Cercar per Conveni


Entre
i
Nom. conv. /Any:

2017/055

Data conveni:

10-05-2017

Data fi:

09-05-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestión Tributaria

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Requena

Signant:

Mario Sánchez Gonzalez

Objecte:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligacions de les parts:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes.

Nom. conv. /Any:

2017/054

Data conveni:

08-05-2017

Data fi:

07-05-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT LA SERRANIA PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de la Serranía

Signant:

Teresa Cervera García

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/053

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

27-04-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

117.435,58

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRA PER A L'ACTUACIÓ « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benirredra

Signant:

Dolores Cardona Llopis

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL »

Obligacions de les parts:

La Diputació a subvencionar l'obra i l'Ajuntament de Beniredra a redactar i executar el proyecte.

Nom. conv. /Any:

2017/052

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

27-04-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

16.182,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE LA CORONA PER A L'ACTUACIÓ « ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA»

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

Signant:

Manuel Gimeno Ruiz

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de I' actuació de «ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA »

Obligacions de les parts:

A l'adjudicació del subministrament abans del 31 de desembre de 2017, i a presentar el quadre resum d'adjudicació en la Diputació, el model de la qual li serà facilitat per esta, desglossant base imposable, IVA deduïble, IVA no deduïble (l'IVA deduïble no serà subvencionable).

Nom. conv. /Any:

2017/051

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA DEMARCACIÓ A VALÈNCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS AGRÒNOMS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

Signant:

Baldomero Segura García del Rio

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Agrònoms en la província, per mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

acorden col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Enginyers Agrònoms per les entitats locals que els necessiten

Nom. conv. /Any:

2017/050

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI PROFESSIONAL D'AMBIENTÓLOGOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AMBIENTÓLOGOS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ( COAMBCV)

Signant:

José Toledo Marqués

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Ambientólogos (Llicenciats-graduats en ciències ambientals) en la província, mitjànçant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió

Obligacions de les parts:

Col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Ambientólegs, per les entitats locals que els necessiten.

Nom. conv. /Any:

2017/049

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE !'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ PELS ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana

Signant:

Sergio Goterris España

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers de Telecomunicació en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que els entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València i el COITCV col·laboraran en la contractació administrativa d'Enginyers de Telecomunicació per a la prestació de serveis en els entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Nom. conv. /Any:

2017/048

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE BIÒLEGS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

Signant:

José Ignacio Lacomba Andueza

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis de Biòlegs en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

Realitzar totes les funcions que consten en el plec de clàusules administratives aprovat per l'Ajuntament

Nom. conv. /Any:

2017/047

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA GEOMATICA l TOPOGRÀFICA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA l ENGINYERS EN GEOMATICA l TOPOGRAFIA PER LES EELL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomatica i Topogràfica de la CV i Murcia

Signant:

Gabriel Donaire Salas

Objecte:

col·laboraraR en la contractació administrativa d'Enginyers Tècnics en Topografia i Enginyers en Geomatica i Topografia per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Obligacions de les parts:

Gestió cartogràfica del municipi

Nom. conv. /Any:

2017/046

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

27-04-2017

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE NAVARRES PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Navarrés

Signant:

Estela Darocas Marín

Objecte:

Implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal· lac ió de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/045

Data conveni:

27-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE SUECA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/044

Data conveni:

27-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Signant:

Rafael Bonmatí llorens

Objecte:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/043

Data conveni:

27-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA, PERA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

Signant:

Antonio Llacer

Objecte:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/042

Data conveni:

11-04-2017

Data fi:

10-04-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENISSANÓ I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benissanó

Signant:

Mª Amparo Navarro Bargues

Objecte:

La Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Benissanó convenen la prestació deis servicis de recaptació en relació amb els seus ingressos de dret públic.

Obligacions de les parts:

La Diputació percebra la quantitat que resulte d'aplicar la taxa per prestació deis servicis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment, d'acord amb l'Ordenanc;a Fiscal reguladora

Nom. conv. /Any:

2017/041

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN LLETRES I CIENCIES DE VALÈNCIA I CASTELLÓ SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ D'ARQUEÓLEGS PER A LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi de Doctors i Llicenciats en lletres i Ciencies de Valencia i Castelló

Signant:

Mª Jesús Recio Sanchez

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Arqueólegs en la província, mitjanc;ant una acció coordinada, que permeta que les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/040

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GRADUATS SOCIALS PER LES ENTITATS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial de Graduats Socials de Valencia

Signant:

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Objecte:

contractació administrativa de Graduats Socials per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/039

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'ASSOCIACIÓ I COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS. SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi d'Enginyers Tecnics Forestals

Signant:

Mª. Pilar Avizanda Cuesta

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Tecnics Forestals en la província de Valencia, mitjançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat economica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/038

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I DE GRAU DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I ENGINYER DE GRAU PERLES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de grado de Valencia

Signant:

Angelica Gómez Gonzalez

Objecte:

Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics lndustrials i Enginyers de Grau per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/037

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS INDUSTRIALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials

Signant:

Salvador Puigdengolas Roses

Objecte:

La contractació administrativa d'Enginyers lndustrials Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol -liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

Atendre a les necessitats d'aquestes en els aspectes tecnics propis de l'exercici de l'activitat d'Enginyer Industrial.

Nom. conv. /Any:

2017/036

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI TERRITORIAL D'ARQUITECTES DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ARQUITECTES PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

Signant:

Mariano F. Bolant Serra

Objecte:

la contractació administrativa d'Arquitectes Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests técnics en la seua plantilla, que així ho sol·liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

Atendre a les necessitats de les AALL en els aspectes técnics propis de l'exercici de l'activitat d'Arquitecte.

Nom. conv. /Any:

2017/035

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS/ARQUITECTES TECNICS 1 ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'APARELLADORS/ ARQUITECTES TECNICS PERLES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

Signant:

Vicente Terol Orero

Objecte:

La contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

la contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Nom. conv. /Any:

2017/034

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ A VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS 1PORTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS DE CAMINS PER LES ENTITA TS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports en la Comunitat Valenciana

Signant:

Federico Bonet Zapater

Objecte:

La contractació administrativa d'Enginyers de Camins Canals i Ports per a la per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/033

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA ZONA DE VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES PER LES ENTITA TS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques

Signant:

Laura de la Fuente garcía

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Técnics d'Obres Públiques en la província, mijançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

la Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics d'Obres Públiques per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni

Nom. conv. /Any:

2017/032

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÉCNICS AGRÓCOLES I GRADUATS EN ENGINYERIA AGRÍCOLA DE VALÈNCIA I CASTELLO, SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÌCOLES I GRADUATS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Signant:

Regina Monsalve Maians

Objecte:

Assessorament per a la implementació i el desenvolupament de les mesures previstes en la Política Agrícola Comunitaria i Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. Realització de projectes i direcció d'obra instal•lacions Assessorament en la Gestió i manteniment d'espais verds públics, zones esportives, horts urbans Assessorament en la Prevenció, qualitat i control ambiental Assessorament en l'elaboració de plans municipals de gestió Integral de residus. Assessorament en l'Ordenació del territori i medi ambient. Informes, memóries, estudis i certificats varis

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/031

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centre de gestió:

Gestión Tributaria

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carcaixent

Signant:

Francesc Josep Salom Salom

Objecte:

Aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/030

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

31-03-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col · laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de les Valls en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/029

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

31-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

235.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D' ACTIVIT ATS ESPORTIVES I LA GESTIÓ DE LES AJUDES A CLUBS DE FUTBOL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PER A LA TEMPORADA 2016-2017

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federació de Futbol de la CV

Signant:

Vicente Muñoz Castelló

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia, a través de l'Area de Benestar Social, delegació de Joventut, Esports i lgualtat, i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a l'organització de la competició de Futbol 8 (alevins i prealevins)

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de Valencia aportara a la Federació, per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni, una subvenció directa

Nom. conv. /Any:

2017/028

Data conveni:

27-03-2017

Data fi:

27-03-2018

Vigència:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

33.477,81

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A LES OBRES DE "ADECUACIÓ PARC ANTIC CAMP DE FUTBOL "

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de L'Alcudia de Crespins

Signant:

Roberto Granero Martí

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament de l 'Alcudia de Crespins en el finan9ament i execució de les obres de "Adequació pare actic camp de futbol a l' Alcudia de Crespins"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/027

Data conveni:

27-03-2017

Data fi:

27-03-2018

Vigència:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI L'EXCMA. DIPUTACIÓ VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASAS ALTAS PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL FONT BELLIDO"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Casas Altas

Signant:

Cesar Vicente Sanchez Blasco

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Casas Altas en el finançament i execuc10 de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal Font Bellido".

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/026

Data conveni:

27-03-2017

Data fi:

Vigència:

Fins al terimini de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

10.000,11

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MONTITXELVO PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "PREVENCIÓ D'NCENDIS FORESTALS EN EL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE PENYES ALBES

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montitxelvo

Signant:

Josefina Teresa Pou Faus

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Montitxelvo en el finançament i execució de les obres "Prevenció d'incendis forestals en el paratge natural municipal de "Penyes Albes".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/025

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-03-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PERA LA MILLORA DEL' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Signant:

Salvador Femenía Peiro

Objecte:

La col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de Municipis de la Safor en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l' hora d' accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d' instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/024

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-03-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE MOIXENT PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

AJuntament de Moixent

Signant:

Teófilo Fito Martí

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Moixent en la implantació del servei INCLUSITE per a l' adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/023

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-03-2020

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL, PEL QUAL S'AUTORITZA LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGENCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGENCIES, 1 LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT l RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (IVASPE)

Signant:

José María Angel Batalla

Objecte:

Homologació d'accions formatives dirigides al personal de seguretat i emergencies en materia de violencia de genere

Obligacions de les parts:

La Diputació de Valencia, a través del seu departament de formació, incorporara, a les activitats formatives, personal docent format específicament en materia de violencia de genere; així mateix, seleccionara l'alumnat que formara part de les activitats formatives d'entre les Policies Locals de la província de Valencia.

Nom. conv. /Any:

2017/022

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-06-2018

Vigència:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.899,63

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT D'OLIVA PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT I RECUPERACIÓ DEL PARC PÚBLIC PLATJA. DELIMITAT PEL VALL DE LES FONTS, VALL DE BURGUERA I EL PORT ESPORTIU", EN EL MUNICIPI D'OLIVA

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Oliva

Signant:

David Gonzalez Martínez

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament d'Oliva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament i recuperació del parc públic platja.

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/021

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

06-06-2018

Vigència:

En tot cas, fins al termini de garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

4.167.999,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ENGUERA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ADEQUACIÓ AMBIENTAL I RECREATIVA DEL PARATRGE NATURAL MUNICIPAL BARRANCO DE LA HOZ"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Enguera

Signant:

Oscar Martínez Poquet

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l' Ajuntament d'Enguera en el finan9ament i execuc10 de les obres "Adequació ambiental i recreativa del paratge natural municipal barranco de la Hoz".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conforrnitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finan9ar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.427,99 euros. Tot allo sense pe1judici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l' execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d' obra, la quantitat de 50.000 euros (IV A exclos ).

Nom. conv. /Any:

2017/020

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-02-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

393.431,86

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « MANTENIMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gandia

Signant:

Diana Morant Ripoll

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en finançament i realització de l'actuació « MANTENlMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/019

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-06-2016

Vigència:

3 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos i la Diputació de València pel subministrament d'un piano en el 41 Certamen Provincial de Bandes de Música a celebrar els dies 13 i 14 de maig de 2017

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Clemente Pianos

Signant:

Javier Clemente Domingo

Objecte:

L'objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig del 2017

Obligacions de les parts:

Cessió gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l'execució de les obres que s'han d'interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l'empresa en tots els mitjans que s'usen per a la promoció i difusió del Certamen: • PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) • PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Nom. conv. /Any:

2017/018

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-05-2017

Vigència:

2 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADAGIO, SA, I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL SUBMINISTRA­MENT D'INSTRUMENTS EN EL 41 CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

ADAGIO SL

Signant:

José Manuel Olmos Espinosa

Objecte:

Establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa ADAGIO, SA, en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l 'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig de 2017.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València es compromet, per mitjà del present Conveni, a destacar el patrocini aportat per l'empresa ADAGIO, SA, en forma de cessió de l'instrumental en tots els mitjans que s'utilitzen per a la promoció i la difusió del Certamen

Nom. conv. /Any:

2017/017

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

19-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

60.499,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I ACCESSIBILITAT AL CAMÍ ANTIGA CARRETERA DE LA FONT D'EN CARRÒS­OLIVA. LA FONT D'EN CARRÒS (VALÈNCIA)

Centre de gestió:

Carreteras

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Signant:

Pablo Puig Desena

Objecte:

determinar la participació de la Diputació de València i I' Ajuntament de la Font d'En Carròs en el finançament i l'execució de les obres del projecte de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí antiga carretera la Font d'En Carròs-Oliva. La Font d'En Carròs (València)»

Obligacions de les parts:

Subvencionar l'Ajuntament de la Font d'En Carròs en les obres del projecte de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí antiga carretera de la Font d'En Carròs-Oliva.

Nom. conv. /Any:

2017/016 bis

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

30-03-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

114.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÉRIA TRIBUTÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE GANDIA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestión Tributaria

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gandia

Signant:

Diana Morant Ripoll

Objecte:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligacions de les parts:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes. 7. La defensa dels interessos m

Nom. conv. /Any:

2017/016

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

19-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "MILLORA ACCESIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE L'AV. DEL MAR DE BELLREGUARD (VALÈNCIA)"

Centre de gestió:

Carreteras

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellreguard

Signant:

Joan Marco Pstor

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Bellreguard en el finançament i execució de les obres del projecte de «Millora d'accessibilitat i seguretat vial de l'avinguda de la Mar de Bellreguard (Valencia)»

Obligacions de les parts:

Ampliació de les dimensions de les boreres. Canviar l'aparcament en bateria d'un dels costats del carrer per un altre en cordó Demolició de voreres existents Substitució de la xarxa d'aigua potable d'enllumenat públic Creació de voreres encintades amb vorades i rigoles i pavimentades amb rajola de formigó Creació d'un nou sistema d'evacuació d'aigües pluvials Dotació de mobiliari urbà adequat d'acord amb les característiques del carrer.

Nom. conv. /Any:

2017/015

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

47.151,10

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE CAUDETE DE LAS FUENTES PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE "PAVIMENTACIÓ DE VORERES I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DEL CARRER CARRETERA DE LES CASES JUNT AMB CV-472 TRAM PK 0+2000 I PK 0+8200, A

Centre de gestió:

Carreteras

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Caudete de la Fuentes

Signant:

Vanesa Lopez Guijarro

Objecte:

El projecte de «Pavimentació de voreres i millora de la senyalització vertical i horitzontal del carrer carretera de les casas junt amb CV-4 72 tram pk 0+2000 i pk 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)», consistents en les actuacions següents: • Adecuació de les voreres. Demolició execució de base granular, col· locació de rastell de formigó, i posterior pavimentació amb taulell de ciment hidràulic. • Señalización vertical i horitzontal. • Colocación de bandes reductores de velocitat i pas de vianants elevat.

Obligacions de les parts:

Subvencionar a l'Ajuntament de Caudete de las Fuentes les obres del projecte de « Pavimentació de voreres i millora de la senyalització vertical i horitzontal del carrer carretera de les casas junt amb CV-472 tram pk 0+2000 i pk 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)» amb la quantitat max1ma de cinquanta mil euros (50.000,00€), IVA inclòs, dels quals 2.848,90€, IVA inclòs, corresponen als honoraris per redacció del projecte i direcció d'obra i 47.151,10€, IVA

Nom. conv. /Any:

2017/014

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-03-2019

Vigència:

2 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniganim

Signant:

Arantxa Bellver Albaledejo

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Benigànim en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local,

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/013

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-03-2019

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SINARCAS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sinarcas

Signant:

María José Clemente Ramirez

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Sinarcas en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/012

Data conveni:

13-03-2017

Data fi:

13-03-2019

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNT AMENT DE CARLET PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carlet

Signant:

María José Ortega Requena

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Carlet en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de tates les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal · lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/011

Data conveni:

13-03-2017

Data fi:

12-03-2017

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÉRIA TRIBUTARIA ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centre de gestió:

Gestión Tributaria

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament Ontinyent

Signant:

Rebeca Mariola Torro Soler

Objecte:

Que la Diputación de Valencia acordó en sesión plenaria de 24 de enero de 2017 aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación en ejecutiva de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligacions de les parts:

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent convienen la prestación de servicios propios en relación con sus ingresos de derecho público:

Nom. conv. /Any:

2017/010

Data conveni:

02-03-2017

Data fi:

01-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA PER A L'ACTUACIÓ «PARC 1 ZONA VERDA DE LA FONT VELLA 111 FASE»

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Olleria

Signant:

Julià Engo Fresneda

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « PARC I ZONA VERDA DE LA FONT VELLA III FASE »

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/009

Data conveni:

30-12-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

1 día

Relacionat amb conveni:

Import:

126.445,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN CULTURARTS GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA GIRA DE CONCIERTOS RAIMON A CASA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Centre de gestió:

Bienestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de CulturArts Generalitat y la Diputación Provincial de Valencia, para la organización y celebración de l'Any Raimon, fundamentalmente los conciertos que ofrece el propio cantante, los cuales se realizan con la colaboración de los distintos ayuntamientos donde tienen lugar, en el marco de la gira "Raimon a casa".

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/008

Data conveni:

07-02-2017

Data fi:

01-07-2019

Vigència:

2 anys i 6 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV) I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE DE GESTIÓ CULTURAL PER A SOCIETATS MUSICALS

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación Entidades Musicales de la CV

Signant:

Pedro manuel Rodriguez Navarro

Objecte:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Diputació de València, per a la implantació del projecte de gestió cultural per a societats musicals

Obligacions de les parts:

Per a possibilitar esta col·laboració, la Diputació de València s'obliga a: • Designar un responsable tècnic que col· labore de forma directa en la implantació del projecte de gestió cultural per a societats musicals, facilitant una via de comunicació en este àmbit amb la FSMCV. • Participar en la formació i coordinació dels gestors culturals seleccionats per a canalitzar i implementar este pla, i en la formació de les societats que així ho desitgen. • Assessorar sobre els processos d'acció de dites gestores en referència a la música.

Nom. conv. /Any:

2017/007

Data conveni:

06-02-2017

Data fi:

07-02-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ « DOTAR DE PAELLERS l TORRADORES EN ELS ESPAIS DE L'ESPLANADA DE LA GERÈNCIA l LA MONTAÑETA DE SANT CRISTÒFOL»

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres «DOTAR DE PAELLERS l TORRADORES EN ELS ESPAIS DE L'ESPLANADA DE LA GERÈNCIA l LA MONTAÑETA DE SANT CRISTÒFOL »

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/006

Data conveni:

27-01-2017

Data fi:

28-01-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

36.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ « COMPRA DE PLANTA BAIXA DE L'IMMOBLE UBICAT EN C/ DELS BERENGUERS NÚM. 5»

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «COMPRA DE PLANTA BAIXA DE L'IMMOBLE UBICAT EN C/ DELS BERENGUERS NÚM. 5»

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/005

Data conveni:

27-01-2017

Data fi:

27-01-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

160.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ « AMPLIACIÓ 1 ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE L'AV 3 D'ABRIL DEL PORT DE SAGUNT »

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres « AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE L'AV 3 D'ABRIL DEL PORT DE SAGUNT»

Obligacions de les parts:

Al lliurament dels fons previa presentació de la certificació de l'obra executada,

Nom. conv. /Any:

2017/004

Data conveni:

27-01-2017

Data fi:

27-05-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

92.361,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE CO·LABORACIÓ QUE SUSCRIUEN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A L'ACTUACIÓ "DOTAR DE COBERTA I NOVA IL·LUMINACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE PISTA D'HOQUEI UBICADA EN EL COMPLEX POLIESPORTIU INTERNUCLIS

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « DOTAR DE COBERTA l NOVA IL· LUMINACIÓ A UNA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE PISTA D'HOQUEI UBICADA EN EL COMPLEX POLIESPORTIU INTERNUCLIS»

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/003

Data conveni:

17-01-2017

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

23.303,09

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CARLET PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL D'ESPAIS DEGRADATS LAFONT BLANCA - AREA DE DESCANS LA MOLA, EN EL MUNICIPI DE CARLET

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carlet

Signant:

María José Ortega Requena

Objecte:

La recuperació ambiental d'espais degradats La Font Blanca - área de descans La Mola

Obligacions de les parts:

Correspon a la Diputació: Contractar i executar l'obra, finançar el 80% del cost i assumir la supervisió i coordinació técnica

Nom. conv. /Any:

2017/002

Data conveni:

17-01-2017

Data fi:

17-01-2021

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI D'ADHESIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL RESIDENCIA DE MAYORES RAFELBUNYOL S.A. AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. CENTRAL DE COMPRES DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, ACTUALMENT DENOMINADA CENTRAL DE SERVEIS INNOVADORS I SOSTENIBLES

Centre de gestió:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Empresa Municipal Residencia de Mayores Rafelbunyol SA

Signant:

Francisco Alberto Lopez Lopez

Objecte:

Adhesió de l 'Empresa Municipal Residencia de Mayores Rafelbunyol S.A. al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de serveis a través de la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, en les condicions i als preus vigents en els contractes subscrits per aquella amb les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels béns o de la contractació dels serveis.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/001

Data conveni:

17-01-2017

Data fi:

Vigència:

1 año, prorrogable por otros 2

Relacionat amb conveni:

Import:

9.000,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Beques
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS PER A LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE BEQUES DE PERIODISME D'INVESTIGACIÓ JOSEP TORRENT I L'EDICIÓ DELS TREBALLS RESULTANTS

Centre de gestió:

Institució Alfons el Magnànim

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Unió de Periodistes Valencians

Signant:

Sergi Pitarch Sànchez

Objecte:

L'objecte d'aquest conveni és la convocatòria de quatre beques de periodisme d'investigació i l'edició dels quatre treballs d'investigació resultants que formaran part del conjunt de llibres que integren el catàleg general de la IAM-CeVEI.

Obligacions de les parts:

La Unió de Periodistes, gestionar la convocatoria y la selecció dels becats . La Diputació, l'aportació ecnómica i l'edició d'un llibre amb les obres seleccionades.

Nom. conv. /Any:

2016/086

Data conveni:

06-09-2016

Data fi:

Vigència:

Desde la firma, hasta el término del periodo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

48.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para "la recuperación de espacios degradados jardín plantas aromáticas en el casco urbano"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Xàtiva

Signant:

Roger Cerdà Boluda

Objecte:

Determinar la participación de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Xàtiva en la financiación y ejecución de las obras de "Recuperación de espacios degradados jardín plantas aromáticas en el casco urbano del municipio de Xátiva

Obligacions de les parts:

En relación con las actuaciones objeto del presente comnvenio corresponde a la Diputación: - Contratar y ejecutar la obra - Financiar el 80% del coste total - Asumir la supervisión y coordinación técnica de las obras

Nom. conv. /Any:

2016/085

Data conveni:

06-09-2016

Data fi:

Vigència:

Desde la firma hasta el término del periodo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

55.290,68

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración, para las obras de "restauración de las infraestructuras asociadas al sistema de regadío tradicional de los -huertos tapiados- en el municipio"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Aras de los Olmos

Signant:

Rafael Gimenez Chicharro

Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

--- ---

Objecte:

Determinar la participación de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Aras de los Olmos en la financiación y ejecución de las obras de "Restauración de las Infraestructuras asociadas al sistema de regadío tradicional de los Huertos Tapiados en el municipio de Aras de los Olmos

Obligacions de les parts:

En relación con las actuaciones objeto del presente comnvenio corresponde a la Diputación: - Contratar y ejecutar la obra. - Financiar el 92.5 % - Asumir la supervisión y coordinación técnica

Nom. conv. /Any:

2016/084

Data conveni:

06-09-2016

Data fi:

Vigència:

Desde la firma hasta la terminación del periodo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

3.905.657,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para las obras de "minimización de riesgos geológicos en la Calle Herrería en el municipio de Alpuente"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Alpuente

Signant:

Alicia Pérez Debón

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Alpuente en la financiación y ejecución de las obras de "Minimización de riesgos geológicos en la calle Herrería, en el término municipal de Alpuente·', por un presupuesto base de licitación de 40.058,02 euros (IVA incluido), de los cuales 33. l 05,80 euros corresponden a la base imponible y 6.952,22 euros al IVA.

Obligacions de les parts:

En relación con las actuaciones objeto del presente Convenio, corresponde a la Diputación de Valencia: - Financiar el 97,5 % del coste de las obras. - Contratar y ejecutar las obras.

Nom. conv. /Any:

2016/083

Data conveni:

06-09-2016

Data fi:

Vigència:

Desde la firma hasta la terminación del periodo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

7.632,91

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la "demolición de rocas calizas sobre el Parque Canalot del término municipal"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna en la financiación y ejecución de las obras de "Demolición de rocas calizas sobre el Parc Canalot del municipio de Tavernes de la municipi de Tavemes de la Valldigna

Obligacions de les parts:

En relación a las actuaciones objeto del presente convenio corresponde a la Diputación: - Financiar el 90 % del coste de las obras. - Contratar y ejecutar las obras

Actuacions

DescripcióTipusDataDocument
Nota sobre vigenciaADD07-11-2016
Nom. conv. /Any:

2016/082

Data conveni:

06-09-2016

Data fi:

Vigència:

Desde la firma hasta la terminación del periodo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

34.149,35

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la ejecución de las obras de "actuaciones de estabilización de taludes y protección contra desprendimientos en ladera en el paraje de el Tossal Gros en el término municipal".

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Signant:

Pablo Puig Desena

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de La Font d'En Carros en la financiación y ejecución de las obras de "Actuaciones de estabilización de taludes y protección contra desprendimientos en ladera en el paraje de el Tossal Gros, en el municipio de La Fonl d'En Carros"

Obligacions de les parts:

Financiar el 92,5 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 31.588, 15 euros (IV A incluido).

Nom. conv. /Any:

2016/081

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

2.000,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL LAMBDA COLECTIVO DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES I BISEXUALES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Signant:

Fani Boronal Chofre

Objecte:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y Lan,bda Colectivo de lesbianas, gais, transexuaJes y bisexuales la organización de los dos eventos el Festival Mostra La Ploma y XXX Lambda, relatos íntimos de activistas LGTB .

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/080

Data conveni:

08-08-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación de Motociclismo

Signant:

José Luis Berenguer Serrano

Objecte:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016 • Campeonato ele velocidad clásica comunidad valenciana 2016 • Campeonato mini velocidad comunidad valenciana 206. • Campeonato velocidad comunidad valenciana 2016 • Campeonato de mototurismo de la comunidad valenciana 2016 • Campeonato de supennotard de la comunidad valenciana 2016. • Campeonato de motocross de la comunidad valenciana 2016 • Campeonatos enduro comunidad valenciana 2016

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/079

Data conveni:

08-08-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

13.350,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas.

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación de Gimnasia de la C.V.

Signant:

Concepción Rico Canet

Objecte:

El objeto del presente convenio entre la Diputación e Valencia y la Federación de Gimnasia de la omunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la federación para el año 2016

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/078

Data conveni:

08-08-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

65.000,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación de Ciclismo de la C.V.

Signant:

--- ---

Objecte:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/077

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

24.000,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación de Ajedrez de la C.V.

Signant:

Francisco Cuevas Povedano

Objecte:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016 y que se concreta en la celebración de las siguientes actuaciones: Dirigido a 18 Municipios de la provincia sin estructura estable del ajedrez. LOCALIDADES: AGULLENT, ALBALAT DE LA RIBERA, ANNA, L' ALCUDIA DE CRESPTNS, LLUTXENT, ALGIMIA DE ALFARA, BENAGUASIL, BENlFAIRÓ DE LES VALLS, BOCAIRENT, BONREPÓS I MIRAMBELL, CULLERA, ESTIVELLA, L'ELIANA, MANUEL, QUESA, REQUENA. VINALESA Y CHERA.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/076

Data conveni:

08-08-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciemre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

6.000,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas.

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación de Atletismo de la C.V.

Signant:

Vicente Añó Sanz

Objecte:

Es objeto del presente convenio entre la Diputación de Valencia y la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/075

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

39.800,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federación de Hockey de la C.V.

Signant:

Jesús Gracia Perez

Objecte:

/ Es objeto del presente convenio entre la Diputación 1 de Valencia y la federación de Hockey de la Comunidad Valenciana es la realización de las actividades propuestas por la Federación para el año 2016.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/074

Data conveni:

08-08-2016

Data fi:

Vigència:

Desde su firma hastael término de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la "recuperación ambiental de la zona degradada bajada a La Cova En Gomar"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bocairent

Signant:

Josep Vicent Ferre Domínguez

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Bocairent en la financiación y ejecución de las obras de "Recuperación ambiental de la zona degradada de la bajada a la Cova en Gomar", en el municipio de Bocairent

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/073

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Un año desde su firma

Relacionat amb conveni:

Import:

154.469,13

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para las obras del proyecto de alternativa de la instalación de la red de agua potable de la CV-415, en su término municipal.

Centre de gestió:

Carreteras

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Picassent

Signant:

Conxa García Ferrer

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto determinar la participación de la D.iputación de Valencia y el Ayuntamiento de Picassent en la financiación y ejecuc1on de las obras del proyecto de «Alternativa de la instalación de la red de agua potable de la CY-415, en el término municipal de Picasscnt (V alcncia)», consistentes en las siguientes actuaciones: - Renovación de la red de distribución de agua potable de la zona de Penyetes en la población de Picassent. - Realización de los trabajos necesarios para la colocación de las tuberías. - Instalación de tubería y acometidas necesarias.

Obligacions de les parts:

Subvencionar al Ayuntamiento de Picassent las obras del proyecto de «Alternativa de la instalación de la red de agua potable de la CY-415, en el término municipal de Picassent (Valencia)», con la cantidad máxima de 154.469, 13 €, IVA incluido.

Nom. conv. /Any:

2016/072

Data conveni:

21-07-2016

Data fi:

15-11-2020

Vigència:

Cuatro años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Protocolo de colaboración para la coordinación de acciones dirigidas a fortalecer el posicionamiento de los destinos y productos turísticos de la provincia de Valenica y la Ciudad de Valencia.

Centre de gestió:

Patronato de Turismo

Signant Diputació:

Pilar Moncho Matoses

Entitats
Entitat:

Ajuntament de València

Signant:

Joan Calabuig Rull

Objecte:

Suscriure el present protocol, que té per objecte establir una declaració d'intencions entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Valencia per a coordinar les seues accions dirigides a enfortir el posicionament de les destinacions i productes turístics de la provincia de Valencia i la ciutat de València.

Obligacions de les parts:

Per a garantir i supervisar la bona manta de l'execució del present protocol de col· laboració les parts acorden constituir una Comissió Tecnica d'Avaluació i Seguiment, de composició paritaria, amb capacitat decisoria i el funcionament de la qual sera establert de mutu acord per ambdues parts.

Nom. conv. /Any:

2016/071

Data conveni:

18-07-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

25.937,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el proyecto denominado "Fomentant l'educació inclusiva a Ixcan" en Guatemala

Centre de gestió:

Cooperación Internacional

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Associació Escoles Solidàries

Signant:

Joan Bravo Escuriet

Objecte:

Es objeto de este Convenio la colaboración entre "L'Associació Escales Solidaries" y la DIPUTACIÓN DE VALENCIA, para subvencionar un proyecto dirigido a fomentar la educación inclusiva a lxcan (Guatemala).

Obligacions de les parts:

La financiación del proyecto con la cantidad de 25.937 euros, atendiendo al desglose presupuestario presentado

Nom. conv. /Any:

2016/070

Data conveni:

18-07-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

26.772,00

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el proyecto "SUNNYFREEDOM" de estancia-campamento de verano para familias palestinas.

Centre de gestió:

Cooperación Internacional

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Associació Paz Igualtat i Solidaritat Internacional (UNADIKUM)

Signant:

Jose Manuel Pineda Martín

Objecte:

Que el proyecto financiado tiene como objetivo facilitar una estancia en un campamento de verano para dos familias Palestinas de cuatro miembros cada una (cuatro menores que irán acompañados de un adulto) su viaje, manutención y acceso a las necesidades y derechos básicos, durante un periodo de 15 días en Julio del 2016, así como la financiación de un campamento de verano para los menores.

Obligacions de les parts:

La financiación del proyecto con la cantidad de 26.772 euros, atendiendo al desglose presupuestario presentado en el proyecto técnico.

Nom. conv. /Any:

2016/069

Data conveni:

18-07-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

18.486,51

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el programa "Vacances en Pau 2016"

Centre de gestió:

Cooperación Internacional

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federació D'Associacions de Solidaritat amb El Poble Saharaui PV

Signant:

Dolors Claramunt Soriano

Objecte:

Es objeto de este Convenio la colaboración entre la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble Saharaui PV y la DIPUTACIÓN DE VALENCIA para subvencionar el proyecto correspondiente al Programa "Vacances en Pau 2016".

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/068

Data conveni:

12-07-2016

Data fi:

Vigència:

Cuatro años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de adhesión al sistema de adquisición cntralizada de la Diputación Provincial de Valencia,

Centre de gestió:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunidad de La Canal de Navarrés

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/067

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

13.998,14

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración económica en "Projecte Rutes Culturals guiades entre comarques 2016" y la divulgación y promoción de la marca turística del Patronato

Centre de gestió:

Patronato Provincial de Turismo de València

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Consorci de la Ribera

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/066

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 30 de junio de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la formación y difusión de los valores y principios asociados a la transparencia pública y la rendición de cuentas

Centre de gestió:

Transparencia

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/065

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el XIX Circuito de Carreras Populares Diputación de Valencia Trofeo Presidente

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Fundación Trinidad Alfonso

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/064

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración en materia tributaria

Centre de gestió:

Gestión Tributaria

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Comunidad de Regantes SAT 199 CV Sindicat de Regards "Alts-Regs" de Villanueva de Castellón

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/063

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Durante 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

6.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración con motivo de la Feria del Libro de en Valencia

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Gremi de Llibrers

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/062

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colbaración en materia tributaria

Centre de gestió:

Gestión Tributaria

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/061

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

420.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/060

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el término de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

58.218,69

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de "Actuaciones de prevención y minimización de los riesgos geológicos en el entorno periurbano del municipio de Titaguas"

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Titaguas

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/059

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Durante 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

10.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la realización de la cuarta edición del Festival de género negro "Valencia Negra"

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Asociación Valencia Negra

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/058

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para establecer las condiciones de comunicación, por parte de la Diputación, con el servidor web de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles

Centre de gestió:

Hacienda

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Colegido de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Signant:

Roger Cerdà Boluda

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/057

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia

Centre de gestió:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Empresa Pública de Gestión de Obras y Servicios de Canet d'En Berenguer

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/056

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización del festival "Tercera semana, Festival Artes Escénicas"

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Asociación Valenciana de empresas de teatro y circo

Signant:

ZZZ ZZZZ

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/055

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

27.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización de actividades formativas en materia de bienestar social y educación en la dimensión territorial, comunitaria y de la ciudadanía

Centre de gestió:

Bienestar social

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/054

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

28.800,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización de actividades formativas y de divulgación en materia de transparencia

Centre de gestió:

Transparencia

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/053

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Junta de Gobierno. Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

400.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la mejora de las instalaciones deportivas municipales de uso compartido para la ciudadanía y el alumnado de la Titulación de Grado en Ciencias de la actividad física y de deportes ubicadas en Ontinyent.

Centre de gestió:

Bienestar social

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Universitat de València y Ayuntamiento de Ontinyent

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/052

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Junta de Gobierno. Un año a partir de la firma del convenio

Relacionat amb conveni:

Import:

30.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el desarrollo del Proyecto "Plaça de València. Patrimoni i memòria col.lectiva"

Centre de gestió:

Asuntos Taurinos

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Universitat de València

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/051

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Durante 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

430.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización y difusión de actividades deportivas

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Valencia Club de Atletismo

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/050

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

25.700,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la prestación a los municipios de la provincia de Valencia del servicio de análisis de prevención y control de la legionela, ejercicio 2016

Centre de gestió:

Bienestar social

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/049

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

100.800,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la prestación a los municipios de la provincia del programa "La ruta de la salud", ejercicio 2016

Centre de gestió:

Bienestar social

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/048

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

338.696,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización del programa "Pilotos de Motociclismo de Velocidad Circuit"

Centre de gestió:

Juventud, Deportes e Igualdad

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (Circuito)

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/047

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Durante el año 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

10.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la realización de la campaña "Llegir en valencià, les nostres cançons"

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/046

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

12.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para realización de la primera edición del programa UNITS PER LA VEU

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Federación de Coros de la Comunidad Valenciana (FECOCOVA)

Signant:

Amadeo Olmos Guillot

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/045

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del período de garantia de la obra

Relacionat amb conveni:

Import:

28.677,30

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la minimización del riesgo de desprendimeintos en el municipio de Moixent

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

AJuntament de Moixent

Signant:

Teófilo Fito Martí

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/044

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

32.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración económica de la 67ª Volta a la Comunitat Valenciana y la promoción de la marca turística del Patronato "València Turisme"

Centre de gestió:

Patronato Provincial de Turismo de Valencia

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Asociación Prociclismo

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/043

Data conveni:

04-05-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Diputación de Valencia

Centre de gestió:

Central de Servicios Innovadores y Sostenibles

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/042

Data conveni:

22-04-2016

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

154.374,73

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de protección contra desprendimientos de la margen derecha del río Cañoles

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Vallada

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/041

Data conveni:

13-04-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía

Relacionat amb conveni:

Import:

45.460,31

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de "Ejecución de gaviones en traseras de la calle Molí, en el casco urbano de Sellent"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sellent

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/040

Data conveni:

01-04-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía

Relacionat amb conveni:

Import:

32.615,37

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la mejora de espacios degradados en la Font de Quart en el municipio de Quart de les Valls

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Quart de les Valls

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/039

Data conveni:

15-03-2016

Data fi:

Vigència:

Durante el periodo de organización y celebración del "Museo Itinerante de las Tauromaquias Universales"

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la cesión de espacios

Centre de gestió:

Asuntos Taurinos

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Simon Casas Productions SAS, U.T.E. y Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/038

Data conveni:

21-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Acondicionamiento de la CV-313 y construcción de vía ciclopeatonal entre el PK-526 y el PK-0+757

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Meliana

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/037

Data conveni:

21-04-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

50.922,23

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para el acondicionamiento y mejora del paraje natural de la Plana

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Signant:

Pablo Puig Desena

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/036

Data conveni:

27-01-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Acuerdo de asociación Pacto de los Alcaldes

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Dirección General de Energía de la Comisión Europea

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/035

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

4 años

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración en materia tributaria

Centre de gestió:

Hacienda

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament d' Alboraia

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/034

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ingenieros agrónomos por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Signant:

Regina Monsalve Maians

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/033

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de arquitectos por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

Signant:

Mariano F. Bolant Serra

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/032

Data conveni:

21-03-2016

Data fi:

Vigència:

Según cláusula octava del convenio inicial de 10 de abril de 1989

Relacionat amb conveni:

Import:

130.040,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Ampliación de la delegación del Ayuntamiento de la Pobla Llarga a la recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público no tributarios, con el alcance, contenido y condiciones establecidas en la normativa legal y con efectos de 2016

Centre de gestió:

Hacienda

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Pobla Llarga

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/031

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

13.040,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, intermediación y negociación sobre préstamos, arrendamientos y evitación de desahucios relativos a la vivienda habitual y sobre mediación familiar

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Sueca

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/030

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

19.340,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, intermediación y negociación sobre préstamos, arrendamientos y evitación de desahucios relativos a la vivienda habitual y sobre mediación familiar

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

Signant:

Antonio Llacer

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/029

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico, intermediación y negociación sobre préstamos, arrendamientos y evitación de desahucios relativos a la vivienda habitual y sobre mediación familiar

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Signant:

Rafael Bonmatí llorens

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/028

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ingenieros de montes por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunitat Valenciana

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/027

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

130.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Remodelación de las instalaciones exteriores del Polideportivo Municipal e Iluminación de Espacios Deportivos"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Genovés

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/026

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

143.945,81

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Mejora de las instalaciones deportivas de Las Salinas"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Manuel

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/025

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta fin de actuaciones

Relacionat amb conveni:

Import:

59.642,31

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para participar en el stand de la feria Fitur'2015, destinado a presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana

Centre de gestió:

Patronato Provincial de Turismo València Terra i Mar

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/024

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

95.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Reparación paso del río Micena en el camino Onteniente-Gandía al término de Otos"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Otos

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/023

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

94.455,29

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Ampliación de la potencia eléctrica del polígono"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Titaguas

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/022

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Edificio Policía Local en la Av. Padre Pompillo"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alzira

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/021

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

143.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Obras de mejoras de caminos rurales y actuaciones para la mejora de la movilidad y seguridad del tráfico"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Godella

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/020

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 1 de octubre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para asignación de becarios en prácticas en la FAO

Centre de gestió:

Central de Compras

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/019

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio singular para la actuación "Mejora integral en el albergue municipal El Cerrao"

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sot de Chera

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/018

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

58.732,45

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de reparación del desprendimiento en muro de acceso al castillo de Alpuente

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Alpuente

Signant:

Alicia Pérez Debón

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/017

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

51.414,81

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la restauración zonas degradadas Parc Sant Vicent en el municipio de Ador

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Ador

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/016

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

51.415,74

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para obras de espacios degradados zona del río Sellent. Término municipal de Bolbaite

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bolbaite

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/015

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

55.281,72

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la restauración de áreas degradadas en el municipio de Benagéber. Adecuación ambiental, paisajística y recreativa

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benagéber

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/014

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

56.388,23

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de protección frente a riesgos geológicos en la zona de Regit en el municipio de Atzeneta d’Albaida

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Atzeneta d’Albaida

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/013

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

58.859,76

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de minimización de riesgos geológicos

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Castielfabib

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/012

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

16.336,11

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la restauración del entorno de la Torre Mussa en el municipio de Benifaió

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifaió

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/011

Data conveni:

19-01-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la contratación de servicios de ingenieros industriales por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Demarcación Provincial de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

Signant:

Salvador Puigdengolas Rosas

Objecte:

La Diputación Provincial y el Colegio subvencionaran la contratación administrativa de lngenieros lndustriales Superiores para la prestación de servicios en las Entidades Locales de la Provincia, de menos de 5.001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de estos técnicos en su plantilla, que así lo soliciten y deseen acogerse a lo dispuesto en este Convenio

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/010

Data conveni:

19-01-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de aparejadores/arquitectos técnicos por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

Signant:

Vicente Terol Orero

Objecte:

La Diputación de Valencia y el CAATIE Valencia, subvencionaran la contratación administrativa de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e lngenieros de Edificación para la prestación de servicios en las Entidades locales de la Provincia, de menos de 5.001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de estos técnicos en su plantilla, que así lo soliciten y deseen acogerse a lo dispuesto en este Conveni0

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/009

Data conveni:

19-01-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
subvención
Títol conveni:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ambientólogos por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ( COAMBCV)

Signant:

Pablo Martinez Magdaleno

Objecte:

La Diputación de Valencia y el COAMBCV subvencionaran la contratación administrativa de AMBIENTÓLOGOS (LICENCIADOS-GRADUADOS EN CIENCIAS AMBIENTALES) para la prestación de servicios en las Entidades Locales de la Província de menos de 5.001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de estos técnicos en su plantilla, que así lo soliciten y deseen acogerse a lo dispuesto en este Convenia.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/008

Data conveni:

10-01-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

17.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la realización de la 44ª edición de los Premios Octubre

Centre de gestió:

Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Institució per al foment de les arts, les ciències i la cultura

Signant:

Lluis Miró Grabuleda

Objecte:

Es objeto de este convenio entre la Diputación de Valencia y la Institució per al F oment de les Arts, les Ciències i la Cultura ( de ahora en adelante la IF ACC) la realización de la 44ª edición de los Premios Octubre

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/007

Data conveni:

19-01-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtos

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la contratación de servicios de peritos, ingenieros técnicos industriales e ingeniero de grado por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Cooperación Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de grado de Valencia

Signant:

José Luís Jorrín Casas

Objecte:

Subvencionar la contratación de Peritos, Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros de Grado para la prestación de servicios en las entidades locales de la provincia de menos 5001 habitantes, con escasos recursos económicos y que no dispongan de técnicos en su plantilla y deseen acogerse a lo dispuesto en este Convenio

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/006

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 31 de diciembre de 2016

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio sobre ayudas para la contratación de servicios de ingenieros técnicos en topografía e ingenieros en geomática y topografía por las Entidades Locales

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomatica i Topogràfica de la CV i Murcia

Signant:

Gabriel Donaire Salas

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/005

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta el 14 de enero de 2017

Relacionat amb conveni:

Import:

13.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el proyecto de intervención de emergencia en Siria: acceso a necesidades básicas para la población siria refugiada en Irak, en los campos de refugiados de Domiz 1 y Domiz 2. Región del Kurdistán (Norte de Irak, frontera con Turquía)

Centre de gestió:

Cooperación Internacional

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Comité Español del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Asociación “España con Acnur”)

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/004

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta que finalice el plazo de garantía de las obras

Relacionat amb conveni:

Import:

54.486,49

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la restauración ambiental y adecuación del uso social de las áreas degradadas del barranco d’Atzeneta en el término municipal de Carrícola

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carrícola

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/003

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta 14 de enero de 2017

Relacionat amb conveni:

Import:

13.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para la mejora de las condiciones higiénico sanitarias de la población desplazada en condiciones de hacinamiento en Siria

Centre de gestió:

Cooperación Internacional

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Comité Español de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio)

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/002

Data conveni:

03-03-2016

Data fi:

Vigència:

Hasta 14 de enero de 2017

Relacionat amb conveni:

Import:

10.000,00

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio de colaboración para el proyecto de establecimiento de un sistema de protección para la población siria refugiada más vulnerable en Madaba (Jordania)

Centre de gestió:

Cooperación Internacional

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2016/001

Data conveni:

03-01-2016

Data fi:

Vigència:

Vigencia: Hasta finalización de la garantía

Relacionat amb conveni:

Import:

133.011,88

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

Convenio para la ejecución de las obras de minimización del riesgo de colapso en la Plaza del Ingeniero Tamarit en el municipio de Villar del Arzobispo

Centre de gestió:

Medio Ambiente

Signant Diputació:

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Signant:

--- ---

Objecte:

Obligacions de les parts: