fecha fin:

24-09-2020

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUT ACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT D'UTIEL PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Utiel

Firmante:

Fernando Benlliure García

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Utiel en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a ti de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a )'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assum ir el cost de la insta)· Iació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I 'entitat local. Convocar la corresponent Iicitació per a la contractació deis serve is d' instal · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades. Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Núm. conv. / Año:

2018/138

Fecha convenio:

06-09-2018

Fecha fin:

06-09-2020

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE TOUS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tous

Firmante:

Cristóbal García Santafilomena

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Tous en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l' entitat local. Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades . Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Núm. conv. / Año:

2018/137

Fecha convenio:

06-09-2018

Fecha fin:

06-09-2020

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE SOLLANA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Sollana en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a )'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. Adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de Valencia, atés que per a l'adequació d'accessibilitat del portal corporatiu és requisit indispensable que aquest estiga adaptat als requisits deis portals del dit projecte.

Núm. conv. / Año:

2018/135

Fecha convenio:

06-09-2018

Fecha fin:

06-09-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

39.722,71

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres , Medi Ambient
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ VALENCIA I DE L'AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPALMOLA DELS TRES REGNES"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Castielfabib

Firmante:

Eduardo Aguilar Villalba

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinarla participació de la Diputació Provincial de Valencia i l 'Ajuntament de Castielfabib en elfinanc;ament i execució de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal Mola dels Tres Regnes".

Obligaciones de las partes:

Contractar la redacció de la memoria valorada 1 l'execució de l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Assumir la supervisió i coordinació tecnica de les obres, emetent informe tecnic a la finalització de les mateixes, on es contrasten les obres realitzades amb les solucions plantejades en el proj ecte aprovat a l 'efecte. b) Assumir la direcció tecnica de les obres i la coordinació de seguretat i salut, així com els gastos que comporta eixa direcció. Assumir la direcció tecnica de les obres i la coordinació de seguretat i salut, així com els gastos que com

Núm. conv. / Año:

2018/134

Fecha convenio:

04-09-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31-12-2018

Relacionado con convenio:

Importe:

400.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA PERA LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES.

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Firmante:

José Daniel Sanjuan Martínez

Objeto:

És objécte.d'aqüest conveni entre la Diputació de Valencia i la Federació de Pilota Valenciana, la realització d'activitats i assistencia a campionats oficials proposats per a l 'any 2018, conforme al calendari annexe.

Obligaciones de las partes:

La Dipütació de. Valencia aportara a la Federació de Pilota Valenciana per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 400.000 euros, prevista nominativament en · l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. Realitzar les activitats proposades per a l'any 2018.

Núm. conv. / Año:

2018/133

Fecha convenio:

03-09-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31-12-2018

Relacionado con convenio:

Importe:

350.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE EL VALENCIA CLUB D'ATLETISME I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES.

Centro de gestión:

Joventut, Igualtat i Esports

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Valencia Club de Atletismo

Firmante:

Rafael Blanquer Alcantud

Objeto:

És objecte del present Conveni entre la Diputació de Valencia i el Valencia Club d'Atletisme, la realització d'activitats i assistencia a campionats oficials proposats per a la temporada espo,tiva 2017/2018 (1 de novembre 2017 a 31 d'octubre de 2018).

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia apo,tara al Valencia Club d'Atletisme per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una .subvenció directa per import de 350.000 euros, prevista nominativament · en l'aplicació 621.34100.48200 . del vigent Pressupost de Despeses de la Corporació.

Núm. conv. / Año:

2018/132

Fecha convenio:

04-06-2018

Fecha fin:

31-12-2018

Vigencia:

31-12-2018

Relacionado con convenio:

Importe:

45.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES D'ARTS ESCENIQUES DEL PAÍS VALENCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL D'ARTS ESCENIQUES «TERCERA SETMANA»

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antonio Gaspar

Entidades
Entidad:

Associació d'Empreses d'arts escéniques del PV (AVETID)

Firmante:

María Angeles Fayos Bonell

Objeto:

És objecte del present conveni establir les bases per a la col· laboració entre A vetid i la Diputació de Valencia, per a la realització conjunta del Festival internacional d'arts esceniques «Tercera Setmana».

Obligaciones de las partes:

Contribuir per mitja deis seus recursos respectius a la realització del Festival, en allo que es refereix a l'organització, el finarn;ament, i la difusió d'aquest. Intercanviar l' experiencia i la informació que siga necessaria per a l'organització i realització del Festival.

Núm. conv. / Año:

2018/131

Fecha convenio:

05-06-2018

Fecha fin:

05-06-2020

Vigencia:

24 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE GODELLA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godella

Firmante:

Eva P. Sanchis i Bargues

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de GODELLA en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l'hora d'acudir al portal.

Obligaciones de las partes:

Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entidad local. Facilitar qualsevol actuació que resulte necessària per a la instal·lació de l'eina INCLUSITE en la web corporativa.

Núm. conv. / Año:

2018/130

Fecha convenio:

05-06-2018

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el final de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

37.763,19

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCEMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CAMPORROBLES PER A L' EXECIACIÓ DE LES OBRES "ADEQUACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL MOLÓN"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Camporrobles

Firmante:

Gabriel Mata González

Objeto:

El presente Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputacioó Provincial de València i l'Ajuntament de Camporrobles en le finançament i execució de les obres "Adequació del paratge natural municipal El Molón".

Obligaciones de las partes:

Assumir les despeses coriesponents als honoraris de redacció de la memoria. Assumir la direcció tecnica de les obres i la coordinació de seguretat i sah,it, així com els gastos que comporta eixa direcció.

Núm. conv. / Año:

2018/129

Fecha convenio:

22-05-2018

Fecha fin:

22-05-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

228.480,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Massanassa

Firmante:

Vicente Salvador Pastor

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col· laboració entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Torres Torres perque s'adherisca a la plataforma d'administració electrónica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats loeals adherides a este projectc una plataforma d'administració electrónica que arreplegue i atenga les previsions de les lle is 39/2015 i 40/2015, ambdues d' 1 d'octubre del 2015. Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la platafonna i els servicis inherents.

Núm. conv. / Año:

2018/128

Fecha convenio:

22-05-2018

Fecha fin:

22-05-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

228.480,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Obres
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE TORRES TORRES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torres Torres

Firmante:

Rafael Moises Gil Ballester

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col· laboració entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Torres Torres perque s'adherisca a la plataforma d'administració electrónica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats loeals adherides a este projectc una plataforma d'administració electrónica que arreplegue i atenga les previsions de les lle is 39/2015 i 40/2015, ambdues d' 1 d'octubre del 2015. Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la platafonna i els servicis inherents.

Núm. conv. / Año:

2018/127

Fecha convenio:

22-05-2018

Fecha fin:

22-05-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

228.480,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Obres
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE V ALLANCA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vallanca

Firmante:

Ruth Sánchez Férriz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Vallanca perqué s'adherisca a la platafonna d'administració electrónica facilitada per la_ Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a_ continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats loeals adherides a este projectc una plataforma d'administració electrónica que arreplegue i atenga les previsions de les lle is 39/2015 i 40/2015, ambdues d' 1 d'octubre del 2015. Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la platafonna i els servicis inherents.

Núm. conv. / Año:

2018/126

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Obres
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VINALESA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vinalesa

Firmante:

Alba Cataluña Peydró

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/125

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Firmante:

Pablo Puig Desena

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/124

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALCÀNTERA DEL XÚQUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alcàntera del Xùquer

Firmante:

Julio Aurelio García

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/123

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Fontanars dels Alforins

Firmante:

Julio Biosca Llin

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/122

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASINOS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Casinos

Firmante:

José Miguel Espinosa

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/121

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CANET D'EN BERENGUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Canet d'En Berenguer

Firmante:

Leandro Benito Antoni

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/120

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CANALS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Canals

Firmante:

Ricardo Requena Muñoz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Núm. conv. / Año:

2018/119

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT D'ESTIVELLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Estivella

Firmante:

Rafael Mateu Mateu

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Núm. conv. / Año:

2018/118

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Firmante:

Victor Mansanet Boïgues

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Núm. conv. / Año:

2018/117

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MILLARES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Millares

Firmante:

Joisé Ricardo Perez Gómez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica

Núm. conv. / Año:

2018/116

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2020

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE HIGUERUELAS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Higueruelas

Firmante:

Melanio Esteban Martínez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Higueruelas en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local,

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2018/115

Fecha convenio:

08-05-2018

Fecha fin:

08-05-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA ENTRE EL CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES X, XI i XII, ÀREA DE GESTIÓ 2, (CONSORCI PLA ZONAL DE RESIDUOS V5) l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Consorci Pla Zonal de Residuos V5

Firmante:

Roger Cerdà Boluda

Objeto:

La Diputació de València i el Consorci pla zonal de residus V5 convenen la prestació dels serveis següents en relació amb la taxa per prestació del servei de tractament, valoració i eliminació de residus urbans, així com d'arreplegada selectiva en ecoparc als municipis que formen part del Consorci: 1. La gestió tributària i la col·laboració en la gestió de padrons. 2. La recaptació de deutes en període voluntari. 3. La recaptació en període executiu. 4. La resolució dels recursos que es presenten contra els actes de gestió tributària i/o recaptació. 5. L'assessorament jurídic al Consorci.

Obligaciones de las partes:

La Diputació percebrà la quantitat resultant d'aplicar la taxa per prestació dels serveis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment, d'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa esmentada.

Núm. conv. / Año:

2018/114

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

48.399,99

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL GRAN Y DE LES PENYENTES ", EN EL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de "Recuperació ambiental de l'Ullal Gran y de les Penyentes", en el municipi de Tavernes de la Valldigna.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de valència contractar i executar l'obra de confonnitat amb la 1101mativa de contractació del sector públic i finançar el 80 % del seu cost

Núm. conv. / Año:

2018/113

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

21.601,60

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ESTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CAMPORROBLES PER A OBRES DE "REHABILITACIÓ MEDIAMBIENTAL DEL PARATGE DE LA CASILLA I EL POZO DEL TIO PITOS", EN EL MUNICIPI DE CAMPORROBLES

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Camporrobles

Firmante:

Gabriel Mata González

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de les obres de "rehabilitació mediambiental del paratje de la Casilla i el pozo del Tío Pitos"

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic i finançar el 85% del cost de les obres.

Núm. conv. / Año:

2018/112

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

58.980,99

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENAGÉBER PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "MUR. DE CONTENCIÓ PER MITJÀ D'ESCULLERA PER A SUBJECCIÓ PLATAFORMA CAMÍ" EN EL MUNICIPI DE BENAGÉBER

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Pilar Moncho Matoses

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benagéber

Firmante:

Rafael Darijo Escamilla

Objeto:

El present Conveni té com a objecte dete1minar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Benagéber en el finançament i execució de les obres de "Mur de contenció per mitjà d'escullera per a .subjecció platafonna camí", per un pressupost base de licitació de 60.493,32 euros (IVA inclòs), dels quals 49.994,48 euros corresponen a la base imposable i 10.498,84 euros a l'IV A.

Obligaciones de las partes:

Finançar el 97,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quai1titat de 58.980,99 euros (IVA inclòs).

Núm. conv. / Año:

2018/111

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

36.803,84

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTAÇIÓ DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT DE LES ZONES DEL BARRANC D'AIGUA I L'AVENC EN EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE QUATRETONDA"

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quatretonda

Firmante:

Aina Benavent Gimenez

Objeto:

El present conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Quatretonda en el finançament i execució de les obres "condicionament de les zones del Barranc d'Aigua i l'Avenc en el paaratge natural de la serra de Quatretonda.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació, contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de . tontrac1ació del sector públic i finançar el 90 % del cost de les obres, 'el que suposa la quantitat de 36.803,84 euros.

Núm. conv. / Año:

2018/109

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA PER A L'ACTUACIÓ «NOU CEMENTERI MUNICIPAL»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairo de la Valldigna

Firmante:

Josep Antoni Alberola verdú

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « NOU CEMENTERI MUNICIPAL » l'import del qual sol·licitat ascendix a DOS-CENTS HUITANTA-HUIT MIL QUATRE-CENTS VINT AMB SETZE EUROS (288.420,16 €) en el municipi de BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA.

Obligaciones de las partes:

La subvenció que la Diputació concedix a l'empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€--), i l'Ajuntament s'obliga a redactar el projecte de les obres de «NOU CEMENTERI MUNICIPAL » i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011

Núm. conv. / Año:

2018/108

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE ALBAIDA PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «MILLORA l CONDICIONAMENT DEL COL· LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DELS CARRERS ELIAS TORMO, S. JOAN, MARE DE DÉU DEL REMEI

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albaida

Firmante:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «MILLORA l CONDICIONAMENT DEL COL· LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DELS CARRERS ELIAS TORMO, S. JOAN, MARE DE DÉU DEL REMEI l CARRETERA D'ALCOI», l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi de ALBAIDA.

Obligaciones de las partes:

A redactar el projecte de les obres EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « MILLORA l CONDICIONAMENT DEL COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DELS CARRERS ELIAS TORMO, S. JOAN, MARE DE DÉU DEL REMEI l CARRETERA D'ALCOI», i a contractar i executar les obres,

Núm. conv. / Año:

2018/107

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres , Cooperació
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A L'ACTUACIÓ «Ill FASE CASA DE LA MÚSICA»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellreguard

Firmante:

Alexandre Ruiz Gadea

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « Ill FASE CASA DE LA MÚSICA» l'import del qual sol· licitat ascendix a DOS CENTS CINQ MIL EUROS (205.000,00 EUROS) en el municipi de BELLREGUARD

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament s'obliga a redactar el projecte de les obres de « Ill FASE CASA DE LA MÚSICA» i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011. I la subvenció que la Diputació concedix a l'empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS

Núm. conv. / Año:

2018/106

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'OTOS PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Otos

Firmante:

Mario Mira Alfonso

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i la realització de l'actuació EN LES INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de OTOS.

Obligaciones de las partes:

A redactar una memeoria valorada que detalle els suministres en les INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», i a contractar i adquirir el suministre, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011

Núm. conv. / Año:

2018/105

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE TORREBAJA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torrebaja

Firmante:

Manuel Enrique Tortajada matos

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/104

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RUGAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rugat

Firmante:

José Escrivá Gracía

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/103

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE BELLÚS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN CIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellus

Firmante:

Susana Navarro Ferrando

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/102

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE CORTES DE PALL.A.S PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cortes de Pallàs

Firmante:

Fernando Navarro Pardo

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/101

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALGINET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alginet

Firmante:

José Vicente Alemany Motes

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/100

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GODELLETA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godelleta

Firmante:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/099

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASAS BAJAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Casas Bajas

Firmante:

Domingo Antón Lázaro

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/098

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Barraca d'Aigües Vives

Firmante:

Josep Francesc Fernandez Carrasco

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/097

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I LA MANCOMUNITAT EL MARQUESAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat del Marquesat

Firmante:

José Enric Fores i Rosell

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/096

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GENOVÉS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA dIPUTACIÓ DE vALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Genovés

Firmante:

Pere Revert Miralles

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/095

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GATOVA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gátova

Firmante:

Manuel Martínez Romero

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/094

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALMOINES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almoines

Firmante:

Juan Cardona Bertó

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/093

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARP PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarp

Firmante:

Santiago Cervera Cardete

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/092

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BARX PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Barx

Firmante:

Miguel Donet Montagut

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/091

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACÍÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GODELLETA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godelleta

Firmante:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/090

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CALLES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Calles

Firmante:

Angel Valero Solaz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/089

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'HIGUERUELAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Higueruelas

Firmante:

Melanio Esteban Martínez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/088

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CHULILLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Chulilla

Firmante:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/087

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUFALI PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bufali

Firmante:

Estefanía Mollà Camarasa

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/086

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BONREPÓS I MIRAMBELL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bonrepos i Mirambell

Firmante:

Rosella Antolí Santolaria

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/085

Fecha convenio:

24-04-2018

Fecha fin:

24-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENIFLÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniflá

Firmante:

David Ribas Gasent

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/084

Fecha convenio:

27-04-2018

Fecha fin:

27-04-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almàssera

Firmante:

Ramón Puchades Bort

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Núm. conv. / Año:

2018/083

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARRASÍ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarrasí

Firmante:

Federico Vidal Martínez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/082

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALMISERÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Almiserá

Firmante:

José Juan Mascarell Camarena

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/081

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLARGORDO DEL CABRIEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villargordo del cabriel

Firmante:

Francisco Nuevalos López

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/080

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PINET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Pinet

Firmante:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/079

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BOCAIRENT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bocairent

Firmante:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/078

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

193.020,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benetússer

Firmante:

Eva Sanz Portero

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/077

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LES VALLS PER A L'ACTUACIÓ «REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Firmante:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL» l'import del qual sol· licitat ascendix CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament, a redactar el projecte de les obres de « REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL» i a contractar i executar les obres

Núm. conv. / Año:

2018/076

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALGEMESI PER A L'ACTUACIÓ «REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Algemesí

Firmante:

Marta Trenzano Rubio

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL » l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi d'ALGEMESI.

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament d'Algemesi a redactar el projecte de les obres de « REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL» i a contractar i executar les obres,

Núm. conv. / Año:

2018/075

Fecha convenio:

27-03-2018

Fecha fin:

27-03-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

100.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENAGEBER PER A L'ACTUACIÓ «RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNlES l EL PANTÀ »

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benagéber

Firmante:

Rafael Darijo Escamilla

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNIES l EL PANTÀ» l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00 EUROS ) en el municipi de BENAGEBER.

Obligaciones de las partes:

a) A redactar el projecte de les obres de « RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNIES l EL PANTÀ» i a contractar i executar les obres,

Núm. conv. / Año:

2018/074

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE COTES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Cotes

Firmante:

Rosa Emilia Llorente Soriano

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/073

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de la Valldigna

Firmante:

Vicent Ribera Solanes

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/072

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENEIXIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beneixida

Firmante:

Eva Roig Tortosa

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/071

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

ONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE TORRELLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torrent

Firmante:

Juan Jesús Ros Piles

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Núm. conv. / Año:

2018/070

Fecha convenio:

14-12-2017

Fecha fin:

05-03-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

400.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i realització de l'actuació NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA , l'import del qual sol·licitat ascendix OUATRECENTS MIL EUROS (400.000,00€) en el municipi de GANDIA.

Obligaciones de las partes:

A presentar i redactar la memòria de la actuació de la «NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA » i a presentar el contracte subscrit objecte d'aquest conveni. A l'adjudicació del servei abans del 31 de desembre del 2018.

Núm. conv. / Año:

2018/069

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2022

Vigencia:

Fins al termini de garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

21.082,88

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ· DE VALÈNCIA I L' AJUNTAMENT D'ESTIVELLA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE ''ACTUACIONS D'ESTABILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ EN CARRER MONTGÓ DEL NUCLI DE BESELGA" EN EL MUNICIPI D'ESTIVELLA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Estivella

Firmante:

Rafael Mateu Mateu

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estivella en el finançament i execució de les obres de "Actuacions d'estabilització de via pública amb reconstrncció de mur de contenció en carrer Montgó del nucli de Beselga (Estivella)", per un pressupost base de licitació de_ 21.082,88 euros (IVA inclòs), dels quals 17.423,87 euros con-esponen a la base imposable i 3.659,01 euros a l'IV A.

Obligaciones de las partes:

Fitiariçar el 95 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 20.028,74 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector· públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i contractar i executar les obres. L'Ajuntament fümant es compromet a aportar el 5 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 1.054,14 euros (IVA inclòs),

Núm. conv. / Año:

2018/068

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2019

Vigencia:

Fins al termini de garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

59.099,29

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE EL PALOMAR PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PROTECCIÓ FRONT ELS RISCOS GEOLÒGICS EN CEMENTERI MUNICIPAL EL PALOMAR".

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palomar

Firmante:

Jordi Vila Vila

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de El Palomar en el finançament i execució de les obres · de "Protecció front els riscos geològics en · cementeri municipal de El Palomar",' per un pressupost base de licitació.'de 59.099,29 euros (IVA inclòs), dels quals .48.842,39 euros corresponen a la base imposable i 10.256,90 euros a l'IV A.

Obligaciones de las partes:

La Diputació, finançar el 97,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 57.621,81 euros (IVA inclòs) i contratar i executar les obres

Núm. conv. / Año:

2018/067

Fecha convenio:

05-03-2018

Fecha fin:

05-03-2019

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

42.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILAMARXANT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ACTUACIONS EN PARATGE NATURAL LES RODANES"

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vilamarxant

Firmante:

Jesús Montesinos Oltra

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Vilamarxant en el finançament i execució de les obres "Actuacions en paratge natural Les Rodanes". El pressupost de les obres ascendeix a 42.000 euros, IVA inclòs, dels quals 34.710,74 euros con-esponen a l'import de la base imposable i 7.289,26 euros a i'IVA

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de confomitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.700 euros. Tot allò sense pejudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs).

Núm. conv. / Año:

2018/066

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rafelbunyol

Firmante:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/065

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUÑOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Buñol

Firmante:

Juncal Carrascosa Alonso

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/064

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat l'Horta Nord

Firmante:

Jose Vicente Andreu Castelló

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/063

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALBALAT-POLINYÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat Albalat-Polinyà

Firmante:

Jose Antonio Roig Ferrer

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/062

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT CARRAIXET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Macomunitat Carraixet

Firmante:

Llorenç Rodado Mora

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquesta Manocomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/061

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CORBERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Corbera

Firmante:

Jordi X. Vicedo Jiménez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/060

Fecha convenio:

22-02-2018

Fecha fin:

22-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT LA VALL DELS ALCALANS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat la Vall dels Alcalans

Firmante:

Emilio J. Espert Navarro

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquesta Mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/059

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BÈLGIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bèlgida

Firmante:

Diego Ibáñez Estarelles

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/058

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE PALMERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palmera

Firmante:

Alvaro Catalá Muñoz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/057

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE LA GRANJA DE LA COSTERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Granja de la Costera

Firmante:

Carlos Garrido Calabuig Martí

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/056

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quatretonda

Firmante:

Aina Benavent Gimenez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/055

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUGARRA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bugarra

Firmante:

Teresa Cervera García

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/054

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Firmante:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/053

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE POLINYÀ DEL XÚQUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Polinyà del Xúquer

Firmante:

Oscar Navarro Torres

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/052

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT D'ATZENETA D'ALBAIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Adzaneta d'Albaida

Firmante:

José H. Descals Herrero

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/051

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Firmante:

Vicente Portoles Peñalver

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/050

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE BICORP PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN CIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bocairent

Firmante:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/049

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUESA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quesa

Firmante:

Carina Primo Valiente

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/048

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2018

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alberic

Firmante:

Antonio Carratala Minguez

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/047

Fecha convenio:

15-02-2018

Fecha fin:

15-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DE LA RIBERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Firmante:

Felip Hernandis Sancho

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/046

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE DOMEÑO PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Domeño

Firmante:

Francisco Gomez Asensio

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/045

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'AIELO DE RUGAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Aielo de Rugat

Firmante:

Jaime Soler Todolí

Objeto:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALBALAT-POLINYÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/044

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

4anys prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARA DE LA BARONIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfara de la Baronia

Firmante:

José Carlos Herrera Martí

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/043

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

4 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtes

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN) EN L'ÀMBIT DE LES SMART CITIES

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Firmante:

Marcos Lacruz López

Objeto:

L'objecte del present acord és establir el marc de col·laboració entre Avaesen i Dival en l'àmbit de les Smart Cities

Obligaciones de las partes:

Comunicar-se recíprocament tota la informació a la qual tinguen accés i que puga ser d'interés per a l'altra part en l'àmbit de les Smart Cities, i que d'una manera o una altra puguen contribuir al desenvolupament de projectes municipals en aquest sector

Núm. conv. / Año:

2018/042

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA SERRANIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de la Serranía

Firmante:

Teresa Cervera García

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/041

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT LA BARONIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Macomunitat La Baronía

Firmante:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/040

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALCUBLAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alcublas

Firmante:

Blanca Rosa Pastor Cubillo

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/039

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE RACÓ D'ADEMÚS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat del Racó d'Ademús

Firmante:

Domingo Antón Lázaro

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/038

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

Vigencia:

08-08-2018

Relacionado con convenio:

Importe:

55.575,83

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Obres
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PICASSENT PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ALTERNATIVA DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA CV-415, AL TERME MUNICIPAL DE PICASSENT (VALÈNCIA)

Centro de gestión:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Picassent

Firmante:

Conxa García Ferrer

Objeto:

Per la present Addenda la Diputació de València i l'Ajuntament de Picassent, acorden modificar la clausula primera, segona, tercera i quarta del Conveni suscrit en data 8 d'agost de 2016. Així perquè, la clàusula primera del Conveni, relativa a l'Objecte del Conveni es modifica en el sentit d'incloure, en el finançament i execució el proiecte d'Alternativa de la instal·lació de la xarxa d'aigua potable de la CV-415 en el terme municipal de Picassent (València)", les obres co plementàries al mateix

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Picassent s'obliga a contractar i executar les obres del projecte d'«Alternativa de la instal·lació de la arxa d'aigua potable de la CV-415, al rm unicipal de Picassent (València)»

Actuaciones

DescripciónTipoFechaDocumento
Conveni amb l'Ajuntament de Picasset del que el present acord ès addendaADD28-07-2016
Núm. conv. / Año:

2018/037

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Administració electrónica , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLALONGA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villalonga

Firmante:

Enrique Llorca Miñana

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/036

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DEL PALOMAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palomar

Firmante:

Jordi Vila Vila

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/035

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2022

Vigencia:

48 mesos, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

19.320,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Administració electrónica
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BOLBAITE PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bolbaite

Firmante:

Carolina Mas Monteagudo

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/034

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2019

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

80.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT PER A OBRES DE R,ESTAURACIÓ D'ESPAI DEGRADAT EN EL MARGE DRET DEL RIU CLARIANO, DES DEL PONT VELL AL TRINQUET DE GOMIS EN EL MUNICIPI D'ONTINYENT

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Ontinyent

Firmante:

Rebeca Mariola Torro Soler

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la particip ció de la Diputació Provincial . de València i l'Ajuntament d'Ontinyent en el finançament i execució de les obres de "Restauració d'espai degradat en el marge dret del riu Clariano, des del Pont Vell al Trinquet de Gomis" en el municipi d'Ontinyent.

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament firmant es compromet a aportar la quantitat restant del cost total de l'obra menys els 80.000 euros que té com a límit de finançament la Diputació, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 25.028,18 euros,

Núm. conv. / Año:

2018/032

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

79.533,38

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SALEM PER A L'ACTUACIÓ «MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Salem

Firmante:

Juli Fenollar Banyuls

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE » l'import del qual sol·licitat ascendix S ET ANT A-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA l TRES AMB TRENTA l HUIT EUROS (79.533,38) euros en el municipi de SALEM.

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament a redactar el projecte de les obres de « MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE» i a contractar i executar les obres.

Núm. conv. / Año:

2018/031

Fecha convenio:

12-02-2018

Fecha fin:

12-02-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Obres
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALFARP PER A L'ACTUACIÓ «CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11»

Centro de gestión:

Servei de Cooperació Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarp

Firmante:

Santiago Cervera Cardete

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11» l'import del qual sol· licitat ascendix a cent cincuenta mil euros (150.000€) en el municipi D'ALFARP.

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament a redactar el projecte de les obres de « CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11 » i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, o norma que la substituïsca.

Núm. conv. / Año:

2018/030

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2019

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

300.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'AL T A DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LAURBANITZACIÓ MONTERREI l EL CAES

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Real de Gandía

Firmante:

Gustavo Mascarell Tarazona

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'AL TA DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ MONTERREI l EL CAES NOSTRA SENYORA DE L'AMPARO»,

Obligaciones de las partes:

Real de gandia es compromet a redactar el projecte de les obres EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'ALTA DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ

Núm. conv. / Año:

2018/029

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D' UTIEL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Utiel

Firmante:

Fernando Benlliure García

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/028

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sedaví

Firmante:

Josep Ferran Baixauli Chornet

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/027

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Ribarroja

Firmante:

Roberto Pascual Raga

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/026

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rafelbunyol

Firmante:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/025

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE PUÇOL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Puçol

Firmante:

María Dolores Sánchez Parra

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Puçol es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/024

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prporrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT PAIPORTA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Paiporta

Firmante:

Isabel Martín Gomez

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/023

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Cultura
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE MONCADA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montcada

Firmante:

Amparo Orts Albiach

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Moncada es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/022

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 meses prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Massanassa

Firmante:

Vicente Salvador Pastor

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/021

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2017

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Olleria

Firmante:

Julià Engo Fresneda

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/020

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ELIANA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Eliana

Firmante:

Salvador Torrent Catalá

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de l'Eliana es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/019

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Firmante:

José Vicente Garrigós Gallego

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de l'Alcudia de Crespins es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/018

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48

Relacionado con convenio:

Importe:

2.044,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Guadassuar

Firmante:

Salvador Montañana Sanz

Objeto:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligaciones de las partes:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Núm. conv. / Año:

2018/017

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L' ALCUDIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Alcudia

Firmante:

Andreu Salom Porta

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de l'Alcudia es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/016

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CATARROJA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Catarroja

Firmante:

Jesús Monzó i Cubillos

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Catarroja es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/015

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CANALS AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Canals

Firmante:

Ricardo Requena Muñoz

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Canals es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/014

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniganim

Firmante:

Amparo Canals Senabre

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Baniganim es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/013

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benetússer

Firmante:

Eva Sanz Portero

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Benetusser es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/012

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benaguasil

Firmante:

José Joaquin Segarra castillo

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Benaguasil es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/011

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació , Educació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALBAL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albal

Firmante:

Ramón Marí Vila

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament d'Albal es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/010

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellreguard

Firmante:

Alexandre Ruiz Gadea

Objeto:

La Diputació Provincial de València disposa en l'actualitat d'un conjunt de professors integrats en el Centre Formació de Persones Adultes, els serveis dels quals ofereix als ajuntaments de la província que disposen de centres municipals d'Educació Permanent d'Adults.

Obligaciones de las partes:

Adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes, de titularitat de l'Ajuntament de Bellreguard, el qual s'integrarà en el centre i el claustre respectiu de professors.

Núm. conv. / Año:

2018/009

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

31-08-2018

Vigencia:

12 mesos prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Educació , Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE C OL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALCÀSSER AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alcasser

Firmante:

Eva Zamora Chanzà

Objeto:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament d?Alcasser es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Núm. conv. / Año:

2018/008

Fecha convenio:

23-01-2018

Fecha fin:

23-01-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Cooperació
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS "VALLE DE CARCER Y SELLENT" DE CÀRCER l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Centro de gestión:

Gestió Tributària

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades