Buscar Convenio


Entre
y
Núm. conv. / Año:

2017/057

Fecha convenio:

30-05-2017

Fecha fin:

Vigencia:

7 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

300.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL VALÈNCIA CLUB D'ATLETISME PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Valencia Club de Atletismo

Firmante:

--- ---

Objeto:

La realització d'activitats i l'assistència a campionats oficials proposats per a la temporada esportiva 2016/2017

Obligaciones de las partes:

A participar en les activitats proposades en el conveni, fer constar la participació de la Diputació i justificar les despeses

Núm. conv. / Año:

2017/056

Fecha convenio:

23-05-2017

Fecha fin:

23-08-2017

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

417.361,63

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni singular de col·laboració amb l'Ajuntament de Torrent per a l'actuació "Reurbanització dels carrers Mare de Deu de l'Olivar i Sant Pere Martir"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Torrent

Firmante:

Juan Jesús Ros Piles

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i execució de les obres "Reurbanització dels carrers Mare de Deu de l'Olivar i Sant Pere Martir"

Obligaciones de las partes:

L'Ajuntament de Torrent és compromet a la gestió de l'obra i la Diputació al seu finançament

Núm. conv. / Año:

2017/055

Fecha convenio:

10-05-2017

Fecha fin:

09-05-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestión Tributaria

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Requena

Firmante:

Mario Sánchez Gonzalez

Objeto:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes.

Núm. conv. / Año:

2017/054

Fecha convenio:

08-05-2017

Fecha fin:

07-05-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT LA SERRANIA PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de la Serranía

Firmante:

Teresa Cervera García

Objeto:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/053

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

27-04-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

117.435,58

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRA PER A L'ACTUACIÓ « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL»

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benirredra

Firmante:

Dolores Cardona Llopis

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL »

Obligaciones de las partes:

La Diputació a subvencionar l'obra i l'Ajuntament de Beniredra a redactar i executar el proyecte.

Núm. conv. / Año:

2017/052

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

27-04-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

16.182,69

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE LA CORONA PER A L'ACTUACIÓ « ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA»

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

Firmante:

Manuel Gimeno Ruiz

Objeto:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de I' actuació de «ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA »

Obligaciones de las partes:

A l'adjudicació del subministrament abans del 31 de desembre de 2017, i a presentar el quadre resum d'adjudicació en la Diputació, el model de la qual li serà facilitat per esta, desglossant base imposable, IVA deduïble, IVA no deduïble (l'IVA deduïble no serà subvencionable).

Núm. conv. / Año:

2017/051

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA DEMARCACIÓ A VALÈNCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS AGRÒNOMS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

Firmante:

Baldomero Segura García del Rio

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Agrònoms en la província, per mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

acorden col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Enginyers Agrònoms per les entitats locals que els necessiten

Núm. conv. / Año:

2017/050

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI PROFESSIONAL D'AMBIENTÓLOGOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AMBIENTÓLOGOS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ( COAMBCV)

Firmante:

José Toledo Marqués

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Ambientólogos (Llicenciats-graduats en ciències ambientals) en la província, mitjànçant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió

Obligaciones de las partes:

Col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Ambientólegs, per les entitats locals que els necessiten.

Núm. conv. / Año:

2017/049

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE !'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ PELS ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana

Firmante:

Sergio Goterris España

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers de Telecomunicació en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que els entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València i el COITCV col·laboraran en la contractació administrativa d'Enginyers de Telecomunicació per a la prestació de serveis en els entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Núm. conv. / Año:

2017/048

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE BIÒLEGS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

Firmante:

José Ignacio Lacomba Andueza

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis de Biòlegs en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

Realitzar totes les funcions que consten en el plec de clàusules administratives aprovat per l'Ajuntament

Núm. conv. / Año:

2017/047

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA GEOMATICA l TOPOGRÀFICA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA l ENGINYERS EN GEOMATICA l TOPOGRAFIA PER LES EELL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomatica i Topogràfica de la CV i Murcia

Firmante:

Gabriel Donaire Salas

Objeto:

col·laboraraR en la contractació administrativa d'Enginyers Tècnics en Topografia i Enginyers en Geomatica i Topografia per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Obligaciones de las partes:

Gestió cartogràfica del municipi

Núm. conv. / Año:

2017/046

Fecha convenio:

28-04-2017

Fecha fin:

27-04-2017

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE NAVARRES PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Navarrés

Firmante:

Estela Darocas Marín

Objeto:

Implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal· lac ió de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/045

Fecha convenio:

27-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE SUECA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/044

Fecha convenio:

27-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Firmante:

Rafael Bonmatí llorens

Objeto:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/043

Fecha convenio:

27-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA, PERA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

Firmante:

Antonio Llacer

Objeto:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/042

Fecha convenio:

11-04-2017

Fecha fin:

10-04-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENISSANÓ I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benissanó

Firmante:

Mª Amparo Navarro Bargues

Objeto:

La Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Benissanó convenen la prestació deis servicis de recaptació en relació amb els seus ingressos de dret públic.

Obligaciones de las partes:

La Diputació percebra la quantitat que resulte d'aplicar la taxa per prestació deis servicis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment, d'acord amb l'Ordenanc;a Fiscal reguladora

Núm. conv. / Año:

2017/041

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN LLETRES I CIENCIES DE VALÈNCIA I CASTELLÓ SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ D'ARQUEÓLEGS PER A LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi de Doctors i Llicenciats en lletres i Ciencies de Valencia i Castelló

Firmante:

Mª Jesús Recio Sanchez

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Arqueólegs en la província, mitjanc;ant una acció coordinada, que permeta que les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/040

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GRADUATS SOCIALS PER LES ENTITATS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial de Graduats Socials de Valencia

Firmante:

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Objeto:

contractació administrativa de Graduats Socials per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/039

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'ASSOCIACIÓ I COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS. SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi d'Enginyers Tecnics Forestals

Firmante:

Mª. Pilar Avizanda Cuesta

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Tecnics Forestals en la província de Valencia, mitjançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat economica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/038

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I DE GRAU DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I ENGINYER DE GRAU PERLES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de grado de Valencia

Firmante:

Angelica Gómez Gonzalez

Objeto:

Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics lndustrials i Enginyers de Grau per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/037

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS INDUSTRIALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials

Firmante:

Salvador Puigdengolas Roses

Objeto:

La contractació administrativa d'Enginyers lndustrials Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol -liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

Atendre a les necessitats d'aquestes en els aspectes tecnics propis de l'exercici de l'activitat d'Enginyer Industrial.

Núm. conv. / Año:

2017/036

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI TERRITORIAL D'ARQUITECTES DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ARQUITECTES PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

Firmante:

Mariano F. Bolant Serra

Objeto:

la contractació administrativa d'Arquitectes Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests técnics en la seua plantilla, que així ho sol·liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

Atendre a les necessitats de les AALL en els aspectes técnics propis de l'exercici de l'activitat d'Arquitecte.

Núm. conv. / Año:

2017/035

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS/ARQUITECTES TECNICS 1 ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'APARELLADORS/ ARQUITECTES TECNICS PERLES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

Firmante:

Vicente Terol Orero

Objeto:

La contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

la contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Núm. conv. / Año:

2017/034

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ A VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS 1PORTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS DE CAMINS PER LES ENTITA TS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports en la Comunitat Valenciana

Firmante:

Federico Bonet Zapater

Objeto:

La contractació administrativa d'Enginyers de Camins Canals i Ports per a la per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/033

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA ZONA DE VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES PER LES ENTITA TS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques

Firmante:

Laura de la Fuente garcía

Objeto:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Técnics d'Obres Públiques en la província, mijançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligaciones de las partes:

la Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics d'Obres Públiques per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni

Núm. conv. / Año:

2017/032

Fecha convenio:

06-04-2017

Fecha fin:

31-12-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÉCNICS AGRÓCOLES I GRADUATS EN ENGINYERIA AGRÍCOLA DE VALÈNCIA I CASTELLO, SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÌCOLES I GRADUATS PER LES ENTITATS LOCALS

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Firmante:

Regina Monsalve Maians

Objeto:

Assessorament per a la implementació i el desenvolupament de les mesures previstes en la Política Agrícola Comunitaria i Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. Realització de projectes i direcció d'obra instal•lacions Assessorament en la Gestió i manteniment d'espais verds públics, zones esportives, horts urbans Assessorament en la Prevenció, qualitat i control ambiental Assessorament en l'elaboració de plans municipals de gestió Integral de residus. Assessorament en l'Ordenació del territori i medi ambient. Informes, memóries, estudis i certificats varis

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/031

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centro de gestión:

Gestión Tributaria

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carcaixent

Firmante:

Francesc Josep Salom Salom

Objeto:

Aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/030

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

31-03-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col · laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de les Valls en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/029

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

31-03-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

235.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D' ACTIVIT ATS ESPORTIVES I LA GESTIÓ DE LES AJUDES A CLUBS DE FUTBOL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PER A LA TEMPORADA 2016-2017

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federació de Futbol de la CV

Firmante:

Vicente Muñoz Castelló

Objeto:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia, a través de l'Area de Benestar Social, delegació de Joventut, Esports i lgualtat, i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a l'organització de la competició de Futbol 8 (alevins i prealevins)

Obligaciones de las partes:

La Diputació Provincial de Valencia aportara a la Federació, per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni, una subvenció directa

Núm. conv. / Año:

2017/028

Fecha convenio:

27-03-2017

Fecha fin:

27-03-2018

Vigencia:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

33.477,81

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A LES OBRES DE "ADECUACIÓ PARC ANTIC CAMP DE FUTBOL "

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de L'Alcudia de Crespins

Firmante:

Roberto Granero Martí

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament de l 'Alcudia de Crespins en el finan9ament i execució de les obres de "Adequació pare actic camp de futbol a l' Alcudia de Crespins"

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/027

Fecha convenio:

27-03-2017

Fecha fin:

27-03-2018

Vigencia:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

42.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI L'EXCMA. DIPUTACIÓ VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASAS ALTAS PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL FONT BELLIDO"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Casas Altas

Firmante:

Cesar Vicente Sanchez Blasco

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Casas Altas en el finançament i execuc10 de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal Font Bellido".

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/026

Fecha convenio:

27-03-2017

Fecha fin:

Vigencia:

Fins al terimini de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,11

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MONTITXELVO PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "PREVENCIÓ D'NCENDIS FORESTALS EN EL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE PENYES ALBES

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Montitxelvo

Firmante:

Josefina Teresa Pou Faus

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Montitxelvo en el finançament i execució de les obres "Prevenció d'incendis forestals en el paratge natural municipal de "Penyes Albes".

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/025

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-03-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PERA LA MILLORA DEL' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Firmante:

Salvador Femenía Peiro

Objeto:

La col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de Municipis de la Safor en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l' hora d' accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d' instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/024

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-03-2019

Vigencia:

2 anys, prorrogables

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE MOIXENT PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

AJuntament de Moixent

Firmante:

Teófilo Fito Martí

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Moixent en la implantació del servei INCLUSITE per a l' adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/023

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-03-2020

Vigencia:

3 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL, PEL QUAL S'AUTORITZA LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGENCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGENCIES, 1 LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT l RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (IVASPE)

Firmante:

José María Angel Batalla

Objeto:

Homologació d'accions formatives dirigides al personal de seguretat i emergencies en materia de violencia de genere

Obligaciones de las partes:

La Diputació de Valencia, a través del seu departament de formació, incorporara, a les activitats formatives, personal docent format específicament en materia de violencia de genere; així mateix, seleccionara l'alumnat que formara part de les activitats formatives d'entre les Policies Locals de la província de Valencia.

Núm. conv. / Año:

2017/022

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-06-2018

Vigencia:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

59.899,63

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT D'OLIVA PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT I RECUPERACIÓ DEL PARC PÚBLIC PLATJA. DELIMITAT PEL VALL DE LES FONTS, VALL DE BURGUERA I EL PORT ESPORTIU", EN EL MUNICIPI D'OLIVA

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Oliva

Firmante:

David Gonzalez Martínez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament d'Oliva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament i recuperació del parc públic platja.

Obligaciones de las partes:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Núm. conv. / Año:

2017/021

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

06-06-2018

Vigencia:

En tot cas, fins al termini de garantía de les obres

Relacionado con convenio:

Importe:

4.167.999,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ENGUERA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ADEQUACIÓ AMBIENTAL I RECREATIVA DEL PARATRGE NATURAL MUNICIPAL BARRANCO DE LA HOZ"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Enguera

Firmante:

Oscar Martínez Poquet

Objeto:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l' Ajuntament d'Enguera en el finan9ament i execuc10 de les obres "Adequació ambiental i recreativa del paratge natural municipal barranco de la Hoz".

Obligaciones de las partes:

Contractar i executar l'obra de conforrnitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finan9ar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.427,99 euros. Tot allo sense pe1judici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l' execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d' obra, la quantitat de 50.000 euros (IV A exclos ).

Núm. conv. / Año:

2017/020

Fecha convenio:

23-03-2017

Fecha fin:

23-02-2017

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

393.431,86

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « MANTENIMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en finançament i realització de l'actuació « MANTENlMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/019

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

20-06-2016

Vigencia:

3 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos i la Diputació de València pel subministrament d'un piano en el 41 Certamen Provincial de Bandes de Música a celebrar els dies 13 i 14 de maig de 2017

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Clemente Pianos

Firmante:

Javier Clemente Domingo

Objeto:

L'objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig del 2017

Obligaciones de las partes:

Cessió gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l'execució de les obres que s'han d'interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l'empresa en tots els mitjans que s'usen per a la promoció i difusió del Certamen: • PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) • PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Núm. conv. / Año:

2017/018

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

20-05-2017

Vigencia:

2 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

0,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADAGIO, SA, I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL SUBMINISTRA­MENT D'INSTRUMENTS EN EL 41 CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

ADAGIO SL

Firmante:

José Manuel Olmos Espinosa

Objeto:

Establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa ADAGIO, SA, en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l 'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig de 2017.

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València es compromet, per mitjà del present Conveni, a destacar el patrocini aportat per l'empresa ADAGIO, SA, en forma de cessió de l'instrumental en tots els mitjans que s'utilitzen per a la promoció i la difusió del Certamen

Núm. conv. / Año:

2017/017

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

19-03-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

60.499,99

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I ACCESSIBILITAT AL CAMÍ ANTIGA CARRETERA DE LA FONT D'EN CARRÒS­OLIVA. LA FONT D'EN CARRÒS (VALÈNCIA)

Centro de gestión:

Carreteras

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Firmante:

Pablo Puig Desena

Objeto:

determinar la participació de la Diputació de València i I' Ajuntament de la Font d'En Carròs en el finançament i l'execució de les obres del projecte de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí antiga carretera la Font d'En Carròs-Oliva. La Font d'En Carròs (València)»

Obligaciones de las partes:

Subvencionar l'Ajuntament de la Font d'En Carròs en les obres del projecte de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí antiga carretera de la Font d'En Carròs-Oliva.

Núm. conv. / Año:

2017/016 bis

Fecha convenio:

31-03-2017

Fecha fin:

30-03-2021

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

114.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÉRIA TRIBUTÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE GANDIA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centro de gestión:

Gestión Tributaria

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Gandia

Firmante:

Diana Morant Ripoll

Objeto:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligaciones de las partes:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes. 7. La defensa dels interessos m

Núm. conv. / Año:

2017/016

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

19-03-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "MILLORA ACCESIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE L'AV. DEL MAR DE BELLREGUARD (VALÈNCIA)"

Centro de gestión:

Carreteras

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bellreguard

Firmante:

Joan Marco Pstor

Objeto:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Bellreguard en el finançament i execució de les obres del projecte de «Millora d'accessibilitat i seguretat vial de l'avinguda de la Mar de Bellreguard (Valencia)»

Obligaciones de las partes:

Ampliació de les dimensions de les boreres. Canviar l'aparcament en bateria d'un dels costats del carrer per un altre en cordó Demolició de voreres existents Substitució de la xarxa d'aigua potable d'enllumenat públic Creació de voreres encintades amb vorades i rigoles i pavimentades amb rajola de formigó Creació d'un nou sistema d'evacuació d'aigües pluvials Dotació de mobiliari urbà adequat d'acord amb les característiques del carrer.

Núm. conv. / Año:

2017/015

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

20-03-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

47.151,10

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE CAUDETE DE LAS FUENTES PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE "PAVIMENTACIÓ DE VORERES I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DEL CARRER CARRETERA DE LES CASES JUNT AMB CV-472 TRAM PK 0+2000 I PK 0+8200, A

Centro de gestión:

Carreteras

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Caudete de la Fuentes

Firmante:

Vanesa Lopez Guijarro

Objeto:

El projecte de «Pavimentació de voreres i millora de la senyalització vertical i horitzontal del carrer carretera de les casas junt amb CV-4 72 tram pk 0+2000 i pk 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)», consistents en les actuacions següents: • Adecuació de les voreres. Demolició execució de base granular, col· locació de rastell de formigó, i posterior pavimentació amb taulell de ciment hidràulic. • Señalización vertical i horitzontal. • Colocación de bandes reductores de velocitat i pas de vianants elevat.

Obligaciones de las partes:

Subvencionar a l'Ajuntament de Caudete de las Fuentes les obres del projecte de « Pavimentació de voreres i millora de la senyalització vertical i horitzontal del carrer carretera de les casas junt amb CV-472 tram pk 0+2000 i pk 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)» amb la quantitat max1ma de cinquanta mil euros (50.000,00€), IVA inclòs, dels quals 2.848,90€, IVA inclòs, corresponen als honoraris per redacció del projecte i direcció d'obra i 47.151,10€, IVA

Núm. conv. / Año:

2017/014

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

20-03-2019

Vigencia:

2 ANYS

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Beniganim

Firmante:

Arantxa Bellver Albaledejo

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Benigànim en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local,

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/013

Fecha convenio:

20-03-2017

Fecha fin:

20-03-2019

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SINARCAS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sinarcas

Firmante:

María José Clemente Ramirez

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Sinarcas en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/012

Fecha convenio:

13-03-2017

Fecha fin:

13-03-2019

Vigencia:

2 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNT AMENT DE CARLET PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centro de gestión:

Servei d'Informática i Organització

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carlet

Firmante:

María José Ortega Requena

Objeto:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Carlet en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de tates les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligaciones de las partes:

- Assumir el cost de la instal · lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Núm. conv. / Año:

2017/011

Fecha convenio:

13-03-2017

Fecha fin:

12-03-2017

Vigencia:

4 anys

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÉRIA TRIBUTARIA ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centro de gestión:

Gestión Tributaria

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament Ontinyent

Firmante:

Rebeca Mariola Torro Soler

Objeto:

Que la Diputación de Valencia acordó en sesión plenaria de 24 de enero de 2017 aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación en ejecutiva de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligaciones de las partes:

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent convienen la prestación de servicios propios en relación con sus ingresos de derecho público:

Núm. conv. / Año:

2017/010

Fecha convenio:

02-03-2017

Fecha fin:

01-03-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA PER A L'ACTUACIÓ «PARC 1 ZONA VERDA DE LA FONT VELLA 111 FASE»

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de l'Olleria

Firmante:

Julià Engo Fresneda

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « PARC I ZONA VERDA DE LA FONT VELLA III FASE »

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/009

Fecha convenio:

30-12-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

1 día

Relacionado con convenio:

Importe:

126.445,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN CULTURARTS GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA GIRA DE CONCIERTOS RAIMON A CASA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Centro de gestión:

Bienestar social

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

CulturArts Generalitat

Firmante:

Vicent Marzà Ibañez

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de CulturArts Generalitat y la Diputación Provincial de Valencia, para la organización y celebración de l'Any Raimon, fundamentalmente los conciertos que ofrece el propio cantante, los cuales se realizan con la colaboración de los distintos ayuntamientos donde tienen lugar, en el marco de la gira "Raimon a casa".

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/008

Fecha convenio:

07-02-2017

Fecha fin:

01-07-2019

Vigencia:

2 anys i 6 mesos

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ CULTURAL PER A SOCIETATS MUSICALS

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación Entidades Musicales de la CV

Firmante:

Pedro manuel Rodriguez Navarro

Objeto:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Diputació de València, per a la implantació del projecte de gestió cultural per a societats musicals

Obligaciones de las partes:

Per a possibilitar esta col·laboració, la Diputació de València s'obliga a: • Designar un responsable tècnic que col· labore de forma directa en la implantació del projecte de gestió cultural per a societats musicals, facilitant una via de comunicació en este àmbit amb la FSMCV. • Participar en la formació i coordinació dels gestors culturals seleccionats per a canalitzar i implementar este pla, i en la formació de les societats que així ho desitgen. • Assessorar sobre els processos d'acció de dites gestores en referència a la música.

Núm. conv. / Año:

2017/007

Fecha convenio:

06-02-2017

Fecha fin:

07-02-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ « DOTAR DE PAELLERS l TORRADORES EN ELS ESPAIS DE L'ESPLANADA DE LA GERÈNCIA l LA MONTAÑETA DE SANT CRISTÒFOL»

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «DOTAR DE PAELLERS l TORRADORES EN ELS ESPAIS DE L'ESPLANADA DE LA GERÈNCIA l LA MONTAÑETA DE SANT CRISTÒFOL »

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/006

Fecha convenio:

27-01-2017

Fecha fin:

28-01-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

36.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ « COMPRA DE PLANTA BAIXA DE L'IMMOBLE UBICAT EN C/ DELS BERENGUERS NÚM. 5»

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «COMPRA DE PLANTA BAIXA DE L'IMMOBLE UBICAT EN C/ DELS BERENGUERS NÚM. 5»

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/005

Fecha convenio:

27-01-2017

Fecha fin:

27-01-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

160.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ « AMPLIACIÓ 1 ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE L'AV 3 D'ABRIL DEL PORT DE SAGUNT »

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres « AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE L'AV 3 D'ABRIL DEL PORT DE SAGUNT»

Obligaciones de las partes:

Al lliurament dels fons previa presentació de la certificació de l'obra executada,

Núm. conv. / Año:

2017/004

Fecha convenio:

27-01-2017

Fecha fin:

27-05-2018

Vigencia:

1 any

Relacionado con convenio:

Importe:

92.361,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI SINGULAR DE CO·LABORACIÓ QUE SUSCRIUEN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ "DOTAR DE COBERTA I NOVA IL·LUMINACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE PISTA D'HOQUEI UBICADA EN EL COMPLEX POLIESPORTIU INTERNUCLIS

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sagunt

Firmante:

Francesc Fernández i Carrasco

Objeto:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « DOTAR DE COBERTA l NOVA IL· LUMINACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE PISTA D'HOQUEI UBICADA EN EL COMPLEX POLIESPORTIU INTERNUCLIS»

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/003

Fecha convenio:

17-01-2017

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

23.303,09

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CARLET PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL D'ESPAIS DEGRADATS LAFONT BLANCA - AREA DE DESCANS LA MOLA, EN EL MUNICIPI DE CARLET

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carlet

Firmante:

María José Ortega Requena

Objeto:

La recuperació ambiental d'espais degradats La Font Blanca - área de descans La Mola

Obligaciones de las partes:

Correspon a la Diputació: Contractar i executar l'obra, finançar el 80% del cost i assumir la supervisió i coordinació técnica

Núm. conv. / Año:

2017/002

Fecha convenio:

17-01-2017

Fecha fin:

17-01-2021

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENI D'ADHESIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A. AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, ACTUALMENT DENOMINADA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centro de gestión:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Empresa Municipal Residencia de Mayores Rafelbunyol SA

Firmante:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objeto:

Adhesió de l 'Empresa Municipal Residencia de Mayores Rafelbunyol S.A. al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de serveis a través de la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2017/001

Fecha convenio:

17-01-2017

Fecha fin:

Vigencia:

1 año, prorrogable por otros 2

Relacionado con convenio:

Importe:

9.000,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Beques
Título convenio:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS PER A LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE BEQUES DE PERIODISME D'INVESTIGACIÓ JOSEP TORRENT I L'EDICIÓ DELS TREBALLS RESULTANTS

Centro de gestión:

Institució Alfons el Magnànim

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Unió de Periodistes Valencians

Firmante:

Sergi Pitarch Sànchez

Objeto:

L'objecte d'aquest conveni és la convocatòria de quatre beques de periodisme d'investigació i l'edició dels quatre treballs d'investigació resultants que formaran part del conjunt de llibres que integren el catàleg general de la IAM-CeVEI.

Obligaciones de las partes:

La Unió de Periodistes, gestionar la convocatoria y la selecció dels becats . La Diputació, l'aportació ecnómica i l'edició d'un llibre amb les obres seleccionades.

Núm. conv. / Año:

2016/086

Fecha convenio:

06-09-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Desde la firma, hasta el término del periodo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

48.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para "la recuperación de espacios degradados jardín plantas aromáticas en el casco urbano"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Xàtiva

Firmante:

Roger Cerdà Boluda

Objeto:

Determinar la participación de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Xàtiva en la financiación y ejecución de las obras de "Recuperación de espacios degradados jardín plantas aromáticas en el casco urbano del municipio de Xátiva

Obligaciones de las partes:

En relación con las actuaciones objeto del presente comnvenio corresponde a la Diputación: - Contratar y ejecutar la obra - Financiar el 80% del coste total - Asumir la supervisión y coordinación técnica de las obras

Núm. conv. / Año:

2016/085

Fecha convenio:

06-09-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Desde la firma hasta el término del periodo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

55.290,68

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración, para las obras de "restauración de las infraestructuras asociadas al sistema de regadío tradicional de los -huertos tapiados- en el municipio"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Aras de los Olmos

Firmante:

Rafael Gimenez Chicharro

Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

--- ---

Objeto:

Determinar la participación de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Aras de los Olmos en la financiación y ejecución de las obras de "Restauración de las Infraestructuras asociadas al sistema de regadío tradicional de los Huertos Tapiados en el municipio de Aras de los Olmos

Obligaciones de las partes:

En relación con las actuaciones objeto del presente comnvenio corresponde a la Diputación: - Contratar y ejecutar la obra. - Financiar el 92.5 % - Asumir la supervisión y coordinación técnica

Núm. conv. / Año:

2016/084

Fecha convenio:

06-09-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Desde la firma hasta la terminación del periodo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

3.905.657,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para las obras de "minimización de riesgos geológicos en la Calle Herrería en el municipio de Alpuente"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alpuente

Firmante:

Alicia Pérez Debón

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Alpuente en la financiación y ejecución de las obras de "Minimización de riesgos geológicos en la calle Herrería, en el término municipal de Alpuente·', por un presupuesto base de licitación de 40.058,02 euros (IVA incluido), de los cuales 33. l 05,80 euros corresponden a la base imponible y 6.952,22 euros al IVA.

Obligaciones de las partes:

En relación con las actuaciones objeto del presente Convenio, corresponde a la Diputación de Valencia: - Financiar el 97,5 % del coste de las obras. - Contratar y ejecutar las obras.

Núm. conv. / Año:

2016/083

Fecha convenio:

06-09-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Desde la firma hasta la terminación del periodo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

7.632,91

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la "demolición de rocas calizas sobre el Parque Canalot del término municipal"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Firmante:

Jordi Juan Huguet

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en la financiación y ejecución de las obras de "Demolición de rocas calizas sobre el Parc Canalot del municipio de Tavernes de la municipi de Tavemes de la Valldigna

Obligaciones de las partes:

En relación a las actuaciones objeto del presente convenio corresponde a la Diputación: - Financiar el 90 % del coste de las obras. - Contratar y ejecutar las obras

Actuaciones

DescripciónTipoFechaDocumento
Nota sobre vigenciaADD07-11-2016
Núm. conv. / Año:

2016/082

Fecha convenio:

06-09-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Desde la firma hasta la terminación del periodo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

34.149,35

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la ejecución de las obras de "actuaciones de estabilización de taludes y protección contra desprendimientos en ladera en el paraje de el Tossal Gros en el término municipal".

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Firmante:

Pablo Puig Desena

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de La Font d'En Carros en la financiación y ejecución de las obras de "Actuaciones de estabilización de taludes y protección contra desprendimientos en ladera en el paraje de el Tossal Gros, en el municipio de La Fonl d'En Carros"

Obligaciones de las partes:

Financiar el 92,5 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 31.588, 15 euros (IV A incluido).

Núm. conv. / Año:

2016/081

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

2.000,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL LAMBDA COLECTIVO DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES I BISEXUALES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Firmante:

Fani Boronal Chofre

Objeto:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y Lan,bda Colectivo de lesbianas, gais, transexuaJes y bisexuales la organización de los dos eventos el Festival Mostra La Ploma y XXX Lambda, relatos íntimos de activistas LGTB .

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/080

Fecha convenio:

08-08-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación de Motociclismo

Firmante:

José Luis Berenguer Serrano

Objeto:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016 • Campeonato ele velocidad clásica comunidad valenciana 2016 • Campeonato mini velocidad comunidad valenciana 206. • Campeonato velocidad comunidad valenciana 2016 • Campeonato de mototurismo de la comunidad valenciana 2016 • Campeonato de supennotard de la comunidad valenciana 2016. • Campeonato de motocross de la comunidad valenciana 2016 • Campeonatos enduro comunidad valenciana 2016

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/079

Fecha convenio:

08-08-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

13.350,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas.

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación de Gimnasia de la C.V.

Firmante:

Concepción Rico Canet

Objeto:

El objeto del presente convenio entre la Diputación e Valencia y la Federación de Gimnasia de la omunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la federación para el año 2016

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/078

Fecha convenio:

08-08-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

65.000,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación de Ciclismo de la C.V.

Firmante:

--- ---

Objeto:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/077

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

24.000,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación de Ajedrez de la C.V.

Firmante:

Francisco Cuevas Povedano

Objeto:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016 y que se concreta en la celebración de las siguientes actuaciones: Dirigido a 18 Municipios de la provincia sin estructura estable del ajedrez. LOCALIDADES: AGULLENT, ALBALAT DE LA RIBERA, ANNA, L' ALCUDIA DE CRESPTNS, LLUTXENT, ALGIMIA DE ALFARA, BENAGUASIL, BENlFAIRÓ DE LES VALLS, BOCAIRENT, BONREPÓS I MIRAMBELL, CULLERA, ESTIVELLA, L'ELIANA, MANUEL, QUESA, REQUENA. VINALESA Y CHERA.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/076

Fecha convenio:

08-08-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciemre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

6.000,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas.

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación de Atletismo de la C.V.

Firmante:

Vicente Añó Sanz

Objeto:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/075

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

39.800,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federación de Hockey de la C.V.

Firmante:

Jesús Gracia Perez

Objeto:

/ Es objeto del presente convenio entre la Diputación 1 de Valencia y la federación de Hockey de la Comunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/074

Fecha convenio:

08-08-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Desde su firma hastael término de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la "recuperación ambiental de la zona degradada bajada a La Cova En Gomar"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bocairent

Firmante:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Bocairent en la financiación y ejecución de las obras de "Recuperación ambiental de la zona degradada de la bajada a la Cova en Gomar", en el municipio de Bocairent

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/073

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Un año desde su firma

Relacionado con convenio:

Importe:

154.469,13

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para las obras del proyecto de alternativa de la instalación de la red de agua potable de la CV-415, en su término municipal.

Centro de gestión:

Carreteras

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Picassent

Firmante:

Conxa García Ferrer

Objeto:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la D.iputación de Valencia y el Ayuntamiento de Picassent en la financiación y ejecuc1on de las obras del proyecto de «Alternativa de la instalación de la red de agua potable de la CY-415, en el término municipal de Picasscnt (V alcncia)», consistentes en las siguientes actuaciones: - Renovación de la red de distribución de agua potable de la zona de Penyetes en la población de Picassent. - Realización de los trabajos necesarios para la colocación de las tuberías. - Instalación de tubería y acometidas necesarias.

Obligaciones de las partes:

Subvencionar al Ayuntamiento de Picassent las obras del proyecto de «Alternativa de la instalación de la red de agua potable de la CY-415, en el término municipal de Picassent (Valencia)», con la cantidad máxima de 154.469, 13 €, IVA incluido.

Núm. conv. / Año:

2016/072

Fecha convenio:

21-07-2016

Fecha fin:

15-11-2020

Vigencia:

Cuatro años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Protocolo de colaboración para la coordinación de acciones dirigidas a fortalecer el posicionamiento de los destinos y productos turísticos de la provincia de Valenica y la Ciudad de Valencia.

Centro de gestión:

Patronato de Turismo

Firmante Diputación:

Pilar Moncho Matoses

Entidades
Entidad:

Ajuntament de València

Firmante:

Joan Calabuig Rull

Objeto:

Suscriure el present protocol, que té per objecte establir una declaració d'intencions entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Valencia per a coordinar les seues accions dirigides a enfortir el posicionament de les destinacions i productes turístics de la provincia de Valencia i la ciutat de València.

Obligaciones de las partes:

Per a garantir i supervisar la bona manta de l'execució del present protocol de col· laboració les parts acorden constituir una Comissió Tecnica d'Avaluació i Seguiment, de composició paritaria, amb capacitat decisoria i el funcionament de la qual sera establert de mutu acord per ambdues parts.

Núm. conv. / Año:

2016/071

Fecha convenio:

18-07-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

25.937,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el proyecto denominado "Fomentant l'educació inclusiva a Ixcan" en Guatemala

Centro de gestión:

Cooperación Internacional

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Associació Escoles Solidàries

Firmante:

Joan Bravo Escuriet

Objeto:

Es objeto de este Convenio la colaboración entre "L'Associació Escales Solidaries" y la DIPUTACIÓN DE VALENCIA, para subvencionar un proyecto dirigido a fomentar la educación inclusiva a lxcan (Guatemala).

Obligaciones de las partes:

La financiación del proyecto con la cantidad de 25.937 euros, atendiendo al desglose presupuestario presentado

Núm. conv. / Año:

2016/070

Fecha convenio:

18-07-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

26.772,00

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el proyecto "SUNNYFREEDOM" de estancia-campamento de verano para familias palestinas.

Centro de gestión:

Cooperación Internacional

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Associació Paz Igualtat i Solidaritat Internacional (UNADIKUM)

Firmante:

Jose Manuel Pineda Martín

Objeto:

Que el proyecto financiado tiene como objetivo facilitar una estancia en un campamento de verano para dos familias Palestinas de cuatro miembros cada una (cuatro menores que irán acompañados de un adulto) su viaje, manutención y acceso a las necesidades y derechos básicos, durante un periodo de 15 días en Julio del 2016, así como la financiación de un campamento de verano para los menores.

Obligaciones de las partes:

La financiación del proyecto con la cantidad de 26.772 euros, atendiendo al desglose presupuestario presentado en el proyecto técnico.

Núm. conv. / Año:

2016/069

Fecha convenio:

18-07-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

18.486,51

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el programa "Vacances en Pau 2016"

Centro de gestión:

Cooperación Internacional

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Federació D'Associacions de Solidaritat amb El Poble Saharaui PV

Firmante:

Dolors Claramunt Soriano

Objeto:

Es objeto de este Convenio la colaboración entre la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble Saharaui PV y la DIPUTACIÓN DE VALENCIA para subvencionar el proyecto correspondiente al Programa "Vacances en Pau 2016".

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/068

Fecha convenio:

12-07-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Cuatro años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de adhesión al sistema de adquisición cntralizada de la Diputación Provincial de Valencia,

Centro de gestión:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Mancomunidad de La Canal de Navarrés

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/067

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

13.998,14

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración económica en "Projecte Rutes Culturals guiades entre comarques 2016" y la divulgación y promoción de la marca turística del Patronato

Centro de gestión:

Patronato Provincial de Turismo de València

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Consorci de la Ribera

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/066

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 30 de junio de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la formación y difusión de los valores y principios asociados a la transparencia pública y la rendición de cuentas

Centro de gestión:

Transparencia

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/065

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el XIX Circuito de Carreras Populares Diputación de Valencia Trofeo Presidente

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Fundación Trinidad Alfonso

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/064

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración en materia tributaria

Centro de gestión:

Gestión Tributaria

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Comunidad de Regantes SAT 199 CV Sindicat de Regards "Alts-Regs" de Villanueva de Castellón

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/063

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Durante 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

6.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración con motivo de la Feria del Libro de en Valencia

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Gremi de Llibrers

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/062

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colbaración en materia tributaria

Centro de gestión:

Gestión Tributaria

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/061

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

420.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/060

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el término de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

58.218,69

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de "Actuaciones de prevención y minimización de los riesgos geológicos en el entorno periurbano del municipio de Titaguas"

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Titaguas

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/059

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Durante 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la realización de la cuarta edición del Festival de género negro "Valencia Negra"

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Asociación Valencia Negra

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/058

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para establecer las condiciones de comunicación, por parte de la Diputación, con el servidor web de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Centro de gestión:

Hacienda

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Colegido de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Firmante:

Roger Cerdà Boluda

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/057

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia

Centro de gestión:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Empresa Pública de Gestión de Obras y Servicios de Canet d'En Berenguer

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/056

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

50.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización del festival "Tercera semana, Festival Artes Escénicas"

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Asociación Valenciana de empresas de teatro y circo

Firmante:

ZZZ ZZZZ

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/055

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

27.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización de actividades formativas en materia de bienestar social y educación en la dimensión territorial, comunitaria y de la ciudadanía

Centro de gestión:

Bienestar social

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/054

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

28.800,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización de actividades formativas y de divulgación en materia de transparencia

Centro de gestión:

Transparencia

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Universitat de València-Estudi General

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/053

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Junta de Gobierno. Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

400.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la mejora de las instalaciones deportivas municipales de uso compartido para la ciudadanía y el alumnado de la Titulación de Grado en Ciencias de la actividad física y de deportes ubicadas en Ontinyent.

Centro de gestión:

Bienestar social

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Universitat de València y Ayuntamiento de Ontinyent

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/052

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Junta de Gobierno. Un año a partir de la firma del convenio

Relacionado con convenio:

Importe:

30.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto "Plaça de València. Patrimoni i memòria col.lectiva"

Centro de gestión:

Asuntos Taurinos

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Universitat de València

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/051

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Durante 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

430.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Valencia Club de Atletismo

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/050

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

25.700,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la prestación a los municipios de la provincia de Valencia del servicio de análisis de prevención y control de la legionela, ejercicio 2016

Centro de gestión:

Bienestar social

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/049

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

100.800,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la prestación a los municipios de la provincia del programa "La ruta de la salud", ejercicio 2016

Centro de gestión:

Bienestar social

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/048

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

338.696,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización del programa "Pilotos de Motociclismo de Velocidad Circuit"

Centro de gestión:

Juventud, Deportes e Igualdad

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (Circuito)

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/047

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Durante el año 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la realización de la campaña "Llegir en valencià, les nostres cançons"

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/046

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

12.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para realización de la primera edición del programa UNITS PER LA VEU

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Federación de Coros de la Comunidad Valenciana (FECOCOVA)

Firmante:

Amadeo Olmos Guillot

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/045

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del período de garantia de la obra

Relacionado con convenio:

Importe:

28.677,30

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la minimización del riesgo de desprendimeintos en el municipio de Moixent

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

AJuntament de Moixent

Firmante:

Teófilo Fito Martí

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/044

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

32.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración económica de la 67ª Volta a la Comunitat Valenciana y la promoción de la marca turística del Patronato "València Turisme"

Centro de gestión:

Patronato Provincial de Turismo de Valencia

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Asociación Prociclismo

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/043

Fecha convenio:

04-05-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Diputación de Valencia

Centro de gestión:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/042

Fecha convenio:

22-04-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Relacionado con convenio:

Importe:

154.374,73

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de protección contra desprendimientos de la margen derecha del río Cañoles

Centro de gestión:

Medi Ambient

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Vallada

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/041

Fecha convenio:

13-04-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía

Relacionado con convenio:

Importe:

45.460,31

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de "Ejecución de gaviones en traseras de la calle Molí, en el casco urbano de Sellent"

Centro de gestión:

Medi Ambient

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sellent

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/040

Fecha convenio:

01-04-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía

Relacionado con convenio:

Importe:

32.615,37

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la mejora de espacios degradados en la Font de Quart en el municipio de Quart de les Valls

Centro de gestión:

Medi Ambient

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Quart de les Valls

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/039

Fecha convenio:

15-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Durante el periodo de organización y celebración del "Museo Itinerante de las Tauromaquias Universales"

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la cesión de espacios

Centro de gestión:

Asuntos Taurinos

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Simon Casas Productions SAS, U.T.E. y Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/038

Fecha convenio:

21-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Acondicionamiento de la CV-313 y construcción de vía ciclopeatonal entre el PK-526 y el PK-0+757

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Meliana

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/037

Fecha convenio:

21-04-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

50.922,23

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para el acondicionamiento y mejora del paraje natural de la Plana

Centro de gestión:

Medi Ambient

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Firmante:

Pablo Puig Desena

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/036

Fecha convenio:

27-01-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Acuerdo de asociación Pacto de los Alcaldes

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Dirección General de Energía de la Comisión Europea

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/035

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

4 años

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración en materia tributaria

Centro de gestión:

Hacienda

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament d' Alboraia

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/034

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ingenieros agrónomos por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Firmante:

Regina Monsalve Maians

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/033

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de arquitectos por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

Firmante:

Mariano F. Bolant Serra

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/032

Fecha convenio:

21-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Según cláusula octava del convenio inicial de 10 de abril de 1989

Relacionado con convenio:

Importe:

130.040,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Ampliación de la delegación del Ayuntamiento de la Pobla Llarga a la recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público no tributarios, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la normativa legal y con efectos de 2016

Centro de gestión:

Hacienda

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de la Pobla Llarga

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/031

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

13.040,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, intermediación y negociación sobre préstamos, arrendamientos y evitación de desahucios relativos a la vivienda habitual y sobre mediación familiar

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/030

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

19.340,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, intermediación y negociación sobre préstamos, arrendamientos y evitación de desahucios relativos a la vivienda habitual y sobre mediación familiar

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

Firmante:

Antonio Llacer

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/029

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, intermediación y negociación sobre préstamos, arrendamientos y evitación de desahucios relativos a la vivienda habitual y sobre mediación familiar

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Firmante:

Rafael Bonmatí llorens

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/028

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ingenieros de montes por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunitat Valenciana

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/027

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

130.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Remodelación de las instalaciones exteriores del Polideportivo Municipal e Iluminación de Espacios Deportivos"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Genovés

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/026

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

143.945,81

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Mejora de las instalaciones deportivas de Las Salinas"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Manuel

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/025

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta fin de actuaciones

Relacionado con convenio:

Importe:

59.642,31

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para participar en el stand de la feria Fitur'2015, destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana

Centro de gestión:

Patronato Provincial de Turismo València Terra i Mar

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Agencia Valenciana del Turisme

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/024

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

95.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Reparación paso del río Micena en el camino Onteniente-Gandía al término de Otos"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Otos

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/023

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

94.455,29

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Ampliación de la potencia eléctrica del polígono"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Titaguas

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/022

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

200.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Edificio Policía Local en la Av. Padre Pompillo"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Alzira

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/021

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

143.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Obras de mejoras de caminos rurales y actuaciones para la mejora de la movilidad y seguridad del tráfico"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Godella

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/020

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 1 de octubre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para asignación de becarios en prácticas en la FAO

Centro de gestión:

Central de Compras

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/019

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

150.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio singular para la actuación "Mejora integral en el albergue municipal El Cerrao"

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Sot de Chera

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/018

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

58.732,45

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de reparación del desprendimiento en muro de acceso al castillo de Alpuente

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Alpuente

Firmante:

Alicia Pérez Debón

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/017

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

51.414,81

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la restauración zonas degradadas Parc Sant Vicent en el municipio de Ador

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Ador

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/016

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

51.415,74

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para obras de espacios degradados zona del río Sellent. Término municipal de Bolbaite

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Bolbaite

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/015

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

55.281,72

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la restauración de áreas degradadas en el municipio de Benagéber. Adecuación ambiental, paisajística y recreativa

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benagéber

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/014

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

56.388,23

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de protección frente a riesgos geológicos en la zona de Regit en el municipio de Atzeneta d’Albaida

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament d'Atzeneta d’Albaida

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/013

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

58.859,76

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de minimización de riesgos geológicos

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Castielfabib

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/012

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

16.336,11

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la restauración del entorno de la Torre Mussa en el municipio de Benifaió

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Benifaió

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/011

Fecha convenio:

19-01-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la contratación de servicios de ingenieros industriales por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Demarcación Provincial de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

Firmante:

Salvador Puigdengolas Rosas

Objeto:

La Diputación Provincial y el Colegio subvencionaran la contratación administrativa de lngenieros lndustriales Superiores para la prestación de servicios en las Entidades Locales de la Provincia, de menos de 5.001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de estos técnicos en su plantilla, que así lo soliciten y deseen acogerse a lo dispuesto en este Convenio

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/010

Fecha convenio:

19-01-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de aparejadores/arquitectos técnicos por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

Firmante:

Vicente Terol Orero

Objeto:

La Diputación de Valencia y el CAATIE Valencia, subvencionaran la contratación administrativa de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e lngenieros de Edificación para la prestación de servicios en las Entidades locales de la Provincia, de menos de 5.001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de estos técnicos en su plantilla, que así lo soliciten y deseen acogerse a lo dispuesto en este Conveni0

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/009

Fecha convenio:

19-01-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
subvención
Título convenio:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ambientólogos por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ( COAMBCV)

Firmante:

Pablo Martinez Magdaleno

Objeto:

La Diputación de Valencia y el COAMBCV subvencionaran la contratación administrativa de AMBIENTÓLOGOS (LICENCIADOS-GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES) para la prestación de servicios en las Entidades Locales de la Província de menos de 5.001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de estos técnicos en su plantilla, que así lo soliciten y deseen acogerse a lo dispuesto en este Convenia.

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/008

Fecha convenio:

10-01-2016

Fecha fin:

31-12-2016

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

17.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la realización de la 44ª edición de los Premios Octubre

Centro de gestión:

Cultura

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Institució per al foment de les arts, les ciències i la cultura

Firmante:

Lluis Miró Grabuleda

Objeto:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y la Institució per al F oment de les Arts, les Ciències i la Cultura ( de ahora en adelante la IF ACC) la realización de la 44ª edición de los Premios Octubre

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/007

Fecha convenio:

19-01-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Mixtos

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la contratación de servicios de peritos, ingenieros técnicos industriales e ingeniero de grado por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Cooperación Municipal

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de grado de Valencia

Firmante:

José Luís Jorrín Casas

Objeto:

Subvencionar la contratación de Peritos, Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros de Grado para la prestación de servicios en las entidades locales de la provincia de menos 5001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de técnicos en su plantilla y deseen acogerse a lo dispuesto en este Convenio

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/006

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionado con convenio:

Importe:

Tipo convenio:

Interadministratius

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ingenieros técnicos en topografía e ingenieros en geomática y topografía por las Entidades Locales

Centro de gestión:

Assessorament i Assistència a Municipis

Firmante Diputación:

Jorge Rodriguez Gramage

Entidades
Entidad:

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomatica i Topogràfica de la CV i Murcia

Firmante:

Gabriel Donaire Salas

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/005

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta el 14 de enero de 2017

Relacionado con convenio:

Importe:

13.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el proyecto de intervención de emergencia en Siria: acceso a necesidades básicas para la población siria refugiada en Irak, en los campos de refugiados de Domiz 1 y Domiz 2. Región del Kurdistán (Norte de Irak, frontera con Turquía)

Centro de gestión:

Cooperación Internacional

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Comité Español del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Asociación “España con Acnur”)

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/004

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta que finalice el plazo de garantía de las obras

Relacionado con convenio:

Importe:

54.486,49

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la restauración ambiental y adecuación del uso social de las áreas degradadas del barranco d’Atzeneta en el término municipal de Carrícola

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Carrícola

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/003

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta 14 de enero de 2017

Relacionado con convenio:

Importe:

13.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para la mejora de las condiciones higiénico sanitarias de la población desplazada en condiciones de hacinamiento en Siria

Centro de gestión:

Cooperación Internacional

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Comité Español de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio)

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/002

Fecha convenio:

03-03-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Hasta 14 de enero de 2017

Relacionado con convenio:

Importe:

10.000,00

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio de colaboración para el proyecto de establecimiento de un sistema de protección para la población siria refugiada más vulnerable en Madaba (Jordania)

Centro de gestión:

Cooperación Internacional

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes:

Núm. conv. / Año:

2016/001

Fecha convenio:

03-01-2016

Fecha fin:

Vigencia:

Vigencia: Hasta finalización de la garantía

Relacionado con convenio:

Importe:

133.011,88

Tipo convenio:

Etiquetas:
Título convenio:

Convenio para la ejecución de las obras de minimización del riesgo de colapso en la Plaza del Ingeniero Tamarit en el municipio de Villar del Arzobispo

Centro de gestión:

Medio Ambiente

Firmante Diputación:

Entidades
Entidad:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Firmante:

--- ---

Objeto:

Obligaciones de las partes: