Cercar per Conveni


Entre
i
Nom. conv. /Any:

2018/043

Data conveni:

12-02-2018

Data fi:

12-02-2022

Vigència:

4 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES DEL SECTOR DE L'ENERGIA (A V AESEN) EN L'ÀMBIT DE LES SMART CITIES

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

L'objecte del present acord és establir el marc de col·laboració entre A vaesen i Di val en l'àmbit de les Smart Cities

Obligacions de les parts:

Comunicar-se recíprocament tota la informació a la qual tinguen accés i que puga ser d'interés per a l'altra part en l'àmbit de les Smart Cities, i que d'una manera o una altra puguen contribuir al desenvolupament de projectes municipals en aquest sector

Nom. conv. /Any:

2018/001

Data conveni:

10-01-2018

Data fi:

10-01-2019

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

766.500,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, PER AL MANTENIMENT DE LES LiNIES DE TRANSPORT INTERURBÀ DE VIATGERS A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CONSELLERIA DE HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES l VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI

Signant:

María José Salvador Rubert

Objecte:

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment de les condicions que regulen la col·laboració econòmica de la Diputació Provincial de València amb la Conselleria d'Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori, durant l'exercici pressupostari de 2017, destinada al manteniment de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers en la província de València

Obligacions de les parts:

Mantindre íntegrament la totalitat de les línies actuals que faciliten els serveis de transport interurbà terrestre de passatgers a la província de València

Nom. conv. /Any:

2017/151

Data conveni:

29-12-2017

Data fi:

29-12-2019

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament l'execució de l'actuació «ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER A FUTURA CONSTRUCCIÓ DE CENTRE CIVIC» l'import del qual sol·licitat ascendix a CENT MIL EUROS (100.000,00€) en el municipi de BARXETA.

Obligacions de les parts:

Aportar el compromís de compra valorat i firmat per l'Administració i la venedora

Nom. conv. /Any:

2017/150

Data conveni:

28-12-2017

Data fi:

28-12-2018

Vigència:

1 ANY

Relacionat amb conveni:

Import:

85.760,60

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Subvencións
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE FAURA PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ D'INMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Faura

Signant:

Antoni F. Gaspar Ramos

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ D1NMOBLE EN C/ MARIANO BENLLIURE Nº 14 PER AMPLIACIÓ CEIP SANT VICENT FERRER» l'import del qual sol·licitat ascendix a HUITANTA CINQ MIL SETCENTS SIXANTA AMB SIXANTA EUROS ( 85.760,60 EUROS) en el municipi de FAURA.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/149

Data conveni:

22-12-2017

Data fi:

15-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA FUNDACIÓ TURISME VALÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA IV CIMERA DE PRESIDENTS D'AGÈNCIES DE VIATGES DE LA CEAV.

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Fundació Turisme Valencia

Signant:

Sandra Gómez López

Objecte:

L'objecte del present conveni és establir un acord de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Fundació, per a organitzar conjuntament la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV . La cimera se celebrarà a la ciutat de València del 29 d'octubre al 3 de novembre de 2017.

Obligacions de les parts:

El pressupost de les accions conjuntes que cal dur a terme en el desenvolupament de la IV Cimera de Presidents d'Agències de Viatges de la CEAV pot ascendir com a màxim a la quantitat de CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000 €), que serà satisfeta per les tres entitats a parts iguals, en la manera que es detalla

Nom. conv. /Any:

2017/148

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

12.012,76

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'eSTUBENY PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL LA CABRENTA"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Estubeny

Signant:

Ramón Blanquer Bono

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Estubeny en el finançament execució de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal La Cabrenta".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. I Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 10.811,48 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/147

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

37.783,44

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA PER A LE EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS DEPÒSIT D'AIGÜA POTABLE RACÓ DE JOANA II"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Signant:

Jordi Juan Huguet

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna en el finançament i execució de les obres de protecció contra despreniments en el depòsit d'aigüa potable Racó de Joana II.

Obligacions de les parts:

Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 33.783,44 euros (IVA inclòs). Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l'execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d'obra, la quantitat de 50.000 euros (IVA exclòs). I Contractar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2017/146

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2018

Vigència:

Fins a la finalització de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.919,84

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF PER A OBRES DE "REGENERACIÓ I ADECUACIÓ DE LES ZONES DEL PARC DE LES DELICIES I LA FONT DEL PERELLÓ"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Rafelguaraf

Signant:

Rafaela Aliaga Sendra

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Rafelguaraf n el finançament i execució de les obres de "Regeneració i adequació de les zones del parc de les delícies i la font del Perello" en el terme municipal de Rafelguaraf.

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confmmitat amb la normativa de contractació del sector públic. I finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 50. 931,86 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic

Nom. conv. /Any:

2017/145

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENIO DE ADHESIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA. CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Centre de gestió:

Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Organísme Autònom Fundació Esportiva Municipal Ajuntament de València

Signant:

maría Teresa Girau Meliá

Objecte:

El objeto del presente CONVENIO es la adhesión del Organismo Autónomo Fundación Deportiva Municipal Ayuntamiento de Valencia al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia, pudiendo, por lo tanta, efectuar los suministros de bienes y la contratación de servicios a través de la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia,

Obligacions de les parts:

La Central de Servicios Innovadores y Sostenibles, informara de las adjudicaciones realizadas y de las condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., condiciones de los contra tos formalizados con las empresas adjudicatarias de aquellos, como el plazo de entrega, las garantías, etc., así como de todas las modificaciones que puedan tener durante su vigencia.

Nom. conv. /Any:

2017/143

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE PUÇOL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Puçol

Signant:

maría Dolores Sánchez Parra

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma

Nom. conv. /Any:

2017/142

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

14-12-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MELIANA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Meliana

Signant:

José A. Riera Vicent

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma.

Nom. conv. /Any:

2017/140

Data conveni:

14-12-2017

Data fi:

30-11-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

100.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cultura , Educació
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PARA LA APERTURA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

Constituye el objeto del presente convenia establecer las bases para la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y la Universitat de Valéncia para impulsar la apertura y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural - M(UV)HN.

Obligacions de les parts:

Ejecutar el proyecto aportando la metodologia, los instrumentes y el pers al necesario para llevar a cabo la puesta en marcha y el funcionamiento del Museo de la Universitat de València de Historia Natural, así como la ejecución de las actividades relacionadas con el mismo a que se refiere el presente Convenia (tales como, exposiciones temporales o itinerantes del M(UV)HN);

Nom. conv. /Any:

2017/139

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

210.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE SAGUNT, PER AL DESPLEGAMENT l EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL CAMP DE MORVEDRE EN L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Objecte:

Aquest conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre corresponent a l'exercici 2017. Per a això, es procedeix, a través d'aquest conveni, a la concessió directa d'una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Sagunt, en els termes que estableixen l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental

Obligacions de les parts:

Assessorar l'Ajuntament de Sagunt en tot el que és necessari per a la posada en marxa, el desplegament i l'execució del Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre. Finançar les actuacions que comprenguen el desenvolupament del Pla, en el percentatge i en les condicions que es desenvolupen en la clàusula cinquena del present conveni, tot això d'acord amb les consignacions previstes en els pressupostos de les respectives administracions corresponent a l'exercici 2017.

Nom. conv. /Any:

2017/138

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/137

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENFAIRO DE LA VALLDIGNA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benifairo de la Valldigna

Signant:

Josep Antoni Alberola verdú

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/136

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE VALLADA PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Vallada perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015, Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat, Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/135

Data conveni:

21-11-2017

Data fi:

31-03-2020

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

94.836,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS I CONNEXES I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE LIFE RECYPACK

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Associació d'Investigació de Materials Plàstics i Connexes (AIMPLAST)

Signant:

Liliana Chamudis Varan

Objecte:

Determinar la participación de la Diputació de València com a soci beneficiari del projecte LIFE RECYPACK i el titol de la qual es "ecnomía circular dels residus comercials en zones urbanes.

Obligacions de les parts:

la Diputació de València actuarà com a interlocutor del projecte amb les autoritas locals i permetrà que la provincia de València siga una de les zones d'estudi.

Nom. conv. /Any:

2017/134

Data conveni:

21-11-2017

Data fi:

21-11-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

87.647,61

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE PALMERA PER A L'ACTUACIÓ «XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l »

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Palmera

Signant:

Alvaro Catalá Muñoz

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l »

Obligacions de les parts:

A redactar el projecte de les obres de « XARXA D'AIGÜES PLUVIALS l ASFALTAT TRAM C/JUAN CARLOS l» i a contractar i executar les obres, de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011 ,

Nom. conv. /Any:

2017/133

Data conveni:

21-11-2017

Data fi:

21-11-2019

Vigència:

2 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE SUECA PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBTLITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sueca

Signant:

Raquel Tamarit Iranzo

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/132

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

16-10-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

10.480.840,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ENTITAT PÚBLICA CULTURARTS GENERALITAT l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA COGESTIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS EN EL TEATRE PRINCIPAL DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Inclusió Social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

L'objecte d'aquest Conveni consisteix en la cogestió de l'activitat cultural en el Teatre Principal de València, propietat de l'Hospital Provincial, establiment dependent de la Diputació Provincial de València i administrat per ella, per part de l'entitat CulturArts Generalitat, ens públic adscrit a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Obligacions de les parts:

la corporació provincial permet aCulturArts Generalitat la utilització de l'immoble, CulturArts Generalitat assumirà totes les despeses de manteniment, reparació i renovació de les instal·lacions específiques necessàries per a l'activitat a realitzar, com ara el pati de butaques, l'escenografia, la caixa escènica i els camerinos.

Nom. conv. /Any:

2017/131

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

60.466,23

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CHELVA PER A LES OBRES "CONDICONAMENT DE L'ENTORN DELS ABOCADORS DE LES PARTIDES DE TOBOS I TORRECILLA"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Chelva

Signant:

David Cañigueral Belmonte

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Chelva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament de· l'entom dels abocadors de les partides de Tobos i Torrecilla", en el municipi de Chelva.

Obligacions de les parts:

Contratar y ejecutar la obra de conformidad con la normativa de contratación del sector público. Financiar el 85 % del coste de las obras, lo que supone la cantidad de 51.396,30 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/130

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LLUTXENT PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "AULA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ AMBIENTAL ENM EL PARATGE NATURAL EL SURAR"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llutxent

Signant:

José Estornell Catalá

Objecte:

El present Conveni té per objecte detenninar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llutxent en el finançainent i execució de les obres "Aula d'educació i investigació ainbiental en el paratge natural El Surar".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confohnitat amb la nmmativa de è tractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 37.800 euros.

Nom. conv. /Any:

2017/129

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LLOMBAI PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICONAMENT DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL TELLO"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llombai

Signant:

Anselmo Cardona Puig

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llombai en el finançament 1 execució de les obres "CONDICONAMENT DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL EL TELLO"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 37.800 euros

Nom. conv. /Any:

2017/128

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/128

Data conveni:

28-11-2017

Data fi:

28-11-2021

Vigència:

4 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

7.392,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MANUEL PER A L'ADHESIÓ A LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Manuel

Signant:

Josep Antoni Pastor Pons

Objecte:

Constitueix l'objecte d'este conveni l'establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de València i aquest Ajuntament perquè s'adherisca a la plataforma d'administració electrònica facilitada per la Diputació d'acord amb les condicions que s'exposen a continuació.

Obligacions de les parts:

Posar a disposició de les entitats locals adherides a este projecte una plataforma d'administració electrònica que arreplegue i atenga les previsions de les lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d'i d'octubre del 2015. Assistir en l'elaboració d'un catàleg de procediments bàsics de tramitació electrònica quan estos s'hagen homogeneïtzat, simplificat i racionalitzat. Prestar assessorament i assistència tècnica sobre la plataforma,

Nom. conv. /Any:

2017/128

Data conveni:

16-10-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

El present conveni tindrà vigència des de la data de la firma fins al terme del termini de garantia de les obres.

Relacionat amb conveni:

Import:

60.343,84

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR PER A OBRES DE "RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L'ULLAL DEL BOVETAR I PARC PERIURBA", EN EL MUNICIPI DE GUARDAMAR DE LA SAFOR

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Guardamar de la Safor

Signant:

Rosa Ana Seguí Sanmateu

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la pàrticipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Guardamar de la Safor en el finançament i execució de les obres de "Restauració ambiental de l'ullal del Bovetar i parc periurbà" en el tenne municipal de Guardamar de la Safor

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 92,5 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 55.818,05 euros

Nom. conv. /Any:

2017/127

Data conveni:

31-07-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALENCIA, L'AJUNTAMENT DE SAGUNT l ELS MUNICIPIS DEL CAMP DE MORVEDRE, PER AL DESPLEGAMENT I L'EXECUCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIO, GOVERNANÇA TURÍSTICS DEL CAMP DE MORVEDRE

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Ajuntament de Sagunt

Signant:

Francesc Fernández i Carrasco

Entitat:

Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

Signant:

Teresa Pérez Furió

Entitat:

Ajuntament d'Alfara de la Baronia

Signant:

José Carlos Herrera Martí

Entitat:

Ajuntament d'Algar del Palancia

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Entitat:

Ajuntament d'Algimia de Alfara

Signant:

Ernest Buralla Montal

Entitat:

Ajuntament de Benavites

Signant:

Carlos Gil Santiago

Entitat:

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Entitat:

Ajuntament de Canet d'En Berenguer

Signant:

Leandro Benito Antoni

Entitat:

Ajuntament d'Estivella

Signant:

Rafael Mateu Mateu

Entitat:

Ajuntament de Faura

Signant:

Antoni F. Gaspar Ramos

Entitat:

Ajuntament de Gilet

Signant:

Salvador Costa Escriba

Entitat:

Ajuntament de Petres

Signant:

Pere Peiró García

Entitat:

Ajuntament de Quart de les Valls

Signant:

María Pilar Álvarez Montero

Entitat:

Ajuntament de Quartell

Signant:

Pere Campos Gimenez

Entitat:

Ajuntament de Segart

Signant:

Vicent de Paül Garriga

Entitat:

Ajuntament de Torres Torres

Signant:

Rafael Moises Gil Ballester

Objecte:

L'objecte d'aquest protocol és fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i els ajuntaments del Camp de Morvedre

Obligacions de les parts:

• Augment de la qualitat dels serveis turístics del territori. • Millora del medi urbà i natural. • Ampliació i millora dels espais d'ús públic. • Augment, diversificació i millora de l'oferta complementària. • Posada en valor dels recursos turístics. • Creació de nous productes. • Sensibilització i implicació de la població i dels agents locals en una cultura de qualitat

Nom. conv. /Any:

2017/126

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

06-10-2019

Vigència:

2 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carcaixent

Signant:

Francesc Josep Salom Salom

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/125

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

60.498,78

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES PER OBRES DE "CONDICIONAMENT ANTIGA VIA DEL TREN COM A VIA VERDA AL SEU PAS PEL NUCLI URBÁ DE LA BARRACA D'AIGÜES VIVES

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Barraca d'Aigües Vives

Signant:

Josep Francesc Fernandez Carrasco

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de La Barraca d'Aigües Vives en el finançament i execució de les obres de "Condicionament antiga via del tren com a via verda al seu pas pel nucli urbà de La Barraca d'Aigües Vives", en l'entitat local menor de La Barraca d'Aigües Vives

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de confonnitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 92,5 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/124

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

Relacionat amb conveni:

Import:

60.469,45

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE BARXETA PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DEL PARC PÚBLIC LES ERES

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execució de les obres de "Condicionament parc públic Les Eres" en el terme municipal de Barxeta

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 85% del cost

Nom. conv. /Any:

2017/123

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

Fins al termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.779,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE LLOCNOU DEL FENOLLET PER A OBRES DE "ADECUACIÓ TERRENY EN L'ACCÈS A LLOCNOU D'EN FENOLLET

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Llocnou d'En Fenollet

Signant:

Cristobal Rodriguez Soler

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Llocnòu d'en Fenollet en el finançament i execució de les obres de "Adequació del terreny en l'accés a Llocnou d'en Fenollet".

Obligacions de les parts:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca. I finançar 92.5 % de les obres

Nom. conv. /Any:

2017/122

Data conveni:

06-10-2017

Data fi:

06-10-2017

Vigència:

Fins el final de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

41.853,57

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA AJUNTAMENT DE YATOVA PER A L'EXECUCIÓ I MILLORA DE L'AREA RECREATIVA DE TABARLA

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Yátova

Signant:

Miguel Esteban Tórtola Herrero

Objecte:

Determinar la aparticipació en el finançament i execució de les obres "Rehabilitació i millora de l'àrea recreativa de de Tabarla"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic

Nom. conv. /Any:

2017/121

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE LLIRIA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA A LA REALITZACIÓ D'UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Lliria

Signant:

Manuel Civera Salvador

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València i destinada a l'Ajuntament de Lliria per a la finançament de _ les obres de CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE DE RECEPCIÓ DE MENORS

Obligacions de les parts:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2017/120

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

1.599.287,72

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE PATERNA REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE DE RESIDENCIA PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Paterna

Signant:

Juan Antonio Sagredo Marco

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València destinada a l'Ajuntament de Paterna el finançament de les obres d'un PROJECTE DE RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTELECTUAL (SEGONA FASE DE CONSTRUCCIÓ AMB UN CENTRE DE DIA)

Obligacions de les parts:

Contractar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2017/119

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

2.279.961,75

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALENCIA I L'AJUNTAMENT DE SUECA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL EN L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE DE RESIDENCIA PERA PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I CENTRE DE DIA

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Sueca

Signant:

Raquel Tamarit Iranzo

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de Valencia i destinada a l'Ajuntament de Sueca per a la finarn;ament de les obres del PROJECTE DE RESIDENCIA DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL INTEL·LECTUAL I CENTRE DE DIA (TERCERA FASE DE CONSTRUCCIÓ AMB TALLER OCUPACIONAL), segons els terminis de justificació i modes de pagament establits en la clausula quinta del present conveni.

Obligacions de les parts:

Contratar i executar les obres, de conformitat al que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic o norma que la substituïsca.

Nom. conv. /Any:

2017/118

Data conveni:

27-09-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

800.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA i L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT REGULADOR LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL PROJECTE crus I CD

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carcaixent

Signant:

Francesc Josep Salom Salom

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir la regulació de la subvenció nominativa prevista en el pressupost de gastos de la Diputació de València destinada a l'Ajuntament de Carcaixent per a el finançament de les obres del PROJECTE crus I CD (CONSTRUCCIÓ D'UN CENTRE D'INTEGRACIÓ I REHABILITACIÓ I D'UN CENTRE DE DIA I PER A MALALTS MENTALS), segons els terminis de justificació i modes de pagament establits en la clàusula quinta del present conveni

Obligacions de les parts:

construir un Centre de Dia amb la finalitat d'atendre fins a 20 malalts mentals, així corn un Centre d'Integració i Rehabilitació d'este tipus de pacients amb capacitat per a albergar fins a 70 persones, oferint els servicis necessaris per al seu diagnòstic i tractament.

Nom. conv. /Any:

2017/117

Data conveni:

21-09-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l EL CONSORCI DE LA RIBERA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE LA RIBERA.

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Pilar Moncho Matoses

Entitats
Entitat:

Consorci de la Ribera

Signant:

Oscar Navarro Torres

Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Objecte:

Constitueix l'objecte del present protocol fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i el Consorci de la Ribera, amb l'objectiu de poder desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera.

Obligacions de les parts:

Concr tament, les actuacions que es proposen executar a través del Pla persegueixen la consecució dels objectius següents : • Augment de la qualitat de ls serve is turístics del territori. • Millora del me di urbà i natural. • Ampliac ió i millora dels espais d'ú s pú blic . • Augme nt, dive rs ific ac ió i mi llora de l'oferta c omple me ntària. • Pos ada e n valor de ls rec urs os turís tic s . • Cre ació de nous productes . • Sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Nom. conv. /Any:

2017/116

Data conveni:

03-07-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ l GOVERNANÇA TURÍSTICA DE LA COMARCA DE LA SAFOR.

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Signant:

Salvador Femenía Peiro

Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Objecte:

Constitueix l'objecte del present protocol fixar un marc general de col·laboració, amb un horitzó temporal de tres anys naturals (2017, 2018 i 2019), entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomuniata de Municipis de la Safor, amb l'objectiu de poder desenvolupar i executar el Pla de Dinamització i Governança Turística de la Safor.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/115

Data conveni:

15-09-2017

Data fi:

Vigència:

Indefinida

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Etiquetes:
Títol conveni:

ACORD ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DIVERSITAT FUNCIONAL, DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER A REGULAR EL RÈGIM D'ACCÉS A PLACES PÚBLIQUES DEL CENTRE OCUPACIONAL ESCOLA.

Centre de gestió:

Inclusió Social

Signant Diputació:

Rosa Perez Garijo

Entitats
Entitat:

Consellería de Igualtat i Polítiques

Signant:

Antonio Raya Alvarez

Objecte:

El present Acord té per objecte establir les bases de la relació i el règim de cooperació entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València per a regular el sistema d'accés i cobertura de places del Centre Ocupacional Escola, integrat en la Xarxa pública de serveis del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Obligacions de les parts:

s'integraran 60 places del Centre Ocupacional en la Xarxa Pública del Sistema Valencià de l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de manera que es puguen oferir a les persones que complisquen els requisits per a adquirir la condició de beneficiari.

Nom. conv. /Any:

2017/114

Data conveni:

12-09-2017

Data fi:

30-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

25.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l CULTURARTS GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VALÈNCIA CINEMA JOVE l EL FESTIVAL DOCSVALÈNCIA. ESPAI DE NO FICCIÓ 2017

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

És objecte del present conveni la col·laboració entre l'entitat pública CulturArts Generalitat i la Diputació de València, per a la realització del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove i del Festival DocsValència. Espai de no Ficció durant l'exercici 2017.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/113

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

43.450,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA FACULTAT LLATINOAMERICANA DE CIÈNCIES SOCIALS (FLACSO) I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE «JOVES INVESTIGANT JOVES EN EL MUNDO DIGIT AL: UN PROGRAMA DE RECERCA ACCIÓ DES DE L'ENFOCAMENT DE GÈNERE

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO)

Signant:

Luis Alberto Quevedo

Objecte:

És objecte d'aquest conveni entre la Diputació Provincial de València i Flacso Argentina, el desenvolupament del Projecte «Joves investigant joves en el món digital: un programa de recerca acció des de l'enfocament de gènere», que es desenvoluparà en diversos municipis de la província de València i de forma paral·lela a Argentina, ja que es tracta d'una recerca comparativa entre tots dos països i permetrà un traspàs de coneixements i enriquiment en els resultats de cara a perfilar i articular les mesures preventives en tots dos països, amb dos escenaris socioculturals tan diferents.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València aportarà a Flacso Argentina, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per un import de 43.450,00 euros

Nom. conv. /Any:

2017/112

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2019

Vigència:

2 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈN CIA I L'AJUNT AMENT DE PINET PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Pinet

Signant:

Juan Ramón Chsimol Mahiques

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/111

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA MANCOMUNITAT LA CANAL DE NAVARRÉS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunidad de La Canal de Navarrés

Signant:

Pilar Teresa Sarrión

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/110

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

126.500,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DEL SERVEI D'ANÀLISI PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL· LA I LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA LA RUTA DE LA SALUT

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

Carmen Monton Gimènez

Objecte:

El present conveni té per objecte: 1. Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la. Aquest servei està destinat als municipis de la província de València menors de l 0.000 habitants, i està orientat a l'elaboració de les anàlisis de legionel·la que per la normativa vigent tenen l'obligació de realitzar en les seues instal·lacions pròpies. 2. La Ruta de la Salut. El programa està destinat a tots els municipis de la província, excepte València capital, i està orientat a l'acció estratègica d'acostament a les comunitats i famílies d'un servei de salut programat i preventiu.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València finançarà aquests programes a càrrec de l'aplicació pressupostària 607.311.01.462.00, per un import màxim de 126.500 €,

Nom. conv. /Any:

2017/109

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Esports
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA LEVANTE UD CENTS ANYS I LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA PER A LA REALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES EN 2017

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Fundació de la CV Levante UD Cent anys

Signant:

Vicente Furió Garcerá

Objecte:

És objecte del present conveni entre la Diputació de València i la Fundació de la CV Levante UD Cent Anys, la realització de les activitats proposades per la Fundació per a l'any 2017.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València apo1tarà a la Fundació de la CV Levante UD Cent Anys, per al desenvolupament de les activitats objecte del present conveni, una subvenció directa per un import de 200.000,00 euros

Nom. conv. /Any:

2017/108

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2018

Vigència:

Fins el termini de la garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

115.989,62

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LA FINCA "EL SALIDO" PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE L'OLLERIA

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Olleria

Signant:

Julià Engo Fresneda

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de l'Ollería en el finançament i execució de les obres de restauració ambiental en la finca "El Salido"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra i finançar el 80% de la mateixa

Nom. conv. /Any:

2017/107

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

59.937,17

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE POTRÍES PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT AMBIENTAL I CONSTRUCCIÓ DEL PARC MULTIUSOS POLIESPORTIU EN EL MUNICIPI DE POTRIES

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Potries

Signant:

Assumpció Domínguez medina

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Potríes en el finançament i execució de les obres de condicionament del parc poliesportiu

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra i finançar el 85% de la mateixa

Actuacions

DescripcióTipusDataDocument
ADD
Nom. conv. /Any:

2017/106

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-08-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA PER A OBRES DE "ADECUACIÓ PINADA LA TORRE I ZONA VERDA CAMÍ DE BENISSODA", EN EL MUNIICIPI DE D'ALBAIDA

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Albaida

Signant:

Josep Antoni Albert i Quilis

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament d'Albaida en el finançament i execució de les obres de "Adequació pinada La Ton-e i zona verda camí de Benissoda" en el terme municipal d'Albaida.

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat ainb la normativa de contractació del sector públic, i finançar el 80% del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/105

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

30-11-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

270.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Turisme
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME, EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D'ALBAIDA, PER A L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Agencia Valenciana del Turisme

Signant:

Francesc Colomer Sánchez

Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida

Signant:

Vicent Gomar Moscardó

Objecte:

Establir la col·laboració entre les parts firmants per a desenvolupar i executar el Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida corresponent a l'exercici 2017.

Obligacions de les parts:

Assessorar la Mancomunitat en tot el que siga necessari per a la posada en marxa, desplegament i execució del Pla de competitivitat turística de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Aquesta labor serà desenvolupada principalment a través de la comissió de seguiment que es cree a aquest efecte en els termes que desplega la clàusula sèptima del present conveni.

Nom. conv. /Any:

2017/104

Data conveni:

30-08-2017

Data fi:

Vigència:

4

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Cooperació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, ENTRE EL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Signant:

Carmen Monton Gimènez

Objecte:

La Diputación de Valencia y el Consorcio convienen la prestación del servicio de recaudación en relación con sus ingresos de derecho público

Obligacions de les parts:

La Diputación percibirá la cantidad que resulte de aplicar la tasa por prestación de los servicios de gestión y recaudación

Nom. conv. /Any:

2017/103

Data conveni:

25-08-2017

Data fi:

25-08-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montserrat

Signant:

Josep María Mas i García

Objecte:

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Montserrat convienen la prestación de los servicios de gestión tributaria en relación con sus ingresos de derecho público

Obligacions de les parts:

La Diputación percibira la cantidad que resulte de aplicar la tasa por prestación de los servicios de gestión y recaudación, según las tarifas vigentes en cada momento, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha tasa.

Nom. conv. /Any:

2017/102

Data conveni:

25-07-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

25.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE CARITAT, CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ~ CASA CARIDAD DE VALENCIA EN 2017 REGULADOR DE LA SUBVENCIÓNOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Asociación Valenciana de Caridad

Signant:

luis Miralles Torija-Gascó

Objecte:

El present Conveni té com a objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, i l'Associació Valenciana de Caritat, per a la realització del projecte Centre d'Educació Infantil Casa Caritat de València, durant l'any 2017

Obligacions de les parts:

Executar el projecte Centre d'Educació Infantil Casa Caritat de València, i a aportar la infraestructura, els mitjans materials i personals necessaris per a la seua realització.

Nom. conv. /Any:

2017/101

Data conveni:

25-07-2017

Data fi:

15-11-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

20.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Agricultura
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE V ALÈN CIA I LA UNIÓ DE XICOTETS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PAÍS V ALEN CIÀ, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PROVINCIAL PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA A LA DIFUSIÓ DEL PROGRAMA DE

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Unió de Xicotets Agricultors del País Valencià

Signant:

Rafael Cervera Calduch

Objecte:

Establir el termes de col·laboració per a la difusió del desenrotllament del PDR Comunitat Valenciana a la província de València per mitjà de la informació i capacitació dels Agricultors

Obligacions de les parts:

Es farà un estudi i selecció d'aquells mumc1p1s amb un marcat caràcter rural en què la implantació de projectes de tipus agrari, ramader, industrial, turístic o forestal puga tindre viabilitat i repercussió econòmica positiva y la preparació d'unes jornades temàtiques sobre el PDR a les que s'invitarà als responsables municipals.

Actuacions

DescripcióTipusDataDocument
ADD
Nom. conv. /Any:

2017/100

Data conveni:

25-07-2017

Data fi:

15-11-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS REGULADOR DE LA SUBVECIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE GASTOS DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2017

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Unió de Llauradors i Ramaders

Signant:

Ramón Mapel Dellà

Objecte:

El present conveni te per objecte establir els termes de col·laboració en el desenrtllament del programa Aliments ecològics i de proximitat en els centres escolars de la provincia de València

Obligacions de les parts:

Organitzar activitats formatives en al menys un centre docent en cada una de les demarcacions comarcals en que la Diputació de València te per costum dividir el territori provincial

Nom. conv. /Any:

2017/099

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

30-11-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

8.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA D'UN CONGRÉS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA.

Centre de gestió:

Memoria Histórica

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

L'objecte del present conveni és la col·laboració entre l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, mitjançanta Marta García Carrión (Departament d'Història moderna i contemporània) i Sergio Valero Gómez (Departament d'Educació comparada i Història de l'educació) i la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, per a l'organització conjunta d'un congrés internacional que portarà per títol "Des de la capital de la República. Noves perspectives i estudis sobre la Guerra Civil Espanyola" i tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 d'octubre de 2017 en València

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/098

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 ANY

Relacionat amb conveni:

Import:

120.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Educació
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ INVESTIGACIÓ HOSPITAL GENERAL UNV. DE VALÈNCIA, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2017, DESTINADA AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Fundació Investigació Hospital General Universitari de València

Signant:

Raquel Galvez Balaguer

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Diputació Provincial de València, a través de l'Àrea de Benestar Social, i la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València, per al desenvolupament de les línies i projectes d'investigació l'any 2017.

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de València aportarà a la Fundació Investigació Hospital General Universitari de València per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni una subvenció directa

Nom. conv. /Any:

2017/097

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

12-07-2017

Vigència:

4 anys prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

ADDENDA AL CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE V ALÈN CIA I EL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALV AMENT DE LA PROVÍNCIA DE V ALÈN CIA PER A L'ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorci Provincial de Bombers de València

Signant:

Josep Bort Bono

Objecte:

Modificar la clàusula segona del conveni, de manera que quedaria redactada com segueix i ampliar l'ambit de la assistència tècnica

Obligacions de les parts:

Suport tècnic i assessorament: suport tècnic, resolució d'incidències, assessorament, informes tècnics i formació del personal del Consorci en matèria de modernització.

Nom. conv. /Any:

2017/096

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI D'ADHESIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE LA BARONÍA AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Central de Compres

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Macomunitat La Baronía

Signant:

Juan Emilio Lostado Gascó

Objecte:

L'objecte del present CONVENI és l'adhesió de la Mancomunitat de Baronia al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, podent, per tant, efectuar els subministraments de béns i la contractació de serveis a través de la Central de Compres de la Diputació Provincial de València, actualment denominada Central de Serveis Innovadors i Sostenibles

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/094

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

1 ANY

Relacionat amb conveni:

Import:

50.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ESTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS EN L'ENTORN URBÀ"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

El present Conveni té com a objecte dete1minar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execució de les obres de "Actuacions de prevenció i minimització dels riscos geològics en l'entorn urbà del municipi de Barxeta"

Obligacions de les parts:

Finançar el 95 % del cost de les obres i contractar i executar les obres

Nom. conv. /Any:

2017/093

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

32.296,81

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE ALCUBLAS PER A LA EXECUCIÓ DE LES OBRES "POSADA EN VALOR DEL PATROMONI ETNOLÓGIC DEL PARATGE NATURAL LA SOLANA-BARRANCO DE LUCIA: RUTA DELS OFICIS"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Alcublas

Signant:

Blanca Rosa Pastor Cubillo

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la paiiicipació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Alcublas en el finançament i execució de les obres de "Posada en valor del patrimoni etnològic del paratge natural municipal La Solana-Barranco de Lucia: ruta dels oficis".

Obligacions de les parts:

a) Contractar 1 executar l'obra de conformitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres

Nom. conv. /Any:

2017/092

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

37.800,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BARXETA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT DEL PARATGE NATURAL RIU BARXETA"

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Barxeta

Signant:

Vicente Mahiques Margarit

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Barxeta en el finançament i execuc10 de les obres "Condicionament del paratge natural riu Barxeta".

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/091

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

51.404,43

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE YATOVA PER A OBRES DE "RECUPERACIÓ DE LA ZONA DEGRADADA JUNT A LA BASSA DELS ÀNECS", EN EL MUNICIPI DE YATOVA

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Yátova

Signant:

Miguel Esteban Tórtola Herrero

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Yátova en el finançament i execució de les obres de recuperació en la zona "Bassa dels anecs"

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/090

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE VILLAR DEL ARZOBISPO PER A LA MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Villar del Arzobispo

Signant:

Vicente Portoles Peñalver

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

La Diputació de Valencia a - Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades. L'Ajuntament de Benetusser a adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de València,

Nom. conv. /Any:

2017/089

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

Finalització e les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.568,14

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA PER A LA RECUPERACIÓ ESPAIS DEGRADATS VIVER MUNICIPAL EN EL PROPI MUNICIPI

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Signant:

Josep Vicent García i Tamarit

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació i l'Ajuntament en el finançament i execució de les obres

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic i finançar el 80 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/088

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

Finalització de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CARCER PER A OBRES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL I SOCIAL DEL RIU SELLENT EN EL MUNICIPI DE CARCER

Centre de gestió:

Medi Ambient

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Cullera

Signant:

Jordi Mayor Vallet

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i de l'Ajuntament de Carcer en el finançament i execució de les obres de recuperació ambiental i social del riu Sellent

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 85 % del cost de les obres, la qual cosa representa la quantitat de 34.000 euros. Tot això sense perjudici de les modificacions

Nom. conv. /Any:

2017/087

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

18-07-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CULLERA PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE d'«ADEQUACIÓ CARRETERA COLLAOS. CULLERA (VALÈNCIA)»

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Cullera

Signant:

Jordi Mayor Vallet

Objecte:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CULLERA PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'«ADEQUACIÓ CARRETERA COLLAOS. CULLERA (VALÈNCIA)»

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament de Cullera es compromet a la «Adequació de la carretera Collaos. Cullera (València)», de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i assumir la direcció facultativa de les obres.

Nom. conv. /Any:

2017/086

Data conveni:

29-06-2017

Data fi:

29-06-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

ACORD DE PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA FORMACIÓ I DIFUSIÓ DELS VALORS I PRINCIPIS ASSOCIATS A LA TRANSPARÈNCIA PÚBLICA I LA REN

Centre de gestió:

Servei de Transparència

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación

Signant:

Manuel Alcaraz Ramos

Objecte:

Les parts firmants acorden la pròrroga per un any del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, i la Diputació Provincial de València per a la formació i difusió dels valors i principis associats a la transparència pública i la rendició de comptes. Per tant, els efectes del present Acord a aquest Conveni de Col·laboració, s'estendran des del dia 30 de juny de 2017 fins al 29 de juny de 2018.

Obligacions de les parts:

Les parts intervinents, es comprometen a continuar cooperant en la difusió de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Paiticipació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb promoció dels drets i les obligacions derivats d'aquesta i amb el foment dels valors associats a la rendició de comptes, la participació i el govern obert.

Nom. conv. /Any:

2017/085

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Cultura , Subvencións
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESES D'ARTS ESCÈNIQUES DEL PAÍS VALENCIÀ PER A LA REALITZACIÓ DEL FESTIVAL D'ARTS ESCÈNIQUES «TERCERA SETMANA»

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Associació d'Empreses d'arts escéniques del PV (AVETID)

Signant:

María Angeles Fayos Bonell

Objecte:

És objecte del present conveni establir les bases per a la col·laboració entre A vetid i la Diputació de València, per a la realització del F estival internacional d'arts escèniques «Tercera Setmana».

Obligacions de les parts:

Contribuir per mitjà dels seus recursos respectius a la realització del Festival, en allò que es refereix a l'organització, el finançament, i la difusió d'aquest.

Nom. conv. /Any:

2017/084

Data conveni:

18-07-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

60.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LAMBDA, COL· LECTIU DE LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS I BISEXUALS I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, FAMILIAR I DE GÈNERE DINS DEL PROGRAMA DIVERSIA AMB LA DIPU

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

LAMBDA Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales

Signant:

Fani Boronal Chofre

Objecte:

el desenvolupament del Pla Divèrsia, que es durà a terme en aquells municipis de la província de València proposats per Lambda, de comú acord amb la Diputació de València, conforme a les necessitats d'actuació detectades en aquestos

Obligacions de les parts:

a) Organitzar i gestionar el Pla Divèrsia. b) Fer constar la col·laboració de la Diputació de València mitjançant la inserció del seu logotip en tot el material d'impremta que edite, com també en totes les activitats de promoció que duga a terme.

Nom. conv. /Any:

2017/083

Data conveni:

27-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 ANY

Relacionat amb conveni:

Import:

31.463,48

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Subvencións
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ UNADIKUM I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL PROJECTE "SUNNYFREEDOM 2017" D'ESTACIA CAMPAMENT D'ESTIU PER A XIQUETS /TES PALESTINES

Centre de gestió:

Cooperació Internacional

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Associació Paz Igualtat i Solidaritat Internacional (UNADIKUM)

Signant:

Jose Manuel Pineda Martín

Objecte:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre l'Associació Unadikum l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, per al projecte "Sunnyfreedom 2017" d'estada-campament d'estiu per a xiquets/tes palestines, dirigit a facilitar l'estada en un campament d'estiu per a per a 10 menors palestins d'entre 8 i 14 anys, acompanyats de dos monitors.

Obligacions de les parts:

• Executar el projecte i complir amb els objectius previstos que fonamenten la concessió de la subvenció, assumint davant de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA les responsabilitats derivades de la completa execució del projecte, així com l'adequada justificació del mateix, segons les disposicions establides en el present Conveni.

Nom. conv. /Any:

2017/082

Data conveni:

27-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

19.165,25

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Subvencións
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PV, l LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA, PER AL PROGRAMA "VACANCES EN PAU 2017"

Centre de gestió:

Cooperació Internacional

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui PV

Signant:

Lourdes Crespo Tarazón

Objecte:

És objecte d'este Conveni la col·laboració entre la FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHARAUI PV i la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA per a subvencionar el projecte corresponent al Programa "Vacances en Pau 2017".

Obligacions de les parts:

Sufragar tots els gastos de desplaçament i segur (bitllets d'avió i transport aeroport -població d'acollida), corresponents a 28 xiquets/tes, inclosos dins del Programa, des del seu origen fins al destí d'acollida, els gastos relatius a la dotació d'una bossa i motxilla d'equipatge, els costos derivats dels gastos de gestió de l'organització, de la Delegació sahrauí, dels monitors que acompanyaran els xiquets durant l'estiu en cas de ser necessaris, i els gastos derivats en el Ministeri de Joventut incloent els costos relatius a la campanya de sensibilització que comprén el disseny del cartell

Nom. conv. /Any:

2017/081

Data conveni:

27-06-2017

Data fi:

27-06-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

220.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Obres
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓN QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA Y EL AJUNTAMENT DE BENIPARRELL PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ PARCELA PER A FUTUR CONSULTORI AUXILIAR»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniparrell

Signant:

Salvador Masaroca Delhom

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ PARCEL· LA PER A FUTUR CONSULTORI AUXILIAR »

Obligacions de les parts:

La prèvia presentació de l'escriptura pública d'adquisició del terrenys

Nom. conv. /Any:

2017/080

Data conveni:

27-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

32.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Esports
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA l L'ASSOCIACIÓ PROCICLISMO

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Asociación Prociclismo

Signant:

Angel Casero Moreno

Objecte:

És objecte del present conveni la col·laboració econòmica del Patronat amb l'associació Prociclisme en la realització i desenrotllament de dos etapes de la "68a Volta a la Comunitat Valenciana", entre els dies 1 al 5 de febrer de 2017

Obligacions de les parts:

Organitzar, en el marc de la "68a Volta a la Comunitat Valenciana" les dos etapes que figuren en la clàusula primera, en els municipis de la província de València que s'indiquen en la mateixa.

Nom. conv. /Any:

2017/079

Data conveni:

27-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE V ALÈN CIA (CONSORCI DE BOMBERS) PER A LA DIRECCIÓ OPERATIVA DELS TREBALLS DE LES BRIGADES FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Consorci Provincial de Bombers de València

Signant:

Josep Bort Bono

Objecte:

L'Objecte del present conveni es establir el marc regulador per a la dirección operativa pel Consorci de Prevenció i Extinció d'incendis que la Diputación realitza a través de Divalterra per mijà de les Brigades Forestals

Obligacions de les parts:

Correspon al Consorci, la direcció, i supervisió de la gestió, organització, distribució i control del treball de brigades forestals per al desenvolupament de les seues funcions

Nom. conv. /Any:

2017/078

Data conveni:

27-06-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

58.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cultura
Títol conveni:

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MOIXENT PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

AJuntament de Moixent

Signant:

Teófilo Fito Martí

Objecte:

Col·laborar en les tasques i costos de manteniment i gestió del jaciment arqueològic de la Bastida de les Alcusses, en el marc de la Ruta dels Ibers València,, d'acord amb les condicions que es fixen en el present conveni.

Obligacions de les parts:

El finançament del projecte d'investigació i difusió del poblat de la Bastida continuarà sent assumida per la Diputació de València, a través del pressupost del Servici de Cultura, comprometent-se l'AJuntament de Moixen a col· laborar i fomentar, en la mida de les seues possibilitats, en les iniciatives i projectes de la Diputació.

Nom. conv. /Any:

2017/077

Data conveni:

20-06-2017

Data fi:

20-06-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

60.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Investigació i Estudis
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

la creació de la "Càtedra Estudis Territorials Valencians (ESTEVAL) con una plataforma acadèmica que prtén la reflexió entorn a temes relacionats amb la provincia de València

Obligacions de les parts:

Es contempla les act1v1tats formatives, culturals, d'investigació 1 d'extensió universitària orientades cap al coneixement i difusió permanent de la cultura territorial en la província, en col·laboració amb el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial.

Nom. conv. /Any:

2017/076

Data conveni:

20-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

46.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ FULL PEL LLIBRE I LA LECTURA Y LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Fundació Full pel Llibre i la Lectura

Signant:

Jesús Figuerola i Lamata

Objecte:

Realització del programa Ciutat Lectora-Programa de motivació a la lectura i la Fira del Llibre de València.

Obligacions de les parts:

La Fundació Full pel Llibre i la Lectura farà constar la col·laboració de la Diputació de València en les seues activitats, imprimint el logotip en tarjetones, tríptics, cartells, catàlegs, llibres, etc., remetent, almenys, un exemplar de cada un al Servici de Cultura de la Diputació de València.

Nom. conv. /Any:

2017/075

Data conveni:

20-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

10.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BROMERA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Signant:

Josep Gregori Soler

Objecte:

És objecte d'este conveni entre la Diputació de València i la Fundació Bromera per al foment de la lectura la realització de la campanya denominada «Llegir en valencià, les nostres contalles».

Obligacions de les parts:

L'edició d'una col·lecció d'onze llibres. Cada llibre contarà una història coneguda per una gran part dels valencians.

Nom. conv. /Any:

2017/074

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

374.533,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Esports
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE EL CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, SA (CIRCUIT) I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA «PILOTS DE MOTOCICLISME DE VELOCITAT CIRCUIT»

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (Circuito)

Signant:

Gonzalo Gobert Teigeiro

Objecte:

Per a la canalització d'unes ajudes dirigides al programa Pilots de Motociclisme de Velocitat Circuit, per a donar suport als millors pilots de velocitat de la província de València

Obligacions de les parts:

Fer complir als pilots beneficiaris les mesures de difusió consistents a portar la marca « València Esports-Diputació de València» en un lloc perfectament visible en la granota o en el casc. I fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, i la seua denominació i el logotip hauran de constar en un lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament pel qual fa al lloc i la grandària que el logo del Bressol de Campions.

Nom. conv. /Any:

2017/073

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

204.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Esports
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE EL CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, SA (CIRCUIT) I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA "FORMULA CAMPIONS"

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (Circuito)

Signant:

Gonzalo Gobert Teigeiro

Objecte:

Per a la canalització d'unes ajudes dirigides al programa Fórmula de Campions, per a donar suport als millors. pilots de kàrting i automobilisme de velocitat de la província de València, que ens representen en els Campionats del Món, Europa, Espanya i Comunitat Valenciana.

Obligacions de les parts:

Fer complir als pilots beneficiaris les mesures de difusió consistents a portar la marca «València Esports-Diputació de València» en tots els seus suports: granota, roba i vehicles de carreres amb un pegat en el pit de IOx5 cm i un en el frontal del kart de 10x5 cm. Fer constar la col·laboració de la Diputació de València, com a institució patrocinadora de les activitats ressenyades, i haurà de constar la seua denominació i logotip en un lloc visible en tot el material gràfic i publicitat que s'edite, amb el mateix tractament quant a lloc i grandària que el logo de la Fórmula de Campions

Nom. conv. /Any:

2017/072

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

15-06-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

200.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, L'AJUNTAMENT DE BENIARJÓ I L'AJUNTAMENT DE BENIFLA PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE «PRIMERA FASE COL· LECTOR GENERAL PLUVIALS, DRENATGE NUCLIS URBANS DE BENIARJÓ I BENIFLA (VALÈNCIA)»

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniarjó

Signant:

Juan Victor Escrivà Morant

Entitat:

Ajuntament de Beniflá

Signant:

David Ribas Gasent

Objecte:

Ejecución de las obras del proyecto «1a Fase Colector General pluviales, drenaje cascos urbanes de Beniarjó y Beniflà (Valencia)»,

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/071

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

15-06-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA COMUNITAT DE REGANTS "SOCIEDAD DE RIEGOS POU DE LA MAIMONA" DE LLÍRIA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

COMUNITAT DE REGANTS "SOCIEDAD DE RIEGOS POU DE LA MAIMONA" DE LLÍRIA

Signant:

Pedro Ricardo Pablo Oliver

Objecte:

recaptació en via executiva dels deutes dels seus comuners

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/070

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

15-06-2021

Vigència:

4

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE GAVARDA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gavarda

Signant:

Vicente J. Mompó Aledo

Objecte:

Prestació de serveis de recaptació tributària

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/069

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI D'ENGINYERS DE MONTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVICIS D'ENGINYERS DE MONTES PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunitat Valenciana

Signant:

Fernando Catalá Miñana

Objecte:

La contractació administrativa d'Enginyers de Montes per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos econòmics i que no disposen d'aquest tècnics en la seua plantilla

Obligacions de les parts:

La Diputació i el CIMVA col·laboraran econòmicament en el cost de la contractació dels Enginyers de Montes així seleccionats per les entitats locals de la província.

Nom. conv. /Any:

2017/068

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 Any

Relacionat amb conveni:

Import:

140.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS PER A L'ACTUACIÓ «ADQUISICIÓ DE LOCAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA MANCOMUNITAT»

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de Les Valls

Signant:

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de l'actuació de «ADQUISICIÓ DE LOCAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA MANCOMUNITAT»

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/067

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

250.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA-FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE LES ARTS VOLANT

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts "Reina Sofia"

Signant:

Davide Livermore

Objecte:

La col·laboració entre la Fundació Palau de les Arts "Reina Sofia"i la Diputació de València, per a la realització del projecte Les Arts Volant per al 2017.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València haurà de figurar com a Institució col·laboradora del la Fundació Palau de les Arts "Reina Sofia" en el projecte Les Arts Volant, per mitjà de la inserció de la seua denominació i logotip en lloc visible en tant que material gràfic o qualsevol altre suport que s'utilitze

Nom. conv. /Any:

2017/066

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

15.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC VISIGOT DE VALÈNCIA LA VELLA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Ribarroja

Signant:

Roberto Pascual Raga

Objecte:

La colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Riba-roja para la realización de limpieza, consolidación y restauración del yacimiento arqueológico de Valencia la Vella

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/065

Data conveni:

15-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

58.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Cultura
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL AJUNTAMENT DE GATOVA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DE TORREJÓN

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gátova

Signant:

Manuel Martínez Romero

Objecte:

La col.laboració entre la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Gatova per a la realització de la neteja, consolidació i restauració del jaciment arqueològic iber de Torrejón.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/064

Data conveni:

12-06-2017

Data fi:

31-12-2019

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

30.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'OLOCAU PER AL MANTENIMENT I GESTIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC IBER DEL PUNTAL DELS LLOPS

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Olocau

Signant:

Antonio Ropero Morales

Objecte:

Colaborar en las tareas y costes de mantenimiento y gestión del yacimiento arqueológico del Puntal dels Llops, en el marco de la Ruta dels Ibers València,

Obligacions de les parts:

La contratación de dos guías para la creación de un servicio de didáctica y control de visitas. La limpieza y mantenimiento del yacimiento arqueológico

Nom. conv. /Any:

2017/063

Data conveni:

12-06-2017

Data fi:

12-06-2019

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENETÚSSER PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benetússer

Signant:

Eva Sanz Portero

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

La Diputació de Valencia a - Assumir el cost de la instal·lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades. L'Ajuntament de Benetusser a adherir-se, en cas de no estar-ho, al projecte de portals municipals de la Diputació de València,

Nom. conv. /Any:

2017/062

Data conveni:

01-01-2017

Data fi:

31-12-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

40.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PEQUEÑAS EUROPAS, FESTIVAL SERENATES, Y FESTIVAL LA CABINA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Universitat de València-Estudi General

Signant:

Esteban Morcillo

Objecte:

La colaboración entre Universidad de Valencia y la Diputación de Valencia para la realización de las actividades de Pequeñas Europas-Escena Erasmus, Serenates y Festival La Cabina.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/061

Data conveni:

12-06-2017

Data fi:

12-06-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT D'ALBERIC PER A L'ACTUACIÓ «PISCINA MUNICIPAL A L'AIRE LLIURE»

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Alberic

Signant:

Antonio Carratala Minguez

Objecte:

Finançament i execució de les obres "Piscina Municipal al aire lliure"

Obligacions de les parts:

L'Ajuntament a redactar i executar el pla d'obres

Nom. conv. /Any:

2017/060

Data conveni:

12-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

450.000,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORA CIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana

Signant:

José Daniel Sanjuan Martínez

Objecte:

La realització d'activitats i l'assistència a campionats oficials proposats per a la temporada esportiva 2017.

Obligacions de les parts:

Realitzar les activitats proposades per a la temporada esportiva 2017.

Nom. conv. /Any:

2017/059

Data conveni:

09-06-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

189.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Subvencións
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS PIROTÈCNIQUES I CULTURALS

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Xavier Rius Torres

Entitats
Entitat:

Ajuntament de València

Signant:

Pere Fuset i Tortosa

Objecte:

La realització d'activitats pirotècniques i culturals.

Obligacions de les parts:

Fer constar la col·laboració de la Diputació i presentar una memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des del seu inici, desenvolupament i conclusió,

Nom. conv. /Any:

2017/058

Data conveni:

01-06-2017

Data fi:

01-06-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN Y EL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES VINCULADOS AL ARTE MODERNO

Centre de gestió:

Patronat Provincial de Turisme

Signant Diputació:

Pilar Moncho Matoses

Entitats
Entitat:

Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

Signant:

José Vicente García Cortés

Objecte:

Regular el marco de relaciones entre el Patronat Provincial de Turisme de València y el IVAM con el fin de colaborar en la creación y diseño de productes turísticos culturales vinculades al arte moderna y, en particular, en la participación en actividades de dinamización de la imagen cultural de la ciudad i província de València

Obligacions de les parts:

El Patronat Provincial de Turisme de València y el Institut Valencià d'Art Modern-lVAM se comprometen a colaborar en la difusión de sus respectivas programaciones y actividades culturales.

Nom. conv. /Any:

2017/057

Data conveni:

30-05-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

7 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

300.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL VALÈNCIA CLUB D'ATLETISME PER A LA REALITZACIÓ I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Valencia Club de Atletismo

Signant:

Rafael Blanquer Alcantud

Objecte:

La realització d'activitats i l'assistència a campionats oficials proposats per a la temporada esportiva 2016/2017

Obligacions de les parts:

A participar en les activitats proposades en el conveni, fer constar la participació de la Diputació i justificar les despeses

Nom. conv. /Any:

2017/055

Data conveni:

10-05-2017

Data fi:

09-05-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Requena

Signant:

Mario Sánchez Gonzalez

Objecte:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligacions de les parts:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes.

Nom. conv. /Any:

2017/054

Data conveni:

08-05-2017

Data fi:

07-05-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT LA SERRANIA PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de la Serranía

Signant:

Teresa Cervera García

Objecte:

La implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/053

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

27-04-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

117.435,58

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE BENIRREDRA PER A L'ACTUACIÓ « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benirredra

Signant:

Dolores Cardona Llopis

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finangament i l'execució de les obres « REHABILITACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL »

Obligacions de les parts:

La Diputació a subvencionar l'obra i l'Ajuntament de Beniredra a redactar i executar el proyecte.

Nom. conv. /Any:

2017/052

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

27-04-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

16.182,69

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE LLOCNOU DE LA CORONA PER A L'ACTUACIÓ « ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Lloc Nou de la Corona

Signant:

Manuel Gimeno Ruiz

Objecte:

Determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament de I' actuació de «ADQUISICIÓ DE MAQUINA PER A LA NETEJA l MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA »

Obligacions de les parts:

A l'adjudicació del subministrament abans del 31 de desembre de 2017, i a presentar el quadre resum d'adjudicació en la Diputació, el model de la qual li serà facilitat per esta, desglossant base imposable, IVA deduïble, IVA no deduïble (l'IVA deduïble no serà subvencionable).

Nom. conv. /Any:

2017/051

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l LA DEMARCACIÓ A VALÈNCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE LLEVANT SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS AGRÒNOMS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

Signant:

Baldomero Segura García del Rio

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Agrònoms en la província, per mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

acorden col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Enginyers Agrònoms per les entitats locals que els necessiten

Nom. conv. /Any:

2017/050

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI PROFESSIONAL D'AMBIENTÓLOGOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'AMBIENTÓLOGOS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana ( COAMBCV)

Signant:

José Toledo Marqués

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Ambientólogos (Llicenciats-graduats en ciències ambientals) en la província, mitjànçant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió

Obligacions de les parts:

Col·laborar en la contractació administrativa de serveis d'Ambientólegs, per les entitats locals que els necessiten.

Nom. conv. /Any:

2017/049

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE !'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS d'ENGINYERS DE TELECOMUNICACIÓ PELS ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana

Signant:

Sergio Goterris España

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers de Telecomunicació en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que els entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València i el COITCV col·laboraran en la contractació administrativa d'Enginyers de Telecomunicació per a la prestació de serveis en els entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Nom. conv. /Any:

2017/048

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL DE BIÒLEGS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE BIÒLEGS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

Signant:

José Ignacio Lacomba Andueza

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis de Biòlegs en la província, mitjançant d'una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat econòmica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

Realitzar totes les funcions que consten en el plec de clàusules administratives aprovat per l'Ajuntament

Nom. conv. /Any:

2017/047

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA l EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERIA GEOMATICA l TOPOGRÀFICA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS EN TOPOGRAFIA l ENGINYERS EN GEOMATICA l TOPOGRAFIA PER LES EELL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomatica i Topogràfica de la CV i Murcia

Signant:

Gabriel Donaire Salas

Objecte:

col·laboraraR en la contractació administrativa d'Enginyers Tècnics en Topografia i Enginyers en Geomatica i Topografia per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants

Obligacions de les parts:

Gestió cartogràfica del municipi

Nom. conv. /Any:

2017/046

Data conveni:

28-04-2017

Data fi:

27-04-2017

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE NAVARRES PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Navarrés

Signant:

Estela Darocas Marín

Objecte:

Implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independència de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a què s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal· lac ió de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/045

Data conveni:

27-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE SUECA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/044

Data conveni:

27-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I EL COL·LEGI D'ADVOCATS DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Signant:

Rafael Bonmatí llorens

Objecte:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/043

Data conveni:

27-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ . PROVINCIAL DE VALENCIA I L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS D'ALZIRA, PERA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D' ASSESSORAMENT JURÍDIC, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS, ARRENDAMENTS I EVITACIÓ DE DESNONAMENTS RELATIUS A LA VIVENDA HABITUAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ilustre Colegio de Abogados de Alzira

Signant:

Antonio Llacer

Objecte:

Facilitar la mediació i la intermediació en controversies sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual i Les actuacions d'intermediació entre aquells que no poden pagar els préstecs hipotecaris que van contraure per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/042

Data conveni:

11-04-2017

Data fi:

10-04-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENISSANÓ I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Benissanó

Signant:

Mª Amparo Navarro Bargues

Objecte:

La Diputació de Valencia i l'Ajuntament de Benissanó convenen la prestació deis servicis de recaptació en relació amb els seus ingressos de dret públic.

Obligacions de les parts:

La Diputació percebra la quantitat que resulte d'aplicar la taxa per prestació deis servicis de gestió i recaptació, segons les tarifes vigents en cada moment, d'acord amb l'Ordenanc;a Fiscal reguladora

Nom. conv. /Any:

2017/041

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN LLETRES I CIENCIES DE VALÈNCIA I CASTELLÓ SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ D'ARQUEÓLEGS PER A LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi de Doctors i Llicenciats en lletres i Ciencies de Valencia i Castelló

Signant:

Mª Jesús Recio Sanchez

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Arqueólegs en la província, mitjanc;ant una acció coordinada, que permeta que les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/040

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'EXCM. COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE GRADUATS SOCIALS PER LES ENTITATS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial de Graduats Socials de Valencia

Signant:

Ricardo Gabaldón Gabaldón

Objecte:

contractació administrativa de Graduats Socials per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/039

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'ASSOCIACIÓ I COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS. SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS FORESTALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi d'Enginyers Tecnics Forestals

Signant:

Mª. Pilar Avizanda Cuesta

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Tecnics Forestals en la província de Valencia, mitjançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat economica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/038

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I DE GRAU DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS INDUSTRIALS I ENGINYER DE GRAU PERLES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de grado de Valencia

Signant:

Angelica Gómez Gonzalez

Objecte:

Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics lndustrials i Enginyers de Grau per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/037

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS INDUSTRIALS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials

Signant:

Salvador Puigdengolas Roses

Objecte:

La contractació administrativa d'Enginyers lndustrials Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol -liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

Atendre a les necessitats d'aquestes en els aspectes tecnics propis de l'exercici de l'activitat d'Enginyer Industrial.

Nom. conv. /Any:

2017/036

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI TERRITORIAL D'ARQUITECTES DE VALENCIA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ARQUITECTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ARQUITECTES PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana

Signant:

Mariano F. Bolant Serra

Objecte:

la contractació administrativa d'Arquitectes Superiors per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests técnics en la seua plantilla, que així ho sol·liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

Atendre a les necessitats de les AALL en els aspectes técnics propis de l'exercici de l'activitat d'Arquitecte.

Nom. conv. /Any:

2017/035

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS/ARQUITECTES TECNICS 1 ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE VALENCIA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'APARELLADORS/ ARQUITECTES TECNICS PERLES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Colegio Oficial de Aparejadores/Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia

Signant:

Vicente Terol Orero

Objecte:

La contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

la contractació administrativa d'aparelladors/arquitectes tecnics i enginyers d'edificació per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Nom. conv. /Any:

2017/034

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA DEMARCACIÓ A VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS 1PORTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS DE CAMINS PER LES ENTITA TS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports en la Comunitat Valenciana

Signant:

Federico Bonet Zapater

Objecte:

La contractació administrativa d'Enginyers de Camins Canals i Ports per a la per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla, que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/033

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I LA ZONA DE VALENCIA DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES SOBRE COL·LABORACIÓ PERA LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TECNICS D'OBRES PÚBLIQUES PER LES ENTITA TS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques

Signant:

Laura de la Fuente garcía

Objecte:

Atendre les necessitats de serveis d'Enginyers Técnics d'Obres Públiques en la província, mijançant una acció coordinada que permeta que, les entitats locals amb menor capacitat económica i de gestió puguen utilitzar els seus serveis.

Obligacions de les parts:

la Contractació administrativa d'Enginyers Tecnics d'Obres Públiques per a la prestació de serveis en les entitats locals de la província, de menys de 5.001 habitants, amb escassos recursos económics i que no disposen d'aquests tecnics en la seua plantilla que així ho sol-liciten i que desitgen acollir-se al que disposa aquest Conveni

Nom. conv. /Any:

2017/032

Data conveni:

06-04-2017

Data fi:

31-12-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I EL COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÉCNICS AGRÓCOLES I GRADUATS EN ENGINYERIA AGRÍCOLA DE VALÈNCIA I CASTELLO, SOBRE COL·LABORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÌCOLES I GRADUATS PER LES ENTITATS LOCALS

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Signant:

Regina Monsalve Maians

Objecte:

Assessorament per a la implementació i el desenvolupament de les mesures previstes en la Política Agrícola Comunitaria i Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana. Realització de projectes i direcció d'obra instal•lacions Assessorament en la Gestió i manteniment d'espais verds públics, zones esportives, horts urbans Assessorament en la Prevenció, qualitat i control ambiental Assessorament en l'elaboració de plans municipals de gestió Integral de residus. Assessorament en l'Ordenació del territori i medi ambient. Informes, memóries, estudis i certificats varis

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/031

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CARCAIXENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA, EN MATERIA TRIBUTARIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carcaixent

Signant:

Francesc Josep Salom Salom

Objecte:

Aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/030

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

31-03-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE LES VALLS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col · laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de les Valls en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a !'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la insta!· lació de la eina INCLUSITE I de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serve is d' insta! · lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/029

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

31-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

235.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA FEDERACIÓ DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA REALITZACIÓ D' ACTIVIT ATS ESPORTIVES I LA GESTIÓ DE LES AJUDES A CLUBS DE FUTBOL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA PER A LA TEMPORADA 2016-2017

Centre de gestió:

Joventut, Igualtat i Esports

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Federació de Futbol de la CV

Signant:

Vicente Muñoz Castelló

Objecte:

El present Conveni té per objecte establir els termes de la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia, a través de l'Area de Benestar Social, delegació de Joventut, Esports i lgualtat, i la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a l'organització de la competició de Futbol 8 (alevins i prealevins)

Obligacions de les parts:

La Diputació Provincial de Valencia aportara a la Federació, per al desenvolupament de les actuacions objecte del present Conveni, una subvenció directa

Nom. conv. /Any:

2017/028

Data conveni:

27-03-2017

Data fi:

27-03-2018

Vigència:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

33.477,81

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIO DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE L'ALCUDIA DE CRESPINS PER A LES OBRES DE "ADECUACIÓ PARC ANTIC CAMP DE FUTBOL "

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de L'Alcudia de Crespins

Signant:

Roberto Granero Martí

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament de l 'Alcudia de Crespins en el finan9ament i execució de les obres de "Adequació pare actic camp de futbol a l' Alcudia de Crespins"

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/027

Data conveni:

27-03-2017

Data fi:

27-03-2018

Vigència:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

42.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI L'EXCMA. DIPUTACIÓ VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE CASAS ALTAS PER A L' EXECUCIÓ DE LES OBRES "CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL FONT BELLIDO"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Casas Altas

Signant:

Cesar Vicente Sanchez Blasco

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Casas Altas en el finançament i execuc10 de les obres "Condicionament i millora del paratge natural municipal Font Bellido".

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 90 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/026

Data conveni:

27-03-2017

Data fi:

Vigència:

Fins al terimini de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

10.000,11

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE MONTITXELVO PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "PREVENCIÓ D'NCENDIS FORESTALS EN EL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE PENYES ALBES

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Montitxelvo

Signant:

Josefina Teresa Pou Faus

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de València i l'Ajuntament de Montitxelvo en el finançament i execució de les obres "Prevenció d'incendis forestals en el paratge natural municipal de "Penyes Albes".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. Finançar el 90 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/025

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-03-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL· LABORA CIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR PERA LA MILLORA DEL' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Mancomunitat de Municipis de la Safor

Signant:

Salvador Femenía Peiro

Objecte:

La col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i la Mancomunitat de Municipis de la Safor en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l' entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l' hora d' accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d' instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/024

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-03-2019

Vigència:

2 anys, prorrogables

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L' AJUNTAMENT DE MOIXENT PER A LA MILLORA DE L' ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

AJuntament de Moixent

Signant:

Teófilo Fito Martí

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Moixent en la implantació del servei INCLUSITE per a l' adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de totes les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col·lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal · lació de la eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de I' entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal· lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/023

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-03-2020

Vigència:

3 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL, PEL QUAL S'AUTORITZA LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGENCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGENCIES, 1 LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA, PER A L'HOMOLOGACIÓ DE LA FORMACIÓ DE LA POLICIA LOCAL

Centre de gestió:

Assessorament i Assistència a Municipis

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT l RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (IVASPE)

Signant:

José María Angel Batalla

Objecte:

Homologació d'accions formatives dirigides al personal de seguretat i emergencies en materia de violencia de genere

Obligacions de les parts:

La Diputació de Valencia, a través del seu departament de formació, incorporara, a les activitats formatives, personal docent format específicament en materia de violencia de genere; així mateix, seleccionara l'alumnat que formara part de les activitats formatives d'entre les Policies Locals de la província de Valencia.

Nom. conv. /Any:

2017/022

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-06-2018

Vigència:

Fins al terme de garantia de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

59.899,63

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALENCIA I L'AJUNTAMENT D'OLIVA PER A OBRES DE "CONDICIONAMENT I RECUPERACIÓ DEL PARC PÚBLIC PLATJA. DELIMITAT PEL VALL DE LES FONTS, VALL DE BURGUERA I EL PORT ESPORTIU", EN EL MUNICIPI D'OLIVA

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Oliva

Signant:

David Gonzalez Martínez

Objecte:

El present Conveni té com a objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l'Ajuntament d'Oliva en el finançament i execució de les obres de "Condicionament i recuperació del parc públic platja.

Obligacions de les parts:

a) Contractar i executar l'obra de conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. b) Finançar el 80 % del cost de les obres,

Nom. conv. /Any:

2017/021

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

06-06-2018

Vigència:

En tot cas, fins al termini de garantía de les obres

Relacionat amb conveni:

Import:

4.167.999,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE L'EXCMA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT D'ENGUERA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "ADEQUACIÓ AMBIENTAL I RECREATIVA DEL PARATRGE NATURAL MUNICIPAL BARRANCO DE LA HOZ"

Centre de gestió:

Servei de Medi Ambiente

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Enguera

Signant:

Oscar Martínez Poquet

Objecte:

El present Conveni té per objecte determinar la participació de la Diputació Provincial de Valencia i l' Ajuntament d'Enguera en el finan9ament i execuc10 de les obres "Adequació ambiental i recreativa del paratge natural municipal barranco de la Hoz".

Obligacions de les parts:

Contractar i executar l'obra de conforrnitat amb la nonnativa de contractació del sector públic. b) Finan9ar el 85 % del cost de les obres, el que suposa la quantitat de 35.427,99 euros. Tot allo sense pe1judici de les modificacions que, d'acord amb la normativa sobre contractació del sector públic puguen introduir-se durant l' execució de l'obra, i tenint en compte que els contractes menors no podran sobrepassar, en el cas de contractes d' obra, la quantitat de 50.000 euros (IV A exclos ).

Nom. conv. /Any:

2017/020

Data conveni:

23-03-2017

Data fi:

23-02-2017

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

393.431,86

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA l L'AJUNTAMENT DE GANDIA PER A L'ACTUACIÓ « MANTENIMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gandia

Signant:

Diana Morant Ripoll

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en finançament i realització de l'actuació « MANTENlMENT l CONSERVACIÓ DE ZONES VERDES DEL TERME MUNICIPAL»

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/019

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-06-2016

Vigència:

3 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

Conveni de col.laboració entre Clemente Pianos i la Diputació de València pel subministrament d'un piano en el 41 Certamen Provincial de Bandes de Música a celebrar els dies 13 i 14 de maig de 2017

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Clemente Pianos

Signant:

Javier Clemente Domingo

Objecte:

L'objecte del present conveni és establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa Clemente Pianos en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig del 2017

Obligacions de les parts:

Cessió gratuïta per a les bandes participants que ho necessiten per a l'execució de les obres que s'han d'interpretar per estes, com a contraprestació per la difusió de la marca de l'empresa en tots els mitjans que s'usen per a la promoció i difusió del Certamen: • PIANO ½ COLA Kawai RX3 o similar (incluye afinación) • PIANO DIGITAL Kawai CN 35 o similar

Nom. conv. /Any:

2017/018

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-05-2017

Vigència:

2 mesos

Relacionat amb conveni:

Import:

0,00

Tipus conveni:

Mixtes

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ADAGIO, SA, I LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER AL SUBMINISTRA­MENT D'INSTRUMENTS EN EL 41 CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA

Centre de gestió:

Área de Cultura

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

ADAGIO SL

Signant:

José Manuel Olmos Espinosa

Objecte:

Establir i regular la col·laboració entre la Diputació de València i l'empresa ADAGIO, SA, en el desenvolupament del Certamen Provincial de Bandes de Música «Ciutat de València», organitzat per l 'Excma. Diputació de València, que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig de 2017.

Obligacions de les parts:

La Diputació de València es compromet, per mitjà del present Conveni, a destacar el patrocini aportat per l'empresa ADAGIO, SA, en forma de cessió de l'instrumental en tots els mitjans que s'utilitzen per a la promoció i la difusió del Certamen

Nom. conv. /Any:

2017/017

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

19-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

60.499,99

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE LA FONT D'EN CARRÒS PER AL FINANÇAMENT I L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I ACCESSIBILITAT AL CAMÍ ANTIGA CARRETERA DE LA FONT D'EN CARRÒS­OLIVA. LA FONT D'EN CARRÒS (VALÈNCIA)

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de la Font d'En Carròs

Signant:

Pablo Puig Desena

Objecte:

determinar la participació de la Diputació de València i I' Ajuntament de la Font d'En Carròs en el finançament i l'execució de les obres del projecte de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí antiga carretera la Font d'En Carròs-Oliva. La Font d'En Carròs (València)»

Obligacions de les parts:

Subvencionar l'Ajuntament de la Font d'En Carròs en les obres del projecte de «Millora de la seguretat viària i accessibilitat al camí antiga carretera de la Font d'En Carròs-Oliva.

Nom. conv. /Any:

2017/016 bis

Data conveni:

31-03-2017

Data fi:

30-03-2021

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

114.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÉRIA TRIBUTÀRIA ENTRE L'AJUNTAMENT DE GANDIA l LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Gandia

Signant:

Diana Morant Ripoll

Objecte:

Col·laboració en la recaptació de tributs

Obligacions de les parts:

La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia convenen la prestació dels següents servicis en relació amb els seus ingressos de Dret públic: 1. El manteniment dels padrons dels tributs municipals. 2. La pràctica de liquidacions per a determinar els deutes per ingressos de Dret públic (tributaris i no tributaris). 3. L'expedició i notificació de documents (rebuts i altres). 4. La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment. 5. La inspecció de determinats tributs. 6. La resolució de recursos administratius contra els anteriors actes. 7. La defensa dels interessos m

Nom. conv. /Any:

2017/016

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

19-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE "MILLORA ACCESIBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA DE L'AV. DEL MAR DE BELLREGUARD (VALÈNCIA)"

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Bellreguard

Signant:

Joan Marco Pstor

Objecte:

Determinar la participació de la Diputació de València i l'Ajuntament de Bellreguard en el finançament i execució de les obres del projecte de «Millora d'accessibilitat i seguretat vial de l'avinguda de la Mar de Bellreguard (Valencia)»

Obligacions de les parts:

Ampliació de les dimensions de les boreres. Canviar l'aparcament en bateria d'un dels costats del carrer per un altre en cordó Demolició de voreres existents Substitució de la xarxa d'aigua potable d'enllumenat públic Creació de voreres encintades amb vorades i rigoles i pavimentades amb rajola de formigó Creació d'un nou sistema d'evacuació d'aigües pluvials Dotació de mobiliari urbà adequat d'acord amb les característiques del carrer.

Nom. conv. /Any:

2017/015

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

47.151,10

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L'AJUNT AMENT DE CAUDETE DE LAS FUENTES PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE "PAVIMENTACIÓ DE VORERES I MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL DEL CARRER CARRETERA DE LES CASES JUNT AMB CV-472 TRAM PK 0+2000 I PK 0+8200, A

Centre de gestió:

Servei de Carreteres e Infraestructures

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Caudete de la Fuentes

Signant:

Vanesa Lopez Guijarro

Objecte:

El projecte de «Pavimentació de voreres i millora de la senyalització vertical i horitzontal del carrer carretera de les casas junt amb CV-4 72 tram pk 0+2000 i pk 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)», consistents en les actuacions següents: • Adecuació de les voreres. Demolició execució de base granular, col· locació de rastell de formigó, i posterior pavimentació amb taulell de ciment hidràulic. • Señalización vertical i horitzontal. • Colocación de bandes reductores de velocitat i pas de vianants elevat.

Obligacions de les parts:

Subvencionar a l'Ajuntament de Caudete de las Fuentes les obres del projecte de « Pavimentació de voreres i millora de la senyalització vertical i horitzontal del carrer carretera de les casas junt amb CV-472 tram pk 0+2000 i pk 0+8200, a Caudete de las Fuentes (València)» amb la quantitat max1ma de cinquanta mil euros (50.000,00€), IVA inclòs, dels quals 2.848,90€, IVA inclòs, corresponen als honoraris per redacció del projecte i direcció d'obra i 47.151,10€, IVA

Nom. conv. /Any:

2017/014

Data conveni:

20-03-2017

Data fi:

20-03-2019

Vigència:

2 ANYS

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L'AJUNTAMENT DE BENIGÀNIM PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Beniganim

Signant:

Arantxa Bellver Albaledejo

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col·laboració entre la Diputació Provincial de València i l'entitat local de Benigànim en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local,

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal·lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació dels serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE dels portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/012

Data conveni:

13-03-2017

Data fi:

13-03-2019

Vigència:

2 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTA CIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA I L'AJUNT AMENT DE CARLET PERA LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL PORTAL CORPORATIU

Centre de gestió:

Servei d'Informática i Organització

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de Carlet

Signant:

María José Ortega Requena

Objecte:

El present Conveni té com a objecte la col· laboració entre la Diputació Provincial de Valencia i l'entitat local de Carlet en la implantació del servei INCLUSITE per a l'adaptació d'accessibilitat del portal de l'entitat local, a fi de facilitar-hi l'accés de tates les persones amb independencia de les seues capacitats, eliminat la bretxa digital a que s'enfronten molts col· lectius a l'hora d'accedir al portal.

Obligacions de les parts:

- Assumir el cost de la instal · lació de l'eina INCLUSITE i de l'adequació del portal de l'entitat local. - Convocar la corresponent licitació per a la contractació deis serveis d'instal·lació i adequació a INCLUSITE deis portals corporatius de les entitats locals interessades.

Nom. conv. /Any:

2017/011

Data conveni:

13-03-2017

Data fi:

12-03-2017

Vigència:

4 anys

Relacionat amb conveni:

Import:

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÉRIA TRIBUTARIA ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT I LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA

Centre de gestió:

Gestió Tributària

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament d'Ontinyent

Signant:

Rebeca Mariola Torro Soler

Objecte:

Que la Diputación de Valencia acordó en sesión plenaria de 24 de enero de 2017 aceptar la delegación del citado Ayuntamiento; aprobar el texto del convenio para la recaudación en ejecutiva de los tributos y demás ingresos de derecho público y facultar al presidente de la Diputación a la firma del citado convenio.

Obligacions de les parts:

La Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Ontinyent convienen la prestación de servicios propios en relación con sus ingresos de derecho público:

Nom. conv. /Any:

2017/010

Data conveni:

02-03-2017

Data fi:

01-03-2018

Vigència:

1 any

Relacionat amb conveni:

Import:

150.000,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENI SINGULAR DE COL· LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 1 L'AJUNTAMENT DE L'OLLERIA PER A L'ACTUACIÓ «PARC 1 ZONA VERDA DE LA FONT VELLA 111 FASE»

Centre de gestió:

Servei de Cooperació Municipal

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

Ajuntament de l'Olleria

Signant:

Julià Engo Fresneda

Objecte:

És objecte del present conveni determinar la participació d'ambdues corporacions en el finançament i l'execució de les obres « PARC I ZONA VERDA DE LA FONT VELLA III FASE »

Obligacions de les parts:

Nom. conv. /Any:

2017/009

Data conveni:

30-12-2016

Data fi:

31-12-2016

Vigència:

1 día

Relacionat amb conveni:

Import:

126.445,00

Tipus conveni:

Interadministratius

Etiquetes:
Títol conveni:

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN CULTURARTS GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA GIRA DE CONCIERTOS RAIMON A CASA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Centre de gestió:

Servei de Benestar social

Signant Diputació:

Jorge Rodriguez Gramage

Entitats
Entitat:

CulturArts Generalitat

Signant:

Vicent Marzà Ibañez

Objecte:

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de colaboración entre la Generalitat Valenciana a través de CulturArts Generalitat y la Diputación Provincial de Valencia, para la organización y celebración de l'Any Raimon, fundamentalmente los conciertos que ofrece el propio cantante, los cuales se realizan con la colaboración de los distintos ayuntamientos donde tienen lugar, en el marco de la gira "Raimon a casa".

Obligacions de les parts: