Cercar per Conveni


Entre
i
Any / Nom. conv.:

2020/041

Data conveni:

07-07-2020

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

ACUERDO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Centre de gestió:

Presidència

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Objecte:

El presente documento es el fruto de la labor de las siguientes entidades: Consejo de Participación Infantil de la Ciudad de Burjassot, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Burjassot, Consejo Independiente de Protección de la Infancia, Voluntariado

Obligacions de les parts:

Asumir el compromiso de impulsar las políticas de infancia y adolescencia en la Provincia de Valencia con el objetivo de mejorar la vida de los niños y niñas, reconociendo e impulsando sus derechos y, por tanto, transformando a mejor las comunidades locales para el presente y el futuro, movilizando los recursos necesarios para asegurar un desarrollo humano y solidario basado en el principio del interés superior del niño y de la niña.

Any / Nom. conv.:

2020/040

Data conveni:

30-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ESPORTIU FUTSAL HISPANIC I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA 2ª DIVISIÓ FEMENINA DURANT 2020

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

CLUB ESPORTIU FUTSAL HISPANIC

Signant:

Ricardo Ernesto Bellver García

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i el Club Esportiu Futsal Hispánic, la participació en els partits de lliga corresponents a la segona divisió nacional de futbol sala femení que es duguen a terme durant l'exercici 2020, conforme al calendari oficial. Consta en l'expedient de raó el document “Projecte de l'activitat subvencionada”, que s'enten incorporat al present Conveni a tots els efectes.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València aportarà al Club Esportiu Futsal Hispánic per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621 34100.48200 del vigent pressupost de despeses de la corporació. L'entitat beneficiària es compromet a : a) Realitzar les activitats proposades per a l'any 2020. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, havent de con

Any / Nom. conv.:

2020/039

Data conveni:

30-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ PACTEM NORD I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DE L´HORTA NORD EN MATÈRIA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS. ESTRATÈGIA DE CORRESPONSABILITAT EN IGUALTAT

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Consorci Pactem Nord

Signant:

Miguel Chavarría Díaz

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i PACTEM NORD, el desenvolupament del “PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DE L´HORTA NORD EN MATÈRIA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS. ESTRATÈGIA DE CORRESPONSABILITAT EN IGUALTAT”, que es durà a terme en els municipis de l'Horta Nord, conforme a les necessitats d'actuació detectades en aquests, amb l'objectiu de donar continuïtat a les iniciatives anteriors realitzades en 2018 i 2019.

Obligacions de les parts:

PACTEM NORD, es compromet a desenvolupar les següents accions estructurades entorn de quatre línies de treball establides: 1- Capacitació i reforç als ajuntaments consorciats. 2- Capacitació dirigida al teixit associatiu de dones. 3- Capacitació dirigida al teixit empresarial. 4- Capacitació a la ciutadania. La Diputació de València aportarà a PACTEM NORD, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 010.231.09.467.00 del vigent pressupost de despeses de la corporació.

Any / Nom. conv.:

2020/038

Data conveni:

30-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CLUB ATLETISME FENT CAMÍ MISLATA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA LLIGA DIVISIÓ D’HONOR I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT 2020.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Club Atletismo Fent Camí Mislata

Signant:

Inmaculada Francisco Miralles

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i el Club d'Atletisme Fent Camí Mislata, la participació en la lliga divisió d'honor i la realització d'activitats esportives durant 2020.

Obligacions de les parts:

El Club d'Atletisme Fent Camí Mislata, es compromet a desenvolupar, entre altres actuacions pròpies d'aquesta, les següents en les quals la Diputació de València demostra interès, i en les quals pot dividir-se l'objecte del present conveni: A. MÒDUL I. ESPORT RENDIMENT. B. MÒDUL II. ESPORT BASE. C. MÒDUL III. ESPORT POPULAR. La Diputació de València aportarà al Club d'Atletisme Fent Camí Mislata per al desenvolupament de les activitats del present conveni una subvenció directa per import de 40.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost.

Any / Nom. conv.:

2020/037

Data conveni:

30-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

350.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL VALÈNCIA CLUB D'ATLETISME I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT 2020

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Valencia Club de Atletismo

Signant:

Rafael Blanquer Alcantud

Objecte:

És objecte del present Conveni entre la Diputació de València i el València Club d'Atletisme, la realització d'activitats i assistència a campionats oficials proposats per a l'exercici 2020.

Obligacions de les parts:

El València Club d'Atletisme es compromet a participar en la gran majoria de les competicions que es concreten en les actuacions que figuren en el calendari annex al present conveni. La Diputació de València aportarà al València Club d'Atletisme de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 350.000 euros.

Any / Nom. conv.:

2020/036

Data conveni:

30-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

225.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ LEVANTE UD CENTS ANYS I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS SOCIALS I ESPORTIVES 2020.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Fundació de la CV Levante UD Cent anys

Signant:

Vicente Furió Garcerá

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i la Fundació Levante UE Cents Anys, la realització de les activitats proposades per a l'any 2020.

Obligacions de les parts:

La Fundació Levante UD Cents Anys, es comprometa desenrotllar, entre altres actuacions pròpies de la mateixa, les següents en què la Diputació de València demostra interés. La Diputació de València aportarà a la Fundació Llevant UE Cent Anys per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa de 225.000 €.

Any / Nom. conv.:

2020/035

Data conveni:

30-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

240.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES DURANT 2020

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Signant:

José Daniel Sanjuan Martínez

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació de València i la Federació de Pilota Valenciana, la realització d'activitats i assistència a campionats oficials proposats per a l'any 2020 per la Federació, d'acord amb la programació de competicions oficials annexa.

Obligacions de les parts:

La Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana, es compromet a desenrotllar, entre altres actuacions pròpies de la mateixa, les activitats relacionades en què la Diputació de València demostra interés. Els continguts de cada una de les actuacions enumerades consten en l'expedient de raó en el document “proposada d'actuacions generals pilota valenciana 2020”, i s'entenen incorporats al present Conveni a tots els efectes. La Diputació de València aportarà a la Federació de Pilota Valenciana per al desenrotllament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 240.000 euros, prevista nominativament en l'aplicació 621.34100.48200 del vigent pressupost de gastos de la corporació.

Any / Nom. conv.:

2020/034

Data conveni:

25-06-2020

Data fi:

25-06-2024

Vigència:

48 MESES

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PETRÉS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Petres

Signant:

Pere Peiró García

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament dE Petrés al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/033

Data conveni:

22-06-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

300.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE VALÈNCIA PER ALS PROGRAMES TIC CAMBRES, INDÚSTRIA 4.0 I CIBERSEGURETAT I OFICINA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2020

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València (Cambra València)

Signant:

José Vicente Morata Estragues

Objecte:

És objecte del present Conveni, la col·laboració entre la Diputació i Cambra València en els Programes TIC 2020 de Cambra València: Ajudes TIC Cambres, Indústria 4.0 i Ciberseguretat Oficina de Transformació Digital GoDigital Jornades Territori Informe Tendències Tecnològiques Pla Consolidació Empresarial per a la Digitalització.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar la col·laboració de la Diputació de València en l’execució d’aquests programes per Cambra València, la Diputació aportarà la quantitat de 300.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 110.92300.48200 del Pressupost General de 2020. Cambra València es compromet a organitzar, gestionar i desenvolupar les actuacions necessàries per a l’execució dels programes referits anteriorment, i destinar els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats. Les actuacions que cal desenvolupar durant l’exercici 2020.

Any / Nom. conv.:

2020/032

Data conveni:

31-05-2020

Data fi:

18-12-2020

Vigència:

7 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN), PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓ D'SMART CITIES A LA PROVINCIA DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Signant:

Marcos Lacruz López

Objecte:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació de València i Avaesen per a la realització d’un programa d’activitats d’informació, assessorament i difusió de Smart cities en distintes localitats de la província de València.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació de València aportarà la quantitat de 50.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 110.92300.45390 del Pressupost General de 2020. AVAESEN es compromet a organitzar, gestionar i desenvolupar activitats informatives i d’assessorament i difusió de Smart cities en diverses localitats de la província de València, i destinarà els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats.

Any / Nom. conv.:

2020/031

Data conveni:

27-05-2020

Data fi:

27-05-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROTOCOLO GENERAL DE INTENCIONES POR EL QUE SE ESTABLECE LA COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CEV) PARA LA REALIZACIÓN EN COMUN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A CONSOLIDAR EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.

Centre de gestió:

Presidència

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Signant:

Eva Blasco García

Objecte:

El presente Protocolo General de Intenciones establece el marco general, la voluntad de colaboración entre la Diputación de Valencia y CEV para establecer unos cauces en aras a la realización en común de actividades encaminadas a consolidar el tejido empresarial (agrícola, industrial, comercio, turismo, servicios, etc.) en la provincia de Valencia, generando riqueza y bienestar sostenible para los ciudadanos.

Obligacions de les parts:

a) Trabajar para impulsar el desarrollo económico y empresarial en las comarcas de nuestra provincia. b) Favorecer la empleabilidad y la gestión del talento, fomentando la igualdad de oportunidades. c) Crear vías de colaboración entre municipios de la provincia. d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de éste protocolo, redunde en beneficio mutuo y por ende de la provincia.

Any / Nom. conv.:

2020/030

Data conveni:

14-05-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR.

Centre de gestió:

DEFENSA EN JUICIO

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio Abogados de Valencia

Signant:

Auxiliadora Borja Albiol

Objecte:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAV la suma de dos-cents mil euros (200.000 €) anuals pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede degudament justificat en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. La Diputació disposa de crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària 211/151.00/480.00, i queda l’eficàcia del present Conveni condicionada a l’efectiva posada a disposició del crèdit pressupostari. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Any / Nom. conv.:

2020/029

Data conveni:

11-05-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

13.040,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR.

Centre de gestió:

DEFENSA EN JUICIO

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Signant:

Jesús Muñoz Carrasquer

Objecte:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col·laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAS la suma de tretze mil quaranta euros (13.040 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede justificat degudament en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Any / Nom. conv.:

2020/028

Data conveni:

11-05-2020

Data fi:

31-12-2020

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

19.340,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I SOBRE MEDIACIÓ FAMILIAR

Centre de gestió:

DEFENSA EN JUICIO

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio Abogados de Alzira

Signant:

Agustín Fererr Olaso

Objecte:

L'objecte del present conveni serà facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius al habitatge habitual.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAA la suma de dènou mil tres-cents quaranta (19.340 €) anuals pagadors per trimestres vençuts, una vegada quede degudament justificat en els termes de la clàusula sisena d’aquest conveni. L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d'Alzira assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web.

Any / Nom. conv.:

2020/027

Data conveni:

10-03-2020

Data fi:

10-03-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'EMPERADOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Emperador

Signant:

Alberto Bayarri Remolí

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Emperador al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/026

Data conveni:

10-03-2020

Data fi:

10-03-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

38.713,03

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL PER A OBRES DE “MILLORA AMBIENTAL I INSTAL·LACIÓ D'OBSERVATORI D'AUS EN LA MARJAL” EN EL MUNICIPI DE MASSAMAGRELL

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Massamagrell

Signant:

Francisco Gómez Laserna

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Massamagrell en el finançament i execució de les obres de “Millora Ambiental i instal.lació d’observatori d’aus en la Marjal” en el muncipi de Massamagrell.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.713,03 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.678,26 euros,

Any / Nom. conv.:

2020/025

Data conveni:

24-02-2020

Data fi:

24-02-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA FUNDACIÓN BANCAJA

Centre de gestió:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

FUNDACIÓN BANCAJA

Signant:

RAFAEL ALCÓN TRAVER

Objecte:

El objeto del presente Acuerdo Marco es establecer un marco general de colaboración entre la Diputació y Fundación Bancaja para el fomento e intercambio de experiencias en los campos de la cultura y la acción social dentro de aquéllas áreas específicas en las cuales ambas entidades tengan interés manifiesto.

Obligacions de les parts:

La ejecución de cada una de las modalidades de colaboración previstas en el presente Acuerdo Marco será objeto de Convenios o Acuerdos o Contratos Específicos, elaborados de común acuerdo entre ambas partes, en los que se indicará entre otros los siguientes aspectos: Sujetos, capacidad jurídica y competencia en la que se fundamenta la actuación. Definición del objeto que se persigue. Las actuaciones a realizar y titularidad de los resultados. Obligaciones y compromisos económicos adquiridos, si los hay. Consecuencias en caso de incumplimiento y criterios para determinar la indemnización. Acuerdos relacionados con la confidencialidad de la información y con la propiedad intelectual, industrial y explotación de los resultados Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución y resolución de problemas de interpretación y cumplimiento. El régimen de modificación del Convenio o Acuerdo. Entrada en vigor, duración y las causas de resolución del Convenio o Acuerdo. Solución de controversias. Cualquier otra cuestión que se considere de interés para ambas p

Any / Nom. conv.:

2020/024

Data conveni:

13-02-2020

Data fi:

13-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

4.704,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALTO TÚRIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Mancomunitat Alto Túria

Signant:

Rafael Darijo Escamilla

Objecte:

Constitueix l'objecte d’este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat Alto Túria perquè s’adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les obligacions següents: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre del 2015, b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones pràctiques,

Any / Nom. conv.:

2020/023

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

30-01-2020

Vigència:

2 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

20.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRE TEATRAL ESCALANTE EN EL AUDITORIO LA MUTANT Y EN EL TEATRO EL MUSICAL.

Centre de gestió:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE VALENCIA (ACCIÓ CULTURAL)

Signant:

Mª Teresa Ibañez Giménez

Objecte:

El objeto de este convenio es regular la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, para facilitar el desarrollo de la Programación de “El Escalante” en el Auditorio La Mutant (12 enero de 2020), y en el Teatro El Musical (26 enero 2020-30 enero 2020).

Obligacions de les parts:

Obligaciones Ayuntamiento: Para la realización y desarrollo de la programación de “El Escalante”, el Ayuntamiento autoriza al uso de las instalaciones de los edificios municipales Teatro EL Musical y Auditorio La Mutant, adscritos a la Delegación de Acción Cultural, sitos en la ciudad de València. Obligaciones de la Diputación Provincial: La Diputación Provincial de Valencia llevará a cabo la programación de “El Escalante” con sus propios medios humanos, técnicos y materiales. Para ello se trasladará al auditorio La Mutant y al Teatro El Musical el personal que viene desarrollando sus funciones en la programación del “El Escalante” que figura en el presente convenio y que se encuentran relacionados en el Anexo I.

Any / Nom. conv.:

2020/022

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE NAVARRÉS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Navarrés

Signant:

Estela Darocas Marín

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Navarrés al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/021

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XÀTIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Xàtiva

Signant:

Roger Cerdà Boluda

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Xàtiva al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/020

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO

Signant:

Mª Ángeles Beaus Crespo

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Villar del Arzobispo al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/019

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PINET AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Pinet

Signant:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Pinet al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/018

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PICANYA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE PICANYA

Signant:

JOSEP ALMENAR NAVARRO

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Picanya al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/017

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE OLOCAU AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Olocau

Signant:

Antonio Ropero Morales

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d' Olocau al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/016

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANISES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Manises

Signant:

Jesús Maria Borras Sanchis

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Manises al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/015

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE JALANCE AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Jalance

Signant:

Manuel Gómez Fajardo

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Jalance al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/014

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

Signant:

ANA ISABEL FERRER FUSTER

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guardamar de la Safor al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/013

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GUADASEQUIES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE GUADASEQUIES

Signant:

VIRGINA CONTRERAS CABALLERO

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Guadasequies al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/012

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE DOS AGUAS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE DOS AGUAS

Signant:

JOSÉ RAMÓN GRAU GRAU

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Dos Aguas al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/011

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CHELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE CHELLA

Signant:

JOSÉ ENRIQUE TALÓN SEGUÍ

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Chella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/010

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT DE BONREPÒS I MIRAMBELL

Signant:

RUBÉN RODRÍGUEZ NAVARRO

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/009

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIPARRELL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniparrell

Signant:

Salvador Masaroca Delhom

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Beniparrell al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/008

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENIATJAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniatjar

Signant:

Francisco Giner Monzó

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Beniatjar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/007

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benaguasil

Signant:

José Joaquin Segarra castillo

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Benaguasil al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/006

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 meses

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BELLÚS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellus

Signant:

Susana Navarro Ferrando

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament de Bellús al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/005

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D' ANNA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AJUNTAMENT D'ANNA

Signant:

PILAR TERESA SARRIÓN PONCE

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d'Anna al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions deis contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/004

Data conveni:

07-02-2020

Data fi:

07-02-2024

Vigència:

48 meses

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Signant:

Felip Hernandis Sancho

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'Ajuntament d' Albalat De La Ribera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de Valencia, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de Valencia, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicataries en el moment de l'adquisició deis béns o de la contractació deis servicis.

Obligacions de les parts:

A fi de facilitar la selecció adequada dels subministraments a adquirir o els servicis a prestar, la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles fomentarà la participació deis organismes adherits per mitjà de !'obertura de vies de comunicació, així mateix informarà de les adjudicacions realitzades i de les condicions dels contractes formalitzats amb les empreses adjudicatàries d'aquells, com el termini d'entrega, les garanties, etc., i de totes les modificacions que puguen tindre durant la seua vigència.

Any / Nom. conv.:

2020/003

Data conveni:

15-01-2020

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACUERDO DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA COMUNIDAD DE USUARIOS ALMA'AN.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Comunidad de Usuarios Alma'an

Signant:

Antonio González Rodríguez

Objecte:

Es objeto del presente Convenio establecer el régimen de explotación del servicio público supramunicipal de suministro de agua potable en Alta a la Comunidad de Usuarios de Abastecimiento de Agua Potable ALMA'AN, que comprende los Municipios de Alginet, Sollana, Almussafes (inclusive Polígono Industrial Juan Carlos 1), Benifaió, así como a Picassent, únicamente al Centro Penitenciario II y Urbanización Sierramar, que al amparo del artículo 36.1.c de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es prestado por la Diputación a través de EGEVASA

Obligacions de les parts:

DEBERES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD EXPLOTADORA: a) Percibir el importe de la facturación en la forma y tiempo determinados en el presente convenio b) Inspeccionar y revisar las instalaciones de los usuarios, afectas el servicio o vinculadas al objeto del contrato, que pudieran incidir de forma directa o indirecta sobre el funcionamiento del sistema en Alta. c) Establecer las medidas oportunas tendentes a evitar el uso incorrecto del agua suministrada. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS: Obtener el suministro de agua en Alta en las condiciones sanitarias de calidad y presión correspondientes al uso que de acuerdo con las características e instalaciones del usuario sea el adecuado y conforme con la legislación aplicable.

Any / Nom. conv.:

2020/002

Data conveni:

14-01-2020

Data fi:

14-01-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

4.704,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE LLOCNOU D’EN FENOLLET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet

Signant:

Cristobal Rodriguez Soler

Objecte:

Constitueix l'objecte d’este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Llocnou d’En Fenollet perquè s’adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València, en el marc de la col·laboració i la cooperació amb les entitats locals adherides al projecte, ofereix l'accés a una plataforma d'administració electrònica i assumeix les obligacions següents: 1. Obligacions de naturalesa organitzativa a) Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'1 d'octubre del 2015, b) Contribuir a la cultura del canvi en l'Administració amb la divulgació i el foment de bones pràctiques, c) Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s’hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, d) Cooperar en elaborar manuals i informació sobre els tràmits i l'ús de la plataforma per als ciutadans, e) Dotar el personal municipal de la documentació i la formació necessàries per a l'ús de la plataforma. L'entitat adherida, com a usuària de la plataforma d'administració electrònica, es compromet a complir amb les obligacions que s'exposen a continuació: a) Designar un responsable tècnic que actue com a interlocutor amb la Diputació en l'autorització d'usuaris, la definició dels àmbits d'utilització de l'aplicació i tot allò relacionat amb el seu ús, b) Garantir que els usuaris de l'entitat facen un bon ús de la plataforma i els servicis inherents, c) Col·laborar de la forma més àmplia possible amb la Diputació per a implantar la plataforma,

Any / Nom. conv.:

2020/001

Data conveni:

07-01-2020

Data fi:

07-01-2024

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

38.719,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS PARC DE LA BONAIGUA" EN EL MUNICIPI DE ROCAFORT

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rocafort

Signant:

Guillermo José Gimeno Alcalde

Objecte:

El present conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Yaléncia i l'Ajuntament de Rocafort en el finançament i execució de les obres de "Recuperació d'espais degradats pare de la Bonaigua" en el muncipi de Rocafort.

Obligacions de les parts:

En relació amb les actuacions objecte del present Conveni, correspon a la Diputació de Valencia: Contractar i ejecutar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finarn;:ar el 80% del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.719,69 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20% restant del cost total de les obres, la qua! cosa representa la quantitat de 9.679,92 euros

Any / Nom. conv.:

2019/155

Data conveni:

19-12-2019

Data fi:

19-12-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE PROVINCIAL DE VALÈNCIA A TRAVÉS DE L’ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES (ECA) I EL CENTRE D’ESTUDIS RURAL I D’AGRICULTURA INTERNACIONAL (CERAI) PER AL FOMENT DE L’AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI)

Signant:

Ignacio Herrando Mariscal

Objecte:

Constitueix l'objecte del present Conveni de col·laboració establir els termes en què la Diputació Provincial de València a través de l'Escola de Capatassos Agrícoles (ECA) col·laborarà amb el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) en el foment, la recerca, assessorament i difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i el desenvolupament rural sostenible en l'àmbit territorial de la província de València.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València, per a facilitar el treball diari del Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) autoritza amb caràcter gratuït l'ús de les dependències situades en la planta baixa de l'edifici de l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja que figuren grafiadas en el plànol com a “despatxos” que s'acompanya al conveni per a donar compliment als objectius i finalitats perseguides en comú per ambdues entitats. El CERAI es compromet a utilitzar el ben cedit d'acord amb les finalitats assenyalades en el conveni, no podent ser utilitsats a usos diferents.

Any / Nom. conv.:

2019/154

Data conveni:

09-12-2019

Data fi:

09-12-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

51.401,79

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE XERESA PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA DE “ADEQUACIÓ AMBIENTAL DE L'ENTORN DE LA SÉQUIA TRAVESSERA DE LA MARJAL DE LA SAFOR” EN EL MUNICIPI DE XERESA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Xeresa

Signant:

Tomás Ferrandis Moscardó

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Xeresa en el finançament i execució de les obres de “Adequació ambiental de l'entorn de la séquia travessera de la marjal de la Safor” en el municipi de Xeresa.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 85 % del cost dels treballs, la qual cosa suposa la quantitat de 51.401.79 euros. Correspon a l'Ajuntament de Xeresa: a) Aportar el 15 % restant del cost total de les actuacions, la qual cosa suposa la quantitat de 9.070,90 euros.

Any / Nom. conv.:

2019/153

Data conveni:

05-12-2019

Data fi:

05-12-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

44.769,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GESTALGAR PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL ZONA FUENTE GRANDE” EN EL MUNICIPI DE GESTALGAR

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gestalgar

Signant:

Raúl Pardos Peiró

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Gestalgar en el finançament i execució de les obres de “Recuperación ambiental zona Fuente Grande” en el muncipi de Gestalgar.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.769,99 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7’5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,03 euros

Any / Nom. conv.:

2019/152

Data conveni:

04-12-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

1.695.930,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT AMB FONS PÚBLICS DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA IVAF-LUÍS FORTICH, DE TITULARITAT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

L'objecte d'aquest conveni és el manteniment amb fons públics del col·legi d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, amb número de codi 46011831, situat en el carrer Juan de Garay, 23, de Valencia, de titularitat de la Diputació Provincial de Valencia, i les unitats d'Educació Especial específiques d'aquest, així com el gabinet psicopedagógic i l'equip de professor/logopeda itinerants . integrats en el conveni esmentat.

Obligacions de les parts:

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport acorda l'assignació de fons públics a la Diputació Provincial de Valencia per al manteniment, segons les unitats indicades en l'annex, del centre d'Educació Infantil i Primaria IVAF-LUIS FORTICH, de Valencia, per un total d'un milió sis-cents noranta-cinc mil nou-cents trenta euros (1.695.930 €), que se satisfaran a carrec de l'aplicació pressupostaria 09.02.01 .422.20, codi de lfnia S6012000. En el termini maxim de quinze dies naturals a partir de la signatura d'aquest conveni, La Diputació Provincial de Valencia justificara, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, les despeses generades des de 1'1 de setembre de l'exercici 2018, inici del curs escolar 2018/2019, i a partir del mes de gener del 2019 fins al mes anterior a la data de signatura del conveni esmentat.

Any / Nom. conv.:

2019/151

Data conveni:

04-12-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

125.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA- ESTUDI GENERAL PER A LA REALITZACIÓ EN DIFERENTS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE LES ACCIONS FORMATIVES I CULTURALS DENOMINADES UNIVERSITATS ESTACIONALS EN 2019.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Universitat de València

Signant:

Mª Vicenta Mestre Escrivà

Objecte:

El prsent conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, col·laborarà amb la Universitat de València- Estudi General, en el finançament de les denominades Universitats Estacionals, que consistixen en activitats formatives i culturals en diferents períodes de temps al llarg de l'any 2019, en els municipis i amb la programació que figura en l'annex.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València aportarà per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni, una subvenció directa, per import de 125.000 €, La Universitat de València- Estudi General es compromet a: Organitzar i realitzar les activitats formatives i culturals en els municipis participants, des del 4 d’abril fins al 19 de noviembre de 2019, seguint el programa que figura en l’annex per a cada un d'ells.

Any / Nom. conv.:

2019/150

Data conveni:

04-12-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

24.880,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'AGRICULTORRS (AVA-ASAJA) PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE FORMACIÓ ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE BENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONS PORCINES I AVÍCOLES, I DE CAPACITACIÓ PRÀCTICA EN TÈCNIQUES DE PODA I EMPELT DE CULTIUS.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

Signant:

Cristóbal Aguado Laza

Objecte:

El present conveni té per objecte establir els termes en que la Diputació de València, col·laborarà amb AVA-ASAJA per a facilitar informació i capacitació tècnica als ramaders i agricultors de la província de València en matèria de benestar animal en explotacions porcines i avícoles, així com en tècniques de poda i empelt de cultius en 2019.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València aportarà a AVA-ASAJA per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa nominativa per import de 24.880 €. L'entitat beneficiària es compromet a organtzar i impartir les activitats formatives.

Any / Nom. conv.:

2019/149

Data conveni:

04-12-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

25.120,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS (AVA-ASAJA), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ ESPECÍFICA COM A ELEMENT FONAMENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT LABORAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DEL SECTOR AGROALIMENTARI.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

Signant:

Cristóbal Aguado Laza

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de la Delegació d'Escoles Agrícoles de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, col· laborarà amb AVA-ASAJA per a facilitar informació i capacitació als agricultors de la província de València en relació al que s'estableix en el Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene de la producció primària agrícola, així com en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector agroalimentari, plagues i malalties dels principals cultius, noves varietats de cítrics i cultius alternatius, aspectes jurídics més rellevants en matèria agrària, empresa agrària, Política Agrària Comú, eficiència de l'aigua i canvi climàtic o marques de qualitat i agricultura ecològica.

Obligacions de les parts:

L'entitat beneficiària es compromet a: a) Organitzar i impartir les activitats formatives. La Diputació Provincial de València aportarà a AVA-ASAJA per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa nominativa per import de 25.120 €.

Any / Nom. conv.:

2019/148

Data conveni:

29-11-2019

Data fi:

29-11-2024

Vigència:

60 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

350.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA, L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ, PEL QUE LA PRIMERA DELEGA EN EL SEGON LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC TERRESTRE INTERURBÀ DE VIATGERS RELATIU A l'ITINERARI ENTRE VALÈNCIA I SEDAVÍ

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

Signant:

Mª José Salvador Rubert

Objecte:

El present conveni de col·laboració té per objecte establir un instrument de coordinació entre ATMV i l'Ajuntament de València i de col·laboració econòmica de la Diputació de València a l'Ajuntament de València, a fi que ATMV delegue en l'Ajuntament la competència per a la prestació del servici de transport públic terrestre interurbà de viatgers entre els municipis de Sedaví i València,

Obligacions de les parts:

L'ajuntament accepta la delegació realitzada per ATMV sometent-se a les condicions establides en la llei i en el conveni i prestarà el servici delegat a través del seu mitjà propi, l'EMT . La Diputació, es compromet a sufragar les despeses (excloses les d'inversió) derivades de la prestació del serivi interurbà de viatgers entre els municipis de Sedaví i València i els costos que puguen estar associats a l'aplicació del conveni per qualsevol causa i, en particular, per l'establiment eventual de plans específics de coordinació que siguen necessaris.

Any / Nom. conv.:

2019/147

Data conveni:

27-11-2019

Data fi:

27-11-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

44.758,10

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BELLÚS PER A OBRES DE “RESTAURACIÓ AMBIENTAL DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU ALBAIDA” EN EL MUNICIPI DE BELLÚS

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellus

Signant:

Susana Navarro Ferrando

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Bellús en el finançament i execució de les obres de “Restauració ambiental del marge esquerre del riu Albaida” en el municipi de Bellús.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92’5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.758,10 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7’5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,03 euros.

Any / Nom. conv.:

2019/146

Data conveni:

27-11-2019

Data fi:

27-11-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

44.680,08

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE JALANCE PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL DE PARCEL.LA ANNEXA A CEMENTERI” EN EL MUNICIPI DE JALANCE

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Jalance

Signant:

Manuel Gómez Fajardo

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Jalance en el finançament i execució de les obres de “Recuperació ambiental de parcel·la annexa a cementeri” en el terme municipal de Jalance.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92’5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.680,08 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7’5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.622,71 euros

Any / Nom. conv.:

2019/145

Data conveni:

19-11-2019

Data fi:

19-11-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

35.446,26

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GILET PER A OBRES DE “MILLORA D’ESPAIS DEGRADATS EN L’ÀREA RECREATIVA DE SANTO ESPÍRITU” EN EL MUNICIPI DE GILET.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gilet

Signant:

Salvador Costa Escriba

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Gilet en el finançament i execució de les obres de “Millora d’espais degradats en l’àrea recreativa de Santo Espíritu” en el municipi de Gilet.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 35.446,26 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 6.255,22 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/144

Data conveni:

13-11-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

120.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I LA FUNDACIÓ INVESTIGACIÓ HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DE LES DE LES LÍNIES I PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN L'ANY 2019.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Fundació Investigació Hospital General Universitari de València

Signant:

Raquel Galvez Balaguer

Objecte:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Qualitat Democràtica, col· laborarà amb la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València en el finançament, des de l'1 de gener fins al 30 d'octubre de 2019, del funcionament de les infraestructures i del personal necessari per al desenvolupament de les línies i projectes d’investigació detallats en la memòria descriptiva de la sol· licitud de 4 d'abril de 2019 presentada per la Fundació.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València una subvenció directa de quantia certa, prevista nominativament en l'aplicació 607.231.03.480.00 del vigent Pressupost de Despeses de la Corporació, per import de 120.000 €. L’entitat beneficiària es compromet a: a) Executar les línies i projectes d’investigació dins del període d'execució establit en la clàusula primera, i a aportar la infraestructura, mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Any / Nom. conv.:

2019/143

Data conveni:

13-11-2019

Data fi:

13-11-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA A través DE L'ESCOLA DE CAPATASSOS AGRÍCOLES (ECA) I LA SOCIETAT ESPANYOLA D'AGRICULTURA ECOLÒGICA (SEAE) PER Al FOMENT DE L'AGRICULTURA ECOLÒGICA

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE)

Signant:

María Dolores Raigón Jiménez

Objecte:

Constitueix l'objecte del present Conveni de col·laboració establir els termes en què la Diputació Provincial de València a través de l'Escola de Capatassos Agrícoles (ECA) col·laborarà amb la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (**SEAE) en el foment, la recerca, assessorament i difusió de tots els aspectes relacionats amb l'agricultura ecològica i el desenvolupament rural sostenible en l'àmbit territorial de la província de València.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València, per a facilitar el treball diari de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE) autoritza amb caràcter gratuït l'ús de les dependències situades en la planta baixa de l'edifici de l'Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja que figuren grafiadas en el plànol com a “despatxos” que s'acompanya al conveni per a donar compliment als objectius i finalitats perseguides en comú per ambdues entitats. La SEAE es compromet a: Utilitzar el ben cedit d'acord amb les finalitats assenyalades en el conveni, no podent ser destinat a usos diferents, ni cedir-ho

Any / Nom. conv.:

2019/142

Data conveni:

05-11-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

100.800,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA LA RUTA DE LA SALUT EN L’EXERCICI 2019

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

Ana Barceló Chico

Objecte:

El present Conveni té com a objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, i el Consorci, per a la realització del programa La Ruta de la Salut. El programa està destinat a tots els municipis i entitats locals menors de la província València, excepte València capital, i està orientat a l’acció estratègica d’acostament a les comunitats i famílies d’un servei de salut programat i preventiu.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València finança este programa amb càrrec al Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019, per una quantia total màxima de 100.800 €, que es distribuïx entre les aplicacions 607.311.01.462.00.78, per un import de 99.600 €, i 607.311.01.468.00.78, per un import de 1.200 €. El Consorci es compromet a: a) Desenvolupar el programa La Ruta de la Salut en un màxim de 84 entitats locals i proporcionar el personal qualificat i els mitjans materials per a la realització d'un conjunt de xarrades i proves mèdiques.

Any / Nom. conv.:

2019/141

Data conveni:

05-11-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

26.160,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ANÀLISI PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA EN L'EXERCICI 2019

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

Ana Barceló Chico

Objecte:

El present Conveni té com a objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, i el Consorci, per a la realització del programa d’ Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel· la.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València finança aquest programa amb càrrec al Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019, per una quantia total màxima de 26.160 €, que es distribuïx entre les aplicacions 607.311.01.462.00.78, per un import de 25.920 €, i 607.311.01.468.00.78, per un import de 240 €. El Consorci es compromet a: a) Aportar els dispositius i el personal qualificat del seu Servei de Microbiologia, Secció de Microbiologia Ambiental, per a la realització de les anàlisis de legionel· la en cent nou entitats locals, i realitzarà quatre analítiques percadascuna d'elles.

Any / Nom. conv.:

2019/140

Data conveni:

05-11-2019

Data fi:

05-11-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

38.718,62

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’ALZIRA PER A OBRES DE “MILLORA AMBIENTAL DELS MARGES DEL RIU JÚCAR EN EL TERME MUNICIPAL D'ALZIRA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alzira

Signant:

Diego Gómez i Garcia

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Alzira en el finançament i execució de les obres de “Millora ambiental dels marges del riu Júcar en el municipi d'Alzira”.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.718,62 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.679,66 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/139

Data conveni:

05-11-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

13.040,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SUECA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I MEDIACIÓ F

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Signant:

Jesús Muñoz Carrasquer

Objecte:

L’objecte del present conveni serà: a. Facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col· laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAS la suma de tretze mil quaranta euros (13.040 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts. L’Il· lustre Col· legi d’Advocats de Sueca assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de Valencia en la seua pàgina web.

Any / Nom. conv.:

2019/138

Data conveni:

05-11-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

19.340,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS D’ALZIRA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I MEDIACIÓ F

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio Abogados de Alzira

Signant:

Agustín Fererr Olaso

Objecte:

L’objecte del present conveni serà: a. Facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col· laboració, la Diputació Provincial de València aportarà a l’ICAA la suma de dènou mil tres-cents quaranta euros (19.340 €) anuals, pagadors per trimestres vençuts. L'Il· lustre Col· legi d'Advocats d'Alzira assumix l'obligació de fer pública la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València en la seua pàgina web,

Any / Nom. conv.:

2019/137

Data conveni:

05-11-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL I MEDIACIÓ

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio Abogados de Valencia

Signant:

Auxiliadora Borja Albiol

Objecte:

L’objecte del present conveni serà: a) Facilitar la mediació i la intermediació en controvèrsies sobre préstecs i arrendaments relatius a l’habitatge habitual.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta col·laboració l’Excma. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA aportarà a l’ICAV la suma de dos-cents mil euros (200.000 €). L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València assumeix l’obligació de fer pública la subvenció concebuda per la Diputació Provincial de Valencia en la seua pàgina web,

Any / Nom. conv.:

2019/136

Data conveni:

29-10-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

38.673,92

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ELIANA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAI DEGRADAT JUNT AMB EL BARRANC DE MANDOR” EN EL MUNICIPI DE L'ELIANA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Eliana

Signant:

Salvador Torrent Catalá

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de l’Eliana en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d’espai degradat junt al Barranc de Mandor” en el municipi de l’Eliana.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.673,92 euros. L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.668,48 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/135

Data conveni:

28-10-2019

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I ELS AJUNTAMENTS DE MARINES I OLOCAU, PER A LA REGULARITZACIÓ DEL VIAL DEL CORDEL DE LA GARROFERA.

Centre de gestió:

Presidència

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Marines

Signant:

María Dolores Celda Lluesma

Objecte:

Este acuerdo tiene por objeto la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Marines I Olocau, en el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias para la eficaz respuesta ante la necesidad pública e interés general de regularizar el vial el Cordel de la Garrofera a la función propia del uso que esta teniendo el mismo.

Obligacions de les parts:

La Generalitat Valenciana autorizará, mediante la suscripción del correspondiente acuerdo, a la Diputación de Valencia para la ejecutar las obras, garantizando la fluidez del tráfico, el acceso a la Base Militar, facilitando un servicio correcto a todos los polígonos industriales y propiedades colindantes a la carretera, respetando y garantizando, en su caso el tránsito pecuario. Diputación de Valencia se compromete a redactar el proyecto constructivo para la licitación de las obras así como su posterior ejecución. El Ayuntamiento de Marines se compromete a facilitar las autorizaciones.

Any / Nom. conv.:

2019/134

Data conveni:

21-10-2019

Data fi:

21-10-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

41.127,98

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A OBRES D' ADEQUACIÓ DEL "BARRANC DE LES FONTETES” EN EL MUNICIPI DE QUATRETONDA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quatretonda

Signant:

Aina Benavent Gimenez

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Quatretonda en el finançament i execució de les obres de “Adequació del barranc de Les Fontetes” en el muncipi de Quatretonda.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.127,98 euros. Correspon a l'Ajuntament de Quatretonda: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.257,88 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/133

Data conveni:

26-09-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

7.865,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ RUSSAFA ESCÈNICA PER A la REALITZACIÓ DEL FESTIVAL DE TARDOR 2019.

Centre de gestió:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

ASSOCIACIÓ RUSSAFA ESCÈNICA

Signant:

Dídac Domenech Garrido

Objecte:

És objecte del present conveni establir les bases per a la col· laboració entre l’associació Russafa Escènica i la Diputació de València, per a la realització conjunta del Festival de Tardor 2019.

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar aquesta participació, la Diputació de València destinarà al projecte la quantitat de 7.865 euros. L'associació Russafa Escènica a: 1. Responsabilitzar-se de la posada en pràctica i organització logística i material del Festival. 2. Aportar els recursos humans necessaris per a la realització de l'objecte d'aquest conveni.

Any / Nom. conv.:

2019/132

Data conveni:

25-09-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2019, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE INSERCIÓ DE JÓVENS TUTELATS EN 2019

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Cruz Roja Española

Signant:

Rafael Gandia Balaguer

Objecte:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb la Cruz Roja Española en el finançament del projecte Inserció de jóvens tutelats en l’any 2019, per a la realització d'accions d'acompanyament social i educatiu que faciliten la inserció de jóvens en risc d'exclusió social d'ambdós sexes, amb edats compreses entre els 16 i els 23 anys, vinculats al sistema de Protecció a la Infància i a la Adolescència.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Cruz Roja Española per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per un import de 50.000 €. L’entitat beneficiària es compromet a: a) Executar el projecte Inserció de jóvens tutelats des de l'1 de gener fins al 15 d'octubre de 2019 i aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Any / Nom. conv.:

2019/131

Data conveni:

16-09-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PACTE TERRITORIAL PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ PACTEM NORD I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA «II FASE DEL PROJECTE PER A LA CAPACITACIÓ DEL TERRITORI EN MATÈRIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Consorcio Pactem Nord

Signant:

Rafael García García

Objecte:

L’objecte d’aquest conveni entre la Diputació de València i Pactem Nord és el desenvolupament de la «II fase del Projecte per a la capacitació del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: serveis avançats», que es durà a terme als municipis de l’Horta Nord, d’acord amb les necessitats d’actuació detectades en aquests

Obligacions de les parts:

La Diputació de València aportarà a Pactem Nord, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per import de 40.000 euros, Pactem Nord es compromet a: a) Efectuar les activitats previstes en la «II fase del Projecte per a la capacitació del territori en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: serveis avançats» per al 2019. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València

Any / Nom. conv.:

2019/130

Data conveni:

13-09-2019

Data fi:

13-09-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

37.559,78

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PARA OBRAS DE “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ULLAL GRAN Y DE LES PENYENTES”, EN EL MUNICIPIO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en la financiación y ejecución de las obras de “Recuperación ambiental del Ullal Gran y de Les Penyentes” en el municipio de Tavernes de la Valldigna

Obligacions de les parts:

Corresponde a la Diputación de Valencia: a) Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. b) Financiar el 80 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 37.559,78 euros. Corresponde al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna: a) El Ayuntamiento firmante se compromete a aportar el 20 % restante del coste total de las obras, lo que supone la cantidad de 9.389,94 euros

Any / Nom. conv.:

2019/129

Data conveni:

12-09-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31/12/2019

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAMBDA, COLECTIVO DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES Y BISEXUALES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL, FAMILIAR Y DE GENERO DENTRO DEL PROGRAMA DIVERSIA CON LA DIPU.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Signant:

Alec Casanova Ferrer

Objecte:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y del colectivo LAMBDA, el desarrollo del Plan DIVERSIA, que se llevará a cabo en aquellos municipios de la provincia de Valencia propuestos por LAMBDA, de común acuerdo con la Diputación de Valencia, conforme a las necesidades de actuación detectadas en los mismos, y que cuenta con los siguientes objetivos: Apoyar a la infancia y juventud LGTB en su proceso de desarrollo personal e informar y asesorar a quienes estén sufriendo algún tipo de discriminación o rechazo.

Obligacions de les parts:

La Diputación de Valencia aportará a LAMBDA, para el desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, una subvención directa por importe de 40.000 euros. LAMBDA se compromete a: a) Organizar y gestionar el Plan DIVERSIA para 2019. b) Hacer constar la colaboración de la Diputación de Valencia.

Any / Nom. conv.:

2019/128

Data conveni:

06-09-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Conveni de col·laboració entre la Diputació de València i Cambra València per al desenrotllament dels programes: TIC Cambres 2019 · Oficina de Transformació Digital.

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València (Cambra València)

Signant:

José Vicente Morata Estragues

Objecte:

És objecte del present conveni la col·laboració entre la Diputació i Cambra València en els programes TIC s 2019 de Cambra València: TIC Cambres i Oficina de Transformació Digital.

Obligacions de les parts:

En virtut del present conveni Cambra Valencia es compromet a organitzar, gestionar i desenrotllar les actuacions necessaries per a l'execució dels programes anteriorment referits, destinant els recursos materials i humans suficients que garantisquen la consecució dels objectius acordats. La Diputació aportara la quantitat de 150.000,00 euros, amb carrec a l'aplicació pressupostaria 411.92300.48200 del Pressupost General de 2019.

Any / Nom. conv.:

2019/127

Data conveni:

27-08-2019

Data fi:

27-08-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

55.757,81

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’ADEMUZ PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “MINIMITZACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS EN LA VESSANT NORD D'ADEMUZ”.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Ademuz

Signant:

Ángel Andrés González

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Ademuz en el finançament i execució de les obres de “Minimització de riscos geològics en la vessant nord d'Ademuz”

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 95 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 55.757,81 euros (IVA inclòs). Correspon a l'Ajuntament d’Ademuz: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 5 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 2.934,62 euros (IVA inclòs).

Any / Nom. conv.:

2019/126

Data conveni:

16-08-2019

Data fi:

16-08-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

37.800,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L’EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE CHULILLA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “ITINERARI ACCESSIBLE AL PARATGE MUNICIPAL LOS CALDERONES”

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Chulilla

Signant:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l’Ajuntament de Chulilla en el finançament i execució de les obres “Itinerari accesible al Paratge Municipal Los Calderones”.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l’obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 37.800 euros.

Any / Nom. conv.:

2019/125

Data conveni:

16-08-2019

Data fi:

16-08-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

48.367,75

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ AMBIENTAL PARCEL·LA SECTOR QUINT II 4” EN EL MUNICIPI DE MISLATA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Mislata

Signant:

Carlos Fernandez Bielsa

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Mislata en el finançament i execució de les obres “Recuperació ambiental parcel·la sector Quint II 4” en el municipi de Mislata.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80% del cost de l'obra, la qual cosa representa la quantitat de 48.367,75 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 12.091,94 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/124

Data conveni:

16-08-2019

Data fi:

16-08-2023

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

44.766,37

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ÈNOVA PER A OBRES DE REGENERACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PI D’AMBROSIO” EN EL MUNICIPI DE L’ÈNOVA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Énova

Signant:

Tomás Giner Esparza

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de L’Ènova en el finançament i execució de les obres de “Regeneració i adequació de la zona del Pi d’Ambrosio” en el muncipi de L’Ènova.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.766,37 euros. Correspon a l'Ajuntament de L’Ènova: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,71 euros

Any / Nom. conv.:

2019/123

Data conveni:

04-07-2019

Data fi:

04-07-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

40.939,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS: ZONA GINJOLER, MARGE ESQUERRE RIU SERPIS” EN EL MUNICIPI DE EL REAL DE GANDIA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Real de Gandía

Signant:

Gustavo Mascarell Tarazona

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de El Real de Gandia en el finançament i execució de les obres de “Recuperació espais degradats: zona Ginjoler, marge esquerre riu Serpis” en el municipi de El Real de Gandia.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85% del cost de l'obra, la qual cosa representa la quantitat de 40.939,96 euros L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 7.224,70 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/122

Data conveni:

10-07-2019

Data fi:

10-07-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

54.362,71

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’UTIEL PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “MUR DE GABIONS EN EL REMEDIO”. UTIEL (VALÈNCIA)”.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Utiel

Signant:

Fernando Benlliure García

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Utiel en el finançament i execució de les obres de “Mur de Gabions en el Remedio. Utiel (València)”,

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 54.362,71 euros (IVA inclòs). Correspon a l'Ajuntament d’Utiel aportar el 10 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 6.040,30 euros (IVA inclòs)

Any / Nom. conv.:

2019/121

Data conveni:

10-07-2019

Data fi:

10-07-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

56.911,47

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’OLOCAU PER A OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA FONT DE LA SALUT PER A MINIMITZAR RISCOS GEOLÒGICS I RESTAURAR ELS DESPRENIMENTS OCASIONATS PELS FENÒMENS METEOROLÒGICS EN EL MUNICIPI D’OLOCAU

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Olocau

Signant:

Antonio Ropero Morales

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Olocau en el finançament i execució de les obres de “Restauració ambiental de la Font de la Salut per a minimitzar els riscos geològics i restaurar els despreniments ocasionats pels fenòmens meteorològics” en el municipi d’Olocau.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 95% del cost de l'obra, que, d'acord amb el projecte inicialment aprovat, suposa la quantitat de 56.911,47 euros. Correspon a l'Ajuntament d’Olocau: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 5% restant del cost total de les obres, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 2.995,34 euros

Any / Nom. conv.:

2019/120

Data conveni:

10-07-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

20.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA, DESTINADA A LADIFUSIÓ DELS PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT RURAL EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA EN 2019.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Unió de Xicotets Agricultors del País Valencià

Signant:

Rafael Cervera Calduch

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social i Educació, col· laborarà amb la UPA-PV per a facilitar informació i capacitació als agricultors en relació al PDR de la Comunitat Valenciana a la província de València o altres línies d'actuació, amb la finalitat que puguen desenvolupar la seua activitat d'una forma eficient i òptima, i aprofiten les oportunitats i ajudes que els brinda l'Administració autonòmica, nacional o europea, que els mantindrà actualitzats en les normativesexistents des del punt de v

Obligacions de les parts:

L'entitat beneficiària es compromet a: Organitzar i impartir les activitats informatives en els termes següents: Termini d'execució: des de l'1 de gener fins al 15 de novembre de 2019. La Diputació Provincial de València aportarà a la UPA-PV per al desenvolupament de les accions formatives una subvenció directa per import de 20.000 € prevista nominativament en l'aplicació 600.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019.

Any / Nom. conv.:

2019/119

Data conveni:

10-07-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS DEL PAÍS VALENCIÀ (LA UNIÓ), REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL DESENVOLUPAMENTDEL PROGRAMA “ALIMENTS ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT EN ELS CENTRES ESCOLARS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA” EN 2019.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià

Signant:

Carles Peris Ramos

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb LA UNIÓ per al desenvolupament del programa “Aliments ecològics i de proximitat en els centres escolars de la província de València” en l'any 2019, per a la realització d'accions formatives dirigides a alumnes d'entre 6 i 12 anys de centres docents públics de la província de València, a fi de fomentar l'adquisició d'hàbits d'alimentació saludables en la població infantil, per mitjà de la promoció del consumde productes locals, de temporada

Obligacions de les parts:

L'entitat beneficiària es compromet a organitzar i impartir les activitats formatives i aportar el personal necessari per a la correcta realització de les activitats. La Diputació Provincial de València aportarà a LA UNIÓ per al desenvolupament de les accions objecte del present Conveni una subvenció directa per un import de 50.000 €, prevista nominativament en l'aplicació 600.419.01.482.00 del Pressupost de Despeses de la Corporació per a 2019.

Any / Nom. conv.:

2019/118

Data conveni:

26-06-2019

Data fi:

Vigència:

19 mayo 2019

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADAGIO, S.L., I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL SUBMINISTRA-MENT D’INSTRUMENTS EN EL 43 CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

ADAGIO, SL

Signant:

Juan Jose Hoyos Sancho

Objecte:

L’objecte del present Conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l’empresa ADAGIO, S.L. en el desenvolupament del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig de 2019.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València es compromet, per mitjà del present Conveni, a destacar el patrocini aportat per l’empresa ADAGIO, S.L. en forma de cessió de l’instrumental en tots els mitjans que s’utilitzen per a la promoció i la difusió del Certamen. L’empresa ADAGIO, S.L, es compromet a cedir de forma gratuïta els instruments musicals de percussió, corda i vent necessaris per a l’execució de les obres a interpretar per les bandes participants, com a contraprestació per la difusió de la marca de l’empresa en tots els mitjans que s’utilitzen per a la promoció i difusió del Certamen.

Any / Nom. conv.:

2019/117

Data conveni:

26-06-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

32.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I L’ASSOCIACIÓ PROCICLISMO

Centre de gestió:

--

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Asociación Prociclismo

Signant:

Angel Casero Moreno

Objecte:

És objecte del present conveni la col·laboració econòmica del Patronat amb l'associació Prociclisme en la realització i desenrotllament de dos etapes de la 70a Volta a la Comunitat Valenciana”, els dies 8 i 10 de febrer de 2019:

Obligacions de les parts:

Obligacions de l’associació Prociclismo: Organitzar, en el marc de la “70a Volta a la Comunitat Valenciana” les dos etapes que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa. L'ajuda econòmica per a l'organització i celebració de les dos etapes de la “70a Volta a la Comunitat Valenciana” que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa, serà de 32.000 €,

Any / Nom. conv.:

2019/116

Data conveni:

26-06-2019

Data fi:

26-06-2023

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

44.768,88

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PETRÉS PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS EN LA MUNTANYA LA RODANA A PETRÉS”

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Petres

Signant:

Pere Peiró García

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Petrés en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d’espais degradats en la muntanya La Rodana” en el terme municipal de Petrés.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.768,88 euros. Correspon a l'Ajuntament de Petrés: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,91 euros

Any / Nom. conv.:

2019/115

Data conveni:

14-06-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’ASOCIACIÓ VALENCIANA DE CARITAT, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L’EXERCICI 2019, DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL.

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Asociación Valenciana de Caridad

Signant:

luis Miralles Torija-Gascó

Objecte:

El present Conveni té com a objecte establir els termes en què la Diputació Provincial de València, a través de l’Àrea de Benestar Social, col· laborarà amb l’Asociación Valenciana de Caridad, en el finançament del projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, durant l’any 2019.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València aportarà a l’Asociación Valenciana de Caridad per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa, per un import de 50.000 €, L’entitat beneficiària es compromet a executar el projecte Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle Casa Caridad de València, i a aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris

Any / Nom. conv.:

2019/114

Data conveni:

04-06-2019

Data fi:

30-06-2019

Vigència:

Hasta fin Certamen

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos S.L., i Polimúsica, S.A. i la Diputació de València pel subministrament d’un piano acustic i un teclat en el 43 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, a celebrar els dies 18 i 19 de maig de 2019

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Clemente Pianos

Signant:

Javier Clemente Domingo

Objecte:

L’objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l’empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig del 2019.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València es compromet pel present conveni a destacar el patrocini aportat per les empreses Clemente Pianos, S.L. y Polimúsica S.A., en forma de cessió d’un piano acustic i un teclat, en quants mitjans s’usen per a la promoció i difusió del Certamen. Les empreses es comprometen a cedir de forma gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l’execució de les obres que s’han d’interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l’empresa en tots els mitjans que s’usen per a la promoció i difusió del Certamen: ¿ PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) ¿ PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Any / Nom. conv.:

2019/113

Data conveni:

31-05-2019

Data fi:

31-05-2022

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

38.719,72

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS EN EL MARGE DRET DEL RIU MAGRO” EN EL MUNICIPI DE L’ALCÚDIA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de L’Alcúdia en el finançament i execució de les obres de “Recuperació d'espais degradats en el marge dret del riu Magro” en el muncipi de L’Alcúdia.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 38.719,72 euros. Correspon a l'Ajuntament de L’Alcúdia: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 20 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 9.679,93 euros,

Any / Nom. conv.:

2019/112

Data conveni:

30-05-2019

Data fi:

30-05-2022

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

41.134,97

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SENYERA PER A OBRES DE “CONDICIONAMENT D’ESPAI DEGRADAT EN LA ZONA DEL RIU ALBAIDA” EN EL MUNICIPI DE SENYERA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Senyera

Signant:

Francisca María Momparler Orta

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Senyera en el finançament i execució de les obres de “Condicionament d’espai degradat en la zona del riu Albaida” en el muncipi de Senyera.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 41.134,97 euros. Correspon a l'Ajuntament de Senyera: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 15 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 7.259,11 euros

Any / Nom. conv.:

2019/111

Data conveni:

23-05-2019

Data fi:

23-05-2022

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

44.768,66

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D’OTOS PER A OBRES DE “RECUPERACIÓ DEL ASSUT DEL POET I DEL ASSUT DE LA PANTÀLIGA” EN EL MUNICIPI D’OTOS

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Otos

Signant:

Mario Mira Alfonso

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d’Otos en el finançament i execució de les obres de “Recuperació del Assut del Poet i del Assut de la Pantàliga”.

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació de València, entre altres: a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 44.768,66 euros. Correspon a l'Ajuntament d’Otos: a) L'Ajuntament firmant es compromet a aportar el 7,5 % restant del cost total de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 3.629,89 euros.

Any / Nom. conv.:

2019/110

Data conveni:

23-05-2019

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

31-12-2019

Relacionat amb conveni:

Import:

45.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TEMPORAL “GALAICOS: UN PUEBLO ENTRE DOS MUNDOS” EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA.

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Diputación Provincial de Pontevedra

Signant:

María del Carmen Silva Rego

Objecte:

Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Diputación de Valencia y la Diputación de Pontevedra para la organización y presentación de la exposición temporal itinerante "GALAICOS: Un pueblo entre dos mundos" (en adelante “la Exposición”) en el MPV.

Obligacions de les parts:

La Diputación de Valencia a través del Museu de Prehistòria de València se compromete a: Proporcionar la sala de exposiciones temporales del MPV para la Exposición durante todo el tiempo de duración de la misma, garantizando que cumple las condiciones necesarias de seguridad contra robo e incendio y de vigilancia diurna y nocturna, y cuenta con los medios electrónicos y humanos necesarios para proteger las obras que formen parte de la Exposición. La Diputación de Pontevedra se compromete a: Realizar la ejecución, control y seguimiento del contrato para la producción e itinerancia de la exposición "GALAICOS: Un pueblo entre dos mundos", en el marco del Programa Integral para la puesta en valor de los yacimientos Galaico-Romanos en la provincia de Pontevedra

Any / Nom. conv.:

2019/109

Data conveni:

22-05-2019

Data fi:

22-07-2020

Vigència:

Fin julio 2020

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA DE TEATRE ESCALANTE A L’ESPAI JOVE VLC.

Centre de gestió:

Servei d'Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de València (Regidor Jovientut)

Signant:

Roberto Jaramillo Martínez

Objecte:

Aprovar la Pròrroga del Conveni de col· laboració entre l'Ajuntament de València i la Diputació Provincial de València per al desenvolupament de l'activitat de l'Escola de Teatre Escalante en l'edifici Espai Jove VLC en el sentit d'ampliar la vigència del conveni fins al mes de juliol de 2020.

Obligacions de les parts:

Any / Nom. conv.:

2019/108

Data conveni:

15-05-2019

Data fi:

Vigència:

hasta clausura expo

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA "LA DIPUTACIÓ A LES COMARQUES" AMB LES EXPOSICIONS "MEMÒRIA DE LA MODERNITAT" A SAGUNT I "CONEIX LA DIPUTACIÓ" I L'EXPOSICIÓ "DONES EN MARXA".

Centre de gestió:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

Realitzar al municipi de Sagunt, al llarg de l'any 2019 les exposicions de gran format produïdes per l'OFITEC de la Diputació: Memòria de la Modernitat a Sagunt, complementada amb la menor Coneix la Diputació, totes dos incloses en el "Programa La Diputació a les Comarques" i l'exposició autònoma "Dones en marxa".

Obligacions de les parts:

Per part de la Diputació, aportarà la producció bàsica de les exposicions així com la seua adaptació al marc singular de Sagunt: Comunicació i Difusió, Conservació Preventiva, Assegurances... El transport dels visitants d'altres municipis dins del Subprograma de visites guiades comarcals. Per part de l'ajuntament cedirà gratuïtament les instalacions per a realitzar les exposicions.

Any / Nom. conv.:

2019/107

Data conveni:

13-05-2019

Data fi:

Vigència:

FIN EXPO

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centre de gestió:

OFITEC (Oficina Tècnica de Restauració, Investigació i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació)

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Universitat Politècnica de València

Signant:

Francisco José Mora Mas,

Objecte:

L'objecte del present Acord marc és establir un marc de col·laboració entre la UPV i la DV per al foment i l'intercanvi d'experiéncies en els camps de la docencia, la recerca, la gestió del patrimoni historie artístic i documental, dins d'aquelles árees en les quals ambdues entitats tinguen un interés.

Obligacions de les parts:

Ambdues parts es comprometen, en la mesura deis mitjans de qué disposen, i segons les normes de cadascuna, a: - Afavorir la col·laboració per a l'elaboració i l'execució conjunta de projectes en matéries d'interés comú. - Promoure la participació en projectes i programes de cooperació i recerca bilaterals o multilaterals.

Any / Nom. conv.:

2019/106

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA EN MATERIA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Sindicatura de Comptes

Signant:

Vicent Cucarella Tormo

Objecte:

És objecte d'aquest conveni establir els termes i les condicions de la col· laboració entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la Diputació de Valencia, en materia de tecnologies de la informació i la comunicació, administració electronica i transformació digital,

Obligacions de les parts:

En general, les parts signataries d'aquest conveni es comprometen a fer totes les accions que siguen necessaries per a la correcta i completa execució de les actuacions, els programes i les iniciatives conjuntes que es desenvolupen en virtut d'aquest conveni.

Any / Nom. conv.:

2019/105

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE TERRATEIG AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntamet de Tarreteig

Signant:

Celia Juan Escriva

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Terrateig al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/104

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE NÀQUERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Nàquera

Signant:

Damián Ibáñez Navarro

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Nàquera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/103

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE ENTIDAD LOCAL MENOR MARENY DE BARRAQUETES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Entidad Local Menor Mareny de Barraquetes

Signant:

Jordi Sanjaime Vivo

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Mareny de Barraquetes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/102

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2019

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE LLÍRIA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Lliria

Signant:

Manuel Civera Salvador

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Llíria al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/101

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE GODELLETA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Godelleta

Signant:

Pablo Ramón Rodriguez Cortés

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Godelleta al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/100

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2019

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE ALBAIDA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albaida

Signant:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Albaida al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/099

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U. -GESPA S.L.U. AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Gestión y Servicios de Paterna S.L.U. -GESPAS.L.U.

Signant:

Jorge Silvestre Sanchis

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Gestión y Servicios Paterna SLU al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/098

Data conveni:

09-05-2019

Data fi:

09-05-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE PUEBLA DE SAN MIGUEL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de La Puebla de San Miguel

Signant:

Eva María Azcutia Marqués

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de La Puebla de San Miguel al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/097

Data conveni:

02-05-2019

Data fi:

02-05-2021

Vigència:

24 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SUECA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sueca

Signant:

Raquel Tamarit Iranzo

Objecte:

Modificar la clàusula tercera.

Obligacions de les parts:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Any / Nom. conv.:

2019/096

Data conveni:

02-05-2019

Data fi:

02-05-2021

Vigència:

24 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNIDAD DE LA CANAL DE NAVARRÉS

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de La Canal de Navarrés

Signant:

Pilar Teresa Sarrión

Objecte:

Modificar la clàusula tercera.

Obligacions de les parts:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i la mancomunidad

Any / Nom. conv.:

2019/095

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TORRES TORRES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Torres Torres

Signant:

Rafael Moises Gil Ballester

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Torres Torres al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/094

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TORRELLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Torrella

Signant:

Francisco Moreno Gaya

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Torrella al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/093

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Tavernes de la Valldigna al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/092

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SUMACÀRCER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sumacàcer

Signant:

Txema Peláez Palazón

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sumacàrcer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/091

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SOLLANA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sollana

Signant:

Vicente José Cordoñer Senón

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sollana al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/090

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE SENYERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Senyera

Signant:

Francisca María Momparler Orta

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Senyera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/089

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE POLINYA DE XÙQUER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Polinyà del Xúquer

Signant:

Oscar Navarro Torres

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Polinyà de Xúquer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/088

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D' OLIVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Oliva

Signant:

David Gonzalez Martínez

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Oliva al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/087

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MONTSERRAT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montserrat

Signant:

Josep María Mas i García

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Montserrat al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/086

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MIRAMAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Miramar

Signant:

Asensio Llorca Bertó

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Miramar al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/085

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Signant:

Salvador Femenía Peiro

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Mancomunitat Municipis de la Safor al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/084

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE GÁTOVA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gátova

Signant:

Manuel Martínez Romero

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Gàtova al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/083

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE ENTIDAD LOCAL MENOR DE EL PERELLÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Entidad local menor de el Perelló

Signant:

Andrés Fernández Ferrer

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'El Perelló al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/082

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CHULILLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Chulilla

Signant:

Vicente Gonzalo Polo Burriel

Objecte:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CHULILLA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/081

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CERDÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntamernt de Cerdà

Signant:

Jose Luis Gijon Segrelles

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Cerdàl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/080

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE CAUDETE DE LAS FUENTES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Caudete de la Fuentes

Signant:

Vanesa Lopez Guijarro

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Caudete de las Fuentesl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/079

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT CANALS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Canals

Signant:

Ricardo Requena Muñoz

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Canals al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/078

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BUFALI AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bufali

Signant:

Estefanía Mollà Camarasa

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Bufali al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/077

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENISSODA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benissoda

Signant:

Miguel Lluch Roig

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de l'ajuntament de Benissoda al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació de València.

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/076

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIRREDRÀ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benirredra

Signant:

Dolores Cardona Llopis

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benirredrà al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/075

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIMUSLEM AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benimuslem

Signant:

Mº Antonia Vilar Quilis

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benimuslem al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/074

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benifairó de Les Valls al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/073

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BENETÚSSER AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benetússer

Signant:

Eva Sanz Portero

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Benetússer al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/072

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D'ALFARP AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfarp

Signant:

Santiago Cervera Cardete

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Alfarp al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/071

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT D'ABALAT DELS SORELLS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Albalat dels Sorells

Signant:

Nicolau Claramunt Ruiz

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió d'Albalat dels Sorellsl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/070

Data conveni:

26-04-2019

Data fi:

26-04-2021

Vigència:

24 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MARINES

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Aielo De Malferit

Signant:

Jose Luis Juan Pinter

Objecte:

Modificar la clàusula tercera.

Obligacions de les parts:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Any / Nom. conv.:

2019/069

Data conveni:

24-04-2019

Data fi:

24-04-2019

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE MASSALFASSAR AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Massalfassar

Signant:

Carlos Fontestad Muñoz

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Massalfassarl al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/068

Data conveni:

24-04-2019

Data fi:

24-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE AJUNTAMENT DE BURJASSOT AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Burjassot

Signant:

Rafael García García

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Burjassot al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/067

Data conveni:

24-04-2019

Data fi:

24-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT D' OTOS PER A L’ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA OBRA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA»

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Otos

Signant:

Mario Mira Alfonso

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d’ambdues corporacions en el finançament i la realització de l'actuació EN LES INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, OBRA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de OTOS.

Obligacions de les parts:

L’Ajuntament de OTOS s’obliga al següent: A redactar un projecte que detalle l´obra en les INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA» La subvenció que la Diputació concedix a l’empara del present conveni ascendix a un màxim de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) euros, que s'abonaran a càrrec de l'aplicació pressupostària 711/45200/76200 del presupost de 2019.

Any / Nom. conv.:

2019/066

Data conveni:

15-04-2019

Data fi:

15-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE MANCOMUNITAT SERVEIS BENESTAR SOCIAL AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Mancomunitat Serveis bienestar social

Signant:

Rafaela Aliaga Sendra

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Serveis benestar social al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/065

Data conveni:

11-04-2019

Data fi:

11-04-2021

Vigència:

24 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D' ALBALAT DE LA RIBERA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Signant:

Felip Hernandis Sancho

Objecte:

Modificar la clàusula tercera.

Obligacions de les parts:

Se remite al conveni de col.laboració per a la millora de l'accessibilitat del portal corporatiu entre la diputació provincial de valència i l'ajuntament

Any / Nom. conv.:

2019/064

Data conveni:

02-04-2019

Data fi:

02-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILLALONGA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villalonga

Signant:

Enrique Llorca Miñana

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Villalonga al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/063

Data conveni:

02-04-2019

Data fi:

02-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SUECA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sueca

Signant:

Raquel Tamarit Iranzo

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Sueca al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/062

Data conveni:

02-04-2019

Data fi:

02-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE POTRÍES AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Potries

Signant:

Assumpció Domínguez medina

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Potríes al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/061

Data conveni:

02-04-2019

Data fi:

02-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMERA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palmera

Signant:

Jose Luis Juan Pinter

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Palmera al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/060

Data conveni:

02-04-2019

Data fi:

02-04-2023

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES.

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Museros

Signant:

Cristina Civera Balaguer

Objecte:

L'objecte del present ACORD és l'adhesió de Museros al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de servicis a través de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació Provincial de València

Obligacions de les parts:

Formular, si és el cas, les peticions de subministrament de béns o de prestació de servicis en el model que aprovarà per resolució la Presidència de la Diputació Provincial.

Any / Nom. conv.:

2019/059

Data conveni:

02-04-2019

Data fi:

02-04-2023

Vigència:

48 mesos