Cercar per Conveni


Entre
i
Nom. conv. /Any:

2018/106

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'OTOS PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Otos

Signant:

Mario Mira Alfonso

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i la realització de l'actuació EN LES INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de OTOS.

Obligacions de les parts:

A redactar una memeoria valorada que detalle els suministres en les INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «EQUIPACIÒ DEL POU NOU AL BARRANC DE LA MATA», i a contractar i adquirir el suministre, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011

Nom. conv. /Any:

2018/104

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RUGAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rugat

Signant:

José Escrivá Gracía

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/103

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE BELLÚS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellus

Signant:

Susana Navarro Ferrando

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/102

Data conveni:

24-04-2018

Data fi:

24-04-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE CORTES DE PALL.A.S PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Cortes de Pallàs

Signant:

Fernando Navarro Pardo

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/083

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARRASÍ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfarrasí

Signant:

Federico Vidal Martínez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/082

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALMISERÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Almiserá

Signant:

José Juan Mascarell Camarena

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/081

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLARGORDO DEL CABRIEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villargordo del cabriel

Signant:

Francisco Nuevalos López

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/080

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PINET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Pinet

Signant:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/079

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BOCAIRENT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bocairent

Signant:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/078

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

193.020,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benetússer

Signant:

Eva Sanz Portero

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/077

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LES VALLS PER A L'ACTUACIÓ «REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL» l'import del qual sol· licitat ascendix CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament, a redactar el projecte de les obres de « REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DEL CAMP DE FUTBOL PLA DE L'ERA AMB GESPA ARTIFICIAL» i a contractar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2018/076

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALGEMESI PER A L'ACTUACIÓ «REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Algemesí

Signant:

Marta Trenzano Rubio

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL » l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi d'ALGEMESI.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament d'Algemesi a redactar el projecte de les obres de « REHABILITACIÓ DEL TRINQUET DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL» i a contractar i executar les obres,

Nom. conv. /Any:

2018/075

Data conveni:

27-03-2018

Data fi:

27-03-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENAGEBER PER A L'ACTUACIÓ «RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNlES l EL PANTÀ »

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benagéber

Signant:

Rafael Darijo Escamilla

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNIES l EL PANTÀ» l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00 EUROS ) en el municipi de BENAGEBER.

Obligacions de les parts:

a) A redactar el projecte de les obres de « RENOVACIÓ CONDUCCIÓ D'ABASTIMENT ALS NUCLIS DE LES COLÒNIES l EL PANTÀ» i a contractar i executar les obres,

Nom. conv. /Any:

2018/074

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE COTES PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Cotes

Signant:

Rosa Emilia Llorente Soriano

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/073

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de la Valldigna

Signant:

Vicent Ribera Solanes

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/072

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENEIXIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beneixida

Signant:

Eva Roig Tortosa

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/071

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

ONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE TORRELLA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Torrent

Signant:

Juan Jesús Ros Piles

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2018/070

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

05-03-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

400.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gandia

Signant:

Diana Morant Ripoll

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i realització de l'actuació NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS l INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA , l'import del qual sol·licitat ascendix OUATRECENTS MIL EUROS (400.000,00€) en el municipi de GANDIA.

Obligacions de les parts:

A presentar i redactar la memòria de la actuació de la «NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, CENTRES DOCENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L'AJUNTAMENT DE GANDIA » i a presentar el contracte subscrit objecte d'aquest conveni. A l'adjudicació del servei abans del 31 de desembre del 2018.

Nom. conv. /Any:

2018/069

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2022

Vigència:

Fins al termini de garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

21.082,88

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ· DE VALÈNCIA I L' AJUNTAMENT D'ESTIVELLA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE ''ACTUACIONS D'ESTABILITZACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ EN CARRER MONTGÓ DEL NUCLI DE BESELGA" EN EL MUNICIPI D'ESTIVELLA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Estivella

Signant:

Rafael Mateu Mateu

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estivella en el finançament i execució de les obres de "Actuacions d'estabilització de via pública amb reconstrncció de mur de contenció en carrer Montgó del nucli de Beselga (Estivella)", per un pressupost base de licitació de_ 21.082,88 euros (IVA inclòs), dels quals 17.423,87 euros con-esponen a la base imposable i 3.659,01 euros a l'IV A.

Obligacions de les parts:

Fitiariçar el 95 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 20.028,74 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector· públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i contractar i executar les obres. L'Ajuntament fümant es compromet a aportar el 5 % restant del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 1.054,14 euros (IVA inclòs),

Nom. conv. /Any:

2018/068

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2019

Vigència:

Fins al termini de garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.099,29

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE EL PALOMAR PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PROTECCIÓ FRONT ELS RISCOS GEOLÒGICS EN CEMENTERI MUNICIPAL EL PALOMAR".

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palomar

Signant:

Jordi Vila Vila

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de El Palomar en el finançament i execució de les obres · de "Protecció front els riscos geològics en · cementeri municipal de El Palomar",' per un pressupost base de licitació.'de 59.099,29 euros (IVA inclòs), dels quals .48.842,39 euros corresponen a la base imposable i 10.256,90 euros a l'IV A.

Obligacions de les parts:

La Diputació, finançar el 97,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 57.621,81 euros (IVA inclòs) i contratar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2018/067

Data conveni:

05-03-2018

Data fi:

05-03-2019

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILAMARXANT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ACTUACIONS EN PARATGE NATURAL LES RODANES"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Vilamarxant

Signant:

Jesús Montesinos Oltra

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Vilamarxant en el finançament i execució de les obres "Actuacions en paratge natural Les Rodanes". El pressupost de les obres ascendeix a 42.000 euros, IVA inclòs, dels quals 34.710,74 euros con-esponen a l'import de la base imposable i 7.289,26 euros a i'IVA

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de confomitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.700 euros. Tot allò sense pejudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs).

Nom. conv. /Any:

2018/066

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelbunyol

Signant:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/065

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUÑOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Buñol

Signant:

Juncal Carrascosa Alonso

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/064

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat l'Horta Nord

Signant:

Jose Vicente Andreu Castelló

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/063

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALBALAT-POLINYÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat Albalat-Polinyà

Signant:

Jose Antonio Roig Ferrer

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/062

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT CARRAIXET PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Macomunitat Carraixet

Signant:

Llorenç Rodado Mora

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquesta Manocomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/061

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CORBERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Corbera

Signant:

Jordi X. Vicedo Jiménez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/060

Data conveni:

22-02-2018

Data fi:

22-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT LA VALL DELS ALCALANS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat la Vall dels Alcalans

Signant:

Emilio J. Espert Navarro

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquesta Mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/059

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BÈLGIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bèlgida

Signant:

Diego Ibáñez Estarelles

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/058

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE PALMERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palmera

Signant:

Alvaro Catalá Muñoz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/057

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE LA GRANJA DE LA COSTERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Granja de la Costera

Signant:

Carlos Garrido Calabuig Martí

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/056

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUATRETONDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quatretonda

Signant:

Aina Benavent Gimenez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/055

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BUGARRA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bugarra

Signant:

Teresa Cervera García

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/054

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/053

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE POLINYÀ DEL XÚQUER PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Polinyà del Xúquer

Signant:

Oscar Navarro Torres

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/052

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT D'ATZENETA D'ALBAIDA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Adzaneta d'Albaida

Signant:

José H. Descals Herrero

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/051

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Signant:

Vicente Portoles Peñalver

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/050

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE BICORP PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN CIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bocairent

Signant:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/049

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE QUESA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quesa

Signant:

Carina Primo Valiente

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/048

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2018

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBERIC PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alberic

Signant:

Antonio Carratala Minguez

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/047

Data conveni:

15-02-2018

Data fi:

15-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DE LA RIBERA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albalat de la Ribera

Signant:

Felip Hernandis Sancho

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/046

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE DOMEÑO PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Domeño

Signant:

Francisco Gomez Asensio

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/045

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'AIELO DE RUGAT PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Aielo de Rugat

Signant:

Jaime Soler Todolí

Objecte:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT ALBALAT-POLINYÀ PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/044

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

4anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT D'ALFARA DE LA BARONIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfara de la Baronia

Signant:

José Carlos Herrera Martí

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/043

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

4 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN) EN L'ÀMBIT DE LES SMART CITIES

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (AVAESEN)

Signant:

Marcos Lacruz López

Objecte:

L'objecte del present acord és establir el marc de col·laboració entre Avaesen i Dival en l'àmbit de les Smart Cities

Obligacions de les parts:

Comunicar-se recíprocament tota la informació a la qual tinguen accés i que puga ser d'interés per a l'altra part en l'àmbit de les Smart Cities, i que d'una manera o una altra puguen contribuir al desenvolupament de projectes municipals en aquest sector

Nom. conv. /Any:

2018/042

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE LA SERRANIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de la Serranía

Signant:

Teresa Cervera García

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/041

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT LA BARONIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Macomunitat La Baronía

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la Mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/040

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALCUBLAS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Alcublas

Signant:

Blanca Rosa Pastor Cubillo

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/039

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT DE RACÓ D'ADEMÚS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat del Racó d'Ademús

Signant:

Domingo Antón Lázaro

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i la mancomunitat perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/038

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

Vigència:

08-08-2018

Relacionat amb conveni:

Import:

55.575,83

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres , Cooperació
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PICASSENT PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ALTERNATIVA DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE LA CV-415, AL TERME MUNICIPAL DE PICASSENT (VALÈNCIA)

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Picassent

Signant:

Conxa García Ferrer

Objecte:

Per la present Addenda la Diputació de València i l'Ajuntament de Picassent, acorden modificar la clausula primera, segona, tercera i quarta del Conveni suscrit en data 8 d'agost de 2016. Així perquè, la clàusula primera del Conveni, relativa a l'Objecte del Conveni es modifica en el sentit d'incloure, en el finançament i execució el proiecte d'Alternativa de la instal·lació de la xarxa d'aigua potable de la CV-415 en el terme municipal de Picassent (València)", les obres co plementàries al mateix

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Picassent s'obliga a contractar i executar les obres del projecte d'«Alternativa de la instal·lació de la arxa d'aigua potable de la CV-415, al rm unicipal de Picassent (València)»

Actuacions

DescripcióTipusDataDocument
Conveni amb l'Ajuntament de Picasset del que el present acord ès addendaADD28-07-2016
Nom. conv. /Any:

2018/037

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VILLALONGA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villalonga

Signant:

Enrique Llorca Miñana

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/036

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Administració electrónica
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DEL PALOMAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palomar

Signant:

Jordi Vila Vila

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/035

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

48 mesos, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

19.320,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Administració electrónica , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BOLBAITE PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bolbaite

Signant:

Carolina Mas Monteagudo

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/034

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2019

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

80.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT PER A OBRES DE R,ESTAURACIÓ D'ESPAI DEGRADAT EN EL MARGE DRET DEL RIU CLARIANO, DES DEL PONT VELL AL TRINQUET DE GOMIS EN EL MUNICIPI D'ONTINYENT

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Ontinyent

Signant:

Rebeca Mariola Torro Soler

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la particip ció de la Diputació Provincial . de València i l'Ajuntament d'Ontinyent en el finançament i execució de les obres de "Restauració d'espai degradat en el marge dret del riu Clariano, des del Pont Vell al Trinquet de Gomis" en el municipi d'Ontinyent.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament firmant es compromet a aportar la quantitat restant del cost total de l'obra menys els 80.000 euros que té com a límit de finançament la Diputació, la qual cosa, d'acord amb el projecte inicialment aprovat suposa la quantitat de 25.028,18 euros,

Nom. conv. /Any:

2018/032

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

79.533,38

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SALEM PER A L'ACTUACIÓ «MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Salem

Signant:

Juli Fenollar Banyuls

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE » l'import del qual sol·licitat ascendix S ET ANT A-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA l TRES AMB TRENTA l HUIT EUROS (79.533,38) euros en el municipi de SALEM.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament a redactar el projecte de les obres de « MILLORA EFICIÈNCIA HIDRÀULICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SALEM l FASE» i a contractar i executar les obres.

Nom. conv. /Any:

2018/031

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALFARP PER A L'ACTUACIÓ «CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alfarp

Signant:

santiago Cervera Cardete

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11» l'import del qual sol· licitat ascendix a cent cincuenta mil euros (150.000€) en el municipi D'ALFARP.

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament a redactar el projecte de les obres de « CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI AUDITORI POLIFUNCIONAL. FASE 11 » i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 , de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2018/030

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

300.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DEL REAL DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA «CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'AL T A DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LAURBANITZACIÓ MONTERREI l EL CAES

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Real de Gandía

Signant:

Gustavo Mascarell Tarazona

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'AL TA DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ MONTERREI l EL CAES NOSTRA SENYORA DE L'AMPARO»,

Obligacions de les parts:

Real de gandia es compromet a redactar el projecte de les obres EN INVERSIONS EN EL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA « CONNEXIÓ AMB EL SISTEMA D'ALTA DE LA SAFOR PER A SUBMINISTRAR AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ

Nom. conv. /Any:

2018/029

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D' UTIEL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Utiel

Signant:

Fernando Benlliure García

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/028

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SEDAVÍ AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sedaví

Signant:

Josep Ferran Baixauli Chornet

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/027

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE RIBAROJA DE TÚRIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Ribarroja

Signant:

Roberto Pascual Raga

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/026

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelbunyol

Signant:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/025

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE PUÇOL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Puçol

Signant:

María Dolores Sánchez Parra

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Puçol es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/024

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prporrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT PAIPORTA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Paiporta

Signant:

Isabel Martín Gomez

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/023

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Cultura
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE MONCADA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montcada

Signant:

Amparo Orts Albiach

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Moncada es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/022

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 meses prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE MASSANASSA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Massanassa

Signant:

Vicente Salvador Pastor

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/021

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2017

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Olleria

Signant:

Julià Engo Fresneda

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/020

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ELIANA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Eliana

Signant:

Salvador Torrent Catalá

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de l'Eliana es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/019

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Signant:

José Vicente Garrigós Gallego

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de l'Alcudia de Crespins es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/018

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Guadassuar

Signant:

Salvador Montañana Sanz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/017

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L' ALCUDIA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Alcudia

Signant:

Andreu Salom Porta

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de l'Alcudia es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/016

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CATARROJA AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Catarroja

Signant:

Jesús Monzó i Cubillos

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Catarroja es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/015

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE CANALS AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Canals

Signant:

Ricardo Requena Muñoz

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Canals es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/014

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniganim

Signant:

Amparo Canals Senabre

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Baniganim es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/013

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benetússer

Signant:

Eva Sanz Portero

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Benetusser es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/012

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BENAGUASIL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benaguasil

Signant:

José Joaquin Segarra castillo

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Benaguasil es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/011

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALBAL AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albal

Signant:

Ramón Marí Vila

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament d'Albal es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/010

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellreguard

Signant:

Alexandre Ruiz Gadea

Objecte:

La Diputació Provincial de València disposa en l'actualitat d'un conjunt de professors integrats en el Centre Formació de Persones Adultes, els serveis dels quals ofereix als ajuntaments de la província que disposen de centres municipals d'Educació Permanent d'Adults.

Obligacions de les parts:

Adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes, de titularitat de l'Ajuntament de Bellreguard, el qual s'integrarà en el centre i el claustre respectiu de professors.

Nom. conv. /Any:

2018/009

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

31-08-2018

Vigència:

12 mesos prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació , Educació
Títol conveni:

CONVENI DE C OL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALCÀSSER AMB DESTINACIÓ AL MANTENIMENT DEL CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alcasser

Signant:

Eva Zamora Chanzà

Objecte:

La coordinació de les actuacions que en matèria de Formació de Persones Adultes (FPA) estan portant a terme aquestes Administracions i adscriure un professor de FPA de la plantilla provincial al centre públic específic de formació de persones adultes,

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament d?Alcasser es compromet a dotar el centre de les instal·lacions i la infraestructura necessàries per a la seua realització digna. Serà requisit imprescindible per a la renovació del conveni que l'Ajuntament remeta la memòria anual de la infraestructura del centre de FPA amb tota la documentació quant a instal·lacions i material didàctic del qual dispose, com també de la PGA d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2018/008

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS "VALLE DE CARCER Y SELLENT" DE CÀRCER l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Comunitat de Regants "Valle de Carcer y Sellent" de Càrcer

Signant:

Manuel Ortiz Botella,

Objecte:

La Diputació de València, a través del seu Servei de Gestió Tributària, es compromet a efectuar la recaptació a la Comunitat de Regants "Valle de Carcer y Sellent" de Càrcer, en període executiu, dels deutes dels usuaris a favor d'esta.

Obligacions de les parts:

Al finalitzar cada exercici, la Diputació, per mitjà del seu Servei de Gestió Tributària, retrà compte de la gestió recaptatòria efectuada a la Comunitat de Regants i transferirà el producte de la recaptació, una vegada deduït l'import de la taxa meritada d'esta

Nom. conv. /Any:

2018/007

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

60.459,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL PARCEL·LA SECTOR QUINT 11 4" EN EL MUNICIPI DE MISLATA.

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Mislata

Signant:

Carlos Fernandez Bielsa

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la paiiicipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Mislata en el finançament i execució de les oores de "Recuperació ambiental parcel· la sector quint II 4" en e

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 80 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 48.367,75 euros.

Nom. conv. /Any:

2018/006

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Guadassuar

Signant:

Salvador Montañana Sanz

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Guadassuar perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/005

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48 meses

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'AJUNTAMENT D'ALGAR DE PALÀNCIA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Algar del Palancia

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament d'Algar de Palància perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/004

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2022

Vigència:

48

Relacionat amb conveni:

Import:

2.044,96

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLÉS PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Vallés

Signant:

J. Javier Sisternes Benavent

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallés perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen al conveni

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2018/003

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

60.499,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE FAVARA PER A "RECUPERACIÓ ZONA DEGRADADA ZONA RECREATIU-ESPORTIVA "LES HORTES" EN EL MUNICIPI DE FAVARA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Favara

Signant:

Oro Azorín Canet

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Favara en el finançament i execució de les obres de "Recuperació zona degradada zona recreatiu-esportiva "Les Hortes" en el municipi de Favara" (València)

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 51.424,99 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de _ l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs).

Nom. conv. /Any:

2018/002

Data conveni:

23-01-2018

Data fi:

23-01-2019

Vigència:

12

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A L'ACTUACIÓ « PAS INFERIOR A VIA FERROVIARIA EN L'ALCUDIA DE CRESPINS »

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Alcudia de Crespins

Signant:

José Vicente Garrigós Gallego

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « PAS INFERIOR A VIA FERROVIARIA EN L'ALCUDIA DE CRESPINS » l'import del qual sol· licitat ascendix a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00€) en el municipi de L'ALCUDIA DE CRESPINS.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2018/001

Data conveni:

10-01-2018

Data fi:

10-01-2019

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

766.500,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, PER AL MANTENIMENT DE LES LiNIES DE TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Signant:

María José Salvador Rubert

Objecte:

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment de les condicions que regulen la col·laboració econòmica de la Diputació Provincial de València amb la Conselleria d'Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori, durant l'exercici pressupostari de 2017, destinada al manteniment de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers en la província de València

Obligacions de les parts:

Mantindre íntegrament la totalitat de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers a la província de València

Nom. conv. /Any:

2017/152

Data conveni:

29-12-2017

Data fi:

29-12-2018

Vigència:

12 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

L'objecte del present Conveni és establir les bas s per a la col·laboració d'ambdós institucions en el desenvolupament dels treballs d'investigació sobre l'impacte econòmic i turístic de les Falles dels anys 2017 i 2018, amb l'abast disposat en la clàusula lla

Obligacions de les parts:

Quantificar la despesa associada a l'organització de les Festes Falleres, tant mobilitzat des de l'àmbit faller com a través de l'estimació de les despeses i inversions públiques i p1ivades de les distintes institucions organitzadores dels esdeveniments vinculats amb les festes i del conjunt de la ciutadania. Estimar l'impacte econòmic que eixa despesa té sobre els distints sectors econòmics que subminish·a béns servicis per al desemotllament d'esta celebració.

Nom. conv. /Any:

2017/151

Data conveni:

29-12-2017

Data fi:

29-12-2019

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament l'execució de l'actuació «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC» l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi de BARXETA.

Obligacions de les parts:

Aportar el compromís de compra valorat i firmat per l'Administració i la venedora

Nom. conv. /Any:

2017/150

Data conveni:

28-12-2017

Data fi:

28-12-2018

Vigència:

1 ANY

Relacionat amb conveni:

Import:

85.760,60

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Subvencións
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE FAURA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ D'INMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Faura

Signant:

Antoni F. Gaspar Ramos

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ D1NMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER» l'import del qual sol·licitat ascendix a HUITANTA CINQ MIL SETCENTS SIXANTA AMB SIXANTA EUROS ( 85.760,60 EUROS) en el municipi de FAURA.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/149

Data conveni:

22-12-2017

Data fi:

15-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA FUNDACIÓ TURISME VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA IV CIMERA DE PRESIDENTS D'AGÈNCIES DE VIATGES DE LA CEAV.

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Fundació Turisme Valencia

Signant:

Sandra Gómez López

Objecte:

L'objecte del present conveni és establir un acord de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Fundació, per a organitzar conjuntament la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV . La cimera se celebrarà a la ciutat de València del 29 d'octubre al 3 de novembre de 2017.

Obligacions de les parts:

El pressupost de les accions conjuntes que cal dur a terme en el desenvolupament de la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV pot ascendir com a màxim a la quantitat de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), que serà satisfeta per les tres entitats a parts iguals, en la manera que es detalla

Nom. conv. /Any:

2017/148

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

12.012,76

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'eSTUBENY PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA CABRENTA"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Estubeny

Signant:

Ramón Blanquer Bono

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estubeny en el finançament execució de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal La Cabrenta".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. I Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 10.811,48 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/147

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

37.783,44

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LE EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DEPÒSIT D'AIGÜA POTABLE RACÓ DE JOANA II"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de protecció contra despreniments en el depòsit d'aigüa potable Racó de Joana II.

Obligacions de les parts:

Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 33.783,44 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs). I Contractar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2017/146

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins a la finalització de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.919,84

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF PER A OBRES DE "REGENERACIÓ I ADECUACIÓ DE LES ZONES DEL PARC DE LES DELICIES I LA FONT DEL PERELLÓ"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelguaraf

Signant:

Rafaela Aliaga Sendra

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Rafelguaraf n el finançament i execució de les obres de "Regeneració i adequació de les zones del parc de les delícies i la font del Perello" en el terme municipal de Rafelguaraf.

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confmmitat amb la normativa de contractació del sector públic. I finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 50. 931,86 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic

Nom. conv. /Any:

2017/145

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENIO DE ADHESIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Organísme Autònom Fundació Esportiva Municipal Ajuntament de València

Signant:

maría Teresa Girau Meliá

Objecte:

El objeto del presente CONVENIO es la adhesión del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal Ayuntamiento de Valencia al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, pudiendo, por lo tanta, efectuar los suministros de bienes y la contratación de servicios a través de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia,

Obligacions de les parts:

La Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, informara de las adjudicaciones realizadas y de las condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., así como de todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.

Nom. conv. /Any:

2017/143

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PUÇOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Puçol

Signant:

María Dolores Sánchez Parra

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2017/142

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MELIANA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Meliana

Signant:

José A. Riera Vicent

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2017/140

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

30-11-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Educació , Cultura
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

Constituye el objeto del presente convenia establecer las bases para la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y la Universitat de Valéncia para impulsar la apertura y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural - M(UV)HN.

Obligacions de les parts:

Ejecutar el proyecto aportando la metodologia, los instrumentes y el pers al necesario para llevar a cabo la puesta en marcha y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural, así como la ejecución de las actividades relacionadas con el mismo a que se refiere el presente Convenia (tales como, exposiciones temporales o itinerantes del M(UV)HN);

Nom. conv. /Any:

2017/139

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

210.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT, PER AL DESPLEGAMENT l EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE EN L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

Aquest conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre corresponent a l'exercici 2017. Per a això, es procedeix, a través d'aquest conveni, a la concessió directa d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Sagunt, en els termes que estableixen l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental

Obligacions de les parts:

Assessorar l'Ajuntament de Sagunt en tot el que és necessari per a la posada en marxa, el desplegament i l'execució del Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre. Finançar les actuacions que comprenguen el desenvolupament del Pla, en el percentatge i en les condicions que es desenvolupen en la clàusula cinquena del present conveni, tot això d'acord amb les consignacions previstes en els pressupostos de les respectives administracions corresponent a l'exercici 2017.

Nom. conv. /Any:

2017/138

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/137

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENFAIRO DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairo de la Valldigna

Signant:

Josep Antoni Alberola verdú

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/136

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLADA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallada perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015, Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/135

Data conveni:

21-11-2017

Data fi:

31-03-2020

Vigència:

30 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

63.224,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS I CONNEXES I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE RECYPACK

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes (AIMPLAST)

Signant:

Liliana Chamudis Varan

Objecte:

Determinar la participación de la Diputació de València com a soci beneficiari del projecte LIFE RECYPACK i el titol de la qual es "ecnomía circular dels residus comercials en zones urbanes.

Obligacions de les parts:

la Diputació de València actuarà com a interlocutor del projecte amb les autoritas locals i permetrà que la provincia de València siga una de les zones d'estudi.

Nom. conv. /Any:

2017/134

Data conveni:

21-11-2017

Data fi:

21-11-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

87.647,61

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE PALMERA PER A L'ACTUACIÓ «XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l »

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palmera

Signant:

Alvaro Catalá Muñoz

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l »

Obligacions de les parts:

A redactar el projecte de les obres de « XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l» i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 ,

Nom. conv. /Any:

2017/133

Data conveni:

21-11-2017

Data fi:

21-11-2019

Vigència:

2 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE SUECA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBTLITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sueca

Signant:

Raquel Tamarit Iranzo

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/132

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

16-10-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

1.048.840,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT PÚBLICA CULTURARTS GENERALITAT l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA COGESTIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS EN EL TEATRE PRINCIPAL DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Inclusió Social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

L'objecte d'aquest Conveni consisteix en la cogestió de l'activitat cultural en el Teatre Principal de València, propietat de l'Hospital Provincial, establiment dependent de la Diputació Provincial de València i administrat per ella, per part de l'entitat CulturArts Generalitat, ens públic adscrit a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Obligacions de les parts:

la corporació provincial permet aCulturArts Generalitat la utilització de l'immoble, CulturArts Generalitat assumirà totes les despeses de manteniment, reparació i renovació de les instal·lacions específiques necessàries per a l'activitat a realitzar, com ara el pati de butaques, l'escenografia, la caixa escènica i els camerinos.

Nom. conv. /Any:

2017/131

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

60.466,23

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CHELVA PER A LES OBRES "CONDICONAMENT DE L'ENTORN DELS ABOCADORS DE LES PARTIDES DE TOBOS I TORRECILLA"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Chelva

Signant:

David Cañigueral Belmonte

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Chelva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament de· l'entom dels abocadors de les partides de Tobos i Torrecilla", en el municipi de Chelva.

Obligacions de les parts:

Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. Financiar el 85 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 51.396,30 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/130

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LLUTXENT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "AULA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ AMBIENTAL ENM EL PARATGE NATURAL EL SURAR"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llutxent

Signant:

José Estornell Catalá

Objecte:

El present Conveni té per objecte detenninar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llutxent en el finançainent i execució de les obres "Aula d'educació i investigació ainbiental en el paratge natural El Surar".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confohnitat amb la nmmativa de è tractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 37.800 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/129

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICONAMENT DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL TELLO"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llombai

Signant:

Anselmo Cardona Puig

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llombai en el finançament 1 execució de les obres "CONDICONAMENT DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL TELLO"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 37.800 euros

Nom. conv. /Any:

2017/128

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

60.343,84

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR PER A OBRES DE "RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL DEL BOVETAR I PARC PERIURBA", EN EL MUNICIPI DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Guardamar de la Safor

Signant:

Rosa Ana Seguí Sanmateu

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la pàrticipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Guardamar de la Safor en el finançament i execució de les obres de "Restauració ambiental de l'ullal del Bovetar i parc periurbà" en el tenne municipal de Guardamar de la Safor

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 55.818,05 euros

Nom. conv. /Any:

2017/128

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Manuel

Signant:

Josep Antoni Pastor Pons

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/128

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/127

Data conveni:

31-07-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALENCIA, L'AJUNTAMENT DE SAGUNT l ELS MUNICIPIS DEL CAMP DE MORVEDRE, PER AL DESPLEGAMENT I L'EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIO, GOVERNANÇA TURÍSTICS DEL CAMP DE MORVEDRE

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Entitat:

Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

Signant:

Teresa Pérez Furió

Entitat:

Ajuntament d'Alfara de la Baronia

Signant:

José Carlos Herrera Martí

Entitat:

Ajuntament d'Algar del Palancia

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Entitat:

Ajuntament d'Algimia de Alfara

Signant:

Ernest Buralla Montal

Entitat:

Ajuntament de Benavites

Signant:

Carlos Gil Santiago

Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Entitat:

Ajuntament de Canet d'En Berenguer

Signant:

Leandro Benito Antoni

Entitat:

Ajuntament d'Estivella

Signant:

Rafael Mateu Mateu

Entitat:

Ajuntament de Faura

Signant:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitat:

Ajuntament de Gilet

Signant:

Salvador Costa Escriba

Entitat:

Ajuntament de Petres

Signant:

Pere Peiró García

Entitat:

Ajuntament de Quart de les Valls

Signant:

María Pilar Álvarez Montero

Entitat:

Ajuntament de Quartell

Signant:

Pere Campos Gimenez

Entitat:

Ajuntament de Segart

Signant:

Vicent de Paül Garriga

Entitat:

Ajuntament de Torres Torres

Signant:

Rafael Moises Gil Ballester

Objecte:

L'objecte d'aquest protocol és fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i els ajuntaments del Camp de Morvedre

Obligacions de les parts:

• Augment de la qualitat dels serveis turístics del territori. • Millora del medi urbà i natural. • Ampliació i millora dels espais d'ús públic. • Augment, diversificació i millora de l'oferta complementària. • Posada en valor dels recursos turístics. • Creació de nous productes. • Sensibilització i implicació de la població i dels agents locals en una cultura de qualitat

Nom. conv. /Any:

2017/126

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

06-10-2019

Vigència:

2 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carcaixent

Signant:

Francesc Josep Salom Salom

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/125

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

60.498,78

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES PER OBRES DE "CONDICIONAMENT ANTIGA VIA DEL TREN COM A VIA VERDA AL SEU PAS PEL NUCLI URBÁ DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Barraca d'Aigües Vives

Signant:

Josep Francesc Fernandez Carrasco

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de La Barraca d'Aigües Vives en el finançament i execució de les obres de "Condicionament antiga via del tren com a via verda al seu pas pel nucli urbà de La Barraca d'Aigües Vives", en l'entitat local menor de La Barraca d'Aigües Vives

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confonnitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 92,5 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/124

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

60.469,45

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE BARXETA PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DEL PARC PÚBLIC LES ERES

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execució de les obres de "Condicionament parc públic Les Eres" en el terme municipal de Barxeta

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85% del cost

Nom. conv. /Any:

2017/123

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.779,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE LLOCNOU DEL FENOLLET PER A OBRES DE "ADECUACIÓ TERRENY EN L'ACCÈS A LLOCNOU D'EN FENOLLET

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet

Signant:

Cristobal Rodriguez Soler

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llocnòu d'en Fenollet en el finançament i execució de les obres de "Adequació del terreny en l'accés a Llocnou d'en Fenollet".

Obligacions de les parts:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca. I finançar 92.5 % de les obres

Nom. conv. /Any:

2017/122

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

06-10-2017

Vigència:

Fins el final de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

41.853,57

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE YATOVA PER A L'EXECUCIÓ I MILLORA DE L'AREA RECREATIVA DE TABARLA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Yátova

Signant:

Miguel Esteban Tórtola Herrero

Objecte:

Determinar la aparticipació en el finançament i execució de les obres "Rehabilitació i millora de l'àrea recreativa de de Tabarla"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic

Nom. conv. /Any:

2017/121

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

910.478,50

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE LLIRIA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA A LA REALITZACIÓ D'UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Lliria

Signant:

Manuel Civera Salvador

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València i destinada a l'Ajuntament de Lliria per a la finançament de _ les obres de CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS

Obligacions de les parts:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2017/120

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

1.599.287,72

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE PATERNA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE DE RESIDENCIA PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Paterna

Signant:

Juan Antonio Sagredo Marco

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València destinada a l'Ajuntament de Paterna el finançament de les obres d'un PROJECTE DE RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTELECTUAL (SEGONA FASE DE CONSTRUCCIÓ AMB UN CENTRE DE DIA)

Obligacions de les parts:

Contractar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2017/119

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

2.279.961,75

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE SUECA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE DE RESIDENCIA PERA PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I CENTRE DE DIA

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sueca

Signant:

Raquel Tamarit Iranzo

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de Valencia i destinada a l'Ajuntament de Sueca per a la finarn;ament de les obres del PROJECTE DE RESIDENCIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I CENTRE DE DIA (TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓ AMB TALLER OCUPACIONAL), segons els terminis de justificació i modes de pagament establits en la clausula quinta del present conveni.

Obligacions de les parts:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2017/118

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

800.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA i L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT REGULADOR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE crus I CD

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carcaixent

Signant:

Francesc Josep Salom Salom

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València destinada a l'Ajuntament de Carcaixent per a el finançament de les obres del PROJECTE crus I CD (CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'INTEGRACIÓ I REHABILITACIÓ I D'UN CENTRE DE DIA I PER A MALALTS MENTALS), segons els terminis de justificació i modes de pagament establits en la clàusula quinta del present conveni

Obligacions de les parts:

construir un Centre de Dia amb la finalitat d'atendre fins a 20 malalts mentals, així corn un Centre d'Integració i Rehabilitació d'este tipus de pacients amb capacitat per a albergar fins a 70 persones, oferint els servicis necessaris per al seu diagnòstic i tractament.

Nom. conv. /Any:

2017/117

Data conveni:

21-09-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l EL CONSORCI DE LA RIBERA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE LA RIBERA.

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Pilar Moncho Matoses

Entitats
Entitat:

Consorci de la Ribera

Signant:

Oscar Navarro Torres

Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Objecte:

Constitueix l'objecte del present protocol fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i el Consorci de la Ribera, amb l'objectiu de poder desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera.

Obligacions de les parts:

Concr tament, les actuacions que es proposen executar a través del Pla persegueixen la consecució dels objectius següents : • Augment de la qualitat de ls serve is turístics del territori. • Millora del me di urbà i natural. • Ampliac ió i millora dels espais d'ú s pú blic . • Augme nt, dive rs ific ac ió i mi llora de l'oferta c omple me ntària. • Pos ada e n valor de ls rec urs os turís tic s . • Cre ació de nous productes . • Sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Nom. conv. /Any:

2017/116

Data conveni:

03-07-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE LA SAFOR.

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Signant:

Salvador Femenía Peiro

Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Objecte:

Constitueix l'objecte del present protocol fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomuniata de Municipis de la Safor, amb l'objectiu de poder desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Safor.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/115

Data conveni:

15-09-2017

Data fi:

Vigència:

Indefinida

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DIVERSITAT FUNCIONAL, DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER A REGULAR EL RÈGIM D'ACCÉS A PLACES PÚBLIQUES DEL CENTRE OCUPACIONAL ESCOLA.

Centre de gestió:

Inclusió Social

Signant Diputació:

Rosa Perez Garijo

Entitats
Entitat:

Consellería de Igualtat i Polítiques

Signant:

Antonio Raya Alvarez

Objecte:

El present Acord d'intencions té per objecte establir les bases de la relació i el règim de cooperació entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València per a regular el sistema d'accés i cobertura de places del Centre Ocupacional Escola, integrat en la Xarxa pública de serveis del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Obligacions de les parts:

s'integraran 60 places del Centre Ocupacional en la Xarxa Pública del Sistema Valencià de l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de manera que es puguen oferir a les persones que complisquen els requisits per a adquirir la condició de beneficiari.

Nom. conv. /Any:

2017/114

Data conveni:

12-09-2017

Data fi:

30-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

25.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l CULTURARTS GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VALÈNCIA CINEMA JOVE l EL FESTIVAL DOCSVALÈNCIA. ESPAI DE NO FICCIÓ 2017

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

És objecte del present conveni la col·laboració entre l'entitat pública CulturArts Generalitat i la Diputació de València, per a la realització del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove i del Festival DocsValència. Espai de no Ficció durant l'exercici 2017.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/113

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

43.450,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA FACULTAT LLATINOAMERICANA DE CIÈNCIES SOCIALS (FLACSO) I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE «JOVES INVESTIGANT JOVES EN EL MUNDO DIGIT AL: UN PROGRAMA DE RECERCA ACCIÓ DES DE L'ENFOCAMENT DE GÈNERE

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO)

Signant:

Luis Alberto Quevedo

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i Flacso Argentina, el desenvolupament del Projecte «Joves investigant joves en el món digital: un programa de recerca acció des de l'enfocament de gènere», que es desenvoluparà en diversos municipis de la província de València i de forma paral·lela a Argentina, ja que es tracta d'una recerca comparativa entre tots dos països i permetrà un traspàs de coneixements i enriquiment en els resultats de cara a perfilar i articular les mesures preventives en tots dos països, amb dos escenaris socioculturals tan diferents.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València aportarà a Flacso Argentina, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per un import de 43.450,00 euros

Nom. conv. /Any:

2017/112

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2019

Vigència:

2 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE PINET PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Pinet

Signant:

Juan Ramón ChiSmol Mahiques

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/111

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT LA CANAL DE NAVARRÉS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de La Canal de Navarrés

Signant:

Pilar Teresa Sarrión

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/110

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

126.500,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DEL SERVEI D'ANÀLISI PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL· LA I LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA LA RUTA DE LA SALUT

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

Carmen Monton Gimènez

Objecte:

El present conveni té per objecte: 1. Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la. Aquest servei està destinat als municipis de la província de València menors de l 0.000 habitants, i està orientat a l'elaboració de les anàlisis de legionel·la que per la normativa vigent tenen l'obligació de realitzar en les seues instal·lacions pròpies. 2. La Ruta de la Salut. El programa està destinat a tots els municipis de la província, excepte València capital, i està orientat a l'acció estratègica d'acostament a les comunitats i famílies d'un servei de salut programat i preventiu.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València finançarà aquests programes a càrrec de l'aplicació pressupostària 607.311.01.462.00, per un import màxim de 126.500 €,

Nom. conv. /Any:

2017/109

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Esports
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA LEVANTE UD CENTS ANYS I LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA PER A LA REALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES EN 2017

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Fundació de la CV Levante UD Cent anys

Signant:

Vicente Furió Garcerá

Objecte:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i la Fundació de la CV Levante UD Cent Anys, la realització de les activitats proposades per la Fundació per a l'any 2017.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València apo1tarà a la Fundació de la CV Levante UD Cent Anys, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per un import de 200.000,00 euros

Nom. conv. /Any:

2017/108

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2018

Vigència:

Fins el termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

115.989,62

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA FINCA "EL SALIDO" PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE L'OLLERIA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Olleria

Signant:

Julià Engo Fresneda

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de l'Ollería en el finançament i execució de les obres de restauració ambiental en la finca "El Salido"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra i finançar el 80% de la mateixa

Nom. conv. /Any:

2017/107

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

59.937,17

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE POTRÍES PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT AMBIENTAL I CONSTRUCCIÓ DEL PARC MULTIUSOS POLIESPORTIU EN EL MUNICIPI DE POTRIES

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Potries

Signant:

Assumpció Domínguez medina

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Potríes en el finançament i execució de les obres de condicionament del parc poliesportiu

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra i finançar el 85% de la mateixa

Actuacions

DescripcióTipusDataDocument
ADD
Nom. conv. /Any:

2017/106

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

47.999,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA PER A OBRES DE "ADECUACIÓ PINADA LA TORRE I ZONA VERDA CAMÍ DE BENISSODA", EN EL MUNIICIPI DE D'ALBAIDA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albaida

Signant:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Albaida en el finançament i execució de les obres de "Adequació pinada La Ton-e i zona verda camí de Benissoda" en el terme municipal d'Albaida.

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat ainb la normativa de contractació del sector públic, i finançar el 80% del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/105

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-11-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

270.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA, PER A L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida

Signant:

Vicent Gomar Moscardó

Objecte:

Establir la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida corresponent a l'exercici 2017.

Obligacions de les parts:

Assessorar la Mancomunitat en tot el que siga necessari per a la posada en marxa, desplegament i execució del Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Aquesta labor serà desenvolupada principalment a través de la comissió de seguiment que es cree a aquest efecte en els termes que desplega la clàusula sèptima del present conveni.

Nom. conv. /Any:

2017/104

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

Vigència:

4

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, ENTRE EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

Carmen Monton Gimènez

Objecte:

La Diputación de Valencia y el Consorcio convienen la prestación del servicio de recaudación en relación con sus ingresos de derecho público

Obligacions de les parts:

La Diputación percibirá la cantidad que resulte de aplicar la tasa por prestación de los servicios de gestión y recaudación

Nom. conv. /Any:

2017/103

Data conveni:

25-08-2017

Data fi:

25-08-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montserrat

Signant:

Josep María Mas i García

Objecte:

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Montserrat convienen la prestación de los servicios de gestión tributaria en relación con sus ingresos de derecho público

Obligacions de les parts:

La Diputación percibira la cantidad que resulte de aplicar la tasa por prestación de los servicios de gestión y recaudación, según las tarifas vigentes en cada momento, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha tasa.

Nom. conv. /Any:

2017/102

Data conveni:

25-07-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

25.000,00

Tipus conveni:

Mixtes