Buscar Convenio


Entre
y
Año / Núm. conv.:

2020/032

Fecha convenio:

31-05-2020

Fecha fin:

18-12-2020

Vigencia:

7 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN), PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓ D'SMART CITIES A LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Firmante:

Marcos Lacruz López

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació de València i Avaesen per a la realització d’un programa d’activitats d’informació, assessorament i difusió de Smart cities en distintes localitats de la província de València.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació de València aportarà la quantitat de 50.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 110.92300.45390 del Pressupost General de 2020. AVAESEN es compromet a organitzar, gestionar i desenvolupar activitats informatives i d’assessorament i difusió de Smart cities en diverses localitats de la província de València, i destinarà els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats.

Año / Núm. conv.:

2020/031

Fecha convenio:

27-05-2020

Fecha fin:

27-05-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOLO GENERAL DE INTENCIONES POR EL QUE SE ESTABLECE LA COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEV) PARA LA REALIZACIÓN EN COMUN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.

Centro de gestión:

Presidència

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Firmante:

Eva Blasco García

Objeto:

El presente Protocolo General de Intenciones establece el marco general, la voluntad de colaboración entre la Diputación de Valencia y CEV para establecer unos cauces en aras a la realización en común de actividades encaminadas a consolidar el tejido empresarial (agrícola, industrial, comercio, turismo, servicios, etc.) en la provincia de Valencia, generando riqueza y bienestar sostenible para los ciudadanos.

Obligaciones de las partes:

a) Trabajar para impulsar el desarrollo económico y empresarial en las comarcas de nuestra provincia. b) Favorecer la empleabilidad y la gestión del talento, fomentando la igualdad de oportunidades. c) Crear vías de colaboración entre municipios de la provincia. d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste protocolo, redunde en beneficio mutuo y por ende de la provincia.

Año / Núm. conv.:

2020/030

Fecha convenio:

14-05-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR.

Centro de gestión:

DEFENSA EN JUICIO

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio Abogados de Valencia

Firmante:

Auxiliadora Borja Albiol

Objeto:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAV la suma de dos-cents mil euros (200.000 €) anuals pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede degudament justificat en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. La Diputació disposa de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària 211/151.00/480.00, i queda l’eficàcia del present Conveni condicionada a l’efectiva posada a disposició del crèdit pressupostari. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2020/029

Fecha convenio:

11-05-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

13.040,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR.

Centro de gestión:

DEFENSA EN JUICIO

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Firmante:

Jesús Muñoz Carrasquer

Objeto:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAS la suma de tretze mil quaranta euros (13.040 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede justificat degudament en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2020/028

Fecha convenio:

11-05-2020

Fecha fin:

31-12-2020

Vigencia:

12 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

19.340,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR

Centro de gestión:

DEFENSA EN JUICIO

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio Abogados de Alzira

Firmante:

Agustín Fererr Olaso

Objeto:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAA la suma de dènou mil tres-cents quaranta (19.340 €) anuals pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede degudament justificat en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d'Alzira assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2020/027

Fecha convenio:

10-03-2020

Fecha fin:

10-03-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'EMPERADOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Emperador

Firmante:

Alberto Bayarri Remolí

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Emperador al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/026

Fecha convenio:

10-03-2020

Fecha fin:

10-03-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.713,03

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL PER A OBRES DE “MILLORA AMBIENTAL I INSTAL·LACIÓ D'OBSERVATORI D'AUS EN LA MARJAL” EN EL MUNICIPI DE MASSAMAGRELL

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Massamagrell

Firmante:

Francisco Gómez Laserna

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Massamagrell en el finançament i execució de les obres de “Millora Ambiental i instal.lació d’observatori d’aus en la Marjal” en el muncipi de Massamagrell.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.713,03 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.678,26 euros,

Año / Núm. conv.:

2020/025

Fecha convenio:

24-02-2020

Fecha fin:

24-02-2022

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA FUNDACIÓN BANCAJA

Centro de gestión:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

FUNDACIÓN BANCAJA

Firmante:

RAFAEL ALCÓN TRAVER

Objeto:

El objeto del presente Acuerdo Marco es establecer un marco general de colaboración entre la Diputació y Fundación Bancaja para el fomento e intercambio de experiencias en los campos de la cultura y la acción social dentro de aquéllas áreas específicas en las cuales ambas entidades tengan interés manifiesto.

Obligaciones de las partes:

La ejecución de cada una de las modalidades de colaboración previstas en el presente Acuerdo Marco será objeto de Convenios o Acuerdos o Contratos Específicos, elaborados de común acuerdo entre ambas partes, en los que se indicará entre otros los siguientes aspectos: Sujetos, capacidad jurídica y competencia en la que se fundamenta la actuación. Definición del objeto que se persigue. Las actuaciones a realizar y titularidad de los resultados. Obligaciones y compromisos económicos adquiridos, si los hay. Consecuencias en caso de incumplimiento y criterios para determinar la indemnización. Acuerdos relacionados con la confidencialidad de la información y con la propiedad intelectual, industrial y explotación de los resultados Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución y resolución de problemas de interpretación y cumplimiento. El régimen de modificación del Convenio o Acuerdo. Entrada en vigor, duración y las causas de resolución del Convenio o Acuerdo. Solución de controversias. Cualquier otra cuestión que se considere de interés para ambas p

Año / Núm. conv.:

2020/024

Fecha convenio:

13-02-2020

Fecha fin:

13-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

4.704,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALTO TÚRIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat Alto Túria

Firmante:

Rafael Darijo Escamilla

Objeto:

Constitueix l'objecte d’este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat Alto Túria perquè s’adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les obligacions següents: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre del 2015, b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones pràctiques,

Año / Núm. conv.:

2020/023

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

30-01-2020

Vigencia:

2 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRE TEATRAL ESCALANTE EN EL AUDITORIO LA MUTANT Y EN EL TEATRO EL MUSICAL.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE VALENCIA (ACCIÓ CULTURAL)

Firmante:

Mª Teresa Ibañez Giménez

Objeto:

El objeto de este convenio es regular la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, para facilitar el desarrollo de la Programación de “El Escalante” en el Auditorio La Mutant (12 enero de 2020), y en el Teatro El Musical (26 enero 2020-30 enero 2020).

Obligaciones de las partes:

Obligaciones Ayuntamiento: Para la realización y desarrollo de la programación de “El Escalante”, el Ayuntamiento autoriza al uso de las instalaciones de los edificios municipales Teatro EL Musical y Auditorio La Mutant, adscritos a la Delegación de Acción Cultural, sitos en la ciudad de València. Obligaciones de la Diputación Provincial: La Diputación Provincial de Valencia llevará a cabo la programación de “El Escalante” con sus propios medios humanos, técnicos y materiales. Para ello se trasladará al auditorio La Mutant y al Teatro El Musical el personal que viene desarrollando sus funciones en la programación del “El Escalante” que figura en el presente convenio y que se encuentran relacionados en el Anexo I.

Año / Núm. conv.:

2020/022

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE NAVARRÉS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Navarrés

Firmante:

Estela Darocas Marín

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Navarrés al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/021

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Xàtiva

Firmante:

Roger Cerdà Boluda

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/020

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO

Firmante:

Mª Ángeles Beaus Crespo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Villar del Arzobispo al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/019

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PINET AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Pinet

Firmante:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Pinet al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/018

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PICANYA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE PICANYA

Firmante:

JOSEP ALMENAR NAVARRO

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Picanya al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/017

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE OLOCAU AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Olocau

Firmante:

Antonio Ropero Morales

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d' Olocau al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/016

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANISES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manises

Firmante:

Jesús Maria Borras Sanchis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Manises al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/015

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE JALANCE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Jalance

Firmante:

Manuel Gómez Fajardo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Jalance al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/014

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

Firmante:

ANA ISABEL FERRER FUSTER

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guardamar de la Safor al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/013

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUADASEQUIES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE GUADASEQUIES

Firmante:

VIRGINA CONTRERAS CABALLERO

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guadasequies al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/012

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE DOS AGUAS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE DOS AGUAS

Firmante:

JOSÉ RAMÓN GRAU GRAU

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Dos Aguas al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/011

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CHELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE CHELLA

Firmante:

JOSÉ ENRIQUE TALÓN SEGUÍ

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Chella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/010

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL

Firmante:

RUBÉN RODRÍGUEZ NAVARRO

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/009

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIPARRELL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniparrell

Firmante:

Salvador Masaroca Delhom

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Beniparrell al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/008

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIATJAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniatjar

Firmante:

Francisco Giner Monzó

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Beniatjar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/007

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benaguasil

Firmante:

José Joaquin Segarra castillo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Benaguasil al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/006

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BELLÚS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellus

Firmante:

Susana Navarro Ferrando

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Bellús al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/005

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D' ANNA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AJUNTAMENT D'ANNA

Firmante:

PILAR TERESA SARRIÓN PONCE

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Anna al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/004

Fecha convenio:

07-02-2020

Fecha fin:

07-02-2024

Vigencia:

48 meses

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Firmante:

Felip Hernandis Sancho

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d' Albalat De La Ribera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligaciones de las partes:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions dels contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Año / Núm. conv.:

2020/003

Fecha convenio:

15-01-2020

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACUERDO DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA COMUNIDAD DE USUARIOS ALMA'AN.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Comunidad de Usuarios Alma'an

Firmante:

Antonio González Rodríguez

Objeto:

Es objeto del presente Convenio establecer el régimen de explotación del servicio público supramunicipal de suministro de agua potable en Alta a la Comunidad de Usuarios de Abastecimiento de Agua Potable ALMA'AN, que comprende los Municipios de Alginet, Sollana, Almussafes (inclusive Polígono Industrial Juan Carlos 1), Benifaió, así como a Picassent, únicamente al Centro Penitenciario II y Urbanización Sierramar, que al amparo del artículo 36.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es prestado por la Diputación a través de EGEVASA

Obligaciones de las partes:

DEBERES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD EXPLOTADORA: a) Percibir el importe de la facturación en la forma y tiempo determinados en el presente convenio b) Inspeccionar y revisar las instalaciones de los usuarios, afectas el servicio o vinculadas al objeto del contrato, que pudieran incidir de forma directa o indirecta sobre el funcionamiento del sistema en Alta. c) Establecer las medidas oportunas tendentes a evitar el uso incorrecto del agua suministrada. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS: Obtener el suministro de agua en Alta en las condiciones sanitarias de calidad y presión correspondientes al uso que de acuerdo con las características e instalaciones del usuario sea el adecuado y conforme con la legislación aplicable.

Año / Núm. conv.:

2020/002

Fecha convenio:

14-01-2020

Fecha fin:

14-01-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

4.704,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE LLOCNOU D’EN FENOLLET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet

Firmante:

Cristobal Rodriguez Soler

Objeto:

Constitueix l'objecte d’este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Llocnou d’En Fenollet perquè s’adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les obligacions següents: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre del 2015, b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones pràctiques, c) Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s’hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, d) Cooperar en elaborar manuals i informació sobre els tràmits i l'ús de la plataforma per als ciutadans, e) Dotar el personal municipal de la documentació i la formació necessàries per a l'ús de la plataforma. L'entitat adherida, com a usuària de la plataforma d'administració electrònica, es compromet a complir amb les obligacions que s'exposen a continuació: a) Designar un responsable tècnic que actue com a interlocutor amb la Diputació en l'autorització d'usuaris, la definició dels àmbits d'utilització de l'aplicació i tot allò relacionat amb el seu ús, b) Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la plataforma i els servicis inherents, c) Col·laborar de la forma més àmplia possible amb la Diputació per a implantar la plataforma,

Año / Núm. conv.:

2020/001

Fecha convenio:

07-01-2020

Fecha fin:

07-01-2024

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.719,69

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS PARC DE LA BONAIGUA" EN EL MUNICIPI DE ROCAFORT

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Rocafort

Firmante:

Guillermo José Gimeno Alcalde

Objeto:

El present conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Yaléncia i l'Ajuntament de Rocafort en el finançament i execució de les obres de "Recuperació d'espais degradats pare de la Bonaigua" en el muncipi de Rocafort.

Obligaciones de las partes:

En relació amb les actuacions objecte del present Conveni, correspon a la Diputació de Valencia: Contractar i ejecutar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finarn;:ar el 80% del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.719,69 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20% restant del cost total de les obres, la qua! cosa representa la quantitat de 9.679,92 euros

Año / Núm. conv.:

2019/155

Fecha convenio:

19-12-2019

Fecha fin:

19-12-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE PROVINCIAL DE VALÈNCIA A TRAVÉS DE L’ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES (ECA) I EL CENTRE D’ESTUDIS RURAL I D’AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) PER AL FOMENT DE L’AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI)

Firmante:

Ignacio Herrando Mariscal

Objeto:

Constitueix l'objecte del present Conveni de col·laboració establir els termes en què la Diputació Provincial de València a través de l'Escola de Capatassos Agrícoles (ECA) col·laborarà amb el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) en el foment, la recerca, assessorament i difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i el desenvolupament rural sostenible en l'àmbit territorial de la província de València.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València, per a facilitar el treball diari del Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) autoritza amb caràcter gratuït l'ús de les dependències situades en la planta baixa de l'edifici de l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja que figuren grafiadas en el plànol com a “despatxos” que s'acompanya al conveni per a donar compliment als objectius i finalitats perseguides en comú per ambdues entitats. El CERAI es compromet a utilitzar el ben cedit d'acord amb les finalitats assenyalades en el conveni, no podent ser utilitsats a usos diferents.

Año / Núm. conv.:

2019/154

Fecha convenio:

09-12-2019

Fecha fin:

09-12-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

51.401,79

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE XERESA PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA DE “ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE L'ENTORN DE LA SÉQUIA TRAVESSERA DE LA MARJAL DE LA SAFOR” EN EL MUNICIPI DE XERESA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Xeresa

Firmante:

Tomás Ferrandis Moscardó

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Xeresa en el finançament i execució de les obres de “Adequació ambiental de l'entorn de la séquia travessera de la marjal de la Safor” en el municipi de Xeresa.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 85 % del cost dels treballs, la qual cosa suposa la quantitat de 51.401.79 euros. Correspon a l'Ajuntament de Xeresa: a) Aportar el 15 % restant del cost total de les actuacions, la qual cosa suposa la quantitat de 9.070,90 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/153

Fecha convenio:

05-12-2019

Fecha fin:

05-12-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

44.769,99

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GESTALGAR PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL ZONA FUENTE GRANDE” EN EL MUNICIPI DE GESTALGAR

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gestalgar

Firmante:

Raúl Pardos Peiró

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Gestalgar en el finançament i execució de les obres de “Recuperación ambiental zona Fuente Grande” en el muncipi de Gestalgar.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.769,99 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7’5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,03 euros

Año / Núm. conv.:

2019/152

Fecha convenio:

04-12-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

1.695.930,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT AMB FONS PÚBLICS DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA IVAF-LUÍS FORTICH, DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

CulturArts Generalitat

Firmante:

Vicent Marzà Ibañez

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és el manteniment amb fons públics del col·legi d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, amb número de codi 46011831, situat en el carrer Juan de Garay, 23, de Valencia, de titularitat de la Diputació Provincial de Valencia, i les unitats d'Educació Especial específiques d'aquest, així com el gabinet psicopedagógic i l'equip de professor/logopeda itinerants . integrats en el conveni esmentat.

Obligaciones de las partes:

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport acorda l'assignació de fons públics a la Diputació Provincial de Valencia per al manteniment, segons les unitats indicades en l'annex, del centre d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, de Valencia, per un total d'un milió sis-cents noranta-cinc mil nou-cents trenta euros (1.695.930 €), que se satisfaran a carrec de l'aplicació pressupostaria 09.02.01 .422.20, codi de lfnia S6012000. En el termini maxim de quinze dies naturals a partir de la signatura d'aquest conveni, La Diputació Provincial de Valencia justificara, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, les despeses generades des de 1'1 de setembre de l'exercici 2018, inici del curs escolar 2018/2019, i a partir del mes de gener del 2019 fins al mes anterior a la data de signatura del conveni esmentat.

Año / Núm. conv.:

2019/151

Fecha convenio:

04-12-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

125.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA- ESTUDI GENERAL PER A LA REALITZACIÓ EN DIFERENTS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE LES ACCIONS FORMATIVES I CULTURALS DENOMINADES UNIVERSITATS ESTACIONALS EN 2019.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Universitat de València

Firmante:

Mª Vicenta Mestre Escrivà

Objeto:

El prsent conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, col·laborarà amb la Universitat de València- Estudi General, en el finançament de les denominades Universitats Estacionals, que consistixen en activitats formatives i culturals en diferents períodes de temps al llarg de l'any 2019, en els municipis i amb la programació que figura en l'annex.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni, una subvenció directa, per import de 125.000 €, La Universitat de València- Estudi General es compromet a: Organitzar i realitzar les activitats formatives i culturals en els municipis participants, des del 4 d’abril fins al 19 de noviembre de 2019, seguint el programa que figura en l’annex per a cada un d'ells.

Año / Núm. conv.:

2019/150

Fecha convenio:

04-12-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

24.880,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AGRICULTORRS (AVA-ASAJA) PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE FORMACIÓ ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE BENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONS PORCINES I AVÍCOLES, I DE CAPACITACIÓ PRÀCTICA EN TÈCNIQUES DE PODA I EMPELT DE CULTIUS.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

Firmante:

Cristóbal Aguado Laza

Objeto:

El present conveni té per objecte establir els termes en que la Diputació de València, col·laborarà amb AVA-ASAJA per a facilitar informació i capacitació tècnica als ramaders i agricultors de la província de València en matèria de benestar animal en explotacions porcines i avícoles, així com en tècniques de poda i empelt de cultius en 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a AVA-ASAJA per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa nominativa per import de 24.880 €. L'entitat beneficiària es compromet a organtzar i impartir les activitats formatives.

Año / Núm. conv.:

2019/149

Fecha convenio:

04-12-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

25.120,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS (AVA-ASAJA), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ ESPECÍFICA COM A ELEMENT FONAMENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT LABORAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DEL SECTOR AGROALIMENTARI.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

Firmante:

Cristóbal Aguado Laza

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de la Delegació d'Escoles Agrícoles de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, col· laborarà amb AVA-ASAJA per a facilitar informació i capacitació als agricultors de la província de València en relació al que s'estableix en el Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene de la producció primària agrícola, així com en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector agroalimentari, plagues i malalties dels principals cultius, noves varietats de cítrics i cultius alternatius, aspectes jurídics més rellevants en matèria agrària, empresa agrària, Política Agrària Comú, eficiència de l'aigua i canvi climàtic o marques de qualitat i agricultura ecològica.

Obligaciones de las partes:

L'entitat beneficiària es compromet a: a) Organitzar i impartir les activitats formatives. La Diputació Provincial de València aportarà a AVA-ASAJA per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa nominativa per import de 25.120 €.

Año / Núm. conv.:

2019/148

Fecha convenio:

29-11-2019

Fecha fin:

29-11-2024

Vigencia:

60 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

350.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA, L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ, PEL QUE LA PRIMERA DELEGA EN EL SEGON LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC TERRESTRE INTERURBÀ DE VIATGERS RELATIU A l'ITINERARI ENTRE VALÈNCIA I SEDAVÍ

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

Firmante:

Mª José Salvador Rubert

Objeto:

El present conveni de col·laboració té per objecte establir un instrument de coordinació entre ATMV i l'Ajuntament de València i de col·laboració econòmica de la Diputació de València a l'Ajuntament de València, a fi que ATMV delegue en l'Ajuntament la competència per a la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers entre els municipis de Sedaví i València,

Obligaciones de las partes:

L'ajuntament accepta la delegació realitzada per ATMV sometent-se a les condicions establides en la llei i en el conveni i prestarà el servici delegat a través del seu mitjà propi, l'EMT . La Diputació, es compromet a sufragar les despeses (excloses les d'inversió) derivades de la prestació del serivi interurbà de viatgers entre els municipis de Sedaví i València i els costos que puguen estar associats a l'aplicació del conveni per qualsevol causa i, en particular, per l'establiment eventual de plans específics de coordinació que siguen necessaris.

Año / Núm. conv.:

2019/147

Fecha convenio:

27-11-2019

Fecha fin:

27-11-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

44.758,10

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BELLÚS PER A OBRES DE “RESTAURACIÓ AMBIENTAL DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU ALBAIDA” EN EL MUNICIPI DE BELLÚS

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellus

Firmante:

Susana Navarro Ferrando

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Bellús en el finançament i execució de les obres de “Restauració ambiental del marge esquerre del riu Albaida” en el municipi de Bellús.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92’5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.758,10 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7’5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,03 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/146

Fecha convenio:

27-11-2019

Fecha fin:

27-11-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

44.680,08

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE JALANCE PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL DE PARCEL.LA ANNEXA A CEMENTERI” EN EL MUNICIPI DE JALANCE

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Jalance

Firmante:

Manuel Gómez Fajardo

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Jalance en el finançament i execució de les obres de “Recuperació ambiental de parcel·la annexa a cementeri” en el terme municipal de Jalance.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92’5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.680,08 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7’5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.622,71 euros

Año / Núm. conv.:

2019/145

Fecha convenio:

19-11-2019

Fecha fin:

19-11-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

35.446,26

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GILET PER A OBRES DE “MILLORA D’ESPAIS DEGRADATS EN L’ÀREA RECREATIVA DE SANTO ESPÍRITU” EN EL MUNICIPI DE GILET.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gilet

Firmante:

Salvador Costa Escriba

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Gilet en el finançament i execució de les obres de “Millora d’espais degradats en l’àrea recreativa de Santo Espíritu” en el municipi de Gilet.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 35.446,26 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 6.255,22 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/144

Fecha convenio:

13-11-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

120.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I LA FUNDACIÓ INVESTIGACIÓ HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DE LES DE LES LÍNIES I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN L'ANY 2019.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Fundació Investigació Hospital General Universitari de València

Firmante:

Raquel Galvez Balaguer

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, col· laborarà amb la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València en el finançament, des de l'1 de gener fins al 30 d'octubre de 2019, del funcionament de les infraestructures i del personal necessari per al desenvolupament de les línies i projectes d’investigació detallats en la memòria descriptiva de la sol· licitud de 4 d'abril de 2019 presentada per la Fundació.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València una subvenció directa de quantia certa, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del vigent Pressupost de Despeses de la Corporació, per import de 120.000 €. L’entitat beneficiària es compromet a: a) Executar les línies i projectes d’investigació dins del període d'execució establit en la clàusula primera, i a aportar la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2019/143

Fecha convenio:

13-11-2019

Fecha fin:

13-11-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA A través DE L'ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES (ECA) I LA SOCIETAT ESPANYOLA D'AGRICULTURA ECOLÒGICA (SEAE) PER Al FOMENT DE L'AGRICULTURA ECOLÒGICA

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE)

Firmante:

María Dolores Raigón Jiménez

Objeto:

Constitueix l'objecte del present Conveni de col·laboració establir els termes en què la Diputació Provincial de València a través de l'Escola de Capatassos Agrícoles (ECA) col·laborarà amb la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (**SEAE) en el foment, la recerca, assessorament i difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i el desenvolupament rural sostenible en l'àmbit territorial de la província de València.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València, per a facilitar el treball diari de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE) autoritza amb caràcter gratuït l'ús de les dependències situades en la planta baixa de l'edifici de l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja que figuren grafiadas en el plànol com a “despatxos” que s'acompanya al conveni per a donar compliment als objectius i finalitats perseguides en comú per ambdues entitats. La SEAE es compromet a: Utilitzar el ben cedit d'acord amb les finalitats assenyalades en el conveni, no podent ser destinat a usos diferents, ni cedir-ho

Año / Núm. conv.:

2019/142

Fecha convenio:

05-11-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

100.800,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA LA RUTA DE LA SALUT EN L’EXERCICI 2019

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Firmante:

Ana Barceló Chico

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, i el Consorci, per a la realització del programa La Ruta de la Salut. El programa està destinat a tots els municipis i entitats locals menors de la província València, excepte València capital, i està orientat a l’acció estratègica d’acostament a les comunitats i famílies d’un servei de salut programat i preventiu.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València finança este programa amb càrrec al Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019, per una quantia total màxima de 100.800 €, que es distribuïx entre les aplicacions 607.311.01.462.00.78, per un import de 99.600 €, i 607.311.01.468.00.78, per un import de 1.200 €. El Consorci es compromet a: a) Desenvolupar el programa La Ruta de la Salut en un màxim de 84 entitats locals i proporcionar el personal qualificat i els mitjans materials per a la realització d'un conjunt de xarrades i proves mèdiques.

Año / Núm. conv.:

2019/141

Fecha convenio:

05-11-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

26.160,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ANÀLISI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA EN L'EXERCICI 2019

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Firmante:

Ana Barceló Chico

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, i el Consorci, per a la realització del programa d’ Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel· la.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València finança aquest programa amb càrrec al Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019, per una quantia total màxima de 26.160 €, que es distribuïx entre les aplicacions 607.311.01.462.00.78, per un import de 25.920 €, i 607.311.01.468.00.78, per un import de 240 €. El Consorci es compromet a: a) Aportar els dispositius i el personal qualificat del seu Servei de Microbiologia, Secció de Microbiologia Ambiental, per a la realització de les anàlisis de legionel· la en cent nou entitats locals, i realitzarà quatre analítiques percadascuna d'elles.

Año / Núm. conv.:

2019/140

Fecha convenio:

05-11-2019

Fecha fin:

05-11-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.718,62

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’ALZIRA PER A OBRES DE “MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL RIU JÚCAR EN EL TERME MUNICIPAL D'ALZIRA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alzira

Firmante:

Diego Gómez i Garcia

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Alzira en el finançament i execució de les obres de “Millora ambiental dels marges del riu Júcar en el municipi d'Alzira”.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.718,62 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.679,66 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/139

Fecha convenio:

05-11-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

13.040,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I MEDIACIÓ F

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Firmante:

Jesús Muñoz Carrasquer

Objeto:

L’objecte del present conveni serà: a. Facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col· laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAS la suma de tretze mil quaranta euros (13.040 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts. L’Il· lustre Col· legi d’Advocats de Sueca assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de Valencia en la seua pàgina web.

Año / Núm. conv.:

2019/138

Fecha convenio:

05-11-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

19.340,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS D’ALZIRA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I MEDIACIÓ F

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio Abogados de Alzira

Firmante:

Agustín Fererr Olaso

Objeto:

L’objecte del present conveni serà: a. Facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col· laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAA la suma de dènou mil tres-cents quaranta euros (19.340 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts. L'Il· lustre Col· legi d'Advocats d'Alzira assumix l'obligació de fer pública la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web,

Año / Núm. conv.:

2019/137

Fecha convenio:

05-11-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I MEDIACIÓ

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio Abogados de Valencia

Firmante:

Auxiliadora Borja Albiol

Objeto:

L’objecte del present conveni serà: a) Facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a l’habitatge habitual.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAV la suma de dos-cents mil euros (200.000 €). L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de Valencia en la seua pàgina web,

Año / Núm. conv.:

2019/136

Fecha convenio:

29-10-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

38.673,92

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ELIANA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAI DEGRADAT JUNT AMB EL BARRANC DE MANDOR” EN EL MUNICIPI DE L'ELIANA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Eliana

Firmante:

Salvador Torrent Catalá

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de l’Eliana en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d’espai degradat junt al Barranc de Mandor” en el municipi de l’Eliana.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.673,92 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.668,48 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/135

Fecha convenio:

28-10-2019

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I ELS AJUNTAMENTS DE MARINES I OLOCAU, PER A LA REGULARITZACIÓ DEL VIAL DEL CORDEL DE LA GARROFERA.

Centro de gestión:

Presidència

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Marines

Firmante:

María Dolores Celda Lluesma

Objeto:

Este acuerdo tiene por objeto la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Marines I Olocau, en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias para la eficaz respuesta ante la necesidad pública e interés general de regularizar el vial el Cordel de la Garrofera a la función propia del uso que esta teniendo el mismo.

Obligaciones de las partes:

La Generalitat Valenciana autorizará, mediante la suscripción del correspondiente acuerdo, a la Diputación de Valencia para la ejecutar las obras, garantizando la fluidez del tráfico, el acceso a la Base Militar, facilitando un servicio correcto a todos los polígonos industriales y propiedades colindantes a la carretera, respetando y garantizando, en su caso el tránsito pecuario. Diputación de Valencia se compromete a redactar el proyecto constructivo para la licitación de las obras así como su posterior ejecución. El Ayuntamiento de Marines se compromete a facilitar las autorizaciones.

Año / Núm. conv.:

2019/134

Fecha convenio:

21-10-2019

Fecha fin:

21-10-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

41.127,98

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A OBRES D' ADEQUACIÓ DEL "BARRANC DE LES FONTETES” EN EL MUNICIPI DE QUATRETONDA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quatretonda

Firmante:

Aina Benavent Gimenez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Quatretonda en el finançament i execució de les obres de “Adequació del barranc de Les Fontetes” en el muncipi de Quatretonda.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.127,98 euros. Correspon a l'Ajuntament de Quatretonda: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.257,88 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/133

Fecha convenio:

26-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

7.865,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ RUSSAFA ESCÈNICA PER A la REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE TARDOR 2019.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ASSOCIACIÓ RUSSAFA ESCÈNICA

Firmante:

Dídac Domenech Garrido

Objeto:

És objecte del present conveni establir les bases per a la col· laboració entre l’associació Russafa Escènica i la Diputació de València, per a la realització conjunta del Festival de Tardor 2019.

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar aquesta participació, la Diputació de València destinarà al projecte la quantitat de 7.865 euros. L'associació Russafa Escènica a: 1. Responsabilitzar-se de la posada en pràctica i organització logística i material del Festival. 2. Aportar els recursos humans necessaris per a la realització de l'objecte d'aquest conveni.

Año / Núm. conv.:

2019/132

Fecha convenio:

25-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2019, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE INSERCIÓ DE JÓVENS TUTELATS EN 2019

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Cruz Roja Española

Firmante:

Rafael Gandia Balaguer

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb la Cruz Roja Española en el finançament del projecte Inserció de jóvens tutelats en l’any 2019, per a la realització d'accions d'acompanyament social i educatiu que faciliten la inserció de jóvens en risc d'exclusió social d'ambdós sexes, amb edats compreses entre els 16 i els 23 anys, vinculats al sistema de Protecció a la Infància i a la Adolescència.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Cruz Roja Española per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per un import de 50.000 €. L’entitat beneficiària es compromet a: a) Executar el projecte Inserció de jóvens tutelats des de l'1 de gener fins al 15 d'octubre de 2019 i aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Año / Núm. conv.:

2019/131

Fecha convenio:

16-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ PACTEM NORD I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA «II FASE DEL PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DEL TERRITORI EN MATÈRIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Consorcio Pactem Nord

Firmante:

Rafael García García

Objeto:

L’objecte d’aquest conveni entre la Diputació de València i Pactem Nord és el desenvolupament de la «II fase del Projecte per a la capacitació del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: serveis avançats», que es durà a terme als municipis de l’Horta Nord, d’acord amb les necessitats d’actuació detectades en aquests

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València aportarà a Pactem Nord, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, Pactem Nord es compromet a: a) Efectuar les activitats previstes en la «II fase del Projecte per a la capacitació del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: serveis avançats» per al 2019. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València

Año / Núm. conv.:

2019/130

Fecha convenio:

13-09-2019

Fecha fin:

13-09-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

37.559,78

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PARA OBRAS DE “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ULLAL GRAN Y DE LES PENYENTES”, EN EL MUNICIPIO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en la financiación y ejecución de las obras de “Recuperación ambiental del Ullal Gran y de Les Penyentes” en el municipio de Tavernes de la Valldigna

Obligaciones de las partes:

Corresponde a la Diputación de Valencia: a) Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. b) Financiar el 80 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 37.559,78 euros. Corresponde al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna: a) El Ayuntamiento firmante se compromete a aportar el 20 % restante del coste total de las obras, lo que supone la cantidad de 9.389,94 euros

Año / Núm. conv.:

2019/129

Fecha convenio:

12-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31/12/2019

Relacionado con convenio:

Importe:

40.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAMBDA, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE GENERO DENTRO DEL PROGRAMA DIVERSIA CON LA DIPU.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Firmante:

Alec Casanova Ferrer

Objeto:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y del colectivo LAMBDA, el desarrollo del Plan DIVERSIA, que se llevará a cabo en aquellos municipios de la provincia de Valencia propuestos por LAMBDA, de común acuerdo con la Diputación de Valencia, conforme a las necesidades de actuación detectadas en los mismos, y que cuenta con los siguientes objetivos: Apoyar a la infancia y juventud LGTB en su proceso de desarrollo personal e informar y asesorar a quienes estén sufriendo algún tipo de discriminación o rechazo.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia aportará a LAMBDA, para el desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, una subvención directa por importe de 40.000 euros. LAMBDA se compromete a: a) Organizar y gestionar el Plan DIVERSIA para 2019. b) Hacer constar la colaboración de la Diputación de Valencia.

Año / Núm. conv.:

2019/128

Fecha convenio:

06-09-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i Cambra València per al desenrotllament dels programes: TIC Cambres 2019 · Oficina de Transformació Digital.

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València (Cambra València)

Firmante:

José Vicente Morata Estragues

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació i Cambra València en els programes TIC s 2019 de Cambra València: TIC Cambres i Oficina de Transformació Digital.

Obligaciones de las partes:

En virtut del present conveni Cambra Valencia es compromet a organitzar, gestionar i desenrotllar les actuacions necessaries per a l'execució dels programes anteriorment referits, destinant els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats. La Diputació aportara la quantitat de 150.000,00 euros, amb carrec a l'aplicació pressupostaria 411.92300.48200 del Pressupost General de 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/127

Fecha convenio:

27-08-2019

Fecha fin:

27-08-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

55.757,81

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’ADEMUZ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “MINIMITZACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS EN LA VESSANT NORD D'ADEMUZ”.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Ademuz

Firmante:

Ángel Andrés González

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Ademuz en el finançament i execució de les obres de “Minimització de riscos geològics en la vessant nord d'Ademuz”

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 95 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 55.757,81 euros (IVA inclòs). Correspon a l'Ajuntament d’Ademuz: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 5 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 2.934,62 euros (IVA inclòs).

Año / Núm. conv.:

2019/126

Fecha convenio:

16-08-2019

Fecha fin:

16-08-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

37.800,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE CHULILLA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ITINERARI ACCESSIBLE AL PARATGE MUNICIPAL LOS CALDERONES”

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Chulilla

Firmante:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Chulilla en el finançament i execució de les obres “Itinerari accesible al Paratge Municipal Los Calderones”.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l’obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 37.800 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/125

Fecha convenio:

16-08-2019

Fecha fin:

16-08-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

48.367,75

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL PARCEL·LA SECTOR QUINT II 4” EN EL MUNICIPI DE MISLATA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Mislata

Firmante:

Carlos Fernandez Bielsa

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Mislata en el finançament i execució de les obres “Recuperació ambiental parcel·la sector Quint II 4” en el municipi de Mislata.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80% del cost de l'obra, la qual cosa representa la quantitat de 48.367,75 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 12.091,94 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/124

Fecha convenio:

16-08-2019

Fecha fin:

16-08-2023

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

44.766,37

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ÈNOVA PER A OBRES DE REGENERACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PI D’AMBROSIO” EN EL MUNICIPI DE L’ÈNOVA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Énova

Firmante:

Tomás Giner Esparza

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de L’Ènova en el finançament i execució de les obres de “Regeneració i adequació de la zona del Pi d’Ambrosio” en el muncipi de L’Ènova.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.766,37 euros. Correspon a l'Ajuntament de L’Ènova: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,71 euros

Año / Núm. conv.:

2019/123

Fecha convenio:

04-07-2019

Fecha fin:

04-07-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

40.939,96

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS: ZONA GINJOLER, MARGE ESQUERRE RIU SERPIS” EN EL MUNICIPI DE EL REAL DE GANDIA

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Real de Gandía

Firmante:

Gustavo Mascarell Tarazona

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de El Real de Gandia en el finançament i execució de les obres de “Recuperació espais degradats: zona Ginjoler, marge esquerre riu Serpis” en el municipi de El Real de Gandia.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85% del cost de l'obra, la qual cosa representa la quantitat de 40.939,96 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 7.224,70 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/122

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

10-07-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

54.362,71

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’UTIEL PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “MUR DE GABIONS EN EL REMEDIO”. UTIEL (VALÈNCIA)”.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Utiel

Firmante:

Fernando Benlliure García

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Utiel en el finançament i execució de les obres de “Mur de Gabions en el Remedio. Utiel (València)”,

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 54.362,71 euros (IVA inclòs). Correspon a l'Ajuntament d’Utiel aportar el 10 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 6.040,30 euros (IVA inclòs)

Año / Núm. conv.:

2019/121

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

10-07-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

56.911,47

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’OLOCAU PER A OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA FONT DE LA SALUT PER A MINIMITZAR RISCOS GEOLÒGICS I RESTAURAR ELS DESPRENIMENTS OCASIONATS PELS FENÒMENS METEOROLÒGICS EN EL MUNICIPI D’OLOCAU

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Olocau

Firmante:

Antonio Ropero Morales

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Olocau en el finançament i execució de les obres de “Restauració ambiental de la Font de la Salut per a minimitzar els riscos geològics i restaurar els despreniments ocasionats pels fenòmens meteorològics” en el municipi d’Olocau.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 95% del cost de l'obra, que, d'acord amb el projecte inicialment aprovat, suposa la quantitat de 56.911,47 euros. Correspon a l'Ajuntament d’Olocau: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 5% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 2.995,34 euros

Año / Núm. conv.:

2019/120

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

20.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA A LADIFUSIÓ DELS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EN 2019.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Unió de Xicotets Agricultors del País Valencià

Firmante:

Rafael Cervera Calduch

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Educació, col· laborarà amb la UPA-PV per a facilitar informació i capacitació als agricultors en relació al PDR de la Comunitat Valenciana a la província de València o altres línies d'actuació, amb la finalitat que puguen desenvolupar la seua activitat d'una forma eficient i òptima, i aprofiten les oportunitats i ajudes que els brinda l'Administració autonòmica, nacional o europea, que els mantindrà actualitzats en les normativesexistents des del punt de v

Obligaciones de las partes:

L'entitat beneficiària es compromet a: Organitzar i impartir les activitats informatives en els termes següents: Termini d'execució: des de l'1 de gener fins al 15 de novembre de 2019. La Diputació Provincial de València aportarà a la UPA-PV per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa per import de 20.000 € prevista nominativament en l'aplicació 600.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/119

Fecha convenio:

10-07-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ (LA UNIÓ), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL DESENVOLUPAMENTDEL PROGRAMA “ALIMENTS ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA” EN 2019.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià

Firmante:

Carles Peris Ramos

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb LA UNIÓ per al desenvolupament del programa “Aliments ecològics i de proximitat en els centres escolars de la província de València” en l'any 2019, per a la realització d'accions formatives dirigides a alumnes d'entre 6 i 12 anys de centres docents públics de la província de València, a fi de fomentar l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludables en la població infantil, per mitjà de la promoció del consumde productes locals, de temporada

Obligaciones de las partes:

L'entitat beneficiària es compromet a organitzar i impartir les activitats formatives i aportar el personal necessari per a la correcta realització de les activitats. La Diputació Provincial de València aportarà a LA UNIÓ per al desenvolupament de les accions objecte del present Conveni una subvenció directa per un import de 50.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 600.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/118

Fecha convenio:

26-06-2019

Fecha fin:

Vigencia:

19 mayo 2019

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADAGIO, S.L., I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL SUBMINISTRA-MENT D’INSTRUMENTS EN EL 43 CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

ADAGIO, SL

Firmante:

Juan Jose Hoyos Sancho

Objeto:

L’objecte del present Conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l’empresa ADAGIO, S.L. en el desenvolupament del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig de 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València es compromet, per mitjà del present Conveni, a destacar el patrocini aportat per l’empresa ADAGIO, S.L. en forma de cessió de l’instrumental en tots els mitjans que s’utilitzen per a la promoció i la difusió del Certamen. L’empresa ADAGIO, S.L, es compromet a cedir de forma gratuïta els instruments musicals de percussió, corda i vent necessaris per a l’execució de les obres a interpretar per les bandes participants, com a contraprestació per la difusió de la marca de l’empresa en tots els mitjans que s’utilitzen per a la promoció i difusió del Certamen.

Año / Núm. conv.:

2019/117

Fecha convenio:

26-06-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

32.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ PROCICLISMO

Centro de gestión:

--

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Prociclismo

Firmante:

Angel Casero Moreno

Objeto:

És objecte del present conveni la col·laboració econòmica del Patronat amb l'associació Prociclisme en la realització i desenrotllament de dos etapes de la 70a Volta a la Comunitat Valenciana”, els dies 8 i 10 de febrer de 2019:

Obligaciones de las partes:

Obligacions de l’associació Prociclismo: Organitzar, en el marc de la “70a Volta a la Comunitat Valenciana” les dos etapes que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa. L'ajuda econòmica per a l'organització i celebració de les dos etapes de la “70a Volta a la Comunitat Valenciana” que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa, serà de 32.000 €,

Año / Núm. conv.:

2019/116

Fecha convenio:

26-06-2019

Fecha fin:

26-06-2023

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

44.768,88

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PETRÉS PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS EN LA MUNTANYA LA RODANA A PETRÉS”

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Petres

Firmante:

Pere Peiró García

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Petrés en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d’espais degradats en la muntanya La Rodana” en el terme municipal de Petrés.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.768,88 euros. Correspon a l'Ajuntament de Petrés: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,91 euros

Año / Núm. conv.:

2019/115

Fecha convenio:

14-06-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’ASOCIACIÓ VALENCIANA DE CARITAT, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2019, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Centro de gestión:

Servei de Benestar social

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Asociación Valenciana de Caridad

Firmante:

luis Miralles Torija-Gascó

Objeto:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb l’Asociación Valenciana de Caridad, en el finançament del projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, durant l’any 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de València aportarà a l’Asociación Valenciana de Caridad per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per un import de 50.000 €, L’entitat beneficiària es compromet a executar el projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, i a aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris

Año / Núm. conv.:

2019/114

Fecha convenio:

04-06-2019

Fecha fin:

30-06-2019

Vigencia:

Hasta fin Certamen

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos S.L., i Polimúsica, S.A. i la Diputació de València pel subministrament d’un piano acustic i un teclat en el 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, a celebrar els dies 18 i 19 de maig de 2019

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Clemente Pianos

Firmante:

Javier Clemente Domingo

Objeto:

L’objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l’empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig del 2019.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València es compromet pel present conveni a destacar el patrocini aportat per les empreses Clemente Pianos, S.L. y Polimúsica S.A., en forma de cessió d’un piano acustic i un teclat, en quants mitjans s’usen per a la promoció i difusió del Certamen. Les empreses es comprometen a cedir de forma gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l’execució de les obres que s’han d’interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l’empresa en tots els mitjans que s’usen per a la promoció i difusió del Certamen: ¿ PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) ¿ PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Año / Núm. conv.:

2019/113

Fecha convenio:

31-05-2019

Fecha fin:

31-05-2022

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

38.719,72

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS EN EL MARGE DRET DEL RIU MAGRO” EN EL MUNICIPI DE L’ALCÚDIA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de L’Alcúdia en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d'espais degradats en el marge dret del riu Magro” en el muncipi de L’Alcúdia.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.719,72 euros. Correspon a l'Ajuntament de L’Alcúdia: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.679,93 euros,

Año / Núm. conv.:

2019/112

Fecha convenio:

30-05-2019

Fecha fin:

30-05-2022

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

41.134,97

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SENYERA PER A OBRES DE “CONDICIONAMENT D’ESPAI DEGRADAT EN LA ZONA DEL RIU ALBAIDA” EN EL MUNICIPI DE SENYERA.

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Senyera

Firmante:

Francisca María Momparler Orta

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Senyera en el finançament i execució de les obres de “Condicionament d’espai degradat en la zona del riu Albaida” en el muncipi de Senyera.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.134,97 euros. Correspon a l'Ajuntament de Senyera: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.259,11 euros

Año / Núm. conv.:

2019/111

Fecha convenio:

23-05-2019

Fecha fin:

23-05-2022

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

44.768,66

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’OTOS PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ DEL ASSUT DEL POET I DEL ASSUT DE LA PANTÀLIGA” EN EL MUNICIPI D’OTOS

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Otos

Firmante:

Mario Mira Alfonso

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Otos en el finançament i execució de les obres de “Recuperació del Assut del Poet i del Assut de la Pantàliga”.

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació de València, entre altres: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.768,66 euros. Correspon a l'Ajuntament d’Otos: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,89 euros.

Año / Núm. conv.:

2019/110

Fecha convenio:

23-05-2019

Fecha fin:

31-12-2019

Vigencia:

31-12-2019

Relacionado con convenio:

Importe:

45.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL “GALAICOS: UN PUEBLO ENTRE DOS MUNDOS” EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA.

Centro de gestión:

Área de Cultura

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Diputación Provincial de Pontevedra

Firmante:

María del Carmen Silva Rego

Objeto:

Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Diputación de Valencia y la Diputación de Pontevedra para la organización y presentación de la exposición temporal itinerante "GALAICOS: Un pueblo entre dos mundos" (en adelante “la Exposición”) en el MPV.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia a través del Museu de Prehistòria de València se compromete a: Proporcionar la sala de exposiciones temporales del MPV para la Exposición durante todo el tiempo de duración de la misma, garantizando que cumple las condiciones necesarias de seguridad contra robo e incendio y de vigilancia diurna y nocturna, y cuenta con los medios electrónicos y humanos necesarios para proteger las obras que formen parte de la Exposición. La Diputación de Pontevedra se compromete a: Realizar la ejecución, control y seguimiento del contrato para la producción e itinerancia de la exposición "GALAICOS: Un pueblo entre dos mundos", en el marco del Programa Integral para la puesta en valor de los yacimientos Galaico-Romanos en la provincia de Pontevedra

Año / Núm. conv.:

2019/109

Fecha convenio:

22-05-2019

Fecha fin:

22-07-2020

Vigencia:

Fin julio 2020

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE TEATRE ESCALANTE A L’ESPAI JOVE VLC.

Centro de gestión:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València (Regidor Jovientut)

Firmante:

Roberto Jaramillo Martínez

Objeto:

Aprovar la Pròrroga del Conveni de col· laboració entre l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València per al desenvolupament de l'activitat de l'Escola de Teatre Escalante en l'edifici Espai Jove VLC en el sentit d'ampliar la vigència del conveni fins al mes de juliol de 2020.

Obligaciones de las partes:

Año / Núm. conv.:

2019/108

Fecha convenio:

15-05-2019

Fecha fin:

Vigencia:

hasta clausura expo

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "LA DIPUTACIÓ A LES COMARQUES" AMB LES EXPOSICIONS "MEMÒRIA DE LA MODERNITAT" A SAGUNT I "CONEIX LA DIPUTACIÓ" I L'EXPOSICIÓ "DONES EN MARXA".

Centro de gestión:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

Realitzar al municipi de Sagunt, al llarg de l'any 2019 les exposicions de gran format produïdes per l'OFITEC de la Diputació: Memòria de la Modernitat a Sagunt, complementada amb la menor Coneix la Diputació, totes dos incloses en el "Programa La Diputació a les Comarques" i l'exposició autònoma "Dones en marxa".

Obligaciones de las partes:

Per part de la Diputació, aportarà la producció bàsica de les exposicions així com la seua adaptació al marc singular de Sagunt: Comunicació i Difusió, Conservació Preventiva, Assegurances... El transport dels visitants d'altres municipis dins del Subprograma de visites guiades comarcals. Per part de l'ajuntament cedirà gratuïtament les instalacions per a realitzar les exposicions.

Año / Núm. conv.:

2019/107

Fecha convenio:

13-05-2019

Fecha fin:

Vigencia:

FIN EXPO

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centro de gestión:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Universitat Politècnica de València

Firmante:

Francisco José Mora Mas,

Objeto:

L'objecte del present Acord marc és establir un marc de col·laboració entre la UPV i la DV per al foment i l'intercanvi d'experiéncies en els camps de la docencia, la recerca, la gestió del patrimoni historie artístic i documental, dins d'aquelles árees en les quals ambdues entitats tinguen un interés.

Obligaciones de las partes:

Ambdues parts es comprometen, en la mesura deis mitjans de qué disposen, i segons les normes de cadascuna, a: - Afavorir la col·laboració per a l'elaboració i l'execució conjunta de projectes en matéries d'interés comú. - Promoure la participació en projectes i programes de cooperació i recerca bilaterals o multilaterals.

Año / Núm. conv.:

2019/106

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA EN MATERIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Sindicatura de Comptes

Firmante:

Vicent Cucarella Tormo

Objeto:

És objecte d'aquest conveni establir els termes i les condicions de la col· laboració entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la Diputació de Valencia, en materia de tecnologies de la informació i la comunicació, administració electronica i transformació digital,

Obligaciones de las partes:

En general, les parts signataries d'aquest conveni es comprometen a fer totes les accions que siguen necessaries per a la correcta i completa execució de les actuacions, els programes i les iniciatives conjuntes que es desenvolupen en virtut d'aquest conveni.

Año / Núm. conv.:

2019/105

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE TERRATEIG AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamet de Tarreteig

Firmante:

Celia Juan Escriva

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Terrateig al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/104

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE NÀQUERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Nàquera

Firmante:

Damián Ibáñez Navarro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Nàquera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/103

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE ENTIDAD LOCAL MENOR MARENY DE BARRAQUETES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Entidad Local Menor Mareny de Barraquetes

Firmante:

Jordi Sanjaime Vivo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Mareny de Barraquetes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/102

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE LLÍRIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Lliria

Firmante:

Manuel Civera Salvador

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llíria al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/101

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE GODELLETA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godelleta

Firmante:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Godelleta al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/100

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE ALBAIDA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albaida

Firmante:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Albaida al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/099

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U. -GESPA S.L.U. AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. -GESPAS.L.U.

Firmante:

Jorge Silvestre Sanchis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Gestión y Servicios Paterna SLU al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/098

Fecha convenio:

09-05-2019

Fecha fin:

09-05-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE PUEBLA DE SAN MIGUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de La Puebla de San Miguel

Firmante:

Eva María Azcutia Marqués

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de La Puebla de San Miguel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/097

Fecha convenio:

02-05-2019

Fecha fin:

02-05-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SUECA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sueca

Firmante:

Raquel Tamarit Iranzo

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Año / Núm. conv.:

2019/096

Fecha convenio:

02-05-2019

Fecha fin:

02-05-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNIDAD DE LA CANAL DE NAVARRÉS

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de La Canal de Navarrés

Firmante:

Pilar Teresa Sarrión

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i la mancomunidad

Año / Núm. conv.:

2019/095

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TORRES TORRES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torres Torres

Firmante:

Rafael Moises Gil Ballester

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Torres Torres al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/094

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TORRELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torrella

Firmante:

Francisco Moreno Gaya

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Torrella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/093

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Tavernes de la Valldigna al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/092

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SUMACÀRCER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sumacàcer

Firmante:

Txema Peláez Palazón

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sumacàrcer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/091

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SOLLANA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sollana

Firmante:

Vicente José Cordoñer Senón

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sollana al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/090

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SENYERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Senyera

Firmante:

Francisca María Momparler Orta

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Senyera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/089

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE POLINYA DE XÙQUER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Polinyà del Xúquer

Firmante:

Oscar Navarro Torres

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Polinyà de Xúquer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/088

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D' OLIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Oliva

Firmante:

David Gonzalez Martínez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Oliva al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/087

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MONTSERRAT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montserrat

Firmante:

Josep María Mas i García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Montserrat al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/086

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MIRAMAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Miramar

Firmante:

Asensio Llorca Bertó

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Miramar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/085

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Firmante:

Salvador Femenía Peiro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Mancomunitat Municipis de la Safor al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/084

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE GÁTOVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gátova

Firmante:

Manuel Martínez Romero

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Gàtova al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/083

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE ENTIDAD LOCAL MENOR DE EL PERELLÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Entidad local menor de el Perelló

Firmante:

Andrés Fernández Ferrer

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'El Perelló al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/082

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CHULILLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Chulilla

Firmante:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objeto:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CHULILLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/081

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CERDÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntamernt de Cerdà

Firmante:

Jose Luis Gijon Segrelles

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Cerdàl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/080

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CAUDETE DE LAS FUENTES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Caudete de la Fuentes

Firmante:

Vanesa Lopez Guijarro

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Caudete de las Fuentesl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/079

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT CANALS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Canals

Firmante:

Ricardo Requena Muñoz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Canals al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/078

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BUFALI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bufali

Firmante:

Estefanía Mollà Camarasa

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Bufali al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/077

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENISSODA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benissoda

Firmante:

Miguel Lluch Roig

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'ajuntament de Benissoda al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València.

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/076

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benirredra

Firmante:

Dolores Cardona Llopis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benirredrà al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/075

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benimuslem

Firmante:

Mº Antonia Vilar Quilis

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benimuslem al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/074

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Firmante:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benifairó de Les Valls al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/073

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENETÚSSER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benetússer

Firmante:

Eva Sanz Portero

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benetússer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/072

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D'ALFARP AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alfarp

Firmante:

Santiago Cervera Cardete

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Alfarp al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/071

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D'ABALAT DELS SORELLS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Albalat dels Sorells

Firmante:

Nicolau Claramunt Ruiz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Albalat dels Sorellsl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/070

Fecha convenio:

26-04-2019

Fecha fin:

26-04-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MARINES

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Aielo De Malferit

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Año / Núm. conv.:

2019/069

Fecha convenio:

24-04-2019

Fecha fin:

24-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MASSALFASSAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Massalfassar

Firmante:

Carlos Fontestad Muñoz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Massalfassarl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/068

Fecha convenio:

24-04-2019

Fecha fin:

24-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BURJASSOT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Burjassot

Firmante:

Rafael García García

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Burjassot al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/067

Fecha convenio:

24-04-2019

Fecha fin:

24-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT D' OTOS PER A L’ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA OBRA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA»

Centro de gestión:

Servei de Medi Ambient

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Otos

Firmante:

Mario Mira Alfonso

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d’ambdues corporacions en el finançament i la realització de l'actuació EN LES INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, OBRA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de OTOS.

Obligaciones de las partes:

L’Ajuntament de OTOS s’obliga al següent: A redactar un projecte que detalle l´obra en les INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA» La subvenció que la Diputació concedix a l’empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) euros, que s'abonaran a càrrec de l'aplicació pressupostària 711/45200/76200 del presupost de 2019.

Año / Núm. conv.:

2019/066

Fecha convenio:

15-04-2019

Fecha fin:

15-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT SERVEIS BENESTAR SOCIAL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Mancomunitat Serveis bienestar social

Firmante:

Rafaela Aliaga Sendra

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/065

Fecha convenio:

11-04-2019

Fecha fin:

11-04-2021

Vigencia:

24 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Firmante:

Felip Hernandis Sancho

Objeto:

Modificar la clàusula tercera.

Obligaciones de las partes:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Año / Núm. conv.:

2019/064

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLALONGA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villalonga

Firmante:

Enrique Llorca Miñana

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Villalonga al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/063

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SUECA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sueca

Firmante:

Raquel Tamarit Iranzo

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sueca al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/062

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE POTRÍES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Potries

Firmante:

Assumpció Domínguez medina

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Potríes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/061

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palmera

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Palmera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/060

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Museros

Firmante:

Cristina Civera Balaguer

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Museros al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/059

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MARINES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Marines

Firmante:

María Dolores Celda Lluesma

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Manires al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/058

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manuel

Firmante:

Jose Luis Juan Pinter

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Manuel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/057

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llombai

Firmante:

Anselmo Cardona Puig

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llombai al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/056

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE LA CORONA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llocnou de la Corona

Firmante:

Manuel Gimeno Ruiz

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llocnou de la Corona al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/055

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLAURÍ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Llaurí

Firmante:

Ana M. González Herdado

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llaurí al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/054

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Llosa de Ranes

Firmante:

Evarist Aznar Teruel

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de la Llosa de Ranes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/053

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE JARAFUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Jarafuel

Firmante:

Fernando Jorge García Martínez

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Jarafuel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/052

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Gandia al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/051

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2023

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DEL PALOMAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Palomar

Firmante:

Jordi Vila Vila

Objeto:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió del Palomar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligaciones de las partes:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Año / Núm. conv.:

2019/050

Fecha convenio:

02-04-2019

Fecha fin:

02-04-2019

Vigencia:

48 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CATARROJA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centro de gestión:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Firmante Diputación:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entidades